Nieuws

#mce_temp_url#

Nieuwsbrief HaCa
Tijdschrift HaCaSpect

Nieuwsberichten

Hersenz


Hersenz is een multidisciplinaire behandeling gericht op de specifieke gebieden waarop mensen met hersenletsel vaak problemen hebben.
De behandeling is specifiek voor mensen met hersenletsel in de chronische fase die niet (meer) in aanmerking komen voor revalidatie.
Hersenz kan tegelijkertijd, of in samenwerking met een eerstelijns behandeling plaatsvinden. Hersenz is er ook voor de partner, kinderen of andere naasten.
Inmiddels weten we uit ervaring dat mensen met de behandeling van Hersenz écht verder komen.

SWZ biedt de behandeling van Hersenz aan in Eindhoven, Den Bosch, regio Oss-Uden en regio Helmond. In 2018 starten we weer starten met een behandelgroep voor Hersenz in de regio Helmond. We hebben in De Zorgboog een partner gevonden die ons hierin faciliteert. In mei 2018 starten we met de eerste behandelgroep.Om die reden worden er in Helmond e.o. informatiebijeenkomsten georganiseerd voor mensen met een hersenletsel en hun naasten.

De 1e vinden plaats op:
Donderdag 1 maart van 16.00 – 17.30 uur en zaterdag 10 maart van 10.00 – 12.00 uur.
Locatie: Lunchroom De Keyser, Torenstraat 17, 5701 SH Helmond.

Voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst wordt verzocht zich aan te melden via behandeling@swzzorg.nl of tel. 0499-471 241.

Tijdens de informatiebijeenkomst gaat een van onze behandelaren in op (niet-aangeboren) hersenletsel en de behandeling van Hersenz, en deelt een ervaringsdeskundige zijn eigen ervaringen. Aansluitend is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en een een-op-een gesprek met de aanwezige behandelaren, waardoor er meer op de persoonlijk situatie kan worden ingegaan. Op bijgevoegde poster kunt u bovengenoemde informatie nalezen. 

Hersenz - Folder voor verwijzers

Hersenz - Poster regio Helmond

Wij willen u vragen of u deze informatie wilt delen met mensen die mogelijk baat hebben bij Hersenz.

Wilt u zelf meer weten over Hersenz, dan bent u ook van harte welkom om een informatiebijeenkomst bij te wonen.
U kunt ook contact opnemen met ondergetekende.


Met vriendelijke groet,

Cathelijne Menschaar


SGE: onderzoek Laaggeletterdheid in de praktijk

Van de Nederlanders is 1 op de 9 laaggeletterd. Er komt steeds meer aandacht voor de problemen die laaggeletterden ervaren in het contact met zorgverleners. 

De communicatie is niet optimaal, waardoor laaggeletterdheid kan samenhangen met een slechte gezondheidsuitkomst. Een groep studenten van Fontys
heeft in opdracht van SGE onderzoek gedaan hoe de zorg aan laaggeletterden kan worden verbeterd.
Zie de bijgevoegde posterpresentatie met de highlights.


Algemeen advies: gebruik korte zinnen, gebruik geen moeilijke woorden en gebruik beeldmateriaal ter ondersteuning van een consult.
Inmiddels werken de SGE apotheken met de zogenaamde “Kijksluiter”. Voor meer informatie over laaggeletterdheid en gezondheid: http://www.pharos.nl/nl/home


Donderdag 5 oktober jl. heeft de regionale nascholing 'Antistolling in de keten anno 2017' in het MMC Veldhoven plaatsgevonden.

Er kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde avond met 120 deelnemers.

Het was een zeer gemêleerd gezelschap van huisartsen, medische specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, tandartsen, apothekers, verpleegkundig specialisten, POH-ers enz.

Onderstaand vindt u de gehouden presentaties:

door J. Vincent, Internist hematoloog-oncoloog en Medisch leider trombosedienst Elkerliek ziekenhuis

door J. Hendriks, Apotheker te Veldhoven en A. Snoeijen, (Kader)huisarts Hart- en Vaatziekten te Asten

Internist vasculaire geneeskunde St.Anna ziekenhuis

door L. Nieuwenhuizen, Internist-hematoloog MMC


Informatieavond Boezemfibrilleren

Boezemfibrilleren is een van de meest voorkomende hartritmestoornissen waarvoor verschillende behandelmethoden beschikbaar zijn, afhankelijk van de situatie van de patiënt. De cardiologen van het Catharina Ziekenhuis, het Elkerliek ziekenhuis, het Maxima Medisch Centrum en het St. Anna ziekenhuis zijn een samenwerkingsverband aangegaan binnen het Nederlands Hart Netwerk (NHN) voor deze patiëntengroep. Door gezamenlijk een standaard behandelingstraject te ontwikkelen in de regio willen wij de kwaliteit van zorg verbeteren.

Graag nodigen wij u uit op woensdag 25 oktober 2017 van 18:00 tot 20:00 uur in het Catharina Ziekenhuis.

Meer informatie


Kijk in elkaars keuken

Een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van de samenwerking tussen specialisten en huisartsen is het hebben van inzicht in elkaars denk- en werkwijze, mede gebaseerd op onderling vertrouwen. Het is gebleken dat een kijkje nemen in elkaars keuken een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de samenwerking. Een leuke en nuttige manier om kennis uit te wisselen.

Heeft u interesse om als specialist of als huisarts een keer mee te kijken met een collega? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Bij aanmelding kunt u aangeven welke wensen u heeft ten aanzien van (dag)deel, vorm van praktijkvoering/setting, specialisme, kennis van bepaalde technieken e.d. HaCa zal ondersteuning bieden om e.e.a. te realiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HaCa: 040 – 239 84 05.


Regionale transmurale afspraken (RTA): Tijdig spreken over het levenseinde

Eind 2014 is er een regionaal project gestart over het thema 'Tijdig spreken over het levenseinde'. De directe aanleiding was de ervaring van zorgverleners dat er nog te weinig passende zorg kan worden geboden bij kwetsbare patiënten, zeker in de acute fase. Een tijdig gesprek over de wensen en behoeften van patiënten in de laatste levensfase kan bijdragen aan meer passende zorg. Hiermee kunnen niet wenselijke of medisch niet zinvolle behandelingen worden voorkomen. Binnen dit project is onderzocht hoe artsen EN patiënten kunnen worden gestimuleerd en ondersteund bij het tijdig aangaan van een gesprek over het levenseinde. Het project sluit aan bij de landelijke aandacht die er momenteel is voor dit thema. Het project heeft geleid tot een nieuwe RTA: RTA Tijdig spreken over het levenseinde

Ook is er een aanbod ontwikkeld ter ondersteuning van de RTA: een scholing voor artsen uit de 1e en 2e lijn, patiëntenvoorlichtingsfolders, en informatieavonden voor patiënten. Over de scholingen wordt u bericht via de gebruikelijke nieuwskanalen.

De patiëntenfolders zijn hieronder te vinden.

De informatieavonden voor patiënten en andere geïnteresseerden zijn gehouden op 19 september en 13 oktober jl. Tijdens deze themabijeenkomsten werden verschillende aspecten die een rol spelen bij een gesprek over het levenseinde door betrokken zorgverleners toegelicht. Hoe regie te houden over eigen leven en behandeling? Moet alles wat kan? Voor welke dilemma’s komt een arts te staan bij het behandelproces? Wat is van waarde voor u als patiënt?

In 2017 worden deze bijeenkomsten opnieuw georganiseerd. De data worden later dit jaar op deze plek gepubliceerd.


OverEINDse dagen Lillehammer 2017

De jaarlijkse congresreis van stichting OverEIND: OverEINDse dagen 2017 vonden plaats van 1 t/m 4 februari in Lillehammer.


RTA (Regionale Transmurale Afspraken) app

De transmurale centra HaCa, THEMA en TransMáx hebben voor de regio Zuidoost Brabant een regionale App ontwikkeld: de RTA ZOB App. Via deze app zijn alle regionale transmurale werkafspraken (RTA’s) direct beschikbaar.

Naast de RTA's bevat de RTA ZOB App ook een zogenaamd smoelenboek waarin alle contactgegevens van huisartsen, medisch specialisten per ziekenhuis, specialisten ouderengeneeskunde en AVG’s beschikbaar zijn. Om het smoelenboek in te zien is een eenmalige inlog vereist. Alle artsen ontvangen per post de codes voor deze ‘single log in’. Vanuit de App is het bijvoorbeeld mogelijk direct met een collega te bellen. Iedere arts kan zelf zijn/haar eigen gegevens in het smoelenboek wijzigen of aanvullen.

De RTA ZOB App biedt ook de mogelijkheid om een zgn. transmuraal incident (=VIM melding) te melden via een veilige digitale route  en de nieuwsbrieven van de transmurale centra na te lezen.   De RTA ZOB App is gratis te downloaden via Google Play of via de App store. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met de App en of u behoefte heeft aan andere/aanvullende mogelijkheden daarbinnen. Laat het ons weten via infohaca@catharinaziekenhuis.nl of via telefoonnummer: 040 -239 84 05.


Veilig incident melden (VIM)

N.a.v. een aantal incidenten rondom berichtgeving, heeft het HaCa bestuur besloten tot de mogelijkheid voor verwijzers om bij de commissie Kwaliteit en Veiligheid een incident (VIM) te melden. U kunt meldingen doen waarvan u vindt dat deze in strijd zijn met goede samenwerking en/of patiëntenzorg. U kunt telefonisch of via email bij HaCa een VIM doen, of u kunt het meldformulier van de HaCa website dowloaden en faxen naar HaCa.

Formulier Veilig incident melden (VIM)


Afspraken over onderlinge specialistische verwijzingen en communicatie naar de huisarts

Deze afspraken zijn als volgt:

  • Indien onderlinge verwijzing direct noodzakelijk wordt geacht in het kader van het ziektebeeld waarvoor de patiënt in het ziekenhuis behandeld wordt, wordt de huisarts telefonisch of via een elektronisch bericht op de hoogte gesteld;
  • Bij vermoeden van een ander ernstig ziektebeeld dat om snel handelen vraagt, wordt de huisarts op de hoogte gesteld door middel van telefonisch overleg;
  • Bij andere redenen voor een verwijzing naar een specialist wordt altijd eerst terugverwezen naar de huisarts, of wordt de verwijzing telefonisch afgestemd met de huisarts.

Papieren verwijsformulieren niet nodig

Omdat de meeste huisartsen zijn aangesloten op ZorgDomein, uniformiteit in de verwijsstromen voor de verwerking van de verwijzingen op de poliklinieken belangrijk is, en door gestandaardiseerde, digitale verwijsbrieven een optimale informatieoverdracht mogelijk is, is het niet meer nodig om gebruik te maken van papieren verwijsformulieren. Alle verwijzingen zijn mogelijk via ZorgDomein, ook de verwijzingen naar de diagnostische deelpoliklinieken (bijv. CAP, UAP, mammapoli). U doorloopt dan vanzelf de geldende protocollen en verwijst met een brief die alle nodige informatie bevat. Alleen voor huisartsen buiten Zuidoost Brabant die nog niet met ZorgDomein (kunnen) werken, zijn de papieren verwijsformulieren nog te vinden op onze website.


Nieuwsbrief HaCa

HaCa brengt 6 keer per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt u de HaCa nieuwsbrief digitaal ontvangen? Laat dit dan weten aan het secretariaat via telefoonnummer 040 - 239 84 05 of infohaca@catharinaziekenhuis.nl.


Tijdschrift HaCaSpect

HaCa brengt twee keer per jaar, in samenwerking met de afdeling Marketing & Communicatie van het Catharina Ziekenhuis, het tijdschrift HaCaSpect uit. Dit bevordert de communicatie tussen huisartsen en specialisten. HaCaSpect geeft bekendheid aan wetenschappelijk onderzoek binnen het Catharina Ziekenhuis. Ook functioneert het tijdschrift als forum voor huisartsen om te publiceren en protocollen te bespreken.
Voor informatie over onder andere het indienen van kopij en het plaatsen van advertenties kunt u terecht bij het redactiesecretariaat via telefoonnummer 040 - 239 84 05.

Redactie: Albert-Jan Aarnoudse, Hennie van Bavel, Elsje van Beek, Meggy Hurenkamp, Marieke Kerskes, Jolanda Oosterwaal, Mark Scherders en Eveline van de Ven.