Conservatieve therapie (Folder)

Inwendige geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Conservatieve therapie (Folder)

Deze folder is bedoeld om u en uw naasten te informeren over conservatieve therapie. Uw persoonlijke situatie kan afwijken van de situatie zoals die in deze folder beschreven wordt. Als er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met een van de zorgverleners van het nierfalenteam. Bij nierfalen zijn verschillende behandelingen mogelijk. Er zijn mensen die kiezen voor nierfunctie vervangende therapie in de vorm van dialyse of transplantatie. Er zijn ook patiënten die daar niet aan willen of kunnen beginnen. Dan is een conservatieve behandeling een mogelijkheid.

Het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en het Elkerliek ziekenhuis te Helmond/Deurne werken samen op het gebied van zorg voor nierfalen- en dialysepatiënten. Er wordt nierfunctie vervangende therapie aangeboden op twee locaties: afdeling Nierziekten & Dialyse Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en Dialysecentrum Deurne.

Wat is conservatieve therapie?

Naast transplantatie of dialyse kunt u samen met de nefroloog de keuze maken om af te zien van nierfunctie vervangende therapie. Er wordt dan gekozen voor conservatieve therapie.

Overwegen of nierfunctie vervangende therapie zinvol is, hoeft u niet alleen te doen. Praat erover met uw naasten en de zorgverleners van het nierfalenteam. Een handig hulpmiddel kan hierbij de consultkaart op www.nierwijzer.nl zijn.

Het doel van conservatieve therapie is om de resterende functie van de nieren zo lang mogelijk te behouden. Daarnaast richt de therapie zich op vermindering van de klachten en het zo lang mogelijk behouden van de lichamelijke conditie en kwaliteit van leven.

De behandeling bestaat uit het voorschrijven van medicijnen, meestal in combinatie met en een zout- en eiwitbeperkt dieet. Ook kunt u, indien u dit wenst, mentale en/of geestelijke begeleiding verwachten. Op termijn is deze therapie niet meer voldoende. U verliest dan uiteindelijk langzaam het bewustzijn en komt te overlijden.

Het kan zijn dat uw keuze, om niet te starten met een nierfunctie vervangende therapie, verandert. Bespreek dit dan met een zorgverlener van het nierfalenteam.

Waarom kiezen voor conservatieve therapie?

Er kunnen verschillende redenen meespelen waarom u gekozen heeft voor conservatieve therapie. Het kan zijn dat u of de nefroloog geen verbetering van levensverwachting of kwaliteit van leven verwacht bij het starten van nierfunctie vervangende therapie. Een andere reden kan zijn dat u te maken heeft met andere ernstige aandoeningen die nierfunctie vervangende therapie onmogelijk maken. Maar ook het niet kunnen overzien van nierfunctievervangende therapie kan een reden zijn om te kiezen voor conservatieve therapie.

Nadenken over de keuze voor conservatieve therapie is ingrijpend. Het is een keuze die niet alleen gemaakt hoeft te worden. Een goede vriend of een familielid kan hierbij een rol spelen. Het nierfalenteam biedt u hierbij professionele ondersteuning. Er wordt gestreefd u zo optimaal mogelijk te begeleiden, waarbij zo nodig ook de huisarts wordt betrokken.

Het voordeel van de keuze voor conservatieve therapie is dat uw lichamelijke conditie niet direct veranderd. U ondergaat geen nierfunctie vervangende therapie en de daarbij noodzakelijke operaties.

Een nadeel is dat de ophoping van vocht en afvalstoffen in het bloed blijft doorgaan. Hierdoor gaat uw lichamelijke conditie en kwaliteit van leven achteruit. Dit is afhankelijk van hoe snel uw nierfunctie achteruit gaat. Er breekt dan ook een moment aan waarop deze therapie overlijden niet kan voorkomen.

Welke zorgverleners maken deel uit van het nierfalenteam?

Binnen de conservatieve therapie is het behandelen van uw klachten belangrijker dan het bestrijden van uw ziekte. Uw kwaliteit van leven staat centraal. U kunt problemen ervaren zoals pijn, misselijkheid maar ook angst. Een naderend levenseinde kan bovendien veel vragen oproepen. De verschillende zorgverleners van het nierfalenteam leveren een belangrijke bijdrage in de behandeling van uw klachten door het geven van advies en begeleiding en door bieden van steunende gesprekken.

Medische controles

De nefroloog en/of verpleegkundige specialist begeleiden u bij de medische controles. Zij dragen zorg voor het op het juiste moment inschakelen van andere zorgverleners en zijn eindverantwoordelijk voor de geboden medische zorg.

De dialyseverpleegkundige geeft u voorlichting over conservatieve therapie. Zij geeft u advies en begeleid u waar nodig.

Eetgewoontes en adviezen

De diëtist neemt samen met u uw eetgewoontes door en geeft adviezen. Hiermee proberen we klachten te verminderen en in sommige gevallen de achteruitgang van de nieren te vertragen. Aanpassingen in de voeding kunnen de werking van medicatie ondersteunen en soms ertoe leiden dat minder medicatie nodig is.

Medisch maatschappelijk werk

Een nierziekte kan naast de lichamelijke gevolgen ook een grote invloed hebben op uw mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en dagelijks-, maatschappelijk- en sociaal functioneren. De medisch maatschappelijk werker biedt u en uw naasten begeleiding en ondersteuning bij zorgen en vragen die verband houden met uw ziekte en behandeling. Daarnaast begeleidt de medisch maatschappelijk werker u bij de keuze voor conservatieve therapie. In samenspraak met u en uw naasten wordt begeleiding afgestemd naar behoefte en ondersteuning geboden bij het behouden van eigen regie.

Bezoek aan de nierfalenpoli

U bezoekt de nierfalenpoli elke 6 tot 12 weken, afhankelijk van uw situatie, en u spreekt afwisselend met de nefroloog of met de verpleegkundig specialist.
Een week voor uw afspraak voor de nierfalenpoli komt u naar het ziekenhuis voor bloedafname. U krijgt hiervoor van de secretaresse een formulier. U hoeft hier geen afspraak voor te maken.

Wat zijn de medicatieadviezen?

Neem de medicijnen zoveel mogelijk op dezelfde tijd in, neem dan ook de voorgeschreven doseringen. Het kan handig zijn om een doseersysteem te gebruiken of zo mogelijk via de apotheek de medicatie in een zogenaamde ‘Baxterrol’ te laten aanleveren. Het is belangrijk dat u te allen tijde een actuele medicatielijst bij zich heeft. De afdeling Nierziekten en Dialysecentrum Deurne hanteren een ander medicatieregistratiesysteem dan de overige afdelingen in het ziekenhuis. Overleg altijd als er problemen zijn ten aanzien van het gebruik van de voorgeschreven medicatie.

Rijvaardigheid

Door chronische nierschade en nierfalen kan uw rijvaardigheid afnemen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beoordeelt de rijgeschiktheid op die momenten waar wettelijk een zogenoemde Verklaring van geschiktheid verplicht is voor de aanvraag van een rijbewijs, zoals bij de aanvraag van een rijexamen, het vernieuwen van een rijbewijs boven de leeftijd van 70 jaar en de vernieuwing van een vrachtauto- of autobusrijbewijs. De beoordeling mag niet worden ingevuld door uw behandelend arts. Uit deze beoordeling kan zowel een positief als negatief advies met betrekking tot rijvaardigheid volgen. Een positief advies kan van belang zijn voor uw verzekering bij schade in het verkeer.

Daarnaast is het voor een rijbewijsbezitter mogelijk op elk moment zijn of haar rijgeschiktheid te laten beoordelen als er zich wijzigingen in de medische situatie voordoen. Deze tussentijdse melding is niet echt verplicht, maar wordt overgelaten aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de rijbewijsbezitter.

De Nationale Ombudsman heeft in 2010 gesteld dat er voor rijbewijsbezitters waar twijfel over de rijgeschiktheid is ontstaan een morele plicht is zich te melden. Daarnaast is er jurisprudentie dat het niet nemen van passende maatregelen strafbaar is, zoals melding bij het CBR of afzien van autorijden, bij stoornissen die de rijgeschiktheid kunnen beïnvloeden. Voor verdere informatie zie: www.CBR.nl

Privacy

Uw privacy is voor ons belangrijk. Ervaart u dit anders dan dat wij dit beogen bespreek dit dan met een zorgverlener van het nierfalenteam.

Internet

Als u zelf wilt zoeken op internet kunnen wij u de volgende websites aanraden:

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een coassistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de  zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via het centrale telefoonnummer van het ziekenhuis of via de gegevens op de bereikbaarheidskaart.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Elkerliek ziekenhuis (locatie Deurne)
0493 – 32 88 88
www.elkerliek.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden