Klachtenbemiddeling en -behandeling (Folder)

Algemeen
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Klachtenbemiddeling en -behandeling (Folder)

Het Catharina Ziekenhuis wil u goede, professionele zorg bieden en de behandeling naar uw tevredenheid laten verlopen. Wij willen het graag weten als u toch ergens ontevreden over bent, zodat wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren en herhaling kunnen voorkomen.

Uw klacht bespreken met uw zorgverlener

Het is het beste om uw klacht eerst zelf met de betrokken zorgverlener of diens leidinggevende te bespreken om tot een oplossing te komen. Zij gaan hier graag met u over in gesprek.

Bent u hierna niet tevreden of gaat uw voorkeur uit naar het inschakelen van een onafhankelijke en onpartijdige derde? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken en wat u van de klachtenbemiddeling en -behandeling kunt verwachten.

Uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is het centrale meldpunt voor klachten. De klachtenfunctionaris heeft de taak u te informeren, adviseren en te begeleiden bij uw klacht en streeft door bemiddeling naar een oplossing, kwaliteitsverbetering en/of herstel van de relatie. Dit is maatwerk.

Een patiënt dient meestal zelf de klacht in. Als dat niet mogelijk is, kan de patiënt iemand anders schriftelijk toestemming geven om namens hem/haar een klacht in te dienen. Nabestaanden kunnen ook een klacht indienen.

Melding

U kunt suggesties of signalen ter verbetering melden bij de klachtenfunctionaris, zodat de zorgverlener en/of de leidinggevende daar een onderzoek naar kan instellen en zo nodig verbetermaatregelen kan treffen.

Bemiddeling

De klachtenfunctionaris kan u, in het kader van verkenning van uw klacht, verzoeken om schriftelijke toestemming voor inzage in de relevante gegevens in uw patiëntendossier. U kunt daarvan uiteraard ook zelf een afschrift krijgen. De klachtenfunctionaris zal met u overleggen over de wijze waarop de bemiddeling van uw klacht het beste kan plaatsvinden.

Oordeel Raad van Bestuur

Als u niet tevreden bent met de uitkomst van de klachtenbemiddeling, kunt u dit met de klachtenfunctionaris bespreken. U kunt de Raad van Bestuur om een oordeel over uw klacht vragen en de Raad van Bestuur kan dan besluiten of zij de klachtenonderzoekscommissie om een advies zal vragen.

Geschillencommissie Ziekenhuizen

Als u niet tevreden bent met het oordeel van de Raad van Bestuur, kunt u uw klacht aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen voorleggen.

Schadeclaim

De klachtenfunctionaris kan u informeren over de wijze waarop een schadeclaim door de jurist in behandeling wordt genomen.

Tot slot

De gegevens van klachten en schadeclaims worden anoniem in een rapportage verwerkt. Deze rapportage wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur en het management en vormt hiermede een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Het is vanwege privacyredenen niet toegestaan om foto-, film- en/of geluidsopnamen van gesprekken te maken en te publiceren.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Klachtenfunctionaris Catharina Ziekenhuis

Postadres: Catharina Ziekenhuis
Afdeling Bureau Patiëntenbelangen, t.a.v. klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 298
5600 VC Eindhoven
040 – 239 84 10 (of 84 11 of 84 83)
E-mail: klachten@catharinaziekenhuis.nl
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur
Routenummers en overige informatie over Bureau Patiëntenbelangen vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl

Klachtenfunctionaris Huisartsenpost

Postadres: Huisartsenpost Oost-Brabant
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 3274
5203 DG ‘s-Hertogenbosch
T 088-8765200
www.huisartsenpostenoostbrabant.nl

Geschillencommissie Ziekenhuizen

Postadres: Geschillencommissie Ziekenhuizen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
T 070 – 3105380
www.degeschillencommissiezorg.nl

Meer informatie kunt u in de volledige klachtenregeling vinden op onze website: www.catharinaziekenhuis.nl/rechten-plichten


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden