Over Catharina

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis. Onze zorgprofessionals zijn gedreven om patiënten elke dag de beste zorg te geven. Naast de basisfuncties bieden we op een aantal onderdelen topklinische zorg: hart- en vaatzorg, oncologie, overgewicht en nierfalen. Hiervoor verwijzen regionale en landelijke ziekenhuizen patiënten naar het Catharina Ziekenhuis.

Vooruitstrevend in innovatie

In het Catharina Ziekenhuis combineren we complexe behandelingen met de nieuwste technieken. Innovatie speelt een belangrijke rol. Op tal van terreinen wordt met geavanceerde techniek en apparatuur diagnostiek en behandeling bedreven. Zorgprofessionals in het Catharina Ziekenhuis zijn vooruitstrevend en altijd op zoek naar nieuwe wegen om zorg nog beter en veiliger te maken.

Opleiding en wetenschappelijk onderzoek

Het Catharina biedt tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werkt daarin nauw samen met opleidingscentra en -ziekenhuizen in de regio, waaronder het UMC Maastricht. Het ziekenhuis is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen gericht op kwaliteitsverbetering en innovatie. In wetenschappelijk onderzoek werkt het Catharina Ziekenhuis samen met o.a. de TU/e Eindhoven. Baanbrekende wetenschappelijke output dat internationaal hoog scoort, nieuwe (gecombineerd) behandelmethodes en technieken en procesverbeteringen die het ziekenhuis steeds veiliger maken, zijn het resultaat. Dat is bijzonder voor een niet-academisch ziekenhuis.

Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief

Gedreven door het leven

Catharina is de beschermheilige van de parochie waaruit het ziekenhuis is ontstaan. Zij was zo gedreven in haar geloof dat ze dit uiteindelijk met de dood moest bekopen. Deze bevlogenheid en gedrevenheid zit nog steeds in het DNA van de mensen die in het Catharina Ziekenhuis werken. Zij zijn gedreven om de patiënt, waarvoor het ziekenhuis een enorme verantwoordelijkheid draagt, de beste zorg te geven. Want gezondheid, en daarmee het leven zelf, is ons belangrijkste goed.

Cliëntenpanel

Het cliëntenpanel is onderdeel van de cliëntenraad en het Catharina Ziekenhuis. Door het cliëntenpanel is het mogelijk om online onderzoek te doen bij patiënten, naasten van patiënten, bezoekers en andere geïnteresseerden. In het cliëntenpanel worden (nieuwe) initiatieven binnen het ziekenhuis getoetst. Met hun deelname helpen de leden van het cliëntenpanel de kwaliteit van de zorg in het Catharina Ziekenhuis verder verbeteren. Leden van het cliëntenpanel ontvangen enkele keren per jaar een vragenlijst per e-mail.

Wilt u deelnemen?

Wij zijn altijd op zoek naar leden voor ons cliëntenpanel. Heeft u interesse? Dan kunt u zich eenvoudig aanmelden door op onderstaande knop te klikken:

Aanmelden

U vult vervolgens een korte online vragenlijst in. Nadat u de vragenlijst hebt ingevuld, bent u lid van ons cliëntenpanel. Vanaf dat moment wordt u enkele keren per jaar door ons benaderd voor deelname aan een onderzoek.

Worden mijn gegevens vertrouwelijk behandeld?

Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw gegevens en uw antwoorden worden alleen gebruikt voor analyse van de onderzoeksresultaten. Uw e-mailadres gebruiken we om u uit te nodigen voor een onderzoek en met uw e-mailadres krijgt u toegang tot de onderzoeken. Daarnaast helpen achtergrondkenmerken als leeftijd en geslacht ons bij het interpreteren van de resultaten.

Hoe kan ik me afmelden?

Deelname aan de onderzoeken is uiteraard niet verplicht. Wij hopen uiteraard wel dat leden met enige regelmatig aan een onderzoek deelnemen. Bent u lid, maar wilt u niet meer benaderd worden voor een onderzoek, dan kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar clientenpanel@catharinaziekenhuis.nl.

Vragen

Heeft u een vraag over het cliëntenpanel? Stuur een e-mail naar clientenpanel@catharinaziekenhuis.nl.

Missie en visie

Onze missie

Onze missie geeft aan waar het Catharina Ziekenhuis voor staat:

“Samen dienstbaar en vernieuwend in de beste specialistische zorg en opleiding.”

Onze visie

Onze visie geeft aan waar het Catharina Ziekenhuis voor gaat:

“In samenwerking met elkaar en onze omgeving willen wij onze patiënten aantoonbaar de beste specialistische zorg bieden. Op een aantal terreinen leveren wij hooggespecialiseerde zorg. Om dat te kunnen blijven realiseren werken wij aan innovatie. Wij investeren in de ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers, omdat het altijd nóg beter kan. Onze patiënten bieden wij deze zorg in een gastvrije en moderne omgeving. Wij stimuleren onze medewerkers hoogwaardige en klantgerichte zorg te verlenen door het bieden van een professioneel en prettig werkklimaat.”

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn onze belangrijkste waarden. Het geeft een beeld van wie we zijn en waar we naar streven:

 • Gastvrij en aanspreekbaar
 • Betrouwbaar en gedreven
 • Deskundig en grensverleggend

Organisatiestructuur

Het Catharina Ziekenhuis is een stichting met een Raad van Toezicht. Deze raad houdt toezicht op het algemene beleid en de algemene gang van zaken. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de hele bedrijfsvoering van het Catharina Ziekenhuis en het voorbereiden van beleid.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

 • dhr. dr. P.L. (Piet) Batenburg, voorzitter
 • mw. G. (Geranne) Engwirda

Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis

De medisch specialisten die verbonden zijn aan het Catharina Ziekenhuis zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis. Deze vereniging heeft een eigen stafbestuur, gekozen door de leden zelf. De kerntaak van de Vereniging Medische Staf is het bewaken van de kwaliteit van de zorg in het Catharina Ziekenhuis.

De samenstelling van het bestuur Vereniging Medische Staf (stafbestuur):


Structuur van de organisatie

klik op de afbeelding voor een vergroting

Zorggroepen

Het Catharina Ziekenhuis is onderverdeeld in vier zorggroepen. Een zorggroep bestaat uit verschillende specialismen. Een zorggroep is opgebouwd uit in meerdere of mindere mate aanpalende specialismen. ‘Aanpalend’ wil zeggen: zij verlenen zorg in overlappende zorgprocessen (bijv. het Catharina Kanker Instituut), hebben een vergelijkbare marktoriëntatie (bijv. het Hart- en vaatcentrum), gebruiken dezelfde capaciteiten (bijv. snijdende disciplines) of hebben vergelijkbare bedrijfskundige vraagstukken die een bepaalde managementexpertise vragen (bijv. Logistiek). Er zijn ook specialismen in een zorggroep, die hiermee geen raakvlakken hebben. Dat geeft niets: zorggroepen zijn immers geen kleine ziekenhuizen en voeren geen eigen beleid. Zij dragen bij aan de verbinding tussen afdelingen / specialismen en de rangschikking in zorggroepen draagt bij aan de bestuurbaarheid en samenhang van het Catharina Ziekenhuis als geheel. De zorggroep wordt geleid door de zorggroepmanager en de specialistmanagers van de specialismen.

Service-eenheden

De zorgroepen worden ondersteund door service-eenheden, dit betreft de volgende afdelingen:

 • Facilitair Bedrijf
 • Informatie, Communicatie en Medische Technologie (ICMT)
 • Financiën
 • Onderwijs & Onderzoek (O&O)
 • Human Resource Management (HRM)
 • Bouw & Inrichting

Stafafdelingen

Naast de service-eenheden zijn er vier stafafdelingen:

 • Bureau Raad van Bestuur
 • Marketing & Communicatie
 • Kwaliteit & Veiligheid
 • Inkoop

Medezeggenschap

De Ondernemingsraad (OR) en het Verpleegkundig Stafbestuur van het Catharina Ziekenhuis komen op voor de belangen van hun achterban (OR voor medewerkers, Verpleegkundig Stafbestuur voor verpleegkundigen) en oefenen invloed uit op het beleid van de organisatie.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van alle medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Dit realiseert de OR door de werknemers te vertegenwoordigen in het overleg met de Raad van Bestuur. Daarbij oefent de OR invloed uit op het beleid, door gebruik te maken van het in de Wet op Ondernemingsraden genoemde adviesrecht, beroepsrecht, instemmingsrecht, informatierecht en initiatiefrecht. Op deze wijze laat de OR de belangen en opvattingen van de medewerkers doorklinken in het beleid van het ziekenhuis, zonder daarbij het belang van de organisatie zelf uit het oog te verliezen.

Verpleegkundig Stafbestuur

Dit adviesorgaan adviseert de Raad van Bestuur via het Bestuurlijk Verpleegkundig Beraad over het verpleegkundige beleid en is een belangrijke aanjager voor de professionele ontwikkeling van het verpleegkundige beroep in het Catharina Ziekenhuis. Het verpleegkundig stafbestuur bestaat uit 7 verpleegkundigen.

Commissies en raden

Naast de zorggroepen, service-eenheden en stafafdelingen kent de organisatie van het ziekenhuis diverse commissies die zijn aangesteld door de RvB en het bestuur van de vereniging Medische Staf. Voorbeelden daarvan zijn de Commissie Medische Kwaliteit (CMK), Infectiecommissie, Geneesmiddelencommissie, Necrologiecommissie, Commissie Orgaan en Weefseldonatie en de Werknemersklachtencommissie. Formele adviesorganen en commissies zijn bijvoorbeeld de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Verpleegkundig Stafbestuur.


Stichting Catharina Ziekenhuis

Kamer van Koophandelnummer: 41087385
RSIN-nummer: 002655135

Kengetallen

2015
Medische (sub)specialismen 39
Medisch specialisten 237
Medewerkers 3.547
Verpleegkundigen 1.175
Arts-assistenten in opleiding tot specialist 109
Hoogleraren 8
Opnamen per jaar 27.974
Gemiddelde verblijfsduur in dagen 4,4
OK bezettingstijd 92,0%
Aantal unieke patiënten Hart & Vaten 44.640
Aantal unieke patiënten Kanker 25.788
Aantal unieke patiënten Nier 4.509
Aantal unieke patiënten Obesitas 4.554
Aantal wetenschappelijke publicaties 310
CQI Patiënt (kwaliteitsscore) 8,4

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015: Catharina Ziekenhuis blijft komende jaren besparingsmaatregelen doorvoeren ondanks positief financieel resultaat

Het Catharina Ziekenhuis heeft in 2015 opnieuw meer patiënten behandeld die complexe zorg nodig hebben dan het jaar ervoor. Door de concentratie van zorg verwijzen andere ziekenhuizen in de regio patiënten met complexe aandoeningen vaker door naar het Catharina Ziekenhuis, waardoor in het ziekenhuis de complexiteit en de zwaarte van de behandelingen elk jaar toenemen. Dat blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag over 2015 die het ziekenhuis heeft gepubliceerd. Het ziekenhuis heeft 2015 afgesloten met een financieel resultaat van € 11,0 miljoen op een omzet van € 413,3 miljoen. Het weerstandsvermogen steeg verder naar 25,0%.

Piet Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur kijkt terug op een goed jaar voor het Catharina Ziekenhuis, maar wijst er ook op dat het ziekenhuis de komende jaren voor een grote uitdaging staat. “Het Catharina Ziekenhuis is een financieel gezond ziekenhuis en wil dat ook in de toekomst blijven.” Batenburg verwacht dat de opbrengstenkant verder stagneert, terwijl de kosten wel verder doorstijgen. De kosten stijgen door de eerder genoemde toename van patiënten met complexe aandoeningen, nieuwe technische ontwikkelingen en hogere kwaliteitseisen. Tegelijkertijd wordt de financiële ruimte door de overheid via de zorgverzekeraars beperkt. “Een ziekenhuis met op onderdelen een (semi-)academisch profiel zoals het Catharina Ziekenhuis mist daarbij aanvullende financiering voor de complexe behandelingen die academische ziekenhuizen wel hebben”, aldus Batenburg.  

Om de komende jaren financieel gezond te blijven én te kunnen blijven investeren in kwalitatief goede zorg en innovatie is het Catharina Ziekenhuis eind 2015 een besparingsprogramma gestart. Onder de naam SLIM FIT wil het ziekenhuis de komende drie jaar structureel 24 miljoen euro besparen. Met SLIM FIT wil het ziekenhuis de zorg ‘slimmer’ organiseren waardoor het ziekenhuis ook in de toekomst financieel ‘fit’ blijft. Doel van het ziekenhuis is om elk jaar geld over te houden dat geïnvesteerd kan worden in de zorg.  Om de doelstelling te realiseren wordt in het hele ziekenhuis naar mogelijke besparingen gekeken. Dat loopt uiteen van overhead en inkoop tot het anders inrichten van zorgprocessen. Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen staat het behoud van kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg voorop. Sommige kostenbesparingen verbeteren de kwaliteit van de zorg aan de patiënt, bijvoorbeeld door slimme maatregelen te nemen om processen te stroomlijnen, waardoor minder inzet van mensen en middelen nodig is. Het besparingsprogramma zal de komende twee jaar gevolgen gaan hebben voor de werkgelegenheid in het ziekenhuis.

Bekijk het jaarverslag


Jaarverslagen Nederlandse zorginstellingen

Zorginstellingen in Nederland publiceren hun jaarverslag op www.jaarverslagenzorg.nl. Deze website van Prismant is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).