Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

Het Catharina Ziekenhuis vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Catharina Ziekenhuis dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt het Catharina Ziekenhuis gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het Catharina Ziekenhuis daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of wanneer u zelf hiermee heeft ingestemd.

Klikgedrag

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan het Catharina Ziekenhuis haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Sommige delen van de website van het Catharina Ziekenhuis kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van het Catharina Ziekenhuis en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten, video's en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming 'Catharina Ziekenhuis' en ‘Gedreven door het leven’ alsmede de daarbij behorende logo’s gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van het Catharina Ziekenhuis, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van het Catharina Ziekenhuis bevinden zich links naar externe websites. Het Catharina Ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website Catharina Ziekenhuis

Linken naar pagina’s van het Catharina Ziekenhuis is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat het Catharina Ziekenhuis toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is www.catharinaziekenhuis.nl, met als officiële beschrijving Catharina Ziekenhuis. Doorlinken naar pagina’s binnen de site van het Catharina Ziekenhuis is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

E-mailberichten

De informatie, opgenomen in dit bericht, kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender te informeren door het bericht te retourneren en uit uw bestanden te verwijderen. De werkgever van de afzender, het Catharina Ziekenhuis, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, voortvloeiend uit het gebruik en/of acceptatie van de inhoud van het bericht. Tevens is het Catharina Ziekenhuis niet aansprakelijk voor de inhoud en eventuele schadelijke gevolgen van door haar medewerkers verzonden persoonlijke e-mailberichten.

Wijzigingen

Het Catharina Ziekenhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het Catharina Ziekenhuis adviseert u daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar: webmaster@catharinaziekenhuis.nl.


Privacyverklaring

Doel
Het Catharina Ziekenhuis verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag informeren. Het Catharina Ziekenhuis doet er alles aan om uw privacy te garanderen. In deze privacyverklaring staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en geven we antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het Catharina Ziekenhuis.

Definities
Wij gebruiken bepaalde termen in deze privacyverklaring. Hieronder leest u wat wij hiermee bedoelen:

  • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en uw medische gegevens.

  • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Verklaring
1. Van wie verwerkt het Catharina Ziekenhuis persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • patiënten;

  • contactpersonen van patiënten;

  • familieleden, bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen;

  • bezoekers van het ziekenhuis.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Veel medewerkers van het Catharina Ziekenhuis, waaronder bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen, verwerken persoonsgegevens. Waar wij in deze privacyverklaring spreken over het Catharina Ziekenhuis, bedoelen wij alle afdelingen waar persoonsgegevens worden verwerkt. Formeel is de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis verantwoordelijk.

3. Waarvoor verwerkt het Catharina Ziekenhuis persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om een patiëntrelatie met u aan te kunnen gaan

Als u zich bij het Catharina Ziekenhuis meldt met een zorgvraag, dan hebben wij persoonsgegevens nodig. Dat zijn voor de hand liggende gegevens zoals onder andere uw naam, adres en woonplaats maar ook de zorgvraag die u heeft.

b. Voor uw behandeling

Als u patiënt bij ons bent, willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens of telefoonnummer bijvoorbeeld om contact met u of uw contactpersoon te onderhouden, om u aan uw afspraak te herinneren of vragenlijsten voor kwaliteitsonderzoek te versturen.

Ook verwerken wij gegevens ten behoeve van uw diagnosestelling, behandeling, verpleging of verzorging. Om als zorgverlener onze rol goed te kunnen vervullen, verwerken wij ook gegevens over uw gezondheid. Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Ook verwerken wij soms gegevens van familieleden, bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen.

c. Voor overleg met in- en externe behandelaren

Het kan voorkomen dat voor overleg contact moet worden opgenomen met een collega medisch specialist in het Catharina Ziekenhuis of met een specialist uit een ander ziekenhuis. Ook kan het zijn dat u bijvoorbeeld doorverwezen bent door uw huisarts, een fysiotherapeut of een eerstelijns verloskundige. In dergelijke gevallen worden persoonsgegevens uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld onderzoekresultaten.

d. Voor de financiële afhandeling van de geboden zorg

Ook hebben wij uw gegevens nodig om met u of met uw zorgverzekering de geboden zorg financieel af te handelen. Zorgverzekeraars voeren een aantal (wettelijke) taken uit waarvoor zij informatie over hun verzekerden nodig hebben. Het gaat hierbij onder meer om gegevens die noodzakelijk zijn om declaraties te kunnen afhandelen. Een voorbeeld van gegevens die zorgverleners aan zorgverzekeraars moeten doorgeven, zijn de zogeheten diagnosebehandelcombinaties (DBC's). Dit zijn combinaties van codes waarin informatie is verwerkt over de zorgvraag, diagnose en behandeling van een patiënt.

e. Om uw en onze veiligheid te waarborgen

Wij maken gebruik van bewakingscamera's om uw en onze veiligheid te waarborgen.

f. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Soms moet het Catharina Ziekenhuis gegevens delen vanwege een wettelijk voorschrift. Een voorbeeld hiervan is dat wij besmettelijke ziekten direct moeten melden bij de GGD. Daarbij worden ook persoonsgegevens van de betrokkene gedeeld.

g. Voor onze bedrijfsvoering

Als zorgverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze patiëntrelaties. Mede door het verwerken van uw gegevens kunnen wij voldoen aan (wettelijke vereiste) kwaliteitsregistraties.

h. Voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke pijler in het Catharina Ziekenhuis. Onderzoek is belangrijk om de medische zorg te verbeteren en het Catharina Ziekenhuis wil hier een bijdrage aan leveren. Wetenschappelijk onderzoek kan alleen plaatsvinden als er mensen zijn die eraan mee willen werken: patiënten die het goed vinden dat de arts bij hen een nieuwe behandeling onderzoekt. Als uw arts wil dat u deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, wordt daarvoor altijd uw toestemming gevraagd.

We kunnen ook belangrijke informatie verkrijgen uit de gegevens die voor de routinezorg door ons worden vastgelegd. Het kan daarom zijn dat uw gegevens voor onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem en de onderzoeksgegevens zijn op geen enkele manier naar u te herleiden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat altijd bij uw behandelaar aangeven.

4. Hoe gaat het Catharina Ziekenhuis met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt bewaard. In het geval van medische gegevens is dat meestal 15 jaar. Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 15 jaar als er een andere wettelijke bewaartermijn voortvloeit uit andere wetgeving, als dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening (bijvoorbeeld bij een chronische aandoening) of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders (bijvoorbeeld in het geval van erfelijke ziekten).

Binnen het Catharina Ziekenhuis worden uw persoonsgegevens conform landelijke normen beveiligd, wat inhoudt dat alleen medewerkers met een behandelrelatie toegang tot uw medische gegevens hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen geen informatie delen met onbevoegden; ook niet na beëindiging van hun dienstverband.

Willen wij uw gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u na een medische behandeling medicijnen nodig heeft van de apotheek.

5. Welke regels gelden voor het Catharina Ziekenhuis bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Catharina Ziekenhuis onder meer gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en NEN 7510.

6. Kan ik mijn persoonsgegevens inzien of wijzigen?

Het recht op inzage is een 'individueel privacyrecht'. Dit betekent dat alléén u en de rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zorgverleners dit recht hebben. Als in uw dossier ook gegevens staan van iemand anders, bijvoorbeeld uw partner, mag u deze gegevens alleen inzien als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft van die persoon. Wilt u uw medisch dossier inzien? Vraag dit dan aan uw behandelend arts. Voor inzage in uw verpleegkundig dossier kunt u bij de verpleegkundigen terecht. Zij kunnen uw vragen direct beantwoorden. U kunt een kopie van uw dossier opvragen bij Bureau Patiëntenbelangen.

Het wettelijke recht op correctie is alléén mogelijk als de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn; bijvoorbeeld als er een verkeerde naam of adres in staat. Dit recht is niet bedoeld om indrukken, meningen of conclusies van hulpverleners, waar u het niet mee eens bent, te corrigeren. In dat geval is het wel altijd mogelijk uw eigen (afwijkende) verklaring aan uw dossier toe te laten voegen. Dit kunt u het beste eerst persoonlijk aan uw specialist voorleggen. Als dit niet mogelijk is, kunt u het machtigingsformulier en een schriftelijke toelichting naar Bureau Patiëntenbelangen sturen.

Ook kunt u kenbaar maken als u onjuiste of irrelevante gegevens uit uw dossier wilt laten verwijderen. Daarnaast heeft u een recht op vernietiging van uw gehele dossier. Dit verzoek kan echter worden afgewezen. Bijvoorbeeld als het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan u (bij een erfelijke ziekte binnen de familie). Of als dit volgens de wet niet is toegestaan. Zo mag het psychiatrisch dossier in het kader van de wet BOPZ pas na vijf jaar worden vernietigd. U kunt de procedure starten door het machtigingsformulier en een schriftelijke toelichting te sturen. U verneemt daarna binnen zes weken of aan uw verzoek kan worden voldaan.

Meer informatie over dit onderwerp en het machtigingsformulier kunt u hier vinden.

7. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor algemene vragen over de verwerking van uw persoons- of medische gegevens door het Catharina Ziekenhuis kunt u terecht bij het Bureau Patiëntenbelangen. Ook bij klachten kunt u zich tot hen wenden.

8. Kan het Catharina Ziekenhuis dit document wijzigen?

Ja, onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Het Catharina Ziekenhuis zal de privacyverklaring aanpassen als er zaken in de verwerkingen veranderen, of als er andere verplichtingen ontstaan. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl.

Contactgegevens:

Bureau Patiëntenbelangen
E-mailadres: infopbe@catharinaziekenhuis.nl
Telefoonnummer: 040 - 239 84 10
Post: Catharina Ziekenhuis
t.a.v. Bureau Patiëntenbelangen
Antwoordnummer 298
5600 VC Eindhoven

Functionaris voor de gegevensbescherming
Naam: Erick van Veghel
E-mailadres: informatiebeveiliging@catharinaziekenhuis.nl
Telefoonnummer: 040 - 239 65 00