Privacyverklaring patiënten

Doel

Het Catharina Ziekenhuis verwerkt als zorgaanbieder persoonsgegevens, zoals uw naam en gegevens over uw gezondheid. Wij vinden de privacy van patiënten belangrijk en wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring vertellen wij u meer over de gegevens die wij van u verwerken en geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het Catharina Ziekenhuis.

Definities

Wij gebruiken bepaalde termen in deze privacyverklaring. Hieronder leest u wat wij hiermee bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en uw medische gegevens.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Verklaring


Van wie verwerkt het Catharina Ziekenhuis persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • patiënten;
 • contactpersonen van patiënten;
 • familieleden van patiënten, bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen;
 • bezoekers van het Catharina Ziekenhuis.
 • medewerkers van het Catharina Ziekenhuis

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis is ervoor verantwoordelijk dat uw gegevens verwerkt worden in overeenstemming met de wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door medewerkers van het Catharina Ziekenhuis, waaronder bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen, maar ook door de financiële administratie. Waar  in deze privacyverklaring gesproken wordt over het Catharina Ziekenhuis, worden alle afdelingen waar persoonsgegevens worden verwerkt bedoeld.

Waarvoor verwerkt het Catharina Ziekenhuis persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een behandelrelatie met u aan te kunnen gaan

Als u zich bij het Catharina Ziekenhuis meldt met een zorgvraag hebben wij persoonsgegevens nodig. Dat zijn voor de hand liggende gegevens zoals onder andere uw naam, adres en woonplaats maar ook de zorgvraag die u heeft.

 • Voor uw behandeling

Als u patiënt bij ons bent willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens of telefoonnummer bijvoorbeeld om contact met u of uw contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger te onderhouden, om u aan uw afspraak te herinneren of vragenlijsten voor kwaliteitsonderzoek te versturen.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht een medisch dossier aan te maken over uw behandeling. Hierin verwerken wij onder meer gegevens ten behoeve van uw diagnosestelling, behandeling, verpleging of verzorging. De personen die direct bij uw behandeling betrokken zijn of worden en een eventuele vervanger van uw zorgverlener, hebben toegang tot uw (medische) gegevens indien dit nodig is voor de behandeling. Dit kunnen bijvoorbeeld medisch specialisten, arts-assistenten, verpleegkundigen en secretaresses zijn. Maar ook personen van ondersteunende diensten zoals bijvoorbeeld de financiële administratie, kunnen toegang hebben tot uw medische gegevens om voor bijvoorbeeld de financiële afhandeling zorg te dragen. Dit mag zonder uw toestemming. De toegang tot uw medische gegevens is beperkt tot dat deel dat noodzakelijk is voor de uitoefening van het werk.

Daarnaast kunnen andere zorgverleners over uw gezondheidstoestand geïnformeerd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als u door een andere zorgverlener verwezen bent naar het Catharina Ziekenhuis en deze zorgverlener hier vervolgens een terugkoppeling van ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld uw huisarts of een arts uit een ander ziekenhuis zijn of de ambulancedienst als u per ambulance in het ziekenhuis komt. Tevens verstrekken wij persoonsgegevens aan een zorgverlener als wij u naar deze zorgverlener verwijzen, bijvoorbeeld in het geval van een second opinion. Wij verstrekken in deze gevallen alleen uw relevante persoonsgegevens. Dit mogen wij op basis van uw veronderstelde toestemming.

Ook is het mogelijk dat uw behandelend arts een andere zorgverlener van het Catharina Ziekenhuis of van een andere organisatie in consult vraagt om te overleggen over uw behandeling of dat uw medische situatie besproken wordt in een overleg met zorgverleners van verschillende specialismen, een zogenaamd multidisciplinair overleg (MDO). Uw behandelaar deelt uw gegevens tijdens dit MDO alleen als dit noodzakelijk is voor uw behandeling.

Wanneer u niet wilt dat in dergelijke gevallen gegevens uitgewisseld worden dan kunt u tegen de gegevensuitwisseling bezwaar maken. U kunt dit bespreken met uw behandelend arts. Uw bezwaar wordt opgenomen in uw patiëntendossier.

 • Voor de financiële afhandeling van de geboden zorg

Wij hebben uw gegevens nodig om met u of met uw zorgverzekeraar de geboden zorg financieel af te handelen. Zorgverzekeraars voeren een aantal (wettelijke) taken uit waarvoor zij informatie over hun verzekerden nodig hebben. Het gaat hierbij onder meer om gegevens die noodzakelijk zijn om declaraties te kunnen afhandelen. Een voorbeeld van gegevens die zorgverleners aan zorgverzekeraars moeten doorgeven, zijn de zogeheten diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). Dit zijn combinaties van codes waarin informatie is verwerkt over de zorgvraag, diagnose en behandeling van een patiënt.

 • Om uw en onze veiligheid te waarborgen

Wij maken gebruik van bewakingscamera’s in het ziekenhuis en op het ziekenhuisterrein om uw en onze veiligheid te waarborgen.

 • Om wettelijke verplichtingen na te komen

Soms moet het Catharina Ziekenhuis gegevens delen vanwege een wettelijk voorschrift. Een voorbeeld hiervan is dat wij besmettelijke ziekten direct moeten melden bij de GGD. Daarbij worden ook persoonsgegevens van de betrokkene gedeeld.

 • Voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek of statistiek

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke pijler in het Catharina Ziekenhuis. Onderzoek is belangrijk om de medische zorg te verbeteren en het Catharina Ziekenhuis wil hier een bijdrage aan leveren. Wetenschappelijk onderzoek kan alleen plaatsvinden als patiënten hieraan willen meewerken. Om patiënten te kunnen selecteren voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek, mogen onderzoekers een steekproef trekken uit de medische dossiers om te kijken of u in aanmerking komt voor deelname aan een onderzoek. Dit wordt ook wel ‘pre-screening’ genoemd. Als uw arts vervolgens wilt dat u deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek wordt daarvoor uw toestemming gevraagd.

Bij uw behandeling en/of onderzoek worden persoonsgegevens waaronder medische gegevens vastgelegd in uw medisch dossier. Bijvoorbeeld de diagnose en de behandeling die u krijgt. Daarnaast kan het nodig zijn dat bij u bloed, urine of weefsel wordt afgenomen. Deze medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal zijn vaak bruikbaar voor wetenschappelijke doeleinden, onderwijs of om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit gebeurt indien mogelijk met anonieme gegevens. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dat altijd bij uw behandelaar aangeven. Uw bezwaar wordt opgenomen in uw patiëntendossier.

 • Voor de kwaliteit van zorg:

Het Catharina Ziekenhuis is op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), verplicht om de kwaliteit van zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. In het kader hiervan wordt er deelgenomen aan (landelijke) kwaliteitsregistraties waarbij patiëntgegevens gebruikt kunnen worden. Bij een dergelijke landelijke registratie worden de gegevens veelal anoniem verwerkt, maar in een aantal gevallen gebeurt dit op naam of gecodeerd. Een voorbeeld van een kwaliteitsregistratie is de Nederlandse Kankerregistratie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken binnen het Catharina Ziekenhuis om de kwaliteit van de zorg te bewaken, te bevorderen en te verbeteren (kwaliteitsdoeleinden). Wij doen dit onder meer door eigen kwaliteitsonderzoek of door deelname aan kwaliteitsvisitaties.

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw gegevens voor kwaliteitsonderzoek, dan kunt u dat kenbaar maken bij uw behandelend arts. Uw bezwaar wordt opgenomen in uw patiëntendossier.

 1. Voor de behandeling van klachten, claims, incidenten en calamiteiten.
  Voor de registratie en behandeling van eventuele klachten, claims, incidenten en calamiteiten kan het nodig zijn om persoonsgegevens van u te verwerken (waaronder inzien), door onder meer een dossier aan te leggen
 2.  

Op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking gebaseerd zijn op een grondslag uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Veelal zal de grondslag de geneeskundige behandelingsovereenkomst zijn die met u gesloten is. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken als:  

 1. dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke plicht;
 2. dit noodzakelijk is voor de bescherming van vitale belangen;
 3. dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons of van een derde, behalve als uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen;
 4. u voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming heeft gegeven.

Voor enkele verwerkingsdoelen beroept het Catharina Ziekenhuis zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van het Catharina Ziekenhuis betreft o.m.:

 • beveiliging van de gebouwen en eigendommen van het Catharina Ziekenhuis;
 • beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n), bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Controle op logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren;

Heeft u voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming gegeven, dan mag u uw toestemming op een later moment altijd weer intrekken.

Hoe gaat het Catharina Ziekenhuis met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. In het geval van medische gegevens is dat meestal 20 jaar. Dit volgt uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 20 jaar als er een andere wettelijke bewaartermijn voortvloeit uit wetgeving. Dit kan aan de orde zijn als dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening (bijvoorbeeld bij een chronische aandoening) of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders (bijvoorbeeld in het geval van erfelijke ziekten).

Het Catharina Ziekenhuis beschermt uw gegevens zo goed mogelijk. Wij nemen maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking. Wij zullen de toegang tot uw persoonsgegevens beperken tot degenen die namens het Catharina Ziekenhuis betrokken zijn bij uw zorgverlening en die om andere redenen daartoe zijn gerechtigd. Alle medewerkers van het Catharina Ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht.

Het is mogelijk dat het Catharina Ziekenhuis een andere organisatie een opdracht geeft om persoonsgegevens te verwerken of werkzaamheden uitbesteedt. Hierdoor kan die andere organisatie ook in aanraking komen met persoonsgegevens van patiënten van het Catharina Ziekenhuis. In dat geval maakt het Catharina Ziekenhuis altijd afspraken over hoe deze organisatie moet omgaan met de persoonsgegevens die zij van ons ontvangen, bijvoorbeeld ten aanzien van geheimhouding en beveiliging.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen waarvan de privacywetgeving niet valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (landen buiten de EU met uitzondering van de landen in de EER). In dat geval maakt het Catharina Ziekenhuis via overeenkomsten afspraken met de ontvangers van de persoonsgegevens over privacy en informatiebeveiliging.

In het Catharina Ziekenhuis wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Welke regels gelden voor het Catharina Ziekenhuis bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Catharina Ziekenhuis onder meer gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en NEN 7510.

Kan ik mijn persoonsgegevens inzien of wijzigen?

 • Inzage

  Wilt u uw medisch dossier inzien? Dit kan via het patiëntenportaal MijnCatharina. U kunt ook een kopie van uw medisch dossier opvragen bij Bureau Patiëntenbelangen (contactgegevens vindt u onderaan deze pagina).

 • Correctie

Het wettelijke recht op correctie is alléén mogelijk als de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn; bijvoorbeeld als er een verkeerde naam of adres in staat. Dit recht is niet bedoeld om indrukken, meningen of conclusies van hulpverleners, waar u het niet mee eens bent, te corrigeren. In dat geval is het wel altijd mogelijk uw eigen (afwijkende) verklaring aan uw dossier toe te laten voegen. Dit kunt u het beste eerst persoonlijk aan uw arts voorleggen. Als dit niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met Bureau Patiëntenbelangen.

 • Vernietiging

U kunt het ook kenbaar maken als u patiëntgegevens die op u betrekking hebben uit uw medisch dossier wilt laten vernietigen. Dit verzoek kan echter worden afgewezen. Bijvoorbeeld als het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan u (bij een erfelijke ziekte binnen de familie), of als dit volgens de wet niet is toegestaan. U kunt de procedure starten door het machtigingsformulier en een schriftelijke toelichting te sturen aan Bureau Patiëntenbelangen.

 • Beperking

Uw kunt uw arts verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit houdt in dat de gegevens wel beschikbaar blijven in uw medisch dossier maar dat ze tijdelijk niet gebruikt mogen worden. U kunt zich beroepen op dit recht indien u van mening bent dat onjuiste persoonsgegevens worden gebruikt, de verwerking van persoonsgegevens volgens u onrechtmatig is, wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben of u in een specifieke situatie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en totdat wij daarover hebben beslist, zullen wij de verwerking beperken.

 • Overdraagbaarheid

U kunt uw arts verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere (zorg)aanbieder. Dit recht is van toepassing op een deel van uw gegevens in uw medisch dossier. Hieronder vallen persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt. Het recht op overdraagbaarheid is niet van toepassing op gegevens in het medisch dossier die u niet zelf heeft verstrekt, zoals bijvoorbeeld diagnoses, behandelplannen of conclusies.

Kan het Catharina Ziekenhuis dit document wijzigen?

Ja, onze privacyverklaring kan wijzigen. Het Catharina Ziekenhuis zal de privacyverklaring aanpassen als er zaken in de verwerkingen veranderen, wetgeving wijzigt, of als er andere verplichtingen ontstaan. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

 • Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door het Catharina Ziekenhuis kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van het Catharina Ziekenhuis.

Bij klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met  Bureau Patiëntenbelangen. Zij zullen tevens overleg plegen met de functionaris gegevensbescherming.

U kunt als betrokkene ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Contactgegevens:

Bureau Patiëntenbelangen
E-mailadres: klachten@catharinaziekenhuis.nl
Telefoonnummer: 040 – 239 84 10
Post: Catharina Ziekenhuis
t.a.v. Bureau Patiëntenbelangen
Antwoordnummer 298
5600 VC Eindhoven

Functionaris gegevensbescherming
Naam: Mw. Mr. E.M. Thijssen-Loeffen
E-mailadres: fg@catharinaziekenhuis.nl
Telefoonnummer: 040 – 239 84 89

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden