Psycho-educatie cursus manisch depressieve stoornis (Folder)

Psychiatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Psycho-educatie cursus manisch depressieve stoornis (Folder)

De afdeling Psychiatrie biedt een cursus aan voor patiënten over het omgaan met een manisch depressieve stoornis. Ook hun partners of direct betrokken familieleden kunnen aan deze cursus deelnemen. Er is sprake van een manisch depressieve stoornis als iemand lijdt aan sterke schommelingen in de stemming, waarbij de stemming gedurende langere periode óf te uitgelaten óf zeer somber is. Deze folder informeert u over het doel en de werkwijze van deze cursus. Manisch depressieve stoornis wordt verder in de tekst afgekort tot MDS.

Waarom deze cursus?

De cursus geeft uitleg over de ziekte, de behandeling, de leefregels en de omgang met een manisch depressieve stoornis. De patiënt en diens omgeving krijgen tips en adviezen om verschijn­selen van een nieuwe ziekteperiode tijdig te herkennen. Uit onderzoek is gebleken dat de wijze waarop de pati­ënt en haar of zijn omgeving omgaan met MDS van invloed is op het beloop van de ziekte. Dit is een belangrijk uitgangspunt van de cursus.

Werkwijze

De groep deelnemers bestaat totaal uit zes tot acht patiënten met hun partners of familieleden. De cursus omvat zes bijeenkomsten van elk 2 uur.

Elke bijeenkomst wordt in wisselende samenstelling begeleid door twee medewerkers van de afdeling Psychia­trie, die deskundig zijn op het gebied van MDS. Dit kan een psychiater of een klinisch psycholoog zijn, samen met een psychiatrisch verpleegkun­dige.

Onderdelen van de cursus

De cursus bestaat uit zes bijeenkom­sten, waarin de volgende onderwer­pen aan bod komen:

1. Kennismaking

Tijdens de eerste bijeenkomst maken de cursisten en de cursusleiders ken­nis met elkaar. Ook wordt stilgestaan bij wat MDS nu precies is en welke verschijnselen hierbij kunnen voorko­men.

2. Medicijnen

U krijgt een toelichting over het gebruik van de diverse mogelijkheden van medicijnen, welke werkingen en bijwerkingen er kunnen zijn en hoe hiermee om te gaan.

3. Life-chart

Life-chart is een manier van registre­ren van uw stemming samen met de omgevingsfactoren. Het doel van dit registreren en de uitleg komt hierbij uitgebreid aan bod.

4. Omgaan met MDS

Tijdens deze bijeenkomst wordt er in­gegaan op het herkennen van vroeg­tijdige signalen en het leren maken van uw eigen signaleringsplan. Ook wordt besproken hoe u de gevolgen bij MDS kunt voorkomen of beperken.

5. Oorzaak van MDS

Voor MDS is niet één oorzaak aan te wijzen. Er is zeer waarschijnlijk sprake van meerdere op elkaar inwerkende factoren, die ervoor zorgen dat MDS zichtbaar wordt. Daarnaast wordt in deze bijeenkomst nader ingegaan op de omgang met MDS in het dagelijkse leven, ook als er geen directe nood is.

6. Evaluatie

Hierbij een terugblik op de cursus. Hoe verder? Ook wordt stilgestaan bij het belang van lotgenotencontacten en zelfhulpgroepen, zoals de Vereni­ging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB).

Cursusduur en waar

Er zijn zes wekelijkse bijeenkomsten van ieder 2 uur.

U kunt de afdeling Psychiatrie vinden in gebouw M, waar de cursus plaats­vindt op de eerste etage. Deze is te bereiken via een aparte ingang links van de hoofdingang van het zieken­huis.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, of als u zich wilt aan­melden, kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Psychiatrie.

Contactgegevens

Polikliniek Psychiatrie, gebouw M
040 – 239 90 00


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden