Nieuws

Nieuwsbrief HaCa
Tijdschrift HaCaSpect

Nieuwsberichten

Poliklinieken gesloten op Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag

Graag informeren wij u over het feit dat op Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei) en op tweede pinksterdag (maandag 5 juni) de poliklinieken, de bloedafname, de afdeling Radiologie/Röntgen en de Catharina Apotheek in het Catharina Ziekenhuis gesloten zijn. Deze afdelingen zijn op die dag ook niet telefonisch bereikbaar.


Publicatie RTA CVRM

Medio februari 2017 zijn de afspraken rondom cardiovasculair risicomanagement definitief gemaakt. Het doel van de afspraken is afstemming in het beleid te bereiken rond screening, diagnostiek en behandeling van patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico in de 1e en 2e lijn. De criteria voor verwijzing en/of consultatie worden beschreven. Een deel van de RTA betreft over het traject in de 2e lijn na een (cardio) vasculair event, inclusief het terugverwijsbeleid, en de shared care afspraken die gemaakt zijn voor patiënten bij wie gedurende langere of kortere tijd specialistische controles nodig blijven. Uitgangspunt bij deze groep patiënten is dat er een gezamenlijk doel en gezamenlijke verantwoordelijkheid is, waarbij de specialist de regie voert op het orgaanlijden, en de huisarts op het CVRM.

U kunt alle RTA’s vinden in de app: RTA ZOB, of via de HaCa website, pagina Regionale Transmurale Afspraken.


Symposium CVA Netwerk Eindhoven – de Kempen: “CVA zorg, topsport voor ons allemaal”

Op dinsdag 11 april 2017 wordt in de Wintertuin van het Catharina Ziekenhuis een symposium georganiseerd over de actuele ontwikkeling in de CVA zorg met als rode draad de onzichtbare gevolgen.

Bekijk de uitnodiging voor meer informatie


Update RTA Bariatrische Zorg bij volwassenen

Het Catharina Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum in de regio Zuidoost Brabant zijn samen met Diagnostiek voor U en de huisartsen in 2015 gestart met een project rondom zorg bij bariatrische patiënten. Volgens protocol werden bariatrische patiënten postoperatief 5 jaar lang intensief (para)medisch vervolgd in de tweede lijn. Een deel van deze nazorg is nu in een pilotproject verplaatst naar de eerste lijn. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van het nieuws: de resultaten van de 1e evaluatie, de update van de RTA, verder onderzoek.

Nieuwsbrief Bariatrische zorg


Kijk in elkaars keuken

Een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van de samenwerking tussen specialisten en huisartsen is het hebben van inzicht in elkaars denk- en werkwijze, mede gebaseerd op onderling vertrouwen. Het is gebleken dat een kijkje nemen in elkaars keuken een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de samenwerking. Een leuke en nuttige manier om kennis uit te wisselen.

Heeft u interesse om als specialist of als huisarts een keer mee te kijken met een collega? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Bij aanmelding kunt u aangeven welke wensen u heeft ten aanzien van (dag)deel, vorm van praktijkvoering/setting, specialisme, kennis van bepaalde technieken e.d. HaCa zal ondersteuning bieden om e.e.a. te realiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HaCa: 040 – 239 84 05.


Regionale transmurale afspraken (RTA): Tijdig spreken over het levenseinde

Eind 2014 is er een regionaal project gestart over het thema 'Tijdig spreken over het levenseinde'. De directe aanleiding was de ervaring van zorgverleners dat er nog te weinig passende zorg kan worden geboden bij kwetsbare patiënten, zeker in de acute fase. Een tijdig gesprek over de wensen en behoeften van patiënten in de laatste levensfase kan bijdragen aan meer passende zorg. Hiermee kunnen niet wenselijke of medisch niet zinvolle behandelingen worden voorkomen. Binnen dit project is onderzocht hoe artsen EN patiënten kunnen worden gestimuleerd en ondersteund bij het tijdig aangaan van een gesprek over het levenseinde. Het project sluit aan bij de landelijke aandacht die er momenteel is voor dit thema. Het project heeft geleid tot een nieuwe RTA: RTA Tijdig spreken over het levenseinde

Ook is er een aanbod ontwikkeld ter ondersteuning van de RTA: een scholing voor artsen uit de 1e en 2e lijn, patiëntenvoorlichtingsfolders, en informatieavonden voor patiënten. Over de scholingen wordt u bericht via de gebruikelijke nieuwskanalen.

De patiëntenfolders zijn hieronder te vinden.

De informatieavonden voor patiënten en andere geïnteresseerden zijn gehouden op 19 september en 13 oktober jl. Tijdens deze themabijeenkomsten werden verschillende aspecten die een rol spelen bij een gesprek over het levenseinde door betrokken zorgverleners toegelicht. Hoe regie te houden over eigen leven en behandeling? Moet alles wat kan? Voor welke dilemma’s komt een arts te staan bij het behandelproces? Wat is van waarde voor u als patiënt?

In 2017 worden deze bijeenkomsten opnieuw georganiseerd. De data worden later dit jaar op deze plek gepubliceerd.


OverEINDse dagen Lillehammer 2017

De jaarlijkse congresreis van stichting OverEIND: OverEINDse dagen 2017 vonden plaats van 1 t/m 4 februari in Lillehammer.


RTA (Regionale Transmurale Afspraken) app

De transmurale centra HaCa, THEMA en TransMáx hebben voor de regio Zuidoost Brabant een regionale App ontwikkeld: de RTA ZOB App. Via deze app zijn alle regionale transmurale werkafspraken (RTA’s) direct beschikbaar.

Naast de RTA's bevat de RTA ZOB App ook een zogenaamd smoelenboek waarin alle contactgegevens van huisartsen, medisch specialisten per ziekenhuis, specialisten ouderengeneeskunde en AVG’s beschikbaar zijn. Om het smoelenboek in te zien is een eenmalige inlog vereist. Alle artsen ontvangen per post de codes voor deze ‘single log in’. Vanuit de App is het bijvoorbeeld mogelijk direct met een collega te bellen. Iedere arts kan zelf zijn/haar eigen gegevens in het smoelenboek wijzigen of aanvullen.

De RTA ZOB App biedt ook de mogelijkheid om een zgn. transmuraal incident (=VIM melding) te melden via een veilige digitale route  en de nieuwsbrieven van de transmurale centra na te lezen.   De RTA ZOB App is gratis te downloaden via Google Play of via de App store. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met de App en of u behoefte heeft aan andere/aanvullende mogelijkheden daarbinnen. Laat het ons weten via infohaca@catharinaziekenhuis.nl of via telefoonnummer: 040 -239 84 05.


Beoordeling ECG kind

Incidenteel komt er een verzoek van een huisarts aan de kinderartsen om een los ECG te beoordelen van een kind dat niet bekend is bij de kinderarts. De algemeen kinderarts vindt het niet wenselijk om een ECG, los van de context van de patiënt en de klinische omstandigheden, te beoordelen en hier als specialist een (eind-) oordeel over te geven. Wij kunnen dan ook niet de service leveren die huisartsen gewend zijn bij volwassen patiënten. Bij twijfel en met de klinische kennis van de patiënt, wordt het ECG eveneens ter medebeoordeling (via e-mail en telefoon) voorgelegd aan een (regionale en ook in het Catharina Ziekenhuis wekende) kindercardioloog. Verwijzing naar de kinderarts kan via Zorgdomein.


Veilig incident melden (VIM)

N.a.v. een aantal incidenten rondom berichtgeving, heeft het HaCa bestuur besloten tot de mogelijkheid voor verwijzers om bij de commissie Kwaliteit en Veiligheid een incident (VIM) te melden. U kunt meldingen doen waarvan u vindt dat deze in strijd zijn met goede samenwerking en/of patiëntenzorg. U kunt telefonisch of via email bij HaCa een VIM doen, of u kunt het meldformulier van de HaCa website dowloaden en faxen naar HaCa.

Formulier Veilig incident melden (VIM)


Afspraken over onderlinge specialistische verwijzingen en communicatie naar de huisarts

Deze afspraken zijn als volgt:

  • Indien onderlinge verwijzing direct noodzakelijk wordt geacht in het kader van het ziektebeeld waarvoor de patiënt in het ziekenhuis behandeld wordt, wordt de huisarts telefonisch of via een elektronisch bericht op de hoogte gesteld;
  • Bij vermoeden van een ander ernstig ziektebeeld dat om snel handelen vraagt, wordt de huisarts op de hoogte gesteld door middel van telefonisch overleg;
  • Bij andere redenen voor een verwijzing naar een specialist wordt altijd eerst terugverwezen naar de huisarts, of wordt de verwijzing telefonisch afgestemd met de huisarts.

Papieren verwijsformulieren niet nodig

Omdat de meeste huisartsen zijn aangesloten op ZorgDomein, uniformiteit in de verwijsstromen voor de verwerking van de verwijzingen op de poliklinieken belangrijk is, en door gestandaardiseerde, digitale verwijsbrieven een optimale informatieoverdracht mogelijk is, is het niet meer nodig om gebruik te maken van papieren verwijsformulieren. Alle verwijzingen zijn mogelijk via ZorgDomein, ook de verwijzingen naar de diagnostische deelpoliklinieken (bijv. CAP, UAP, mammapoli). U doorloopt dan vanzelf de geldende protocollen en verwijst met een brief die alle nodige informatie bevat. Alleen voor huisartsen buiten Zuidoost Brabant die nog niet met ZorgDomein (kunnen) werken, zijn de papieren verwijsformulieren nog te vinden op onze website.


Nieuwsbrief HaCa

HaCa brengt 6 keer per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt u de HaCa nieuwsbrief digitaal ontvangen? Laat dit dan weten aan het secretariaat via telefoonnummer 040 - 239 84 05 of infohaca@catharinaziekenhuis.nl.


Tijdschrift HaCaSpect

HaCa brengt twee keer per jaar, in samenwerking met de afdeling Marketing & Communicatie van het Catharina Ziekenhuis, het tijdschrift HaCaSpect uit. Dit bevordert de communicatie tussen huisartsen en specialisten. HaCaSpect geeft bekendheid aan wetenschappelijk onderzoek binnen het Catharina Ziekenhuis. Ook functioneert het tijdschrift als forum voor huisartsen om te publiceren en protocollen te bespreken.
Voor informatie over onder andere het indienen van kopij en het plaatsen van advertenties kunt u terecht bij het redactiesecretariaat via telefoonnummer 040 - 239 84 05.

Redactie: Albert-Jan Aarnoudse, Hennie van Bavel, Elsje van Beek, Meggy Hurenkamp, Marieke Kerskes, Jolanda Oosterwaal, Mark Scherders en Eveline van de Ven.