Operatie bij hamer- of klauwtenen (Folder)

Orthopedie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Operatie bij hamer- of klauwtenen (Folder)

Hamer- en klauwtenen zijn afwijkingen in de gewrichtsstand van één of meer tenen, die pijn kunnen veroorzaken. Ook kan plaatselijk teveel eelt ontstaan, waardoor het dragen van dichte en/of smalle schoenen met een hak pijn kan doen. Hamer- en klauwtenen zijn te herstellen door een operatie. In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken rondom deze operatie. Het kan zijn dat voor u persoonlijk de situatie anders is dan hier staat beschreven.

Wat zijn hamer- en klauw­tenen?

Bij hamertenen is de eerste teen, ofwel ‘grote teen’ normaal en zijn de tweede en/of andere tenen misvormd. Hierbij staat het eerste teengewricht in een zogeheten ‘strek­stand’ en het tweede teengewricht juist in een ‘buigstand’. Hamerte­nen komen voor bij zowel mensen met doorgezakte ‘platvoeten’ als bij mensen met ‘holvoeten’, vooral bij mensen met reuma.

Bij klauwtenen staat het eerste teen­gewricht ook in een strekstand. Hier­bij staat echter zowel het tweede als het derde teengewricht in een buig­stand. Dit kan ontstaan bij alle tenen, dus ook bij de grote teen. Klauwtenen kunnen voorkomen bij holvoeten.

Een arts kan hamer- of klauwtenen vaststellen na lichamelijk onderzoek van uw voeten. Daarnaast is een rönt­genfoto nodig om andere oorzaken van pijn uit te sluiten. Als een operatie wordt gepland, wordt ook een rönt­genfoto gemaakt.

ORT024 A.jpg
Hamer- en klauwtenen

Voorbereidingen

Verdoving

Afhankelijk van het aantal te opereren hamertenen, wordt er gekozen voor een of meer plaatselijke prikken, of verdoving via een ruggenprik. Uw arts bespreekt dit met u. Als uw operatie plaatsvindt met een ruggenprik, dan wordt u doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening (zie hieronder).

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit noemen we pre-operatieve screening. Tijdens dit gesprek komen een aantal onderwerpen aan bod. Dit zijn onder andere de soort verdoving (anesthesie) en pijnstilling. Ook bespreekt u waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast maakt u afspraken over hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Bespreek het gebruik van bloedverdunners ook altijd met uw behandelend arts. Als u medicijnen gebruikt, neem dan een actueel medicijnoverzicht of medicijnpaspoort mee.

Op de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht. De polikliniek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie’.

Overige voorbereidingen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen?

Bespreek dit dan van vóór uw op­name met uw behandelend arts en/of de anesthesist. Deze medicijnen kun­nen tijdens en na de operatie meer bloedverlies geven.

Eten en drinken

 • Operatie met een plaatselijke verdoving: U mag voor de operatie gewoon eten en drinken.
 • Operatie met een ruggenprik: In de folder ‘Anesthesie’ vindt u informatie over het eten en drinken in de dagen rondom de operatie.

Voorbereiding voeten

Uw voeten moeten zeer schoon zijn voor de operatie om de kans op een infectie na de operatie zo klein mogelijk te houden. Was daarom zeer zorgvuldig uw voeten met water en zeep en verwijder nagellak. Maak de teennagels goed schoon met een borsteltje en knip deze kort. Hierna mag u niet meer met blote voeten op de vloer lopen of staan. Draag daarom bij het staan en lopen sokken tot de operatie. Mocht u niet zeker zijn of alles goed schoongemaakt is, dan kunt u de verpleegkundige vragen om alles na te kijken tijdens uw opname.

Het is belangrijk dat u geen wondjes heeft aan de voeten, tenen en langs de nagels. Wondjes geven een extra risico op een infectie. Dit kan reden zijn om de operatie uit te stellen.

Vervoer
Na de operatie mag u zelf geen auto besturen. Regel daarom liefst van tevoren dat iemand u kan komen ophalen.

Sieraden
U mag tijdens de operatie geen sieraden dragen. Dit is nodig om de hygiëne op de operatiekamer te waarborgen en daardoor infecties te voorkomen.

Melden

Operatie met plaatselijke verdoving

Vindt uw operatie plaats onder plaat­selijke verdoving door de orthopeed? Dan meldt u zich op de afgesproken dag en tijd op de afdeling Kleine Chi­rurgische Ingrepen.

Operatie met een ruggenprik

Als u via een ruggenprik wordt ver­doofd door de anesthesioloog dan meldt u zich voor uw operatie op de afgespro­ken dag en tijd op de afdeling OK Dagbehandeling.

De operatie

De orthopeed zet het gewricht tus­sen het eerste en tweede kootje in de juiste stand vast. Hoewel er dan geen beweging meer mogelijk is in dat gewrichtje, heeft dit geen gevolg voor het gebruik van uw voet. Soms wordt een fijn pinnetje door het gewricht van het eerste kootje naar het tweede kootje van de teen geplaatst. Na drie á vier weken wordt het pinnetje meestal verwijderd.

Mogelijke complicaties en risico’s

Infecties

Er kan een infectie ontstaan, de kans hierop is erg klein.

Trombose en longembolie

Omdat u tijdens en vlak na de opera­tie veel stil ligt in bed en dus minder loopt, kan er trombose ontstaan. Bij trombose ontstaan er bloedstolsels in de bloedvaten. Als bloedstolsels een bloedvat afsluiten, ontstaat een embolie. Het weefsel dat door dit bloedvat wordt voorzien van zuurstof, krijgt dan te weinig bloed. Hierdoor kan schade aan dat weefsel ontstaan.

Nabloeding

Er kan een nabloeding optreden. Houd daarom de eerste twee dagen de voet goed hoog en laat het druk­verband om uw voet zitten.

Zenuwletsel

Er kan een huidzenuw beschadigd raken omdat er sneden in de huid worden gemaakt. Dit geeft een doof gevoel in een gedeelte van de huid rondom de snee. Meestal verdwijnen deze klachten in de loop van de tijd vanzelf. Soms zijn ze echter blijvend.

Niet goed vastgroeien van het bot

Soms groeien de botuiteinden niet goed vast of in een verkeerde stand vast. Rokers hebben hierop een gro­tere kans, daarom is het beter om te stoppen met roken. Soms is een nieuwe operatie nodig.

Na de operatie

Naar huis
 • Operatie met plaatselijke verdoving: Na een operatie met plaatselijke verdoving kunt u direct naar huis.
 • Operatie met een ruggenprik: Na een operatie met een ruggenprik blijft u na de operatie nog enkele uren in het ziekenhuis ter controle op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging of de afdeling OK Dagbehandeling.
Pijn na de operatie

Als u behandeld bent op de afde­ling Kleine Chirurgische Ingrepen, dan kunt u thuis bij pijn paracetamol slikken (maximaal 3 maal daags 1000 mg). Deze dient u zelf te kopen.

Bent u voor de operatie opgenomen op de afdeling Kortverblijf & dagver­pleging? Dan krijgt u van de verpleeg­kundige pijnstillers en uitleg over het gebruik daarvan, als u naar huis gaat.

Leefregels na de operatie

U verlaat het ziekenhuis met een drukverband om uw geopereerde voet. Ook krijgt u een speciale ver­bandschoen (Darco- schoen) aan, die de voorvoet ontlast. U mag met deze schoen gewoon op de geopereerde voet staan en lopen. Als u dat prettig vindt, kunt u hierbij ter ondersteuning een kruk gebruiken. Deze kunt u zelf lenen bij een thuiszorgorganisatie. De eerste twee dagen na uw operatie mag u niet teveel lopen. Ook is het belangrijk dat u uw geopereerde voet goed hoog houdt. Leg uw voet bij het zitten bijvoorbeeld op een stoel en plaats een kussen onder uw enkel als u in bed ligt.

Als bij u géén pinnetje is geplaatst:

 • verwijdert u thuis twee dagen na de operatie zelf het drukverband en vervangt dit door een gewone pleister;
 • draagt u de Darco-schoen gedu­rende twee weken;
 • houdt u de wond de eerste twee weken na uw operatie droog;
 • mag u tot na de eerste controle 2 weken na de operatie niet fietsen of zelf autorijden.

Als bij u wél een pinnetje is geplaatst:

 • laat u het drukverband zitten tot uw controleafspraak bij de verpleegkundig specialist, na 2 weken;
 • draagt u de Darco-schoen zolang het pinnetje in uw teen zit;
 • houdt u de wond droog totdat de pinnetjes zijn verwijderd;
 • mag u totdat de pinnetjes zijn ver­wijderd niet fietsen of zelf autorij­den.
Dagelijkse werkzaamheden

Het is afhankelijk van uw dagelijkse bezigheden en het soort werk dat u doet, wanneer u deze activiteiten weer (gedeeltelijk) kunt oppakken. In de regel is zittend werk mogelijk, maar veel staan en lopen (vooral de eerste dagen) niet. Bespreek dit van tevoren met uw orthopeed.

Controle afspraken

U komt na twee weken voor controle op het spreekuur van de verpleegkundig specialist orthopedie. Deze verwijdert de hechtingen.

Verder krijgt u een controleafspraak bij de orthopeed:

 • Als bij u pinnetjes zijn geplaatst: 3 à 4 weken na de operatie. De orthopeed verwijdert dan de pin­netjes.
 • Als bij u geen pinnetjes zijn ge­plaatst: 6 weken na uw operatie.

De afspraken hiervoor krijgt u mee als u het ziekenhuis verlaat na uw operatie.

Wanneer neemt u direct contact op?

U dient contact op te nemen als een van de onderstaande problemen ontstaat:

 • als de wond gaat nabloeden (lekken);
 • als de wond rood of dik wordt en/of meer pijn gaat doen;
 • als u temperatuurverhoging krijgt boven de 38 graden Celsius en u zich daarbij niet goed voelt.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Orthopedie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de polikliniek Orthopedie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de poli­kliniek Orthopedie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Orthopedie
040 – 239 71 80

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Orthopedie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/orthopedie

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden