Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Een veilig thuis ook onze zorg!

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een groot maatschappelijk probleem. Geweld kan zowel tot geestelijke als lichamelijke schade lijden. Soms zelfs blijvend. Daarnaast verstoort het de groei en ontwikkeling.

Uw veiligheid – en die van uw gezinsleden – is voor ons van groot belang. Daarom hebben wij in het hele ziekenhuis, bij alle patiënten, aandacht voor mogelijke tekenen van geweld of verwaarlozing in de thuissituatie.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Het Catharina Ziekenhuis maakt gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Het werken met een Meldcode is sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht voor alle professionals in de gezondheidszorg. Een Meldcode is een richtlijn, die is samengevat in een stappenplan. Hierin staat wat een arts of behandelaar moet doen wanneer hij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Zo kunnen we al in een vroeg stadium geschikte zorg bieden. Soms voorkomen we hiermee ook problemen. Het Catharina Ziekenhuis beschikt over het Keurmerk Meldcode. Dit wordt uitgereikt aan organisaties die hun protocol huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol hebben laten toetsen en daarnaast beschikken over ten minste één actueel geschoolde aandacht functionaris. 

Soms kan een vermoeden ontstaan dat er problemen zijn in de gezinssituatie en dat hulp gewenst is. De behandelend arts zal de zorgen en vermoedens zoveel mogelijk open met u bespreken. Soms wordt hierbij overleg gepleegd met andere instanties, bijvoorbeeld uw huisarts of Jeugdzorg. In bepaalde situaties zal overlegd worden met Veilig Thuis. Indien u bezwaar heeft tegen het uitwisselen van gegevens met derden, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. Veilig Thuis is een landelijke organisatie die een advies- en meldpuntfunctie heeft bij vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling. Wanneer een melding gedaan wordt onderzoekt Veilig Thuis of de zorgen terecht zijn door met u in gesprek te gaan. Veilig Thuis verwijst u indien nodig door naar geschikte hulpverlening.

U mag ook zelf een signaal afgeven. Wij helpen u graag, want huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Mail naar indeknel@catharinaziekenhuis.nl