Verpleegafdeling Psychiatrie (Folder)

Psychiatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Verpleegafdeling Psychiatrie (Folder)

U bent opgenomen op de PAAZ van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De afkorting PAAZ betekent Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. De PAAZ is een ziekenhuisafdeling met een eigen karakter. Naast de psychiatrische aandoeningen is er aandacht voor de lichamelijke klachten. In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken op de PAAZ.

Mogelijk heeft u zich enigszins op de opname kunnen voorbereiden. Het kan ook zijn dat het plotseling noodzakelijk was om u op te nemen. In beide gevallen kan het een ingrijpende verandering voor uzelf, uw familie en/of leefomgeving betekenen.

Alle medewerkers van de PAAZ hopen dat u tijdens deze opname ontdekt hoe u met uw mogelijkheden verder kunt komen. Uw inzet is daarbij van groot belang.

De kliniek

Op de afdeling kunnen 25 personen opgenomen worden. De afdeling is voorzien van eenpersoonskamers. De toegangsdeuren van de afdeling zijn gesloten. Dat betekent dat u de afdeling alleen kunt betreden of verlaten door een beroep te doen op een verpleegkundige.

Op de PAAZ afdeling werkt een team dat bestaat uit psychiaters, verpleegkundigen, therapeuten, psychologen en een verpleegkundig specialist. Daarnaast zijn er mensen werkzaam die een opleiding tot verpleegkundige, basisarts, psychiater of (klinisch) psycholoog volgen.

De opname

Het is niet eenvoudig om op een psychiatrische afdeling opgenomen te worden. Meestal is er geen gemakkelijke tijd aan voorafgegaan. Integendeel, de problemen hebben zich zo hoog opgestapeld dat u ze niet meer aan kunt. Hulp is gewenst.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het noodzakelijk om te weten wat er met u aan de hand is. Op de dag van opname heeft u daarom een gesprek met de arts en een verpleegkundige. In dit gesprek proberen hulpverleners een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de aard, de ernst en de eventuele achtergronden van uw klachten. De aanwezigheid van uw partner en/of naaste familie bij dit gesprek stellen we op prijs. Na het opnamegesprek vertelt de verpleegkundige u meer over de afdeling, wijst u uw kamer en geeft een rondleiding. Daarbij wordt u voorgesteld aan uw medepatiënten en aan het op dat moment aanwezige personeel.

Verpleegkundige zorg

Tijdens uw verblijf op de afdeling krijgt u een verpleegkundige toegewezen die uw persoonlijke begeleider wordt (voortaan afgekort als pb-er). Deze begeleidt u in het proces van opname naar ontslag. Als uw pb-er niet aanwezig is, wordt dit gedurende de wisselende diensten overgenomen door een andere verpleegkundige van de afdeling. Daarnaast hebt u tijdens de verschillende diensten van de verpleegkundigen één persoon als vast aanspreekpunt. Wie dit is kunt u terugvinden op het witte bord bij de huiskamer.

Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

De afdeling Psychiatrie heeft een Medisch Psychiatrische Unit (MPU), bestemd voor patiënten, die behalve een psychiatrische ook een lichamelijke aandoening hebben en daarvoor behandeld en verpleegd moeten worden. Er zijn acht patiëntenkamers uitgerust met een ziekenhuisbed en de mogelijkheid tot gebruik van zuurstoftoediening.

Om u  zo goed mogelijk te behandelen werkt uw behandelaar (psychiater of klinisch-psycholoog) nauw samen met andere medisch specialisten uit het ziekenhuis, bijvoorbeeld de internist, neuroloog of cardioloog. De verpleegkundigen zijn geschoold in zowel lichamelijke als psychiatrische verpleging en verzorging. Uw behandelaar beslist of u opgenomen wordt op de MPU of op een reguliere kamer binnen de afdeling psychiatrie (PAAZ).

Als uw toestand het toelaat zult u vanaf de MPU overgeplaatst worden naar òf  een andere kamer op de afdeling zelf (een regulier PAAZ bed) òf naar de afdeling van waar u verwezen bent òf naar huis. Deze overplaatsing gebeurt altijd in overleg met u.

De verpleegkundige

De verpleegkundige ondersteunt u in het omgaan met de gevolgen van het ziek zijn en de behandeling die daaruit voortvloeit. De steun kan bestaan uit daadwerkelijk helpen, bijvoorbeeld bij de verzorging als dat nodig is. Maar steun kan ook bestaan uit het geven van adviezen, het bieden van een luisterend oor of het helpen ordenen van uw gedachten. De verpleegkundige kan u ondersteunen om dagelijkse problemen beter te hanteren. De verpleegkundige observeert of er verbetering of achteruitgang is van de verschijnselen van de ziekte waarvoor u behandeld wordt. Er wordt gewerkt met een medisch dossier. Alle informatie die van belang is voor uw behandeling wordt daarin beschreven en bewaard. Alle medewerkers die bij uw behandeling zijn betrokken, hebben inzage in uw dossier.

Zorg is een proces dat 24 uur doorgaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat informatie over uw situatie wordt overgedragen aan collega’s die de dienst overnemen. De dienstoverdracht vindt plaats van:

 • 07.15 uur tot 07.30 uur;
 • 15.15 uur tot 15.45 uur;
 • 22.45 uur tot 23.15 uur.

Telefonisch spreekuur

Elke werkdag is er telefonisch spreekuur van 09.15 tot 09.30 uur. Uw contactpersoon kan dan met uw behandelaar spreken.

De behandeling

Uw behandelend arts die dagelijks voor uw behandeling verantwoordelijk is, is een arts-assistent in opleiding tot psychiater. Deze arts bespreekt met u het behandelplan. De behandelende arts kan bijgestaan worden door co-assistenten. De eindverantwoordelijkheid voor uw behandeling ligt bij één van de psychiaters.

De behandelplanbespreking

De behandelplanbespreking is een overleg waarbij verschillende zorgverleners aanwezig zijn die uw behandeling bespreken. Het overleg vindt tweewekelijks plaats. De bevindingen uit dit overleg bespreekt uw behandelend arts met u.

Psychologisch onderzoek

In het belang van uw behandeling kan u gevraagd worden om mee te werken aan een psychologisch onderzoek. De resultaten en conclusies van de testen worden met u besproken.

Lichamelijk onderzoek

Naast de psychische klachten kunnen ook lichamelijke klachten een rol spelen. Daarom vindt er standaard bloedonderzoek plaats.

Bent u ouder dan 40 jaar, dan wordt er ook een hartfilmpje (elektrocardiogram) gemaakt.

Therapie

U kunt worden ingedeeld voor één of meerdere therapieonderdelen. Op die manier kunt u ook zelf actief bijdragen aan uw herstel. Bovendien kunnen we zo observeren wat er met u aan de hand is en u de daarbij passende behandeling geven. De indeling voor een therapieonderdeel gaat in overleg met één van de therapeuten. Van maandag tot en met vrijdag is er een therapieprogramma. De details staan vermeld op het witte bord bij de huiskamer. Wij verzoeken u op tijd bij alle onderdelen aanwezig te zijn en uw kamer netjes achter te laten.

Ontslag

Een ontslagdatum wordt bij het begin of in de loop van de opname met u besproken. Als u eerder met ontslag wilt, bespreekt u dit met uw behandelend arts of zijn/haar vervanger.

Procedure

Om de opname zo goed mogelijk af te ronden krijgt u advies over eventuele nazorg en het voortzetten van medicijngebruik. Het is belangrijk dat u in deze procedure zelf ook een actieve inbreng heeft. Meestal kunt u, op de dag van ontslag, na afloop van het dagprogramma de afdeling verlaten.

Evaluatiegesprek

Aan het eind van de opname heeft u een afsluitend gesprek met uw persoonlijke begeleider om het verblijf op de afdeling na te bespreken.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Het Catharina Ziekenhuis wil graag weten hoe u de geboden zorg ervaart. Ieder najaar voert het Catharina Ziekenhuis daarom een patiënttevredenheidsonderzoek uit. Mocht u benaderd worden, dan stellen wij het op prijs als u wilt meewerken aan dit tevredenheidsonderzoek. De resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Privacy en geheimhouding

De medewerkers van de PAAZ respecteren de privacy van patiënten die op de afdeling verblijven. Wij vragen van u ook om met respect en terughoudendheid om te gaan met informatie over uzelf en medepatiënten. Dit geldt ook voor het maken van gespreksopnames.

Regelmatig vragen familieleden van patiënten de hulpverleners om informatie. Het is raadzaam om aan te geven wie tijdens uw opname de contactpersoon is. De contactpersoon is de enige aan wie wij informatie geven. De contactpersoon kan indien gewenst andere familieleden op de hoogte houden. Zonder uw toestemming geven wij geen telefonische informatie.

Inzagerecht van het medisch dossier

U hebt recht om uw medisch dossier in te zien. Voor het medische deel van het dossier kunt u terecht bij de arts, voor het verpleegkundige deel bij de verpleegkundige. Wij vragen altijd na waarom u uw dossier wilt inzien. Soms overleggen we uw verzoek met een collega of de behandelend arts. Wat betreft uw partner en/of familie vragen wij u schriftelijk toestemming te geven.

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt hebben dan moet u een verzoek indienen bij bureau Patiëntenbelangen.

Meer informatie over inzagerecht en ander recht kunt u vinden in de folder ‘Rechten en plichten’ en in de folder ‘Uw medisch en/of verpleegkundig dossier’.

Afdelingsregels

U verblijft gedurende kortere of langere tijd met andere mensen op de PAAZ. Daarom is het belangrijk dat u op de hoogte bent van onze afdelingsregels.

Uw kamer

Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kamer is opgeruimd. Ook vragen we u om de gezamenlijke ruimtes netjes te houden, zoals de huiskamer en de keuken.

In verband met de privacy adviseren we u om niet op de kamer van andere patiënten te komen.

U hebt de mogelijkheid om uw kamer af te sluiten. De sleutel is verkrijgbaar bij de verpleegkundigen. Wij vragen een bedrag van vijf euro als borg. Als u aan het eind van de opname de sleutel inlevert, krijgt u het bedrag weer terug.

Algemene verzorging

Schoon beddengoed, handdoeken en washandjes kunt u dagelijks pakken uit de linnenkast op de afdeling. De linnenkast vindt u tegenover slaapkamer 17. Vuil linnen kunt u in de daarvoor bestemde witte en paarse zakken in de spoelkeuken en/of grote badkamer werpen. Let op: gooi hier geen eigen kleding in.

U zorgt zelf voor uw kleding, wasgoed en toiletartikelen. Voor uitzonderingen is er op de verpleegafdeling een wasmachine en een wasdroger. Deze kunt u gebruiken in overleg met het aanwezige personeel.

Interieurverzorgers houden de kamers en de afdeling schoon. Zorgt u ervoor dat de douche, het toilet en de badkamer na gebruik schoon en/of opgeruimd achtergelaten worden.

Opstaan

In verband met uw therapieprogramma is het van belang dat u rond 08.00 uur opstaat (van maandag t/m vrijdag).

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op tijd op te staan, te ontbijten en daarna op tijd bij de therapie aanwezig te zijn. In het weekend kunt u uitslapen tot uiterlijk 12.00 uur.

Maaltijden

Van u wordt verwacht dat u de maaltijden gebruikt in het eetgedeelte van de huiskamer. Als u niet aanwezig kunt zijn, meldt u dit aan één van de aanwezige verpleegkundigen.

We adviseren u vanuit hygiënisch oogpunt geen etenswaren te bewaren. Zo nodig kunnen wij een dag van tevoren een opwarmmaaltijd voor u reserveren.

U kunt de maaltijden gebruiken op de volgende tijdstippen:

 • ontbijt tussen 08.00 en 09.00 uur;
 • lunch (broodmaaltijd) tussen 12.30 en 13.00 uur;
 • avondmaaltijd (warme maaltijd) tussen 17.00 en 18.00 uur.

Wij verwachten dat u verzorgd en aangekleed aan tafel komt. Voor het ontbijt en de lunch kunt u gebruikmaken van de broodserveerwagen. De avondmaaltijd wordt met een kar op de afdeling gebracht. Voor iedere patiënt is er een warme maaltijd op naam. U kunt deze overdag zelf bestellen via de menukaarten. U mag de verpleegkundigen altijd om uitleg vragen als dat nodig is.

In de keuken kunt u gebruik maken van de koffie en theeautomaat. Het is mogelijk uw bezoek koffie of thee aan te bieden. Met het oog op een goede nachtrust adviseren wij u om na 22.00 uur geen koffie meer te nemen.

Nachtrust

Een goede nachtrust is heel belangrijk voor uw herstel. Zowel te vroeg als te laat naar bed gaan kan nadelige gevolgen hebben. Onze richtlijn is om tussen 21.30 en 24.00 uur te gaan slapen. Uitzonderingen, zoals in het weekend, kunt u overleggen met de verpleegkundigen. Tijdens de nacht komt de verpleegkundige regelmatig op uw kamer om te kijken of u slaapt. Als u niet slaapt, is het fijn even een seintje te geven, zodat de verpleegkundige deze belangrijke informatie kan rapporteren. Uiteraard kunt u ook ’s nachts bij de verpleegkundige terecht met vragen.

Medicijnen

U mag uw medicijnen niet in eigen beheer houden. U kunt uw medicijnen aan de verpleegkundige in bewaring geven of u kunt ze meegeven aan uw partner of familie. De medicijnen die u bij ons in bewaring geeft, krijgt u weer mee als u met ontslag gaat.

Uw behandelend arts schrijft zo nodig medicijnen voor. De medicijnen kunt u in de ruimte naast het verpleegkundige kantoor, Medimath genaamd, afhalen op de voor u geldende tijden. Tenzij anders is afgesproken, neemt u de medicijnen in bij de medicijnkar en in het bijzijn van een verpleegkundige. Dit is om veiligheidsredenen.

Als u tijdens de opname met verlof gaat, krijgt u uw medicijnen mee.

Bij ontslag krijgt u van uw behandelend arts een recept mee.

Radio en televisie

In de twee dagverblijven staat een televisie voor gezamenlijk gebruik. Houd rekening met elkaar bij de keuze van programma’s en het volume van het geluid. Er is een radio aanwezig op uw slaapkamer.

Internet

Er is een computer op de afdeling aanwezig waar u dagelijks gebruik van kunt maken tussen 07.00 en 22.30 uur. Het is de bedoeling dat u op de computer hoofdzakelijk informatie zoekt over: ziektebeelden, medicijngebruik, medicijnen in het verkeer en zelfhulpgroepen. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de computer niet bedoeld is voor het opzoeken van sites met aanstootgevende teksten en beelden.

U mag in overleg met een verpleegkundige gebruikmaken van een laptop of tablet op uw kamer. Daarbij is het mogelijk om gebruik te maken van gratis draadloos internet via het WiFi netwerk ‘Catharina-guest’. U kunt het WiFi netwerk op als u akkoord geeft op de algemene voorwaarden in de ‘disclaimer’. Het meebrengen van een mobiel apparaat is op eigen risico.

Roken

In en om het ziekenhuis is roken alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen. Op de afdeling is roken alleen toegestaan in de twee patio’s. U wordt verzocht om op de patio’s de sigarettenpeuken en het afval op te ruimen.

Alcohol, drugs en verboden voorwerpen

Tijdens uw opname mag u geen alcohol en/of drugs in uw bezit hebben, gebruiken, verhandelen of doorgeven. Het gebruik van alcohol en/of drugs is tijdens verlof ook niet toegestaan. Als u bekend bent of verdacht wordt van drugsgebruik kan het voorkomen dat u extra urinecontroles krijgt.

Als u tijdens uw verblijf alcohol gebruikt, kan het zijn dat er passende maatregelen worden genomen door het team. Dit kan gevolgen hebben voor uw verdere verblijf.

Als wij bij u voorwerpen aantreffen die volgens de wet verboden zijn, zullen wij deze overhandigen aan de politie. Hierbij is uw privacy gewaarborgd.

Handel

Het is ten strengste verboden om handel te drijven op de afdeling. Daarbij kunt u denken aan verkoop, leningen en ruilen van goederen en/of geld.

Het is ook verboden om diensten uit te voeren voor anderen. Daarbij kunt u denken aan het kopen van of dealen in drugs, kopen van alcohol en/of medicijnen voor een medepatiënt.

Gebruik van eigen apparatuur

U kunt gebruik maken van audioapparatuur, een muziekinstrument of een spelcomputer mits dit anderen geen overlast bezorgt. Het meenemen van eigen apparatuur is op eigen risico.

Fotograferen

Het is niet toegestaan om te fotograferen of video-opnames te maken (bijvoorbeeld met uw mobiele telefoon) van medepatiënten en medewerkers. Ook niet als zij er toestemming voor geven. Dit ter bescherming van de privacy van patiënten en medewerkers. Hulpverleners zijn verplicht erop toe te zien dat geheimhouding en bescherming van de privacy gewaarborgd blijven, zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Telefoneren/gebruik van mobiele telefoons

In verband met de privacy is het gebruik van een mobiele telefoon alleen toegestaan op de slaapkamer of op de patio. Houdt u er rekening mee dat bij het gebruik maken van uw mobiele telefoon op de patio medepatiënten ongewild uw gesprek kunnen volgen.

U kunt gebruik maken van de afdelingstelefoons voor de 040 en 049 nummers.

We adviseren u om na 23.00 uur niet meer te telefoneren in verband met een goede nachtrust.

Post

Post wordt dagelijks op de afdeling afgegeven. Post die u wilt versturen, kunt in de brievenbus doen even buiten het terrein van het ziekenhuis. U kunt de post ook aan één van de verpleegkundigen geven voorzien van een postzegel.

Waardevolle bezittingen

De afdeling en het ziekenhuis dragen geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

Eventueel kunt u voor waardevolle bezittingen gebruikmaken van de kluis op de afdeling.

U kunt ook een sleutel van uw garderobekast krijgen.

Bezoek

Informatie over de bezoektijden vindt u in de folder ‘Bezoekersinformatie’.

Verlof/vrijheden

Als u vrijwillig opgenomen bent, komt u in aanmerking voor alle vrijheden, mits uw situatie dit toestaat. Dit in overleg met en na afstemming met het behandelteam. Het kan dus zijn dat u niet van de afdeling af mag, of dat u bijvoorbeeld alleen onder begeleiding van de verpleegkundige of familie van de afdeling mag. Als uw situatie het toestaat, kunt u met verlof gaan.

De mogelijke tijden om op verlof te gaan zijn:

 • dagelijks van 18.00 uur tot 21.30 uur;
 • woensdag van 13.30 uur tot 21.30 uur;
 • in het weekend: van zaterdag 09.00 uur tot zondag 20.00 uur.

Tijdens uw opname kan uw situatie veranderen. Daarmee samenhangend kunnen ook uw vrijheden veranderen. U wordt op de hoogte gesteld van uw vrijheden door de verpleegkundige of door uw behandelaar.

Als u tijdens uw verlof een huisarts, tandarts, specialist of een ander ziekenhuis wil bezoeken, vragen wij u om dat na overleg met uw behandelaar te doen.

Hoe werkt het in de praktijk?

U kunt op dinsdag en op vrijdag op de verloflijst aangeven wanneer en hoe lang u op verlof wilt. Dit met het oog op de administratieve verwerking en eventuele verstrekking van medicijnen. De verloflijst hangt op het bord in de huiskamer. Meld ook altijd bij de verpleegkundige als u de afdeling wilt verlaten. Ook de tijd van uw terugkomst is belangrijk om te vermelden, dit om het overzicht te bewaren. Bij terugkomst van uw verlof horen wij graag van u hoe het is gegaan, om het verloop van uw behandeling te kunnen volgen.

Als het niet goed gaat thuis raden wij u aan om telefonisch contact op te nemen met de afdeling en in overleg eventueel eerder terug te komen.

Calamiteiten en brand

Meld calamiteiten zo snel mogelijk bij het personeel en volg hun instructies op. Bij het bestrijden van brand is elke minuut van belang.

Omgangsvormen

Het kan zijn dat er tijdens uw verblijf irritaties of ergernissen ontstaan. Bedenk hierbij dat uw medepatiënten hun eigen problemen hebben. Ga met anderen om zoals u wilt dat er met u wordt omgegaan. Laat kleine irritaties niet oplopen tot grote, maar maak ze kenbaar en bespreek ze met de betreffende persoon. Lukt dit niet, neem dan contact op met uw begeleidende verpleegkundige.

Gebruik nooit lichamelijk of verbaal geweld. Ga ook niet gewelddadig met spullen om. Bij het gebruiken van geweld of dreigen met lichamelijk geweld kunnen passende maatregelen worden genomen die gevolgen kunnen hebben voor uw verdere verblijf.

De medewerkers van de PAAZ doen aangifte bij de bewaking van het ziekenhuis bij daadwerkelijk geweld en agressie gericht naar de personen, zeker als daardoor letsel is ontstaan. Voor materiële schade wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld, tenzij de behandelend arts anders bepaalt.

Informatie over de Meldcode

In het Catharina Ziekenhuis hechten we grote waarde aan de veiligheid en gezondheid van u en uw kinderen. Daarom zijn we extra alert op signalen die kunnen wijzen op situaties waarbij de veiligheid van u en uw  kind(eren) in het gedrang komen bv. wanneer er sprake is van huiselijk  geweld of kindermishandeling in de thuissituatie. Mocht blijken dat uw situatie zodanig is dat u niet optimaal voor uw kind(eren) kunt zorgen dan zijn hulpverleners wettelijk verplicht de kindcheck te doen.

De kindcheck houdt in dat de hulpverlener na gaat of een patiënt de zorg heeft voor minderjarige kinderen, en zo ja, of die kinderen veilig kunnen opgroeien. De kindcheck wordt gedaan bij volwassen patiënten die in een (medische) situatie verkeren en die mogelijk nadelige gevolgen kan hebben voor hun minderjarig(e) kind(eren). Er kan u dus gevraagd worden om gegevens van uw kinderen te verstrekken. Indien de uitkomst reden is tot ernstige zorg over de veiligheid van uw kind(eren) of wanneer u zelf slachtoffer bent van huiselijk geweld kan dat aanleiding zijn tot een zorgmelding bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is een regionaal advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij deze organisatie kunnen slachtoffers en hulpverleners terecht voor deskundige hulp en/of advies. De hulpverlener zal de voorgeschreven stappen van de Meldcode volgen. De hulpverlener zal de situatie met u bespreken en samen met u naar een passende oplossing zoeken.  Het is immers een situatie die niet wenselijk is. Ten alle tijden staat de veiligheid van u en uw kinderen voorop.

Contact met andere hulpverleners

Door gebruik te maken van deze methode proberen we vroegtijdig onveilige situaties voor u of uw kinderen op te sporen. Zo kunnen we u of kinderen en hun ouders of verzorgers hulp aanbieden, bijvoorbeeld door te verwijzen naar passende hulpverlening.

Klachten

Samen met u streven wij ernaar om het verblijf op de PAAZ zo prettig mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de gang van zaken. Wij adviseren u in dat geval om dit met degene te bespreken die naar uw mening uw klacht heeft veroorzaakt of daarvoor verantwoordelijk is. Een dergelijk gesprek kan verhelderend zijn. Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de afdelingsmanager.

Het ziekenhuis beschikt ook over een onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon (pvp’er). Als u dat wilt, kan de pvp-er u bijstaan bij klachten. Aanvullende informatie staat op het witte bord in de huiskamer en op de gang.

Als u een klacht in wilt dienen bij de klachtencommissie kunt u een verpleegkundige vragen om de folder ‘Klachten, bemiddeling en behandeling’ voor meer informatie.

Vragen en/of opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om één van onze medewerkers te vragen u verder te helpen.

Contactgegevens

Polikliniek Psychiatrie
040 – 239 90 00

PAAZ

 • Het verpleegkundige kantoor: 040 – 239 90 40 / 040 – 239 90 41
 • Telefonisch spreekuur: 040 – 239 90 00 (ma t/m vrij van 09.15 tot 09.30 uur)
 • Patiëntentelefoon (grote huiskamer): 040 – 239 90 52
 • Patiëntentelefoon (kleine huiskamer): 040 – 239 90 48

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Psychiatrie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/psychiatrie

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden