Privacyverklaring patiënten

Doel

Het Catharina Ziekenhuis verwerkt als zorgaanbieder persoonsgegevens, zoals uw naam en gegevens over uw gezondheid. Wij vinden de privacy van patiënten belangrijk en wij doen er alles aan om uw privacy te garanderen. In deze privacyverklaring vertellen wij u dan ook meer over de gegevens die wij van u verwerken en geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens van patiënten door het Catharina Ziekenhuis.

Definities

Wij gebruiken bepaalde termen in deze privacyverklaring. Hieronder leest u wat wij hiermee bedoelen:

  • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en uw medische gegevens.
  • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Verklaring

1. Van wie verwerkt het Catharina Ziekenhuis persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • patiënten;
 • contactpersonen van patiënten;
 • familieleden van patiënten, bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen;
 • bezoekers van het Catharina Ziekenhuis.
 • medewerkers van het Catharina Ziekenhuis

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis is ervoor verantwoordelijk dat uw gegevens verwerkt worden in overeenstemming met de wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door medewerkers van het Catharina Ziekenhuis, waaronder bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen, maar ook door de financiële administratie. Waar wij in deze privacyverklaring spreken over het Catharina Ziekenhuis, bedoelen wij alle afdelingen waar persoonsgegevens worden verwerkt.

3. Waarvoor verwerkt het Catharina Ziekenhuis persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om een behandelrelatie met u aan te kunnen gaan

Als u zich bij het Catharina Ziekenhuis meldt met een zorgvraag, hebben wij persoonsgegevens nodig. Dat zijn voor de hand liggende gegevens zoals onder andere uw naam, adres en woonplaats maar ook de zorgvraag die u heeft.

b. Voor uw behandeling

Als u patiënt bij ons bent, willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens of telefoonnummer bijvoorbeeld om contact met u of uw contactpersoon te onderhouden, om u aan uw afspraak te herinneren of vragenlijsten voor kwaliteitsonderzoek te versturen.
Ook verwerken wij gegevens ten behoeve van uw diagnosestelling, behandeling, verpleging of verzorging. Om als zorgverlener onze rol goed te kunnen vervullen, verwerken wij ook gegevens over uw gezondheid. Ook verwerken wij soms gegevens van familieleden van patiënten, bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen.

c. Voor overleg met in- en externe behandelaren

Soms deelt het Catharina Ziekenhuis uw gezondheidsgegevens of andere persoonsgegevens met derden zoals in- en externe behandelaren. Het uitgangspunt is dat dit met uw toestemming gebeurt. In sommige gevallen is uw toestemming echter niet nodig of mag deze verondersteld worden.
Uw toestemming is bijvoorbeeld niet nodig als degene aan wie wij gegevens verstrekken direct bij uw behandeling betrokken is. Indien u doorverwezen bent door uw huisarts, een fysiotherapeut of een eerstelijns verloskundige, of als u bijvoorbeeld op de Spoedeisende Hulp komt met de ambulance, dan worden in dergelijke gevallen persoonsgegevens uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld onderzoekresultaten.
Ook kan uw medische situatie besproken worden in een overleg met zorgverleners van verschillende specialismen, een zogenaamd multidisciplinair overleg (MDO). Uw behandelaar deelt uw gegevens tijdens dit MDO alleen als dit noodzakelijk is voor uw behandeling.
Wilt u niet dat in dergelijke gevallen gegevens uitgewisseld worden, dan kunt u tegen de gegevensuitwisseling bezwaar maken. U kunt dit bespreken met uw behandelend arts.

d. Voor de financiële afhandeling van de geboden zorg

Wij hebben uw gegevens nodig om met u of met uw zorgverzekering de geboden zorg financieel af te handelen. Zorgverzekeraars voeren een aantal (wettelijke) taken uit waarvoor zij informatie over hun verzekerden nodig hebben. Het gaat hierbij onder meer om gegevens die noodzakelijk zijn om declaraties te kunnen afhandelen. Een voorbeeld van gegevens die zorgverleners aan zorgverzekeraars moeten doorgeven, zijn de zogeheten diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). Dit zijn combinaties van codes waarin informatie is verwerkt over de zorgvraag, diagnose en behandeling van een patiënt.

e. Om uw en onze veiligheid te waarborgen

Wij maken gebruik van bewakingscamera’s om uw en onze veiligheid te waarborgen.

f. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Soms moet het Catharina Ziekenhuis gegevens delen vanwege een wettelijk voorschrift. Een voorbeeld hiervan is dat wij besmettelijke ziekten direct moeten melden bij de GGD. Daarbij worden ook persoonsgegevens van de betrokkene gedeeld.

g. Voor onze bedrijfsvoering

Als zorgverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze patiëntrelaties. Mede door het verwerken van uw gegevens kunnen wij voldoen aan (wettelijke vereiste) kwaliteitsregistraties.

h. Voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek of statistiek

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke pijler in het Catharina Ziekenhuis. Onderzoek is belangrijk om de medische zorg te verbeteren en het Catharina Ziekenhuis wil hier een bijdrage aan leveren. Wetenschappelijk onderzoek kan alleen plaatsvinden als er mensen zijn die eraan mee willen werken: patiënten die ermee instemmen dat de arts bij hen een nieuwe behandeling onderzoekt. Als uw arts wilt dat u deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, wordt daarvoor uw toestemming gevraagd.
We kunnen ook belangrijke informatie verkrijgen uit de gegevens die voor de routinezorg door ons worden vastgelegd. Het kan daarom zijn dat uw gegevens voor onderzoek of onderwijs worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit gebeurt altijd met anonieme of gecodeerde gegevens. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat altijd bij uw behandelaar aangeven.

i. Voor de kwaliteit van zorg:

Het Catharina Ziekenhuis is op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, verplicht om de kwaliteit van zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. Daarom doen wij hier regelmatig onderzoek naar. Voor dit onderzoek kunnen uw patiëntgegevens gebruikt worden.
De kwaliteit van zorg toetsen wij ook door deel te nemen aan kwaliteitsvisitaties waarbij het nodig kan zijn om uw patiëntgegevens in te zien. Wij werken daarnaast mee aan landelijke registraties om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Bij een dergelijke landelijke registratie worden de gegevens veelal anoniem verwerkt maar in een aantal gevallen gebeurt dit op naam of gecodeerd. Een voorbeeld van een dergelijke registratie is de Nederlandse Kankerregistratie.
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw gegevens voor kwaliteitsonderzoek, dan kunt u dat kenbaar maken bij uw behandelend arts. Uw bezwaar wordt opgenomen in uw patiëntendossier.

j. Voor de registratie van klachten, claims, incidenten en calamiteiten.

Voor de registratie en behandeling van eventuele klachten, claims, incidenten en calamiteiten kan het nodig zijn om persoonsgegevens van u te verwerken, door onder meer een dossier aan te leggen.

4. Op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking gebaseerd zijn op een grondslag uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Veelal zal de grondslag de geneeskundige behandelingsovereenkomst zijn die met u gesloten is. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken als:

 1. dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke plicht;
 2. dit noodzakelijk is voor de bescherming van vitale belangen;
 3. dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons of van een derde, behalve als uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen;
 4. u voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming heeft gegeven. 

Voor enkele verwerkingsdoelen beroept het Catharina Ziekenhuis zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van het Catharina Ziekenhuis betreft o.m.:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van het Catharina Ziekenhuis;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n), bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Controle op logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren;

Heeft u voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming gegeven, dan mag u uw toestemming op een later moment altijd weer intrekken.

5. Hoe gaat het Catharina Ziekenhuis met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. In het geval van medische gegevens is dat meestal 20 jaar. Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 20 jaar als er een andere wettelijke bewaartermijn voortvloeit uit wetgeving, als dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening (bijvoorbeeld bij een chronische aandoening) of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders (bijvoorbeeld in het geval van erfelijke ziekten).

Het Catharina Ziekenhuis beschermt uw gegevens zo goed mogelijk. Wij nemen maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking. Wij zullen de toegang tot uw persoonsgegevens beperken tot degenen die namens het Catharina Ziekenhuis betrokken zijn bij uw zorgverlening en die om andere redenen daartoe zijn gerechtigd. Alle medewerkers van het Catharina Ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat medewerkers alleen met collega’s praten over uw behandeling als die collega ook betrokken is bij de behandeling.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen waarvan de privacywetgeving niet valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (landen buiten de EER). In dat geval maakt het Catharina Ziekenhuis via overeenkomsten afspraken met de ontvangers van de persoonsgegevens. 

In het Catharina Ziekenhuis wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

6. Welke regels gelden voor het Catharina Ziekenhuis bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Catharina Ziekenhuis onder meer gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en NEN 7510, of de opvolgers van deze wetten.

7. Kan ik mijn persoonsgegevens inzien of wijzigen?

Het recht op inzage is een ‘individueel recht’. Dit betekent dat alléén u en de rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zorgverleners dit recht hebben. Als in uw dossier ook gegevens staan van iemand anders, bijvoorbeeld uw partner, mag u deze gegevens alleen inzien als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft van die persoon. Wilt u uw medisch dossier inzien? Vraag dit dan aan uw behandelend arts. Voor inzage in uw verpleegkundig dossier kunt u bij de verpleegkundigen terecht. Zij kunnen uw vragen direct beantwoorden. U kunt een kopie van uw dossier opvragen bij Bureau Patiëntenbelangen of uw medisch dossier inzien via het patiëntenportaal MijnCatharina.

Het wettelijke recht op correctie is alléén mogelijk als de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn; bijvoorbeeld als er een verkeerde naam of adres in staat. Dit recht is niet bedoeld om indrukken, meningen of conclusies van hulpverleners, waar u het niet mee eens bent, te corrigeren. In dat geval is het wel altijd mogelijk uw eigen (afwijkende) verklaring aan uw dossier toe te laten voegen. Dit kunt u het beste eerst persoonlijk aan uw arts voorleggen. Als dit niet mogelijk is, kunt u het machtigingsformulier en een schriftelijke toelichting naar Bureau Patiëntenbelangen sturen.

U kunt het ook kenbaar maken als u patiëntgegevens die op u betrekking hebben, uit uw medisch dossier wilt laten vernietigen. Dit verzoek kan echter worden afgewezen. Bijvoorbeeld als het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan u (bij een erfelijke ziekte binnen de familie), of als dit volgens de wet niet is toegestaan. U kunt de procedure starten door het machtigingsformulier en een schriftelijke toelichting te sturen aan Bureau Patiëntenbelangen. Aan uw verzoek moet binnen 3 maanden gehoor gegeven worden, tenzij er sprake is van een van de uitzonderingen op het vernietigingsrecht.

Meer informatie over dit onderwerp en het machtigingsformulier kunt u hier vinden.

8. Kan het Catharina Ziekenhuis dit document wijzigen?

Ja, onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Het Catharina Ziekenhuis zal de privacyverklaring aanpassen als er zaken in de verwerkingen veranderen, wetgeving wijzigt, of als er andere verplichtingen ontstaan. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl.

9. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoons- of medische gegevens door het Catharina Ziekenhuis kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van het Catharina Ziekenhuis.

Bij klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Bureau Patiëntenbelangen. Zij zullen tevens overleg plegen met de functionaris gegevensbescherming.

U kunt als betrokkene ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens:

Bureau Patiëntenbelangen

E-mailadres: klachten@catharinaziekenhuis.nl
Telefoonnummer: 040 – 239 84 10
Post: Catharina Ziekenhuis
t.a.v. Bureau Patiëntenbelangen
Antwoordnummer 298
5600 VC Eindhoven

Functionaris gegevensbescherming

Naam: Mw. Mr. E.M. Thijssen-Loeffen
E-mailadres: fg@catharinaziekenhuis.nl 
Telefoonnummer: 040 – 239 84 89

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden