Aios/assistent in opleiding

Ben je arts in opleiding? Het Catharina Ziekenhuis verzorgt verschillende opleidingen, voor zowel aios als degenen die in opleiding zijn voor een medisch ondersteunend specialisme. Op deze pagina's vind je meer informatie.


Opleidingen

Als arts in opleiding kun je in het Catharina Ziekenhuis binnen onderstaande specialismen een opleiding en stages volgen. Informatie over de opzet van het onderstaande opleiding- en stageaanbod breiden we de komende tijd uit. Ga voor meer feiten en cijfers naar de landelijke opleidingsetalage.

Medische specialismen (RGS-KNMG-erkend)

 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Cardiothoracale chirurgie
 • Chirurgie
 • Inwendige geneeskunde (klik voor intern opleidingsplan (PDF))
 • Keel-, Neus- en Oorheelkunde
 • Kindergeneeskunde
 • Klinische geriatrie (Opleiding Geriatrie Cluster Zuid)
 • Longgeneeskunde en tuberculose
 • Maag-darm-leverziekten
 • Neurologie
 • Nucleaire geneeskunde
 • Obstetrie & gynaecologie
 • Oogheelkunde
 • Plastische chirurgie
 • Psychiatrie
 • Radiologie
 • Radiotherapie
 • Spoedeisende geneeskunde
 • Urologie
 • Ziekenhuisgeneeskunde

Medisch ondersteunende specialismen

De volgende medisch ondersteunende specialismen in het Catharina Ziekenhuis hebben een erkende opleiding:

 • Klinische Fysica (erkend door Stichting OKF) - werkterrein algemeen klinische fysica - werkterrein radiotherapie - werkterrein nucleaire geneeskunde
 • Gezondheidszorgpsychologie (erkend door RINO Zuid)
 • Klinische Chemie (erkend door NVKC)
 • Klinische psychologie (erkend door RINO Zuid)
 • Ziekenhuisfarmacie (erkend door SRC Farmacie)

KKB (Korte Klinische Beoordeling)-poli

Informatiefilm 'KKB (Korte Klinische Beoordeling)-poli'

Bij de KKB-poli observeren internisten de aios tijdens de intake van een nieuwe patiënt. De aios krijgt direct aansluitend feedback op algemene en niet-algemene competenties. De KKB-poli biedt voordelen: er is ruim tijd voor opleiden, de sfeer is veilig, de feedback is effectief en gebaseerd op directe observatie.

Onderwijsaanbod

Cursusaanbod

Het Catharina Ziekenhuis heeft een breed aanbod aan cursussen en trainingen voor zowel eigen aios als externe aios. Onze professionele docenten en trainers verzorgen onderwijs voor groepen of op individuele basis. Zij werken met een combinatie van moderne leervormen en leeractiviteiten, zoals e-learning en virtuele oefentechnieken. Klik voor ons vaste cursusaanbod voor aios/assistenten in opleiding. Lees meer informatie over maatwerktrajecten, andere cursus- en trainingsmogelijkheden én informatie over aanmelden en voorwaarden.


Opleidingsaanbod intern

Werk je in ons ziekenhuis? Dan bieden wij je onder andere de volgende (bij)scholingsmomenten:

 • Disciplineoverstijgend onderwijs voor eerste- en tweedejaars aios

  Om goed in het Catharina Ziekenhuis te kunnen werken, is het voor eerste- en tweedejaars aios verplicht deel te nemen aan dit Disciplineoverstijgend onderwijs. In deze scholing wordt een voor ieder beginnende aios relevant onderwerp uitgelicht. De Centrale OpleidingsCommissie van ons ziekenhuis heeft deze scholing verplicht gesteld voor alle eerste- en tweedejaars aios.Ouderejaars assistenten worden regelmatig ingezet voor het geven van dit onderwijs.

 • Heilig Uur

  In het Heilig Uur komen voor aios relevante disciplineoverstijgende onderwerpen aan de orde, met iedere bijeenkomst verschillende sprekers die aandacht besteden aan een CanMEDS competentie. Aanwezigheid is verplicht en wordt geregistreerd.

Regionaal onderwijsaanbod algemene competenties

Als aios kun je onderwijsactiviteiten gericht op specialismegebonden competenties volgen via de wetenschappelijke vereniging van het eigen specialisme. Cursussen en trainingen gericht op de algemene competenties kunnen elders gevolgd worden. Wanneer je een medisch specialistische of medische ondersteunende opleiding in het Catharina Ziekenhuis volgt, kun je gebruikmaken van het cursusaanbod van OOR ZON.

Werken als aios

Waarom werken in het Catharina Ziekenhuis?

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is één van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) in Nederland. Bij ons werken meer dan 120 artsen in opleiding tot specialist (aios) in de medische en medisch ondersteunende specialismen. Bijna al onze specialismen hebben een opleidingsbevoegdheid. Voor een aantal specialismen kun je het gehele opleidingstraject volgen, voor een aantal opleidingen een deel van het traject.

Wij zoeken getalenteerde medewerkers: vakkundig, kritisch maar opbouwend, aanspreekbaar, onderzoekend en gedreven. Een baan bij ons geeft volop mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij zien het als onze taak je binnen de kaders van de eindtermen van de opleiding te inspireren en continu onze zorg te verbeteren en te vernieuwen. Wij vinden dat het opleidend karakter van een opleidingsziekenhuis in de haarvaten van de organisatie én van alle medewerkers door alle geledingen moet zitten.
In ons ziekenhuis wordt veel ziekenhuisbreed onderwijs gegeven en (nationaal en internationaal) wetenschappelijk onderzoek verricht. Jaarlijks worden meer dan 200 artikelen gepubliceerd in gerenommeerde internationale wetenschappelijke tijdschriften. Ook zonder promoties van aios en specialisten in ons ziekenhuis. Artsen in opleiding krijgen meerdere malen per jaar de gelegenheid hun onderzoek te presenteren op de Wetenschapsavond die jaarlijks in het Catharina Ziekenhuis worden georganiseerd. Ook krijgen zij ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek.
Het Catharina Ziekenhuis combineert de voor Noord-Brabant kenmerkende gezelligheid met een efficiënte no-nonsense productiviteit. In het hele ziekenhuis staat opleiding hoog in het vaandel. Innovaties stimuleren we hierbij van harte.


Als aios aan de slag in het Catharina Ziekenhuis

Wil je weten hoe het is om als aios aan de slag te zijn in het Catharina Ziekenhuis? Bekijk dan deze film. In iets minder dan 8 minuten delen een aantal aios hun persoonlijke ervaringen. Hoor hoe Lisa Klompenhouwer (Radiologie), Astrid van Boxtel (Cardiothoracale chirurgie) en Willem Brinkman (Urologie) hun tijd in Eindhoven en in het Catharina Ziekenhuis beleven.


Een gedreven arts assistent

Een voorbeeld van een gedreven en getalenteerde collega is geneeskundestudent Lotte Berkers. Deze aios Urologie was de eerste die onderzoek deed naar de zogenaamde TURP-simulator. Tot haar grote verbazing won ze hiermee de Santeon Wetenschapsprijs 2012.

Lotte: "Geweldig dat ik in mijn studententijd al zo'n mooi onderzoek heb kunnen doen. En dan win ik er ook nog een prijs mee!"

Lees het volledige interview met Lotte Berkers


OOR ZON

Zowel voor de basisartsopleiding als voor de meeste vervolgopleidingen tot medisch specialist, werken de universitaire medische centra (umc’s) samen met een aantal algemene ziekenhuizen en onderwijsinstellingen in de regio. Dit gebeurt in Opleidings- en Onderwijsregio’s (OOR’s). Er zijn goede redenen voor deze regionale samenwerking. Het gemeenschappelijke doel van de OOR’s is: zorgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de opleidingen, voldoende zorgprofessionals opleiden en een complete leeromgeving realiseren.

Bekijk voor meer informatie de website van OOR ZON.

Praktische informatie

Op deze pagina vind je praktische informatie over het werken in het Catharina Ziekenhuis:

Opleiding en onderwijs:

Personele zaken en regelingen:

Vergoeding opleidingskosten:

Overige informatie:

Arts-AssistentenVereniging

De Arts-AssistentenVereniging (AAV) is een vereniging van, door en voor arts-assistenten in het Catharina Ziekenhuis. De AAV heeft twee functies: belangenvertegenwoordiging en de organisatie van activiteiten om de onderlinge contacten tussen alle (arts-)assistenten van de verschillende specialismen te verbeteren. Enkele voorbeelden hiervan zijn een wijnproeverij, beachparty, bowlen en een kerstdiner. Iedere vrijdag wordt de week gezamenlijk afgesloten met de zogeheten 'krokettenlunch'. De AAV neemt actief deel aan de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de Centrale OpleidersCommissie (COC) en aan de plenaire vergaderingen van de COC. De contributie bedraagt € 5,00 per maand. Wil je lid worden? Je krijgt bij je arbeidsvoorwaardengesprek een aanmeldingsformulier dat je kunt invullen en inleveren bij de balie van de Service-eenheid HRM.

Bemiddeling bij woonruimte

Ons ziekenhuis heeftcontact met 2 woonverhuurbedrijven die ons hebben gegarandeerd dat zij altijd woningaanbod hebben in een straal van 5 tot 10 km rond ons ziekenhuis. Dit kunnen kamers, appartementen en volledige (al dan niet gemeubileerde) huizen zijn. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met Rots-Vast Groep Eindhoven of Stoitgroep. Geef in je contact met deze bedrijven aan dat je in dienst bent (komt) van ons ziekenhuis en vermeld je personeelsnummer (als je dat al hebt) en je (aanstaande) functie.

Individuele coaching voor a(n)ios

Het Catharina Ziekenhuis biedt aan a(n)ios de mogelijkheid tot individuele coaching. Dit wordt gedaan door ervaren professionals die in dienst zijn van de Service-eenheid Onderwijs & Onderzoek. In de Centrale OpleidingsCommissie (COC) is een notitie vastgesteld waarin staat waarom en wanneer coaching gewenst is, wat coaching inhoudt, hoe het werkt, wat het van a(n)ios en opleider vraagt en wat het oplevert.

Introductieprogramma ("bootcamp")

Ga je als arts in opleiding in het Catharina Ziekenhuis aan de slag? Dan ontvang je een uitnodiging voor het introductieprogramma voor nieuwe a(n)ios en assistenten van medisch ondersteunende specialismen. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers snel ons ziekenhuis leren kennen!

Het introductieprogramma bestaat onder andere uit de training Basic Life Support, rondleidingen en informatiebijeenkomsten over een aantal afdelingen zoals de Spoedeisende Hulp en het SkillsLab. Daarnaast volg je trainingen over bijvoorbeeld medicatievoorschrijving en labaanvragen in ons systeem. Kortom: je gaat goed voorbereid aan de slag!

Het programma neemt twee aaneengesloten werkdagen in beslag. Bij indiensttreding ontvang je automatisch een uitnodiging om aan dit programma deel te nemen. Na het introductieprogramma begint de inwerkperiode op de afdeling waar je aan de slag gaat. Met een algemene checklist ga je in die periode met jouw opleider na of alle belangrijke ziekenhuisgerelateerde onderwerpen zijn besproken. Tijdens het introductieprogramma ontvang je jouw Catharina-badge en kleding. Ook ontvang je inlogcodes zodat je direct op de eerste werkdag aan de slag kunt.

Vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat je met een probleem zit dat je moeilijk kunt bespreken met je opleider of collega’s. Wij vinden het belangrijk problemen in een vroeg stadium bespreekbaar te maken en tot een oplossing te brengen. Daarom is door onze Centrale OpleidingsCommissie (COC) een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoonheeft was van 1980 tot 2000 opleider op de afdeling Longziekten.
De vertrouwenspersoon neemt zaken in behandeling die samenhangen met werk en opleiding van a(n)ios. Hij biedt ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar en zo mogelijk oplosbaar te maken. De vertrouwenspersoon tracht de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden en zal zonodig een bemiddelaar inschakelen. Eventueel kan hij je doorverwijzen naar een externe instantie.


Opleiding en onderwijs

Centrale OpleidingsCommissie (COC)

Het Catharina Ziekenhuis heeft actieve Centrale OpleidingsCommissie (COC). De COC fungeert als een overlegorgaan ter handhaving en bevordering van een optimaal en veilig opleidingsklimaat en de kwaliteit van de opleiding. Daarnaast adviseert de COC de Raad van Bestuur en het Bestuur Vereniging Medische Staf, zowel gevraagd als ongevraagd, betreffende de medische (vervolg)opleidingen. Besluitvorming vindt plaats door de Raad van Bestuur in overleg met het Bestuur Vereniging de Medisch Staf. De Arts-AssistenVereniging (AAV) neemt actief deel aan de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de COC en aan de plenaire vergaderingen van de COC.

Interne opleidingsaudits, PDCA-cyclus

Het Catharina Ziekenhuis hecht veel waarde aan het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen in huis. Daarom werken wij al jaren met een systeem van interne opleidingsaudits in de vorm van proefvisitaties. Deze audits worden volgens een vast tijdschema gehouden. De interne opleidingsaudits hebben tot doel de kwaliteit van de opleiding te monitoren en de opleidingsgroep adequaat voor te bereiden op de werkelijke visitatie. Ook is het doel om de adviezen, voortkomende uit visitaties, te implementeren. De gespreksonderwerpen voor de (tussentijdse) interne opleidingsaudit zijn afgeleid van het visitatiewerkdocument, dat door de visitatiecommissie van de RGS wordt gebruikt.

Tevredenheidsonderzoek

Jaarlijks voert de Service-eenheid Onderwijs & Onderzoek een intern tevredenheidsonderzoek uit onder a(n)ios. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de opleiding te monitoren en voor de opleidersgroep inzichtelijk te maken wat de sterke kanten en verbeterpunten van de opleiding zijn. De anonimiteit van de respondenten is uiteraard gewaarborgd. Op basis van de resultaten wordt van de opleidersgroep verwacht dat zij met de a(n)ios/assistenten in opleiding in gesprek gaan om een plan van aanpak op te stellen ten aanzien van de genoemde verbeterpunten. Deze resultaten worden ook besproken in de (tussentijdse) interne opleidingsaudits.


Personele zaken en regelingen

Aansprakelijkheidsverzekering

Het Catharina Ziekenhuis heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor iedereen die in het ziekenhuis werkzaam is. De verzekering dekt de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer wegens schade of letsel toegebracht aan derden tijdens de uitoefening van de functie.

Rechtsbijstand

Daarnaast voorziet het Catharina Ziekenhuis in rechtsbijstand indien een werknemer wordt betrokken in een klachtenprocedure (inclusief tuchtrechtprocedures), tenzij sprake is van nalatigheid of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Je hebt de mogelijkheid om als aanvulling hierop ook een individuele rechtsbijstandverzekering af te sluiten inzake beroepsaansprakelijkheid (bijvoorbeeld via de KNMG).

Arbeids- en rusttijden

De normen voor arbeids- en rusttijden zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet (Atw). Het Arbeidstijdenbesluit (Atb) kent bijzondere regelingen ten opzichte van de Atw. Daarnaast zijn in de Cao Ziekenhuizen bepalingen over arbeids- en rusttijden opgenomen. Het Catharina Ziekenhuis hecht aan naleving van de normen voor arbeids- en rusttijden. Om die reden zijn in ons ziekenhuis afspraken gemaakt over de rollen en verantwoordelijkheden ter zake de naleving van deze normen.

Gedragscode informatieveiligheid

Deze code bevat gedragsregels voor het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie van patiënten en van het ziekenhuis.

Gedragsregels en richtlijnen voor artsen (KNMG)

De gedragsregels moeten worden gezien als richtlijnen voor de arts. Zij bieden een leidraad voor diens handelen. In een concreet geval kunnen er rechtvaardigingsgronden zijn om van een gedragsregel af te wijken. In een dergelijk geval mag van de arts worden verlangd dat hij kan aantonen dat er goede redenen waren om van de regel af te wijken. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de website van de KNMG, specifiek naar het onderdeel Gedragsregels en richtlijnen.

Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist
Om invulling te geven aan de op grond van de Kwaliteitswet Zorginstelling bestaande verplichting van de ziekenhuisorganisatie zorg te dragen voor een verantwoorde zorgverlening en voor adequate randvoorwaarden daarvoor is deze modelinstructie door LAD, Orde, KNMG, LHV, LVAG en NVZ tot stand gekomen. Voor de relatie tussen de (arts-)assistent in opleiding en zijn of haar opleider verwijzen wij naar die modelinstructie. Deze is via interne communicatie beschikbaar.

Beleidsregel 'Aios als eerste behandelaar/operateur'
Gedurende je opleiding wordt de verantwoordelijkheid voor (be-)handelingen uitgevoerd door de aios gedeeld met de opleider/de supervisor. Deze beleidsregel is via interne communicatie beschikbaar.

Preventieve medische screening

Het is van belang dat je Hepatitis B bekendis voordat je met je werkzaamheden start. Screening op TBC (mantoux) is uitsluitend van toepassing voor specifieke afdelingen zoals bijvoorbeeld de SEH. Verder moet je MSRA-vrij zijn om te beginnen. Je ontvangt voorafgaand aan je arbeidsvoorwaardengesprek een vragenformulier over deze onderwerpen op je huisadres. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de afdelingVerzuim en Screening via telefoonnummer 040 - 239 88 91.


Vergoedingen

Vergoeding opleidingskosten

In het Catharina Ziekenhuis wordenverplichte opleidingskosten vergoed. Daarnaast kunnen a(n)ios gebruik maken van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA). Onder voorwaarden kun je door het uitruilen van arbeidsvoorwaarden een belastingvoordeel verkrijgen. Hierbij kun je onder andere denken aan de kosten voor verplichte aanschaf van boeken, de kosten voor facultatieve vakliteratuur en vaktijdschriften en de kosten voor lidmaatschappen die verband houden met de medische professie of specialisatie. Lees alle informatie over het MKA.

Reiskostenvergoeding bereikbaarheidsdienst

 A(n)ios die voor een oproep in het kader van een bereikbaarheidsdienst reiskosten maken, ontvangen hiervoor een vergoeding conform Cao. Op basis van het aantal geregistreerde en gefiatteerde oproepen in het kader van bereikbaarheidsdiensten wordt middels declaratie per maand de vergoeding berekend en uitbetaald.

Vergoeding voor zakelijk gebruik eigen telefoon

A(n)iosdie structureel bereikbaarheidsdiensten verrichten, hebben recht op een vaste vergoeding per maand voor het zakelijk gebruik van de eigen (mobiele) telefoon of smartphone.

Maaltijdvergoeding

A(n)ios die aanwezigheidsdiensten verrichten, hebben recht op een maaltijdvergoeding. Op basis van het aantal geregistreerde en gefiatteerde aanwezigheidsdiensten wordt middels declaratie per maand een onbelaste vergoeding per maaltijd uitbetaald.

Verhuiskostenregeling & pension- en reiskostenregeling

Verhuiskostenregeling
Als je verplicht bent om te verhuizen, of als je in verband met het aangaan van het dienstverband verhuist van een plaats buiten het door het ziekenhuis vastgestelde woongebied naar

 • een plaats binnen dit woongebied (binnen een straal van 50 kilometer van het Catharina Ziekenhuis) of
 • naar een zodanige plaats als voor de uitoefening van de functie is vereist,

kun je onder voorwaarden gebruik maken van de verhuiskostenregeling.

Pension- en reiskostenregeling

Als je niet gaat verhuizen, maar wel gebruik maakt van een tweede verblijfplaats om reistijd te besparen, kun je aanspraak maken op de pension- en reiskostenregeling. Deze ziet er als volgt uit:

Je kunt tot een maximum van € 185,00 netto per maand declareren als je kunt aantonen dat je woonruimte in Eindhoven of nabije omgeving huurt voor bepaalde tijd. Je moet dan een kopie van het huurcontract evenals een bank- of giroafschrift overleggen, waaruit blijkt dat daadwerkelijk huur wordt betaald. Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de dubbele woonlasten en de kosten voor woon-werkverkeer gerelateerd aan het pensionadres (de reguliere reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer maakt deel uit van het maximale vergoedingsbedrag van € 185,00 netto per maand).

De regeling geldt maximaal voor de duur van 24 maanden. Indien na een periode met tijdelijke huisvesting de a(n)ios alsnog gaat verhuizen en in aanmerking komt voor verhuiskostenvergoeding, worden de verstrekte pension- en reiskostenvergoedingen op de verhuiskostenvergoeding in mindering gebracht.


Overige informatie

iDocument

In iDocument staan alle kwaliteitsdocumenten van het Catharina Ziekenhuis. In de documenten staan afspraken over hoe wij werken. Ze vallen grofweg uiteen in twee categorieën: zorginhoudelijke documenten (bijvoorbeeld protocollen en medische richtlijnen) en organisatorische documenten (procedures uit een kwaliteitshandboek van een afdeling).