Kwaliteit & veiligheid

Landelijk zijn prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen vastgesteld. Dit zijn aspecten van de zorg, die aangeven of een ziekenhuis op een specifiek punt goed, matig of slecht scoort. Patiënten en verwijzers krijgen zo inzicht in de kwaliteit van een ziekenhuis of behandeling. Het is niet gemakkelijk om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Er zijn namelijk veel factoren die een rol spelen bij het bepalen van het succes van een operatie of behandeling.

Ieder jaar publiceert het Catharina Ziekenhuis informatie over deze prestatie-indicatoren op www.ziekenhuizentransparant.nl.

Databank Kwaliteit

Ons ziekenhuis registreert steeds meer gegevens over de geleverde zorg. We leggen informatie vast in de 'Databank Kwaliteit' van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Deze graadmeter voor ziekenhuisprestaties is tot stand gekomen op initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Vereniging Academische Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten.


Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

Het Catharina Ziekenhuis maakt gebruik van een eigen Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Informatie over uw gezondheid, ziekte en behandeling slaan we hierin op. Dit draagt bij aan een snelle, betrouwbare en veilige uitwisseling van patiëntgegevens tussen de zorgverleners in ons ziekenhuis. Zo zijn alle belangrijke gegevens op elk moment beschikbaar. En hoeven we u niet steeds opnieuw dezelfde vragen te stellen.

Privacy

Alléén zorgverleners in het Catharina Ziekenhuis die betrokken zijn bij uw behandeling kunnen uw EPD inzien. Ons systeem is níet gekoppeld aan een landelijk elektronisch patiëntendossier. Uw gegevens zijn dus niet zichtbaar voor anderen.

Het EPD buiten de muren van het ziekenhuis

Het streven is om de komende jaren verder te gaan met het ontwikkelen van het EPD. We richten ons op verbetering van kwaliteit, veiligheid, zorg en service. In de toekomst bestaan er mogelijkheden voor patiënten en verwijzers om met het EPD te werken. Als patiënt moet u denken aan zaken als digitaal afspraken maken, thuis vragenlijsten invullen, e-consulten en het raadplegen van het eigen dossier. Voor onze verwijzers is inzage in het EPD van het Catharina Ziekenhuis (uiteraard alleen met toestemming van patiënten), digitale consultatie en andere samenwerkingsvormen belangrijk.


Sterftecijfer

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks voor Nederlandse ziekenhuizen wat het verwachte aantal te overlijden patiënten is. Bij het berekenen van het verwachte aantal te overlijden patiënten, wordt rekening gehouden met het profiel van patiënten: de aandoening, leeftijd en conditie van patiënten spelen een rol in de kans op overleving.

Het verwachte aantal te overlijden patiënten worden afgezet tegen het werkelijk aantal overleden patiënten. Deze verhouding noemt men de Hospital Standard Mortality Ratio (HSMR). Over 2018 variëren de cijfers van de Nederlandse ziekenhuizen van 64 tot 122, waarbij 100 het gemiddelde is.

De HSMR van het Catharina Ziekenhuis over 2018 is 112. Met een betrouwbaarsheidsinterval van 103 tot 120 wijkt de HSMR 2018 af van het landelijke gemiddelde. Het wil zeggen dat de verwachte sterfte lager is dan de werkelijke sterfte.

Sterfte per aandoening

Voor specifieke diagnosegroepen wordt de Standard Mortality Ratio (SMR) berekend. De SMR-cijfers van het Catharina Ziekenhuis staan overzichtelijk bij elkaar in het PDF-bestand: SMR-cijfers Catharina Ziekenhuis

Onderstaande SMR diagnosegroepen wijken significant af van het landelijke gemiddelde. Dit suggereert dat er meer patiënten in de betreffende diagnosegroep zouden zijn overleden dan je zou verwachten op grond van het HSMR model.

Afwijkende SMR diagnosegroepen in 2018:

  • Prostaatkanker
  • Acuut myocard infarct
  • Acute cerebrovasculaire aandoening

Deze hogere SMR's betreffen aandoeningen waarvoor het Catharina Ziekenhuis een (boven-)regionale functie heeft voor de behandeling van complexe aandoeningen.

Het ziekenhuis zoekt uiteraard doorlopend naar aanknopingspunten om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. De dossiers van alle patiënten die in ons ziekenhuis overlijden worden door externe beoordelaars van de necrologiecommissie bestudeerd om eventuele tekortkomingen in de zorg op te sporen.

Het Catharina Ziekenhuis gebruikt de HSMR ook om van incidenten te leren, zodat daar waar mogelijk de zorg verbeterd kan worden. Hiervoor zijn dossiers van de overleden patiënten uit afwijkende patiëntengroepen beoordeeld op mogelijk vermijdbare sterfte. De dossiers zijn door zowel externe beoordelaars en aanvullend door interne inhoudsdeskundigen gescreend. Doel van deze screening is het vaststellen van mogelijke verbetermaatregelen.

Uit zowel deze als eerdere (externe) analyses blijkt dat bij een groot deel van de patiënten zich in de laatste levensfase bevindt en er voor kiest om in het ziekenhuis te sterven. Tevens is uit de betreffende analyses gebleken dat de kwaliteit van zorg niet in het geding is geweest.


Meetinstrument verbeteren in Santeon verband

Het Catharina Ziekenhuis maakt onderdeel uit van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen. De Santeon ziekenhuizen gebruiken de HSMR al enige tijd als meetinstrument bij het gezamenlijk werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg. Zij hebben een richtlijn opgesteld over de wijze van registreren en coderen en spannen zich in om het meetinstrument verder te verbeteren.

Dr. Wim van den Bosch, voormalig senior adviseur Kwaliteit en Verantwoording in het St. Antonius Ziekenhuis (één van de Santeon ziekenhuizen), promoveerde op het onderwerp en deed aanbevelingen hoe de HSMR verder te optimaliseren. Hij vergeleek data uit de databases van de Santeon ziekenhuizen en de Landelijke Medische Registratiedata (LMR) en sprak met artsen en medewerkers om de mechanismen achter de cijfers helder te krijgen. Uit zijn onderzoek bleek dat de HSMR voor een aantal verschillen tussen ziekenhuizen niet corrigeert en nog onvoldoende zegt over kwaliteitsverschillen. Aanmerkelijke verschillen in scores blijken veroorzaakt te kunnen worden door variaties in:

  • Registratie door de ziekenhuizen zelf;
  • Heropname (van dezelfde patiënt) waardoor dubbeltellingen (gunstig voor HSMR) vs. enkeltellingen (ongunstig voor HSMR);
  • Ttype ziekenhuis: hartcentrum vs. niet-hartcentrum, traumacentrum vs. niet-traumacentrum etc. (regiofunctie ongunstig voor HSMR);
  • Sterftetoewijzing aan ziekenhuizen bij doorverwijzingen (bijv. indien succesvol behandeld, dan terugplaatsing en indien niet succesvol (sterfte) dan geen terugplaatsing);
  • Ontslagbeleid van uitbehandelde palliatieve patiënten.

De Santeon ziekenhuizen streven naar transparantie over de kwaliteit van zorgverlening. Het Catharina Ziekenhuis publiceert daarom de HSMR, met de kanttekeningen ten aanzien van de validiteit van de cijfers en de vergelijkbaarheid van de scores tussen de verschillende ziekenhuizen


Verplichte registratie van uw implantaten

De overheid heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2020 voorgeschreven implantaten geregistreerd dienen te worden in uw elektronisch patiëntendossier. Ook is het ziekenhuis verplicht de gegevens van deze implantaten door te geven aan het Landelijk Implantaten Register. Denk hierbij onder andere aan gegevens van een pacemaker, ICD, knieprothese of stent.

Vanuit dit landelijk register kan er altijd goed en snel gereageerd worden als er problemen met een implantaat ontstaan. Het ziekenhuis wordt daarover dan direct geïnformeerd door het Landelijk Implantaten Register. Met die informatie kan het ziekenhuis vanuit de registratie in het elektronische patiëntendossier de betrokken patiënt, als dat nodig is, direct informeren. In het landelijk register staan geen patiëntengegevens. Uw privacy is daarmee gewaarborgd.

In ons patiëntenportaal MijnCatharina kunt u ook informatie over uw implantaat vinden.


Melden van (mogelijke) calamiteiten

De artsen en medewerkers van het Catharina Ziekenhuis zetten zich maximaal in om alle patiënten de best mogelijke zorg te geven. Toch kan het voorkomen dat een behandeling niet verloopt zoals verwacht. Het ziekenhuis doet er dan alles aan om vast te stellen wat zich precies heeft voorgedaan. Als er vermoedens zijn dat de kwaliteit van zorg onvoldoende was en dit gevolgen heeft voor de patiënt, dan doet het ziekenhuis, conform wettelijke verplichting, melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het uitgangspunt van het Catharina Ziekenhuis is dat we zo laagdrempelig mogelijk te melden. Elke calamiteit is er één te veel. Maar wij zien het melden van (mogelijke) calamiteiten als een manier om te leren. Het aantal meldingen zegt niets over de kwaliteit van zorg, maar wel over het vermogen van een ziekenhuis om te leren van een gemaakte fout. Het is voor ons als ziekenhuis van belang om  soortgelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen.    

Klik hier voor nadere informatie (pdf)

Kwaliteitsvenster

Het Catharina Ziekenhuis biedt vanaf dinsdag 24 mei 2016 online het zogenoemde Kwaliteitsvenster aan met behandelresultaten voor borst- en darmkanker. Het venster is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en bestaat naast de resultaten voor borst- en darmkanker uit tien onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van zorg van een ziekenhuis.

kwaliteitsvenster Catharina Ziekenhuis

Patiënten met borst- of darmkanker en hun naasten kunnen dit jaar voor het eerst via de website op een laagdrempelige manier betrouwbare en begrijpelijke infromatie verkrijgen over deze aandoeningen. Uit het Kwaliteitsvenster blijkt dat het Catharina Ziekenhuis op beide onderdelen landelijk zeer goed scoort.

Daarnaast vind je informatie over keurmerken, pijnbestrijding, maar bijvoorbeeld ook over medewerkertevredenheid. Patiënten kunnen via dit venster op eenvoudige wijze zien hoe het Catharina Ziekenhuis scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van een eerdere jaren, een landelijke gemiddelde en/of de norm.

Vrijwel alle algemene ziekenhuizen in Nederland publiceren vanaf heden hun kwaliteitsvenster. Er is een toenemende behoefte om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Het eerste Kwaliteitsvenster - met algemene kwaliteitsinformatie over het ziekenhuis -  werd in 2014 gelanceerd. Meer informatie over het kwaliteitsvenster is te vinden op de website van de NVZ

Op de website www.nvz-kwaliteitsvenster.nl wordt een kaart van Nederland getoond met alle deelnemende ziekenhuizen en categorale instellingen.