Cursusvoorwaarden service-eenheid Onderwijs & Onderzoek

Bij aanmelding verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

en hebt u kennis genomen van het examenreglement.

Algemene voorwaarden

Aanmelding en uitnodiging

Aanmelding is mogelijk tot vier weken vóór de aanvangsdatum van een cursus of training. Dit kan via CLIC of door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Als je jezelf binnen vier weken voor de aanvangsdatum wilt aanmelden, neem dan telefonisch contact met ons op. Bij een aanmelding ontvangen de deelnemer en de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. De deelnemer heeft bij open inschrijving na aanmelding een bedenktijd van 14 dagen. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een schriftelijke uitnodiging, deze geldt als bewijs van definitieve inschrijving. In deze uitnodiging wordt hij/zij nader geïnformeerd over de cursus en training.

Toelatingsvoorwaarden en vrijstelling

Voor een aantal cursussen en trainingen gelden toelatingsvoorwaarden, deze worden in de informatie van de cursus of training vermeld. In een aantal gevallen is vrijstelling mogelijk. Een verzoek om vrijstelling kunt u schriftelijk indienen bij de programmacoördinator/docent.

Materialen

Tenzij anders vermeld, zijn de aanschafkosten van het schriftelijk of elektronisch lesmateriaal dat nodig is voor de cursus of training bij de prijs inbegrepen.

Op het door de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek in het kader van een cursus of training verstrekte schriftelijk of elektronisch materiaal rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n). Het materiaal mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden die binnen het kader van de cursus of training zijn gesteld. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Bewijs van deelname/certificaat

Na deelname aan een cursus of training wordt een bewijs van deelname verstrekt. Van cursussen of trainingen waarbij de opgedane kennis en/of vaardigheden getoetst worden, wordt bij voldoende resultaat een certificaat afgegeven. Bij toetsing is het examenreglement van toepassing.

Leidinggevenden

Aan leidinggevenden wordt op verzoek meegedeeld of de deelnemer heeft voldaan aan de eisen die aan het eind van de cursus of training worden gesteld. Andere informatie wordt niet verstrekt, zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering is kosteloos bij schriftelijke annulering van de aanmelding tot vier (4) weken vóór de aanvangsdatum van de cursus of training. Daarna bent u het gehele bedrag verschuldigd. Bij de bepaling van de annuleringstermijn gaan wij uit van de datum op de poststempel of e-mail van de schriftelijke annulering. Mondelinge c.q. telefonische afmeldingen worden niet geaccepteerd.

Voor annulering binnen vier weken voor aanvang, evenals voor no-show, worden de kosten van de cursus per deelnemer in rekening gebracht.

Bij toepassing van de annuleringsregeling kan de deelnemer de reden van afzegging toelichten:

  • Als een deelnemer wegens uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden een belangrijk deel van een cursus of training heeft moeten verzuimen, zal de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek (voor zover mogelijk) deze deelnemer in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke cursus of training het verzuimde deel in te halen. De service-eenheid O&O brengt daarvoor geen extra kosten in rekening.
  • Bij elke andere reden van afzegging na de annuleringstermijn is de deelnemer c.q. de opdrachtgever tot betaling verplicht. De service-eenheid O&O is in dit geval nimmer verplicht de kosten van een cursus of training geheel of gedeeltelijk te restitueren.

De oorspronkelijke deelnemer of opdrachtgever heeft het recht een deelnemer kosteloos te vervangen door een ander persoon, als de betreffende persoon aan de toelatingseisen voldoet en dit voor de aanvangsdatum gemeld is.

Aantal deelnemers

Een activiteit vindt slechts doorgang als zich voldoende deelnemers hebben aangemeld. In de cursusinformatie staat het minimale aantal deelnemers voor een cursus of training. In principe beslist de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek over het al dan niet doorgaan van cursus of training met open inschrijving uiterlijk twee (2)weken voor de geplande aanvangsdatum. Wanneer een cursus of training geen doorgang vindt wegens onvoldoende deelname, zal een ingeschreven deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De reeds betaalde cursus-/trainingskosten worden gerestitueerd.

In de cursusinformatie staat het maximale aantal deelnemers voor een cursus of training. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.

Wijzigen data

Als de geplande data van een cursus of training voor de aanvangsdatum veranderen, hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel schriftelijk binnen twee (2) weken te gebeuren, nadat zij van de verandering op de hoogte zijn gebracht.

Wanneer na de aanvangsdatum van een meerdaagse cursus of training data wijzigen, worden mogelijke alternatieven met een deelnemer besproken.

Betalingsvoorwaarden

De opdrachtgever en/of cursist ontvangt binnen vier weken voorafgaand aan of binnen twee weken na de startdatum van de cursus of training een factuur voor het verschuldigde bedrag. De factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

De opdrachtgever en/of cursist verplicht zich door middel van inschrijving voor een cursus of training om het vereiste cursusgeld te voldoen.

Examenreglement

Op toetsing is het examenreglement van Onderwijs & Onderzoek van toepassing.

Examencommissie

De examencommissie stelt regels en procedures vast over de goede gang van zaken tijdens het afnemen van toetsen. De examencommissie kan aan de examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven. Verder kan de examencommissie onder meer beslissingen nemen omtrent regelingen die in afwijking van de geldende bepalingen op verzoek van de cursist kunnen worden getroffen en beslissingen nemen omtrent vrijstellingen.

Leden van de examencommissie zijn:

  • manager van de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek, tevens voorzitter van de examencommissie,
  • 3 medewerkers van de service-eenheid Onderwijs & Onderzoek.

Bezwaarcommissie

Als u zich benadeeld voelt, hebt u het recht bezwaar in te dienen zoals in het examenreglement beschreven. U zal over uw bezwaar door de bezwaarcommissie worden gehoord en daarop binnen de vermelde termijn een gemotiveerde beslissing vernemen.

Leden van de bezwaarcommissie zijn:

  • juridisch beleidsadviseur van de Raad van Bestuur,
  • manager van de stafafdeling Kwaliteit en Veiligheid.

Afhankelijk van de casus kan een derde, tijdelijk, lid benoemd worden (hetzij een zorggroepmanager, hetzij een specialist).

Het secretariaat van beide commissies kunt u bereiken via telefoonnummer: 040 239 65 23 of e-mail: leren@catharinaziekenhuis.nl.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden