Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Annulering is kosteloos bij schriftelijke annulering van de aanmelding tot vier (4) weken vóór de aanvangsdatum van de cursus of training. Daarna bent u het gehele bedrag verschuldigd. Bij de bepaling van de annuleringstermijn gaan wij uit van de datum op de poststempel of e-mail van de schriftelijke annulering. Mondelinge c.q. telefonische afmeldingen worden niet geaccepteerd.

Voor annulering binnen vier weken voor aanvang, evenals voor no-show, worden de kosten van de cursus per deelnemer in rekening gebracht.

Bij toepassing van de annuleringsregeling kan de deelnemer de reden van afzegging toelichten:

  • Als een deelnemer wegens uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden een belangrijk deel van een cursus of training heeft moeten verzuimen, zal de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek (voor zover mogelijk) deze deelnemer in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke cursus of training het verzuimde deel in te halen. De service-eenheid O&O brengt daarvoor geen extra kosten in rekening.
  • Bij elke andere reden van afzegging na de annuleringstermijn is de deelnemer c.q. de opdrachtgever tot betaling verplicht. De service-eenheid O&O is in dit geval nimmer verplicht de kosten van een cursus of training geheel of gedeeltelijk te restitueren.
    De oorspronkelijke deelnemer of opdrachtgever heeft het recht een deelnemer kosteloos te vervangen door een ander persoon, als de betreffende persoon aan de toelatingseisen voldoet en dit voor de aanvangsdatum gemeld is.

Aantal deelnemers

Een activiteit vindt slechts doorgang als zich voldoende deelnemers hebben aangemeld. In de cursusinformatie staat het minimale aantal deelnemers voor een cursus of training. In principe beslist de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek over het al dan niet doorgaan van cursus of training met open inschrijving uiterlijk twee (2)weken voor de geplande aanvangsdatum. Wanneer een cursus of training geen doorgang vindt wegens onvoldoende deelname, zal een ingeschreven deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De reeds betaalde cursus-/trainingskosten worden gerestitueerd.

In de cursusinformatie staat het maximale aantal deelnemers voor een cursus of training. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.

Wijzigen data

Als de geplande data van een cursus of training voor de aanvangsdatum veranderen, hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel schriftelijk binnen twee (2) weken te gebeuren, nadat zij van de verandering op de hoogte zijn gebracht.

Wanneer na de aanvangsdatum van een meerdaagse cursus of training data wijzigen, worden mogelijke alternatieven met een deelnemer besproken.