HaCa

HaCa (Huisartsen en Catharina Ziekenhuis) is een platform voor samenwerking tussen huisartsen en specialisten van het Catharina Ziekenhuis. Samen proberen zij de zorg voor patiënten te verbeteren. HaCa is opgericht in december 2003.

Missie van HaCa

HaCa ziet het als haar missie om de samenwerking tussen huisartsen en de medisch specialisten van het Catharina Ziekenhuis te stimuleren en optimaliseren, zodat het leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening aan de patiënt.

Over HaCa

Organisatie

Het bestuur van HaCa bestaat uit minstens drie huisartsen, minstens drie medisch specialisten waarvan één afgevaardigde namens het bestuur Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis en één afgevaardigde uit de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Het bestuur en het bureau HaCa bestaat uit de volgende personen:

Bestuur HaCa
Voorzitter Paul Wouda, huisarts in Eindhoven
Penningmeester Piet Batenburg, Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis
Bestuurslid Viviane Dietz, gynaecoloog Catharina Ziekenhuis
Mark Scherders, psychiater Catharina Ziekenhuis
Francisca Wittkämper, huisarts in Best
Jean Paul de Zoete, chirurg Catharina Ziekenhuis
Ralf Bollen, huisarts Son
Joyce Curvers, klinisch chemicus, Catharina Ziekenhuis
Bureau HaCa
Transmuraal coördinator Hennie van Bavel
Secretaresse Jolanda Oosterwaal

De transmuraal coördinator is het aanspreekpunt voor HaCa en heeft een ondersteunende rol bij het tot stand komen van de samenwerking tussen de huisartsen en medisch specialisten. De taken van de coördinator zijn het inventariseren en opstellen van een activiteitenplan, het zorg dragen voor de coördinatie, voortgangsbewaking, evaluatie en eventuele bijsturing van projecten.


Contact

Postadres:
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven

Bezoekadres:
Michelangelolaan 2
5626 EJ Eindhoven


Jaarstukken

Download voor meer informatie over HaCa de volgende PDF-documenten:

Jaarplannen Regionaal jaarplan Jaarstukken
2017 TCO 2015-2018 2016

Nieuws

Nieuwsbrief HaCa
Tijdschrift HaCaSpect

Nieuwsberichten

Regionale transmurale afspraken (RTA): Tijdig spreken over het levenseinde

Ter ondersteuning van de afspraken uit de RTA is er aanbod ontwikkeld voor artsen uit de 1e en 2e lijn, zoals een scholing, een informatiebrochure voor artsen over islamitische patiënten, patiëntenvoorlichtingsfolders, en informatieavonden voor patiënten.

Informatiefolder:

De patiëntenfolders zijn hieronder te vinden.

De informatieavonden voor patiënten en andere geïnteresseerden zijn gehouden op 19 september en 13 oktober jl. Tijdens deze themabijeenkomsten werden verschillende aspecten die een rol spelen bij een gesprek over het levenseinde door betrokken zorgverleners toegelicht. Hoe regie te houden over eigen leven en behandeling? Moet alles wat kan? Voor welke dilemma’s komt een arts te staan bij het behandelproces? Wat is van waarde voor u als patiënt?

In 2017 worden deze bijeenkomsten opnieuw georganiseerd. De data worden later dit jaar op deze plek gepubliceerd.


SGE: onderzoek Laaggeletterdheid in de praktijk

Van de Nederlanders is 1 op de 9 laaggeletterd. Er komt steeds meer aandacht voor de problemen die laaggeletterden ervaren in het contact met zorgverleners. 

De communicatie is niet optimaal, waardoor laaggeletterdheid kan samenhangen met een slechte gezondheidsuitkomst. Een groep studenten van Fontys
heeft in opdracht van SGE onderzoek gedaan hoe de zorg aan laaggeletterden kan worden verbeterd.
Zie de bijgevoegde posterpresentatie met de highlights.


Algemeen advies: gebruik korte zinnen, gebruik geen moeilijke woorden en gebruik beeldmateriaal ter ondersteuning van een consult.
Inmiddels werken de SGE apotheken met de zogenaamde “Kijksluiter”. Voor meer informatie over laaggeletterdheid en gezondheid: http://www.pharos.nl/nl/home


Donderdag 5 oktober jl. heeft de regionale nascholing 'Antistolling in de keten anno 2017' in het MMC Veldhoven plaatsgevonden.

Er kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde avond met 120 deelnemers.

Het was een zeer gemêleerd gezelschap van huisartsen, medische specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, tandartsen, apothekers, verpleegkundig specialisten, POH-ers enz.

Onderstaand vindt u de gehouden presentaties:

door J. Vincent, Internist hematoloog-oncoloog en Medisch leider trombosedienst Elkerliek ziekenhuis

door J. Hendriks, Apotheker te Veldhoven en A. Snoeijen, (Kader)huisarts Hart- en Vaatziekten te Asten

Internist vasculaire geneeskunde St.Anna ziekenhuis

door L. Nieuwenhuizen, Internist-hematoloog MMC


OverEINDSE dagen Marbella / Puerto Banús 2018

De jaarlijkse congresreis van stichting OverEIND: OverEINDse dagen 2018 vonden plaats van 11 tot en met 14 april 2018 in Marbella / Puerto Banús


RTA (Regionale Transmurale Afspraken) app

De transmurale centra HaCa, THEMA en TransMáx hebben voor de regio Zuidoost Brabant een regionale App ontwikkeld: de RTA ZOB App. Via deze app zijn alle regionale transmurale werkafspraken (RTA’s) direct beschikbaar.

Naast de RTA's bevat de RTA ZOB App ook een zogenaamd smoelenboek waarin alle contactgegevens van huisartsen, medisch specialisten per ziekenhuis, specialisten ouderengeneeskunde en AVG’s beschikbaar zijn. Om het smoelenboek in te zien is een eenmalige inlog vereist. Alle artsen ontvangen per post de codes voor deze ‘single log in’. Vanuit de App is het bijvoorbeeld mogelijk direct met een collega te bellen. Iedere arts kan zelf zijn/haar eigen gegevens in het smoelenboek wijzigen of aanvullen.

De RTA ZOB App biedt ook de mogelijkheid om een zgn. transmuraal incident (=VIM melding) te melden via een veilige digitale route  en de nieuwsbrieven van de transmurale centra na te lezen.   De RTA ZOB App is gratis te downloaden via Google Play of via de App store. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met de App en of u behoefte heeft aan andere/aanvullende mogelijkheden daarbinnen. Laat het ons weten via infohaca@catharinaziekenhuis.nl of via telefoonnummer: 040 -239 84 05.


Veilig incident melden (VIM)

N.a.v. een aantal incidenten rondom berichtgeving, heeft het HaCa bestuur besloten tot de mogelijkheid voor verwijzers om bij de commissie Kwaliteit en Veiligheid een incident (VIM) te melden. U kunt meldingen doen waarvan u vindt dat deze in strijd zijn met goede samenwerking en/of patiëntenzorg. U kunt telefonisch of via email bij HaCa een VIM doen, of u kunt het meldformulier van de HaCa website dowloaden en faxen naar HaCa.

Formulier Veilig incident melden (VIM)


Afspraken over onderlinge specialistische verwijzingen en communicatie naar de huisarts

Deze afspraken zijn als volgt:

 • Indien onderlinge verwijzing direct noodzakelijk wordt geacht in het kader van het ziektebeeld waarvoor de patiënt in het ziekenhuis behandeld wordt, wordt de huisarts telefonisch of via een elektronisch bericht op de hoogte gesteld;
 • Bij vermoeden van een ander ernstig ziektebeeld dat om snel handelen vraagt, wordt de huisarts op de hoogte gesteld door middel van telefonisch overleg;
 • Bij andere redenen voor een verwijzing naar een specialist wordt altijd eerst terugverwezen naar de huisarts, of wordt de verwijzing telefonisch afgestemd met de huisarts.

Nieuwsbrief HaCa

HaCa brengt 6 keer per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt u de HaCa nieuwsbrief digitaal ontvangen? Laat dit dan weten aan het secretariaat via telefoonnummer 040 - 239 84 05 of infohaca@catharinaziekenhuis.nl.


Tijdschrift HaCaSpect

HaCa brengt twee keer per jaar, in samenwerking met de afdeling Marketing & Communicatie van het Catharina Ziekenhuis, het tijdschrift HaCaSpect uit. Dit bevordert de communicatie tussen huisartsen en specialisten. HaCaSpect geeft bekendheid aan wetenschappelijk onderzoek binnen het Catharina Ziekenhuis. Ook functioneert het tijdschrift als forum voor huisartsen om te publiceren en protocollen te bespreken.
Voor informatie over onder andere het indienen van kopij en het plaatsen van advertenties kunt u terecht bij het redactiesecretariaat via telefoonnummer 040 - 239 84 05.

Redactie: Albert-Jan Aarnoudse, Hennie van Bavel, Elsje van Beek, Meggy Hurenkamp, Marieke Kerskes, Jolanda Oosterwaal, Mark Scherders en Eveline van de Ven.

Regionale Transmurale Afspraken

Regionale Transmurale Afspraken (RTA's) worden ontwikkeld en geïmplementeerd op basis van signalen en wensen vanuit de samenwerkende huisartsen en specialisten in de regio. Hierbij wordt uitgegaan van de landelijke transmurale afspraken of landelijke standaarden en richtlijnen, voor zover deze beschikbaar zijn. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de RTA’s ligt bij de transmurale stichtingen in Zuidoost Brabant.

Klik op de volgende link voor meer informatie over de verantwoording werkwijze Regionale Transmurale Afspraken Zuidoost Brabant. De regionale werkafspraken zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van huisartsen en de specialisten uit de vier ziekenhuizen in Zuidoost Brabant.


RTA (Regionale Transmurale Afspraken) app

De transmurale centra HaCa, THEMA en TransMáx hebben voor de regio Zuidoost Brabant een regionale App ontwikkeld: de RTA ZOB App. Via deze app zijn alle regionale transmurale werkafspraken (RTA’s) direct beschikbaar.

Naast de RTA's bevat de RTA ZOB App ook een zogenaamd smoelenboek waarin alle contactgegevens van huisartsen, medisch specialisten per ziekenhuis, specialisten ouderengeneeskunde en AVG’s beschikbaar zijn. Om het smoelenboek in te zien is een eenmalige inlog vereist. Alle artsen ontvangen per post de codes voor deze ‘single log in’. Vanuit de App is het bijvoorbeeld mogelijk direct met een collega te bellen. Iedere arts kan zelf zijn/haar eigen gegevens in het smoelenboek wijzigen of aanvullen.

De RTA ZOB App biedt ook de mogelijkheid om een zgn. transmuraal incident (=VIM melding) te melden via een veilige digitale route  en de nieuwsbrieven van de transmurale centra na te lezen. De RTA ZOB App is gratis te downloaden via Google Play of via de App store. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met de App en of u behoefte heeft aan andere/aanvullende mogelijkheden daarbinnen. Laat het ons weten via infohaca@catharinaziekenhuis.nl of via telefoonnummer: 040 -239 84 05.


Handboek Regionale Transmurale Afspraken Zuidoost Brabant

In het handboek worden de fasen die worden doorlopen om tot een definitieve Regionale Transmurale Afspraak te komen beschreven.
Handboek Regionale Transmurale Afspraken Zuidoost Brabant

Cardiologie
Cardiovasculair Risico Management RTA Cardiovasculair Risico Management
  Bijlage 1 RTA Cardiovasculair Risico Management
Aortaklepstenose AortaklepStenose
Aortaklepstenose Bijlage 1
Atriumfibrilleren Atriumfibrilleren

RTA hartfalen

Hartfalen

Hartfalen bijlage A

Hartfalen bijlage B
Hartfalen bijlage C
Chirurgie
Bariatrische zorg bij volwassenen RTA Bariatrische zorg bij volwassenen
  Tabel 1 Bariatrische zorg bij volwassenen
  Toelichting bij RTA Bariatrische zorg bij volwassenen
  Vragenlijst: Ervaringen na bariatrie
  E-learning module
Diabetisch Voetulcus (sub) RTA Diabetisch Voetulcus
Traumatische knieproblemen RTA Traumatische knieproblemen
Toelichting RTA Traumatische Knieproblemen
Geriatrie/ouderengeneeskunde
Dementie RTA Dementie
Gynaecologie
Premenopauzaal vaginaal bloedverlies RTA Premenopauzaal Vaginaal Bloedverlies
  Toelichting bij RTA Premenopauzaal Vaginaal Bloedverlies
Inwendige geneeskunde
Hypothyreoïdie RTA Hypothyreoïdie
Diepe veneuze trombose RTA Diepe veneuze trombose van het been
Chronische nierschade RTA Chronische nierschade
  Toelichting bij RTA Chronische nierschade
Cardiovasculair Risico Management RTA Cardiovasculair Risico Management
  Bijlage 1 RTA Cardiovasculair Risico Management
Diabetisch Voetulcus (sub) RTA Diabetisch Voetulcus
Kindergeneeskunde
Overgewicht bij kinderen RTA overgewicht bij kinderen
  Verwijsformulier huisarts/jeugdarts (PDF)
  Bijlage A. Diagnostiek & Signalering
  Bijlage B. Afkappunten overgewicht
  Bijlage C. Bloeddrukwaarden
  Bijlage D. Stroomdiagram
  Bijlage E. Zorgfasen
  Bijlage F. Contactgegevens
ADHD bij kinderen en jeugdigen RTA ADHD bij kinderen en jeugdigenn
  Toelichting RTA ADHD bij kinderen en jeugdigen
  Bijlage doseerschema RTA ADHD bij kinderen en jeugdigen
Astma bij kinderen RTA Astma bij kinderen: Definitie en leeftijd 0 - 1 jaar
  RTA Astma bij kinderen: Leeftijd 1 - 6 jaar
  RTA Astma bij kinderen: Leeftijd > 6 jaar
  Toelichting bij RTA Astma bij kinderen
Heupdysplasie bij Kinderen RTA - Heupdysplasie (Developmental Dysplasie of the Hip DDH)
Kindermishandeling RTA Signalering kindermishandeling in de acute fase
  Screeningsvragen 0-18 jaar en Sputovamo
  Contactgegevens
  Toelichting bij RTA Signalering kindermishandeling in de acute fase
Licht Traumatisch Hoofd/hersenletsel RTA Licht Traumatisch Hoofd/hersenletsel
  Bijlage 1. Glascow Coma Scale
  Bijlage 2. De Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire (NL)
  Bijlage 3. Advies tekst voor schriftelijke patiënteninformatie aan volwassenen
  Bijlage 4. Advies tekst voor schriftelijke patiënteninformatie kinderen t/m 5 jaar
Maag-, Darm- en Leverziekten
Maagklachten RTA maagklachten
  Toelichting RTA maagklachten
Farmacotherapie bij maagklachten RTA Farmacotherapie bij maagklachten
  Evaluatierapport Farmacoketenontwikkeling Maagklachten
Neurologie
Trombolyse bij een CVA RTA trombolyse bij een CVA
  Jaarplan CVA-ketenzorg
  Voor meer informatie, zie: www.cva-eindhoven.nl
Lumbosacraal Radiculair Syndroom RTA LRS
  TNO Eindrapport onderzoek LRS regio Eindhoven/Helmond
Hoofdpijn RTA Hoofdpijn
Licht Traumatisch Hoofd/hersenletsel RTA Licht Traumatisch Hoofd/hersenletsel
  Bijlage 1. Glascow Coma Scale
  Bijlage 2. De Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire (NL)
  Bijlage 3. Advies tekst voor schriftelijke patiënteninformatie aan volwassenen
  Bijlage 4. Advies tekst voor schriftelijke patiënteninformatie kinderen t/m 5 jaar
Oogheelkunde
Retourberichtgeving RTA Berichtgeving oogheelkunde
Orthopedie
Heupdysplasie RTA - Heupdysplasie (Developmental Dysplasie of the Hip DDH)
Traumatische knieproblemen RTA Traumatische knieproblemen
Toelichting RTA Traumatische Knieproblemen
Radiologie
Zwelling in de hals RTA Zwelling in de hals
  Bijlage 1 RTA Zwelling in de hals
Traumatische knieproblemen RTA Traumatische knieproblemen
Toelichting RTA Traumatische Knieproblemen
Heupdysplasie RTA - Heupdysplasie (Developmental Dysplasie of the Hip DDH)
Urologie
Prostaatdiagnostiek RTA prostaatdiagnostiek
  Toelichting RTA prostaatdiagnostiek
  RTA Stroomdiagram
Zindelijkheid voor urine en ontlasting bij kinderen RTA Zindelijkheid voor urine en ontlasting bij kinderen
  Bijlage 1 Definities
  Bijlage 2a Voorbeeldvragen anamnese incontinentie
  Bijlage 2b Voorbeeldvragen anamnese enuresis
  Bijlage 3 Voorbeeld plasdagboek
  Bijlage 4 Lichamelijk onderzoek
  Bijlage 5 Begeleiding en behandeling
  Bijlage 6 Begeleiding incontinentie en enuresis
  Bijlage 7 Voorbeeldvragen anamnese fecale incontinentie / obstipatie
  Bijlage 8 Gedragsregels obstipatie bij kinderen in de 1e lijn
  Bijlage 9a Poepdagboek
  Bijlage 9b Bristol stool chart
  Bijlage 9c Defecatiefrequentie per leeftijd
  Bijlage 10 Behandeling obstipatie bij kinderen in de 1e lijn
  Bijlage 11 Organische oorzaken en risicoverhogende factoren voor obstipatie

Diversen
Overdracht Palliatieve Zorg RTA Overdracht Palliatieve Zorg
  Toelichting RTA Overdracht Palliatieve Zorg
  Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg
Tijdig spreken over het levenseinde RTA Tijdig spreken over het levenseinde
Bijlage 1 RTA Tijdig spreken over het levenseinde - voorbeeld wilsverklaring
Beleid en communicatie bij Antistolling RTA Beleid en communicatie bij Antistolling
  Bijlage A. RTA Beleid en communicatie bij Antistolling - coumarine gebruik
  Bijlage B. RTA Beleid en communicatie bij Antistolling - coumarine overbrugging
  Bijlage C. RTA Beleid en communicatie bij Antistolling - DOACs
Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking
  Contactgegevens RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking
  Toelichting RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking

Bij- & nascholing

HaCa organiseert diverse nascholingen voor huisartsen en specialisten. Hierdoor leveren we een bijdrage aan kennisoverdracht. Tevens bieden we een ontmoetingsplaats voor huisartsen en specialisten om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren.

nascholingsaanbod
aanmelden bij- & nascholingen

Om in de regio Zuidoost Brabant de planning en voorbereiding van scholingsactiviteiten te bundelen en daarmee overlap van thema's en planningen te vermijden, en zoveel mogelijk samenhang en samenwerking in het scholingsaanbod te realiseren, is er een regionale digitale scholingsagenda te vinden via de website van stichting KOH. In dit scholingsoverzicht zijn de voorgenomen en geplande scholingsactiviteiten van de stichting KOH en de transmurale centra (HaCa, Quartz, TransMàx, THEMA) m.b.t. huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en verpleegkundig specialisten in de huisartsenpraktijk in de regio ZOB opgenomen.


Nascholingen HaCa

Hier kunt u presentaties inzien van de door HaCa georganiseerde nascholingen:

15 mei 2018

17 April  2018

27 februari 2018

16 januari 2018

19 december 2017

19 september 2017

20 juni 2017

18 april 2017

21 maart 2017

17 januari 2017

18 oktober 2016


Bedside Teaching

De bedside teaching op de 3e dinsdag van de maand is een vast onderdeel op de HaCa agenda, en is voor alle huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde toegankelijk. Het doel van deze nascholing is deskundigheidsbevordering van huisartsen en het verbeteren van de communicatie en afstemming tussen de 1e en 2e lijn. De onderwerpen kunnen door huisartsen en specialisten worden ingebracht. Naar gelang het onderwerp worden specialisten uit het ziekenhuis benaderd om hieraan hun bijdrage te leveren. De nascholing duurt twee uur (accreditatie voor 2 uur) en gebeurt aan de hand van casuïstiek, met een kleine onderbreking voor een hapje. De huisartscoördinator van de Bedside Teaching is Marjolein Visser, huisarts in Eindhoven.

LET OP: Presentatie van 16 oktober 2018 is geannuleerd


Gezamenlijke nascholing huisarts specialist

Door het organiseren van nascholingen over algemene onderwerpen wil HaCa huisartsen en specialisten de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en samen te leren. De nascholing wordt geaccrediteerd voor de duur van de bijeenkomst (2 uur).


Grand Café HaCa

Om de wensen en knelpunten in de samenwerking tussen huisartsen en specialisten aan de orde te stellen organiseert HaCa drie maal per jaar een bijeenkomst rondom een maatschap. Tijdens deze bijeenkomst staat de samenwerking tussen huisarts en specialist centraal. Wensen en knelpunten in de samenwerking komen aan bod, en actuele ontwikkelingen worden besproken. Alle huisartsen en specialisten ouderenegeneeskunde worden hiervoor uitgenodigd. Ook verpleegkundig specialisten die in een huisartsenpraktijk werken worden voor de Grand Cafe's uitgenodigd. De bijeenkomst wordt geaccrediteerd voor de duur van de bijeenkomst (2 uur).


Heilig uur

In het Catharina Ziekenhuis wordt elke donderdag van 12.30 - 13.30 uur in de Wintertuin of het Auditorium een serie bijeenkomsten (het zogeheten 'heilig uur') aangeboden. Ook huisartsen (in opleiding) zijn welkom om aan het heilig uur deel te nemen. De onderwerpen en data zijn opgenomen in de agenda. U hoeft zich voor de bijeenkomsten niet aan te melden.


OverEINDse dagen

De OverEINDse dagen zijn een jaarlijks terugkerende nascholingsreis voor huisartsen en specialisten uit de adherenties van het Catharina Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum. De doelstelling is nascholing van huisartsen, evenals bevordering van de samenwerking in de 1e en 2e lijns gezondheidszorg. Van de OverEINDse dagen verschijnt jaarlijks een congresverslag: het EINDverslag. Hieronder kunt u de reeds gepubliceerde versies inzien of downloaden.

OverEINDse dagen Malaga 2018

11 t/m 14 april 2018

Programma 2018

Onderwerp                                     Bijbehorende literatuur

“Wat doen we met ons moeder???”

Maaike Maas, SEH-arts CZE, Ylva Onderwater, huisarts, Esther Warmerdam, SOG-arts Vitalis Behandelgroep

Download presentatie

 1. Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0

Anticonceptie bij comorbiditeit en menopauze management

Anne Damoiseaux, gynaecoloog CZE, Peggy Geomini, gynaecoloog MMC, Cecile Hoeks, huisarts

Download pesentatie

 1. NHG/NVOG standaard Anticonceptie
 2. NHG standaard De overgang
 3. NVOG richtlijn menopauze management
WHO Medical eligibility criteria for contraceptive use, Fifth edition

 

Wat is (niet) nuttig in de vasculaire geneeskunde?

Louis Lieverse, internist-vasculaire geneeskundige MMC, Eveline Besselaar, internist CZE,

Bertine Eshuis, huisarts

Download presentatie

 1. NHG standaard cardiovasculair risicomanagement
 2. NHG standaard Diabetes mellitus type 2

Trauma capitis en pijn cervicale wervelkolom na trauma

Melissa Cadée, huisarts, Lisanne Hollander, SEH-arts CZE, Annemieke Kummeling, SEH-arts MMC

Download presentatie

 1. NHG standaard Hoofdtrauma
 2. Richtlijnendatabase - LTH
 3. Richtlijnendatabase - acute traumatische wervelletsels

Zindelijkheid bij kinderen

Edwin Knots, kinderarts CZE, Marion Salwegter, (kader)huisarts, Bas Zegers, kinderarts MMC

Download presentatie

 1. RTA ZOB Zindelijkheid bij kinderen: https://www.mmc.nl/verwijzers/wp-content/uploads/sites/40/2017/09/RTA-zindelijkheid-voor-urine-en-ontlasting-bij-kinderen_2017.pdf
 2. Zindelijkheid bij kinderen, Int Childr Cont Society 2017: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nau.22911/epdf
 3. Chronische obstipatie bij kinderen Brit Med Journal review 2006: http://www.bmj.com/content/333/7577/1051

Literatuur ook op te vragen bij Bas Zegers, b.zegers@mmc.nl

PICS is niet niks”

Jesse van Akkeren, internist-intensivist MMC, Marc Buise, anesthesioloog-intensivist CZE,

Maud Roelofsen, huisarts

Download presentatie

 1. IC-survivor levert fors in op kwaliteit van
  leven. Venticare februari 2017
 2. M. van der Schaaf. Zorg voor kwaliteit van overleving. Lectorale rede juni 2016.
 3. Jan van der Rijt. Mijn wereld werd op zijn kop gezet. Eindhovens dagblad oktober 2017.

 

Hepatitis beelden in de huisartspraktijk

Suzanne Marcelis, huisarts, Ilse Overdevest, arts-microbioloog PAMM, Anne-Marie Wensing, MDL-arts CZE

Download presentatie

 1. NHG-standaard virale hepatitis
 2. LCI richtlijnen: www.rivm.nl
 3. Landelijke coördinatie centrum reizigers advisering

 

Casuïstiek prostaatkanker - de multidisciplinaire approach Inleiders:

Linda van Avendonk, huisarts, Marnix Lybeert, radiotherapeut CZE, Laurent Fossion, uroloog MMC

Download presentatie

 1. EAU Guidelines on prostate cancer, 2017. http://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/

 2. SOJ Urol Nephrol 2(1): 1-6. Transparency of Positive Surgical Margins after Radical Prostatectomy in the Benelux.

 3. Vermeulen C.K.M., Fossion L.M.C.L. https://symbiosisonlinepublishing.com/urology-nephrology/urology-nephrology06.php

 4. Blanker MH, Breed SA, van der Heide WK, Norg RJC, de Vries A, Wolters RJ, van den Donk M, Burgers JS, Opstelten W, Klomp MA. NHG standaard mictieklachten bij mannen, Huisarts Wet 2013(3):56:114-22. In oktober 2014 is de bijlage Prostaatcarcinoom geactualiseerd. Huisarts Wet 2014(10):57:538 à is te benaderen via de NHG website (de bijlage zit bij de standaard): https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-mictieklachten-bij-mannen

 5. RTA (Regionale transmurale afspraak) prostaatdiagnostiek, Zuidoost Brabant

Vaardigheidstrainingen

Het skillslab van het Catharina Ziekenhuis biedt de mogelijkheid om in samenwerking met de specialisten van het Catharina Ziekenhuis vaardigheidstrainingen voor huisartsen te organiseren. Al naar gelang de behoefte wordt een vaardigheidstraining georganiseerd. Het onderwerp wordt voorbereid door een specialist en een huisarts, waarbij de huisartsgeneeskundige invalshoek duidelijk op de voorgrond staat. De trainingen worden geaccrediteerd voor de duur van de bijeenkomst (2-3 uur).


VIP presentaties

De Zorgadviesraad organiseert periodiek een 'VIP'. Bij elke VIP presentatie staat een ander onderwerp centraal, welke wordt belicht vanuit de praktijk van de verschillende medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. De VIP's zijn vooral bedoeld voor de verpleegkundigen, verzorgenden, para- en perimedici in huis. Maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Afhankelijk van het thema kan een VIP interessant zijn voor diverse disciplines in de eerste lijn. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk; u hoeft zich niet aan te melden.

Agenda bij- & nascholing

2018

DatumTijdstipBijeenkomst
18 september 17.30 t/m 19.30 uur Bedside teaching Poep en plaspoli(voor kinderen)
16 oktober GEANNULEERD 17.30 t/m 19.30 uur Bedside teaching Gynaecologie: menstruatieklachten, anticonceptie
24 oktober 17.45 t/m 19.30 uur Basiscursus ECG najaar 2018
31 oktober 17.45 t/m 19.30 uur Basiscursus ECG najaar 2018
7 november 17.45 t/m 19.30 uur Basiscursus ECG najaar 2018
14 november 17.45 t/m 19.30 uur Basiscursus ECG najaar 2018
20 november 17.30 t/m 19.30 uur Bedside teaching Neurologie
21 november 17.45 t/m 19.30 uur Basiscursus ECG najaar 2018
18 december 17.30 t/m 19.30 uur Bedside teaching Acute buikpijn, hoofdtrauma, vergiftigen, longembolie

Formulieren & brochures

De meeste huisartsen in Zuidoost Brabant verwijzen inmiddels digitaal met ZorgDomein. Binnen ZorgDomein is het actuele aanbod van het Catharina Ziekenhuis beschikbaar. Voor verwijzingen via ZorgDomein heeft u geen aparte verwijsformulieren nodig, de verwijsbrief is voldoende.

Aanvragen 1e lijns diagnostiek

Mogelijk maakt u geen gebruik van ZorgDomein. U kunt dan voor het aanvragen van 1e lijns diagnostiek aparte formulieren gebruiken. Deze zijn hieronder samen met de algemene informatiebrochures in een overzicht weergegeven. De brochures kunt u in het overzicht downloaden. De formulieren kunt u opvragen door contact op te nemen met HaCa op telefoonnummer 040 - 239 84 05 of via het e-mailadres infohaca@catharinaziekenhuis.nl.


Formulieren & brochures voor huisartsen

Algemene informatie
Overleglijnen poliklinieken: Neem hiervoor contact met HaCa via bovenstaande contactgegevens
Polikliniekboekje
Overzicht specialismen voor huisartsen: Neem hiervoor contact met HaCa via bovenstaande contactgegevens
Formulier transmurale VIM melding
Afkortingenlijst Cardiologie
Cardiologie
Cardiologische Advies Poli Verwijsformulier CAP
Inspannings-ECG Aanvraagformulier inspannings-ECG
  Protocol aanvraag inspannings-ECG
ECG Aanvraagformulier ECG
Chirurgie
Vaatlaboratorium Aanvraagformulier Vaatdiagnostiek
  Protocol aanvraag vaatdiagnostiek
Catharina Kanker Instituut
Borstkankercentrum Verwijsformulier borstkankercentrum
Inwendige geneeskunde
Multidisciplinaire VaatPoli (MVP) Verwijsformulier MVP
  Protocol MVP
Laboratorium
Farmacogenetica Verwijzers
Maag-, darm- en leverziekten
Gastroduodenoscopie en Sigmoïdscopie Aanvraagformulier endoscopie
  Protocol aanvraag endoscopie
Neurologie en Neurochirurgie
 Neurologie Informatie voor mensen met een hersentumor in de laatste levensfase
Urologie
Urologische Advies Poli Verwijsformulier UAP
  IPSS scorelijst
  Mictielijst

Zoekt u patiëntenfolders, kijk dan bij het betreffende specialisme op de pagina Specialismen en afdelingen.