Over Catharina

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis. Onze zorgprofessionals zijn gedreven om patiënten elke dag de beste zorg te geven. Naast de basisfuncties bieden we op een aantal onderdelen topklinische zorg: hart- en vaatzorg, oncologie, overgewicht en nierfalen. Hiervoor verwijzen regionale en landelijke ziekenhuizen patiënten naar het Catharina Ziekenhuis.

Vooruitstrevend in innovatie

In het Catharina Ziekenhuis combineren we complexe behandelingen met de nieuwste technieken. Innovatie speelt een belangrijke rol. Op tal van terreinen wordt met geavanceerde techniek en apparatuur diagnostiek en behandeling bedreven. Zorgprofessionals in het Catharina Ziekenhuis zijn vooruitstrevend en altijd op zoek naar nieuwe wegen om zorg nog beter en veiliger te maken.

Opleiding en wetenschappelijk onderzoek

Het Catharina biedt tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werkt daarin nauw samen met opleidingscentra en -ziekenhuizen in de regio, waaronder het UMC Maastricht. Het ziekenhuis is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen gericht op kwaliteitsverbetering en innovatie. In wetenschappelijk onderzoek werkt het Catharina Ziekenhuis samen met o.a. de TU/e Eindhoven. Baanbrekende wetenschappelijke output dat internationaal hoog scoort, nieuwe (gecombineerd) behandelmethodes en technieken en procesverbeteringen die het ziekenhuis steeds veiliger maken, zijn het resultaat. Dat is bijzonder voor een niet-academisch ziekenhuis.

Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief

Gedreven door het leven

Catharina is de beschermheilige van de parochie waaruit het ziekenhuis is ontstaan. Zij was zo gedreven in haar geloof dat ze dit uiteindelijk met de dood moest bekopen. Deze bevlogenheid en gedrevenheid zit nog steeds in het DNA van de mensen die in het Catharina Ziekenhuis werken. Zij zijn gedreven om de patiënt, waarvoor het ziekenhuis een enorme verantwoordelijkheid draagt, de beste zorg te geven. Want gezondheid, en daarmee het leven zelf, is ons belangrijkste goed.

Cliëntenpanel

Het cliëntenpanel is onderdeel van de cliëntenraad en het Catharina Ziekenhuis. Door het cliëntenpanel is het mogelijk om online onderzoek te doen bij patiënten, naasten van patiënten, bezoekers en andere geïnteresseerden. In het cliëntenpanel worden (nieuwe) initiatieven binnen het ziekenhuis getoetst. Met hun deelname helpen de leden van het cliëntenpanel de kwaliteit van de zorg in het Catharina Ziekenhuis verder verbeteren. Leden van het cliëntenpanel ontvangen enkele keren per jaar een vragenlijst per e-mail.

Wilt u deelnemen?

Wij zijn altijd op zoek naar leden voor ons cliëntenpanel. Heeft u interesse? Dan kunt u zich eenvoudig aanmelden door op onderstaande knop te klikken:

Aanmelden

U vult vervolgens een korte online vragenlijst in. Nadat u de vragenlijst hebt ingevuld, bent u lid van ons cliëntenpanel. Vanaf dat moment wordt u enkele keren per jaar door ons benaderd voor deelname aan een onderzoek.

Worden mijn gegevens vertrouwelijk behandeld?

Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw gegevens en uw antwoorden worden alleen gebruikt voor analyse van de onderzoeksresultaten. Uw e-mailadres gebruiken we om u uit te nodigen voor een onderzoek en met uw e-mailadres krijgt u toegang tot de onderzoeken. Daarnaast helpen achtergrondkenmerken als leeftijd en geslacht ons bij het interpreteren van de resultaten.

Hoe kan ik me afmelden?

Deelname aan de onderzoeken is uiteraard niet verplicht. Wij hopen uiteraard wel dat leden met enige regelmatig aan een onderzoek deelnemen. Bent u lid, maar wilt u niet meer benaderd worden voor een onderzoek, dan kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar clientenpanel@catharinaziekenhuis.nl.

Vragen

Heeft u een vraag over het cliëntenpanel? Stuur een e-mail naar clientenpanel@catharinaziekenhuis.nl.

Missie en visie

Onze missie

Onze missie geeft aan waar het Catharina Ziekenhuis voor staat:

“Samen dienstbaar en vernieuwend in de beste specialistische zorg en opleiding.”

Onze visie

Onze visie geeft aan waar het Catharina Ziekenhuis voor gaat:

“In samenwerking met elkaar en onze omgeving willen wij onze patiënten aantoonbaar de beste specialistische zorg bieden. Op een aantal terreinen leveren wij hooggespecialiseerde zorg. Om dat te kunnen blijven realiseren werken wij aan innovatie. Wij investeren in de ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers, omdat het altijd nóg beter kan. Onze patiënten bieden wij deze zorg in een gastvrije en moderne omgeving. Wij stimuleren onze medewerkers hoogwaardige en klantgerichte zorg te verlenen door het bieden van een professioneel en prettig werkklimaat.”

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn onze belangrijkste waarden. Het geeft een beeld van wie we zijn en waar we naar streven:

 • Gastvrij en aanspreekbaar
 • Betrouwbaar en gedreven
 • Deskundig en grensverleggend

Verzorgingsgebied en Adherentiegebied

Voor de basiszorg komen onze patiënten voornamelijk uit het aangegeven verzorgingsgebied. Het adherentiegebied geeft weer waar het grootste gedeelte van de patiënten vandaan komt.

klik op de afbeelding voor een vergroting

Organisatiestructuur

Het Catharina Ziekenhuis is een stichting met een Raad van Toezicht. Deze raad houdt toezicht op het algemene beleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de hele bedrijfsvoering van het Catharina Ziekenhuis en het voorbereiden van beleid.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

 • dhr. dr. P.L. (Piet) Batenburg, voorzitter
 • mw. G. (Geranne) Engwirda

Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis

De medisch specialisten die verbonden zijn aan het Catharina Ziekenhuis zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis. Deze vereniging heeft een eigen stafbestuur, gekozen door de leden zelf. De kerntaak van de Vereniging Medische Staf is het bewaken van de kwaliteit van de zorg in het Catharina Ziekenhuis.

De samenstelling van het bestuur Vereniging Medische Staf (stafbestuur):


Structuur van de organisatie

klik op de afbeelding voor een vergroting

Zorggroepen

Het Catharina Ziekenhuis is onderverdeeld in vier zorggroepen. Een zorggroep bestaat uit verschillende specialismen. Een zorggroep is opgebouwd uit in meerdere of mindere mate aanpalende specialismen. ‘Aanpalend’ wil zeggen: zij verlenen zorg in overlappende zorgprocessen (bijv. het Catharina Kanker Instituut), hebben een vergelijkbare marktoriëntatie (bijv. het Hart- en vaatcentrum), gebruiken dezelfde capaciteiten (bijv. snijdende disciplines) of hebben vergelijkbare bedrijfskundige vraagstukken die een bepaalde managementexpertise vragen (bijv. Logistiek). Er zijn ook specialismen in een zorggroep, die hiermee geen raakvlakken hebben. Dat geeft niets: zorggroepen zijn immers geen kleine ziekenhuizen en voeren geen eigen beleid. Zij dragen bij aan de verbinding tussen afdelingen / specialismen en de rangschikking in zorggroepen draagt bij aan de bestuurbaarheid en samenhang van het Catharina Ziekenhuis als geheel. De zorggroep wordt geleid door de zorggroepmanager en de specialistmanagers van de specialismen.

Service-eenheden

De zorgroepen worden ondersteund door service-eenheden, dit betreft de volgende afdelingen:

 • Facilitair Bedrijf
 • Informatie, Communicatie en Medische Technologie (ICMT)
 • Financiën
 • Onderwijs & Onderzoek (O&O)
 • Human Resource Management (HRM)
 • Bouw & Inrichting

Stafafdelingen

Naast de service-eenheden zijn er vier stafafdelingen:

 • Bureau Raad van Bestuur
 • Marketing & Communicatie
 • Kwaliteit & Veiligheid
 • Inkoop

Medezeggenschap

De Ondernemingsraad (OR) en het Verpleegkundig Stafbestuur van het Catharina Ziekenhuis komen op voor de belangen van hun achterban (OR voor medewerkers, Verpleegkundig Stafbestuur voor verpleegkundigen) en oefenen invloed uit op het beleid van de organisatie.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van alle medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Dit realiseert de OR door de werknemers te vertegenwoordigen in het overleg met de Raad van Bestuur. Daarbij oefent de OR invloed uit op het beleid, door gebruik te maken van het in de Wet op Ondernemingsraden genoemde adviesrecht, beroepsrecht, instemmingsrecht, informatierecht en initiatiefrecht. Op deze wijze laat de OR de belangen en opvattingen van de medewerkers doorklinken in het beleid van het ziekenhuis, zonder daarbij het belang van de organisatie zelf uit het oog te verliezen.

Verpleegkundig Stafbestuur

Dit adviesorgaan adviseert de Raad van Bestuur via het Bestuurlijk Verpleegkundig Beraad over het verpleegkundige beleid en is een belangrijke aanjager voor de professionele ontwikkeling van het verpleegkundige beroep in het Catharina Ziekenhuis. Het verpleegkundig stafbestuur bestaat uit 7 verpleegkundigen.

Commissies en raden

Naast de zorggroepen, service-eenheden en stafafdelingen kent de organisatie van het ziekenhuis diverse commissies die zijn aangesteld door de RvB en het bestuur van de vereniging Medische Staf. Voorbeelden daarvan zijn de Commissie Medische Kwaliteit (CMK), Infectiecommissie, Geneesmiddelencommissie, Necrologiecommissie, Commissie Orgaan en Weefseldonatie en de Werknemersklachtencommissie. Formele adviesorganen en commissies zijn bijvoorbeeld de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Verpleegkundig Stafbestuur.


Stichting Catharina Ziekenhuis

Kamer van Koophandelnummer: 41087385
RSIN-nummer: 002655135

https://www.catharinaziekenhuis.nl/patient/specialismen/21-kindergeneeskunde/wie-helpen-u/44-knots.html

Kengetallen

2016
Medische (sub)specialismen 39
Medisch specialisten 231
Medewerkers 3.579
Verpleegkundigen 1.109
Arts-assistenten in opleiding tot specialist 147
Hoogleraren 8
Opnamen per jaar 28.172
Gemiddelde verblijfsduur in dagen 4,4
OK bezettingstijd 93,0%
Aantal unieke patiënten Hart & Vaten 58.458
Aantal unieke patiënten Kanker 39.647
Aantal unieke patiënten Nier 6.293
Aantal unieke patiënten Obesitas 6.964
Aantal wetenschappelijke publicaties 329
CQI Patiënt (kwaliteitsscore) 8,4

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016: Catharina Ziekenhuis verbetert patiëntenzorg door samenwerking

Om de patiëntenzorg continu te verbeteren, heeft het Catharina Ziekenhuis in 2016 veel geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders. Belangrijkste partner daarin is de St. Anna Zorggroep waar het ziekenhuis in 2018 mee wil gaan fuseren. Vorig jaar is met veel inzet en energie gewerkt aan het ondernemingsplan voor deze fusie. Daarnaast zijn nauwe samenwerkingsverbanden uitgewerkt met omliggende ziekenhuizen die hun patiënten met complexe aandoeningen steeds vaker doorsturen naar het Catharina Ziekenhuis.

Focus op oncologische zorg
Een unieke portfolioruil vond plaats tussen het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en het Catharina Ziekenhuis. De laboratoriumfunctie voor IVF is overgedragen van Eindhoven naar Tilburg. Daarvoor in de plaats zijn alle complexe behandelingen op het gebied van gynaecologische kanker in Brabant ondergebracht in het Catharina Ziekenhuis.  Deze stap past bij de sterke focus van het ziekenhuis op oncologische zorg.

Samen met zeven topklinische ziekenhuizen in Nederland, verenigd binnen Santeon, behoort het Catharina Ziekenhuis op het gebied van Value-Based Health Care nationaal en internationaal tot de koplopers. De kracht van deze samenwerking is het onderling vergelijken van voor patiënten relevante zorguitkomsten. Onderling worden best practices uitgewisseld waardoor verbeteringen snel doorgevoerd worden. In 2016 zijn ook patiënten betrokken bij de verschillende multidisciplinaire verbeterteams.

TU/e en Philips
Ook de samenwerking met SJG Weert is geïntensiveerd. Voor bariatrische zorg, één van de vier speerpunten van het Catharina Ziekenhuis, vindt het voor- en natraject plaats in Weert en de operatie in Eindhoven. Op het gebied van neurologie worden CVA-patiënten voor een IAT-behandeling - het verwijderen van een stolsel uit een bloedvat in het hoofd - voortaan standaard naar het Catharina Ziekenhuis verwezen. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werkt het ziekenhuis steeds intensiever samen met onder andere de TU/e en Philips.

Positief resultaat
2016 was economisch gezien een goed jaar voor het Catharina Ziekenhuis. Het ziekenhuis sloot het jaar af met een positief financieel resultaat van € 10,9 miljoen op een omzet van € 418,5 miljoen. Het weerstandsvermogen is verder gestegen naar 24,4%. Het driejarige structurele besparingsprogramma SlimFit, dat eind 2015 is gestart, is afgesloten met een ombuiging van € 9,8 miljoen. Doelstelling van SlimFit is dat in 2018 structureel € 24 miljoen is omgebogen om ook in de toekomst een financieel gezond ziekenhuis te blijven en ruimte te houden voor vernieuwing. 

Een belangrijke mijlpaal in 2016 was de opening van het nieuwe Hart- en Vaatcentrum boven de vernieuwde entreehal. De nieuwe entreehal beschikt onder andere over een nieuw restaurant, espressobar en winkels. Het nieuwe Hart- en Vaatcentrum kent vijf  state-of-the-art behandelkamers voor patiënten met hartproblemen, een hartlounge, een afdeling hartbewaking en een medium care. Daarnaast zijn voor complexe behandelingen aan hart- en vaten twee hybride OK’s in gebruik genomen. Tenslotte zijn op de  afdeling Verloskunde  vijftien nieuwe kraamsuites opgeleverd. 

Toekomst
In lijn met de voorgenomen fusie met de St. Anna Zorggroep is in april 2017 de aanvraag ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). “Het is een zorgvuldig proces geweest en we zijn trots dat deze mijlpaal is behaald. We hebben flinke stappen gezet en zien de fusie positief tegemoet. Met deze fusie borgen we ook op de lange termijn de beschikbaarheid van een compleet zorgaanbod voor inwoners uit de regio Eindhoven”, aldus Piet Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis.

Bekijk het jaarverslag


Jaarverslagen Nederlandse zorginstellingen

Zorginstellingen in Nederland publiceren hun jaarverslag op www.jaarverslagenzorg.nl. Deze website van Prismant is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).