Regionale Transmurale Afspraken

Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) worden ontwikkeld en geïmplementeerd op basis van signalen en wensen vanuit de samenwerkende huisartsen en specialisten in de regio. Hierbij wordt uitgegaan van de landelijke transmurale afspraken of landelijke standaarden en richtlijnen, voor zover deze beschikbaar zijn. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de RTA’s ligt bij de transmurale stichtingen in Zuidoost Brabant.

De regionale werkafspraken zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van huisartsen uit de regio en de specialisten uit de vier ziekenhuizen in Zuidoost Brabant.

Handboek Regionale Transmurale Afspraken Zuidoost Brabant

In het handboek worden de fasen die worden doorlopen om tot een definitieve Regionale Transmurale Afspraak te komen beschreven.
Handboek Regionale Transmurale Afspraken Zuidoost Brabant

Afspraken over onderlinge specialistische verwijzingen en communicatie naar de huisarts

Deze afspraken zijn als volgt:

  • Indien onderlinge verwijzing direct noodzakelijk wordt geacht in het kader van het ziektebeeld waarvoor de patiënt in het ziekenhuis behandeld wordt, wordt de huisarts telefonisch of via een elektronisch bericht op de hoogte gesteld;
  • Bij vermoeden van een ander ernstig ziektebeeld dat om snel handelen vraagt, wordt de huisarts op de hoogte gesteld door middel van telefonisch overleg;
  • Bij andere redenen voor een verwijzing naar een specialist wordt altijd eerst terugverwezen naar de huisarts, of wordt de verwijzing telefonisch afgestemd met de huisarts

 

Cardiologie

Cardiovasculair Risico Management RTA Cardiovasculair Risico Management
  Bijlage 1 RTA Cardiovasculair Risico Management
Aortaklepstenose AortaklepStenose
  Aortaklepstenose Bijlage 1
Atriumfibrilleren Atriumfibrilleren
Coronairlijden Coronair lijden
  Bijlage  A
  Bijlage B
Regionaal Transmuraal Formularium DM2 Regionaal Transmuraal formularium DM2
  Fomularium (schematische weergave)
  Stappenplan voorschrijven insuline volgens formularium
Hartfalen Hartfalen
  Hartfalen bijlage A
  Hartfalen bijlage B
  Hartfalen bijlage C

Chirurgie

Bariatrische zorg bij volwassenen RTA Bariatrische zorg bij volwassenen
  Tabel 1 Bariatrische zorg bij volwassenen
  Toelichting bij RTA Bariatrische zorg bij volwassenen
  Vragenlijst: Ervaringen na bariatrie
  E-learning module
Diabetisch Voetulcus (sub) RTA Diabetisch Voetulcus
Traumatische knieproblemen RTA Traumatische knieproblemen
  Toelichting RTA Traumatische Knieproblemen

Geriatrie/ouderengeneeskunde

Dementie RTA Dementie

Gynaecologie

Premenopauzaal vaginaal bloedverlies RTA Premenopauzaal Vaginaal Bloedverlies
  Toelichting bij RTA Premenopauzaal Vaginaal Bloedverlies

Inwendige geneeskunde

Hypothyreoïdie RTA Hypothyreoïdie
Diepe veneuze trombose RTA Diepe veneuze trombose van het been
Chronische nierschade RTA Chronische nierschade
  Bijlage 1 Toelichting RTA Chronische nierschade
Cardiovasculair Risico Management RTA Cardiovasculair Risico Management
  Bijlage 1 RTA Cardiovasculair Risico Management
Covid-19
Richtlijn Covid-19 behandeling van patiënten in de thuissituatie
Regionaal Transmuraal Formularium DM2 Regionaal Transmuraal formularium DM2
  Formularium – schematische weergave
  Stappenplan voorschrijven van insuline volgens formularium
Diabetisch Voetulcus (sub) RTA Diabetisch Voetulcus
  Stroomdiagram beleid bij Diabetisch voetulcus

Kindergeneeskunde

Overgewicht bij kinderen RTA overgewicht bij kinderen
Zindelijkheid voor urine en ontlasting bij kinderen RTA Zindelijkheid voor urine en ontlasting bij kinderen
  Verwijsformulier huisarts/jeugdarts (PDF)
  Bijlage A. Diagnostiek & Signalering
  Bijlage B. Afkappunten overgewicht
  Bijlage C. Bloeddrukwaarden
  Bijlage D. Stroomdiagram
  Bijlage E. Zorgfasen
  Bijlage F. Contactgegevens
ADHD bij kinderen en jeugdigen RTA ADHD bij kinderen en jeugdigenn
  Toelichting RTA ADHD bij kinderen en jeugdigen
  Bijlage doseerschema RTA ADHD bij kinderen en jeugdigen
Astma bij kinderen RTA Astma bij kinderen: Definitie en leeftijd 0 – 1 jaar
  RTA Astma bij kinderen: Leeftijd 1 – 6 jaar
  RTA Astma bij kinderen: Leeftijd > 6 jaar
  Toelichting bij RTA Astma bij kinderen
Heupdysplasie bij Kinderen RTA – Heupdysplasie (Developmental Dysplasie of the Hip DDH)
Kindermishandeling RTA Signalering kindermishandeling in de acute fase
  Screeningsvragen 0-18 jaar en Sputovamo
  Contactgegevens

Longgeneeskunde

Regionaal transmuraal formularium COPD
Regionaal transmuraal formularium COPD
Covid -19 Richtlijn Covid-19 behandeling van patiënten in de thuissituatie

Neurologie

Licht Traumatisch Hoofd/hersenletsel RTA Licht Traumatisch Hoofd/hersenletsel
  Bijlage 1. Glascow Coma Scale
  Bijlage 2. De Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire (NL)
  Bijlage 3. Advies tekst voor schriftelijke patiënteninformatie aan volwassenen
  Bijlage 4. Advies tekst voor schriftelijke patiënteninformatie kinderen t/m 5 jaar
Trombolyse bij een CVA RTA trombolyse bij een CVA
  Jaarplan CVA-ketenzorg
  Voor meer informatie, zie: cvanetwerkeindhoven-dekempen.nl
Lumbosacraal Radiculair Syndroom RTA LRS
  TNO Eindrapport onderzoek LRS regio Eindhoven/Helmond
Hoofdpijn RTA Hoofdpijn
Licht Traumatisch Hoofd/hersenletsel RTA Licht Traumatisch Hoofd/hersenletsel
  Bijlage 1. Glascow Coma Scale
  Bijlage 2. De Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire (NL)
  Bijlage 3. Advies tekst voor schriftelijke patiënteninformatie aan volwassenen
  Bijlage 4. Advies tekst voor schriftelijke patiënteninformatie kinderen t/m 5 jaar

Oogheelkunde

Fundusscreening Diabetes mellitus RTA Fundusscreening Diabestes mellitus
Retourberichtgeving RTA Berichtgeving oogheelkunde
Vlekken en flitsen
RTA Vlekken en flitsen
  Bijlage 1

Orthopedie

Heupdysplasie RTA – Heupdysplasie (Developmental Dysplasie of the Hip DDH)
Traumatische knieproblemen RTA Traumatische knieproblemen
  Toelichting RTA Traumatische Knieproblemen
Gonartrosis degeneratieve knieproblemen RTA Gonartrosis degeneratieve knieproblemen
  Toelichting RTA gonartrosis degeneratieve knieproblemen

Radiologie

Zwelling in de hals RTA Zwelling in de hals
  Bijlage 1 RTA Zwelling in de hals
Traumatische knieproblemen RTA Traumatische knieproblemen
  Toelichting RTA Traumatische Knieproblemen
Heupdysplasie RTA – Heupdysplasie (Developmental Dysplasie of the Hip DDH)

Urologie

Prostaatdiagnostiek RTA Prostaatdiagnostiek (update 2021)
  Flowchart Prostaatdiagnostiek
   
  Bijlage 1 Definities
  Bijlage 2a Voorbeeldvragen anamnese incontinentie
  Bijlage 2b Voorbeeldvragen anamnese enuresis
  Bijlage 3 Voorbeeld plasdagboek
  Bijlage 4 Lichamelijk onderzoek
  Bijlage 5 Begeleiding en behandeling
  Bijlage 6 Begeleiding incontinentie en enuresis
  Bijlage 7 Voorbeeldvragen anamnese fecale incontinentie / obstipatie
  Bijlage 8 Gedragsregels obstipatie bij kinderen in de 1e lijn
  Bijlage 9a Poepdagboek
  Bijlage 9b Bristol stool chart
  Bijlage 9c Defecatiefrequentie per leeftijd
  Bijlage 10 Behandeling obstipatie bij kinderen in de 1e lijn
  Bijlage 11 Organische oorzaken en risicoverhogende factoren voor obstipatie

Diversen

Covid-19
Richtlijn Covid-19 behandeling van patiënten in de thuissituatie
Overdracht Palliatieve Zorg RTA Overdracht Palliatieve Zorg
  Toelichting RTA Overdracht Palliatieve Zorg
  Overdrachtsformulier Palliatieve Zorg
Tijdig spreken over het levenseinde RTA Tijdig spreken over het levenseinde
  Bijlage 1 RTA Tijdig spreken over het levenseinde – voorbeeld wilsverklaring
  Bijlage 2: Levenseindebeslissingen bij Moslimpatiënten
  Bijlage 3: Patiëntenvoorlichtingsfolder: Afspraken maken over behandelgrenzen
  Bijlage 4: Patiëntenvoorlichtingsfolder : Als genezing niet meer mogelijk is
  Bijlage 5: Euthanasie
Beleid en communicatie bij Antistolling RTA Beleid en communicatie bij Antistolling
  Bijlage A. RTA Beleid en communicatie bij Antistolling – coumarine gebruik
  Bijlage B. RTA Beleid en communicatie bij Antistolling – coumarine overbrugging
  Bijlage C. RTA Beleid en communicatie bij Antistolling – DOACs
Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking
  Contactgegevens RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking
  Toelichting RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking
Verwijsregels Verwijsregels (zorgverzekeringswet)
Regionale Transmurale Afspraak
  Bijlage 1 Verwijsregels
Sondevoeding in de thuissituatie Sondevoeding in de thuissituatie
  Bijlage: rayonverdeling dietisten eerste lijnsondevoeding thuis regio EHV

 

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden