Over Catharina

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis. Onze zorgprofessionals zijn gedreven om patiënten elke dag de beste zorg te geven. Naast de basisfuncties bieden we op een aantal onderdelen topklinische zorg: hart- en vaatzorg, oncologie, overgewicht en nierfalen. Hiervoor verwijzen regionale en landelijke ziekenhuizen patiënten naar het Catharina Ziekenhuis.

Vooruitstrevend in innovatie

In het Catharina Ziekenhuis combineren we complexe behandelingen met de nieuwste technieken. Innovatie speelt een belangrijke rol. Op tal van terreinen wordt met geavanceerde techniek en apparatuur diagnostiek en behandeling bedreven. Zorgprofessionals in het Catharina Ziekenhuis zijn vooruitstrevend en altijd op zoek naar nieuwe wegen om zorg nog beter en veiliger te maken.

Opleiding en wetenschappelijk onderzoek

Het Catharina biedt tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werkt daarin nauw samen met opleidingscentra en -ziekenhuizen in de regio, waaronder het UMC Maastricht. Het ziekenhuis is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen gericht op kwaliteitsverbetering en innovatie. In wetenschappelijk onderzoek werkt het Catharina Ziekenhuis samen met o.a. de TU/e Eindhoven. Baanbrekende wetenschappelijke output dat internationaal hoog scoort, nieuwe (gecombineerd) behandelmethodes en technieken en procesverbeteringen die het ziekenhuis steeds veiliger maken, zijn het resultaat. Dat is bijzonder voor een niet-academisch ziekenhuis.

Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief

Gedreven door het leven

Catharina is de beschermheilige van de parochie waaruit het ziekenhuis is ontstaan. Zij was zo gedreven in haar geloof dat ze dit uiteindelijk met de dood moest bekopen. Deze bevlogenheid en gedrevenheid zit nog steeds in het DNA van de mensen die in het Catharina Ziekenhuis werken. Zij zijn gedreven om de patiënt, waarvoor het ziekenhuis een enorme verantwoordelijkheid draagt, de beste zorg te geven. Want gezondheid, en daarmee het leven zelf, is ons belangrijkste goed. 

Cliëntenpanel

Het Cliëntenpanel is een initiatief van de Cliëntenraad en het Catharina Ziekenhuis. Enkele keren per jaar benaderen we de leden van het Cliëntenpanel via een online onderzoek om mee te denken over onderwerpen die op dat moment spelen in het ziekenhuis. De ervaringen en meningen die de leden met ons delen zetten we in om verbeteringen door te voeren in het ziekenhuis.

Wilt u meedenken met het Catharina Ziekenhuis?

Klik op onderstaande knop om lid te worden van het Cliëntenpanel. Wij zijn altijd op zoek naar (ex)-patiënten, naasten, bezoekers en andere betrokkenen die mee willen denken met het Catharina Ziekenhuis.

Aanmelden

Wanneer u op aanmelden klikt, dan vragen wij u om een korte online vragenlijst in te vullen. Nadat u deze heeft ingevuld, bent u lid van ons Cliëntenpanel. Vanaf dat moment wordt u enkele keren per jaar door ons benaderd per e-mail voor deelname aan een onderzoek. U kunt per keer besluiten of u wel/niet deelneemt.

Worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld?

Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw gegevens en uw antwoorden worden alleen gebruikt voor analyse van de onderzoeksresultaten. Uw e-mailadres gebruiken wij om u uit te nodigen voor een onderzoek en met uw e-mailadres krijgt u toegang tot de onderzoeken. Daarnaast helpen achtergrondkenmerken als leeftijd en geslacht ons bij het interpreteren van de resultaten.

Wilt u zich afmelden voor het cliëntenpanel?

Stuur een e-mail naar clientenpanel@catharinaziekenhuis.nl om u af te melden.

Heeft u nog vragen over het cliëntenpanel?

Stuur een e-mail naar clientenpanel@catharinaziekenhuis.nl

Missie en visie

Onze missie

Onze missie geeft aan waar het Catharina Ziekenhuis voor staat:

“Samen dienstbaar en vernieuwend in de beste specialistische zorg en opleiding.”

Onze visie

Onze visie geeft aan waar het Catharina Ziekenhuis voor gaat:

“In samenwerking met elkaar en onze omgeving willen wij onze patiënten aantoonbaar de beste specialistische zorg bieden. Op een aantal terreinen leveren wij hooggespecialiseerde zorg. Om dat te kunnen blijven realiseren werken wij aan innovatie. Wij investeren in de ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers, omdat het altijd nóg beter kan. Onze patiënten bieden wij deze zorg in een gastvrije en moderne omgeving. Wij stimuleren onze medewerkers hoogwaardige en klantgerichte zorg te verlenen door het bieden van een professioneel en prettig werkklimaat.”

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn onze belangrijkste waarden. Het geeft een beeld van wie we zijn en waar we naar streven:

 • Gastvrij en aanspreekbaar
 • Betrouwbaar en gedreven
 • Deskundig en grensverleggend

Verzorgingsgebied en Adherentiegebied

Voor de basiszorg komen onze patiënten voornamelijk uit het aangegeven verzorgingsgebied. Het adherentiegebied geeft weer waar het grootste gedeelte van de patiënten vandaan komt.

klik op de afbeelding voor een vergroting

Organisatiestructuur

Het Catharina Ziekenhuis is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de hele bedrijfsvoering van het Catharina Ziekenhuis en het voorbereiden van beleid. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en toetst op hoofdlijnen het beleid van de Raad van Bestuur. Onder de taak van de Raad van Toezicht vallen verder onder meer het goedkeuren van de jaarrekening en het meerjarenbeleid van het ziekenhuis. Ook fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur bij alle mogelijke bestuurlijke strategische vraagstukken. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

 • dhr. dr. P.L. (Piet) Batenburg, voorzitter
 • mw. drs. G.J.C.M. (Geranne) Engwirda-Kromwijk, lid

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • dhr. drs. C.W. van der Waaij RA, voorzitter
 • dhr. drs. J.J.G.M. Sanders, vice-voorzitter
 • mw. L.C.A. Declercq MSc, lid
 • mw. drs. A.C. van Huffelen, lid
 • mw. mr. M.M. Jonk, lid
 • mw. prof. dr. S.E. Geerlings, lid
 • dhr. ir. A.H. Lieftinck, lid

Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis

De medisch specialisten die verbonden zijn aan het Catharina Ziekenhuis zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis. Deze vereniging heeft een eigen stafbestuur, gekozen door de leden zelf. De kerntaak van de Vereniging Medische Staf is het bewaken van de kwaliteit van de zorg in het Catharina Ziekenhuis.

Bestuur Medische Staf

Het bestuur Medische Staf van het Catharinaziekenhuis bestaat uit:


Structuur van de organisatie

klik op de afbeelding voor een vergroting

Zorggroepen

Het Catharina Ziekenhuis is onderverdeeld in vier zorggroepen. Een zorggroep bestaat uit verschillende specialismen. Een zorggroep is opgebouwd uit in meerdere of mindere mate aanpalende specialismen. ‘Aanpalend’ wil zeggen: zij verlenen zorg in overlappende zorgprocessen (bijv. het Catharina Kanker Instituut), hebben een vergelijkbare marktoriëntatie (bijv. het Hart- en vaatcentrum), gebruiken dezelfde capaciteiten (bijv. snijdende disciplines) of hebben vergelijkbare bedrijfskundige vraagstukken die een bepaalde managementexpertise vragen (bijv. Logistiek). Er zijn ook specialismen in een zorggroep, die hiermee geen raakvlakken hebben. Dat geeft niets: zorggroepen zijn immers geen kleine ziekenhuizen en voeren geen eigen beleid. Zij dragen bij aan de verbinding tussen afdelingen / specialismen en de rangschikking in zorggroepen draagt bij aan de bestuurbaarheid en samenhang van het Catharina Ziekenhuis als geheel. De zorggroep wordt geleid door de zorggroepmanager en de specialistmanagers van de specialismen.

Service-eenheden

De zorgroepen worden ondersteund door service-eenheden, dit betreft de volgende afdelingen:

 • Facilitair Bedrijf
 • Informatie, Communicatie en Medische Technologie (ICMT)
 • Financiën
 • Onderwijs & Onderzoek (O&O)
 • Human Resource Management (HRM)
 • Bouw & Inrichting

Stafafdelingen

Naast de service-eenheden zijn er vier stafafdelingen:

 • Bureau Raad van Bestuur
 • Marketing & Communicatie
 • Kwaliteit & Veiligheid
 • Inkoop

Medezeggenschap

De Ondernemingsraad (OR) en het Verpleegkundig Stafbestuur van het Catharina Ziekenhuis komen op voor de belangen van hun achterban (OR voor medewerkers, Verpleegkundig Stafbestuur voor verpleegkundigen) en oefenen invloed uit op het beleid van de organisatie.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van alle medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Dit realiseert de OR door de werknemers te vertegenwoordigen in het overleg met de Raad van Bestuur. Daarbij oefent de OR invloed uit op het beleid, door gebruik te maken van het in de Wet op Ondernemingsraden genoemde adviesrecht, beroepsrecht, instemmingsrecht, informatierecht en initiatiefrecht. Op deze wijze laat de OR de belangen en opvattingen van de medewerkers doorklinken in het beleid van het ziekenhuis, zonder daarbij het belang van de organisatie zelf uit het oog te verliezen.

Verpleegkundig Stafbestuur

Dit adviesorgaan adviseert de Raad van Bestuur via het Bestuurlijk Verpleegkundig Beraad over het verpleegkundige beleid en is een belangrijke aanjager voor de professionele ontwikkeling van het verpleegkundige beroep in het Catharina Ziekenhuis. Het verpleegkundig stafbestuur bestaat uit 7 verpleegkundigen.

Commissies en raden

Naast de zorggroepen, service-eenheden en stafafdelingen kent de organisatie van het ziekenhuis diverse commissies die zijn aangesteld door de RvB en het bestuur van de vereniging Medische Staf. Voorbeelden daarvan zijn de Commissie Medische Kwaliteit (CMK), Infectiecommissie, Geneesmiddelencommissie, Necrologiecommissie, Commissie Orgaan en Weefseldonatie en de Werknemersklachtencommissie. Formele adviesorganen en commissies zijn bijvoorbeeld de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Verpleegkundig Stafbestuur.


Stichting Catharina Ziekenhuis

Kamer van Koophandelnummer: 41087385
RSIN-nummer: 002655135 

Kengetallen

2017
Medische (sub)specialismen 39
Medisch specialisten 219
Medewerkers 3.626
Verpleegkundigen 1.117
Arts-assistenten in opleiding tot specialist 132
Hoogleraren 9
Opnamen per jaar 27.577
Gemiddelde verblijfsduur in dagen 4,4
OK bezettingstijd 93,0%
Aantal unieke patiënten Hart & Vaten 27.466
Aantal unieke patiënten Kanker 19.641
Aantal unieke patiënten Nier 3.159
Aantal unieke patiënten Obesitas 3.975
Aantal wetenschappelijke publicaties 349
CQI Patiënt (kwaliteitsscore) 8,4

Jaarverslagen

Jaaroverzicht 2017: Financieel gezond Catharina Ziekenhuis investeert in de toekomst 

Het Catharina Ziekenhuis kijkt tevreden terug op 2017. Door onafhankelijke instanties werd bevestigd dat het ziekenhuis veilige en goede zorg levert. Patiënten waardeerden de zorg met gemiddeld een 8,4*. Financieel is de basis solide. 

Het ziekenhuis heeft in het jaar 2017 een operationeel resultaat geboekt van € 12,2 miljoen euro. Dat resultaat is gelijk aan het operationeel resultaat over 2016. Dit resultaat is mede gerealiseerd door het besparingsprogramma Slimfit, waarin het ziekenhuis in drie jaar tijd structureel € 24,0 miljoen bespaart. Dat programma loopt op koers en wordt naar verwachting met goed resultaat in 2018 afgerond. Door incidentele meevallers - zoals een definitieve afrekening met zorgverzekeraars over voorgaande jaren - en uitgestelde investeringen komt het totale resultaat over 2017 uit op € 20,4 miljoen.

Nieuw EPD
Voor 2018 staan enkele grote, belangrijke investeringen op het programma. In november van dit jaar gaat het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier (EPD) live. En onlangs is een nieuw state-of-the-art datacentrum opgeleverd, waar patiëntgegevens veilig bewaard worden. Met name door de implementatiekosten van het nieuwe EPD is de verwachting dat het resultaat over 2018 lager zal uitvallen.

Veilige zorg
Patiënten kunnen in het Catharina Ziekenhuis rekenen op goede en veilige zorg. Dat blijkt uit het vorig jaar voor de vijfde keer behaalde NIAZ-certificaat; het belangrijkste landelijke kwaliteitskeurmerk voor heel het ziekenhuis. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeerde in het jaargesprek dat in het Catharina Ziekenhuis veilige zorg wordt verleend. De IGJ schrijft in het verslag over 2017: ‘Het ziekenhuis stelt zich transparant en kwetsbaar op, legt verantwoording af en laat zien in staat te zijn te leren van ervaringen en het geleerde toe te passen in nieuwe situaties.’

Patiëntveiligheid is dan ook een belangrijke pijler in het ziekenhuis. In 2017 werd het high tech simulatiecentrum geopend: twee realistisch nagebouwde praktijkruimtes voor trainingen voor hoog risico-afdelingen zoals OK, Spoedeisende Hulp en Intensive Care. Eén van de nieuwe trainingen die hier gegeven wordt is Crew Resource Management (CRM): een onverwacht, niet-alledaags medisch voorval, zoals een bloeding of een reanimatie wordt gesimuleerd waarin het team moet overschakelen naar een noodscenario. Deze trainingsmethodiek komt uit de luchtvaart en draagt bij aan een betere patiëntveiligheid.

Value Based Healthcare
Samen met zes andere ziekenhuizen is het Catharina Ziekenhuis binnen het samenwerkingsverband Santeon grensverleggend bezig op het gebied van Value Based Healthcare. Santeon bestond in 2017 tien jaar en maakte in dat jubileumjaar opnieuw grote stappen in het meetbaar maken van voor patiënten belangrijke zorguitkomsten. De ziekenhuisgroep is ambitieus en loopt landelijk voorop in het transparant delen van die kennis en informatie.

Bekijk het jaarverslag


Jaarverslagen Nederlandse zorginstellingen

Zorginstellingen in Nederland publiceren hun jaarverslag op www.jaarverslagenzorg.nl. Deze website van Prismant is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).