Radiotherapie

Het Catharina Ziekenhuis heeft als een van de weinige ziekenhuizen in de regio een afdeling Radiotherapie. Per jaar komen op deze afdeling ongeveer 4.000 patienten voor radiotherapie, dat we vaak bestraling noemen.

Over Radiotherapie

Informatie voor verwijzers

Op de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven werken 10 radiotherapeuten en 2 radiotherapeuten in opleiding die het vak in de volle breedte uitoefenen. Wij werken volgens de nieuwste inzichten en met de meest moderne apparatuur.

Pijnbestrijding

Alle zorg op 1 dag (One Stop Shop)

Voor een palliatieve bestralingsbehandeling bieden wij aan om alle zorg op één en dezelfde dag te plannen. Het gesprek met de radiotherapeut, de voorbereiding en de bestralingsbehandeling vinden dan op 1 dag plaats.  

Moderne technieken

Op de afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis maken we gebruik van de nieuwste apparatuur en technieken zoals Long- en Hersenstereotaxie, IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy ofwel intensiteits gemoduleerde Radiotherapie) en IGRT (Image Guided Radiotion Therapy) met behulp van Cone Beam CT-scanners.

Bekijk het volledige overzicht van alle apparatuur van de afdeling Radiotherapie.

Het Catharina Ziekenhuis is gespecialiseerd in IORT (Intra Operatieve Radiotherapie) bij patiënten met een rectumcarcinoom en voor patiënten met het mammacarcinoom die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Kwaliteit

Incidentregistratie en –analyse

Door het zorgvuldig registreren van fouten en incidenten, het analyseren en het adequaat oppakken van verbeteringen, werken we voortdurend aan de kwaliteit van zorg.


In het jaarverslag 2014 komen de belangrijkste ontwikkelingen uit 2014 aan bod. Multidisciplinaire samenwerking staat hierbij centraal.

Zorg op 1 dag

Voor een bestraling die met spoed dient te worden toegepast, bieden wij de service om het gesprek met de radiotherapeut, de voorbereiding en de bestralingsbehandeling plaats te laten vinden op 1 dag.

Na het maken van een zogenaamde plannings-CT-scan, worden direct alle gegevens verwerkt en wordt voor u een bestralingsplan gemaakt. Dit kost wel aandacht en tijd. Houdt u er rekening mee dat u daarom een aantal uren op de afdeling Radiotherapie verblijft. Wij hebben hiervoor een speciale beddenruimte waar u kunt rusten, lezen en eventueel een lunch kunt nuttigen.

De afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis houdt zich aan de normen voor de wachttijden die de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) heeft opgesteld. De wachttijd is door de NVRO gedefinieerd als de tijd tussen uw aanmelddatum en de start van de behandeling (bestraling). Voor een spoedbestraling geldt een wachttijd van minder dan 24 uur.


Tevredenheidsonderzoek

Wij vinden het erg belangrijk dat de zorg van de afdeling Radiotherapie goed is en voldoet aan uw verwachtingen. Met schriftelijke of digitale patiënttevredenheidsonderzoeken en interviews vragen wij onze patiënten dan regelmatig naar hun mening.

Patiënttevredenheidsonderzoek

In de patiënttevredenheidsonderzoeken staan de kwaliteit van de voorlichting en de informatievoorziening centraal. Voor radiotherapie is daarom een speciale enquête ontwikkeld. Deze enquête wordt jaarlijks gehouden. In 2015 werden in het Catharina Ziekenhuis 230 patiënten benaderd om deel te nemen aan de enquête. Bijna de helft van de patiënten vulde de enquête in. Het waarderingscijfer van patiënten voor radiotherapie was erg hoog: gemiddeld een 9,3!

De resultaten zijn onderverdeeld in acht thema’s. Bij zeven van de acht thema’s scoort de afdeling Radiotherapie erg hoog. Het thema over afronding behandeling en nazorg scoort goed, maar kan nog worden verbeterd. Bij dit thema gaat  het om het ontvangen van informatie over de keuzemogelijkheden van behandeling. De projectgroep gaat onderzoeken hoe we dit kunnen verbeteren. De enquête wordt in 2016 herhaald.

Deel Uw Ervaring

Sinds januari 2015 kunnen we met een computerprogramma de waardering van patiënten direct ontvangen en hier direct op reageren. Hierdoor krijgen we dagelijks inzicht in de ervaringen van onze patiënten waardoor we indien nodig direct verbeteracties in gang kunnen zetten. Onze patiënten krijgen een aantal keer tijdens de behandeling een flyer. Via de website www.deeluwervaring.nl of door de QR-code op de flyer te scannen met een mobiel apparaat, kunt u uw positieve en/of minder positieve ervaring kwijt. Met deze ervaringen kunnen we de zorg voor onze patiënten nog verder verbeteren. Eind 2015 is het project Deel Uw Ervaring van het Catharina Kanker Instituut verkozen tot één van de 10 best practices bij de Stichting Leven met Kanker, een samenwerkingsverband van 21 kankerpatiëntenorganisaties. Meer informatie: www.kanker.nl.  

Patiëntenparticipatie

Een andere manier waarop we de tevredenheid over de zorg meten is door middel van een interview. Tijdens dit interview, onder leiding van een gespreksleider, bevragen we de patiënt over de ervaringen van de zorg. We interviewen patiënten die zorg op 1 dag (One Stop Shop) hebben ontvangen. Dit interview vindt bij de patiënt thuis plaats.

We hopen zo, tijdens dit gesprek, een open en eerlijke terugkoppeling van de goede en eventueel minder fijne ervaringen van de zorg op 1 dag van de patiënt te ontvangen.

Uit deze interviews is naar voren gekomen dat de zorg op 1 dag als prettig ervaren wordt. Het is belangrijk is dat patiënten goed op de hoogte gehouden worden van de wachttijd en een kaart krijgen uitgereikt met alle informatie over wat de zorg op 1 dag voor hen inhoudt. Ook vinden de meeste patiënten het prettig om een (telefonische) controle mee te krijgen, de drempel om zelf te bellen is wat hoog.  

Kwaliteit

Veiligheid vinden wij in ons ziekenhuis heel belangrijk. Door het zorgvuldig registreren van fouten en incidenten, het analyseren en direct verbeteren, werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze zorg.

Incidenten registeren

Om de zorg continu te kunnen verbeteren, registreert de afdeling Radiotherapie sinds 1984 alle incidenten en bijna-incidenten. Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het proces die tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of (nog)kan leiden. Tijdens een behandeling kan een patiënt bijvoorbeeld gevraagd worden om de adem in te houden. Als dit wordt vergeten, kan dit worden geregistreerd als een incident. De werkprocedure moet dan wellicht worden aangepast. Ook een vervolgafspraak die niet goed is gepland of een foto-opname die niet lukt, kan een incident zijn.

Registratiesysteem SMART

Het registratiesysteem dat de afdeling Radiotherapie gebruikt om incidenten te registreren, is de afgelopen jaren steeds professioneler geworden. Dit registratiesysteem werd halverwege de jaren negentig doorontwikkeld en omgedoopt tot het huidige ‘System for Monitoring and Analysis in Radiotherapy’ (SMART). Hierin worden alle incidenten geregistreerd.

Zorg verbeteren

Door alle incidenten te registreren, kunnen de processen op de afdeling Radiotherapie direct worden verbeterd. Zo kan worden voorkomen dat deze fout opnieuw wordt gemaakt en verbetert de zorg voor onze patiënten. Voor de medewerkers van de afdeling Radiotherapie is het belangrijk om naast incidenten ook kwaliteitsbreuken en bijna-incidenten te melden. Bijvoorbeeld als een procedure niet helemaal duidelijk of volledig is. Er kan dan al actie worden ondernomen voordat een incident daadwerkelijk plaatsvindt.

Analyse volgens de PRISMA-methode

Alle meldingen van incidenten die worden gedaan op de afdeling Radiotherapie, worden door een speciale SMART-commissie geanalyseerd. Dat gebeurt volgens de PRISMA-methode (Prevention, Recovery and Information System for Monitoring and Analyses in RadioTherapy). Door deze methode te gebruiken, kan de commissie meldingen van incidenten systematisch analyseren en de kern (basisoorzaken) van het voorval vaststellen.

De afdeling Radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis is ook lid van de PRISMA-RT vereniging, een landelijke vereniging die bestaat uit 17 radiotherapie-instellingen die hebben besloten om samen te werken op het gebied van patiëntveiligheid. 

Gezamenlijke onderzoeken

Afgelopen jaar zijn er drie landelijke onderzoeken uitgevoerd op het gebied van patiëntveiligheid. Deze onderzoeken hadden betrekking op het vergeten van het ademcommando bij borstbestralingen, het maken van foto-opnames tijdens de bestraling en alertmeldingen. Alertmeldingen zijn meldingen in de computersystemen. Die meldingen komen soms niet op het goede moment, hebben geen betekenis of kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd. De onderzoeksresultaten worden met elkaar gedeeld en kunnen zo de patiëntveiligheid verhogen.

Actueel

Meer weten?

Meer weten over de kwaliteit van zorg? Of benieuwd naar de drijfveren en expertises van onze medisch specialisten? Neem dan contact op.