Regionale Nierpatiëntenvereniging NefroN (Folder)

Inwendige geneeskunde Nierziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Regionale Nierpatiëntenvereniging NefroN (Folder)

Deze folder is bedoeld om u en uw naasten te informeren over de regionale nierpatiëntenvereniging NefroN. Afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en Dialysecentrum Deurne van het Elkerliek ziekenhuis hebben een samenwerkingsverband en bieden nierfunctievervangende therapie aan op twee locaties. Beide locaties samen hebben één regionale nierpatiëntenvereniging. U kunt bij deze nierpatiëntenvereniging terecht voor lotgenotencontact, informatie, ontspanningsactiviteiten en behartiging van uw belangen. 

Deze folder is een gezamenlijke uitgave van het Catharina Ziekenhuis en het Elkerliek ziekenhuis. 

Wat is chronische nierschade?

Ongeveer 1 op de 16 mensen in Nederland heeft chronische nierschade. Chronische nierschade ontstaat als de nieren al langere tijd onvoldoende werken. Aangetast nierweefsel kan niet meer genezen. Een gedeelte van de nier valt uit. De nieren hebben veel reservecapaciteit waardoor ze licht nierfunctieverlies goed op kunnen vangen. In deze fase, ook wel het nierfalentraject genoemd, vindt de behandeling veelal plaats door middel van een dieet en medicatie. Als de nierfunctie verder verslechterd kan het lichaam niet meer goed functioneren en is er nierfunctievervangende therapie nodig.

Welke vormen van nierfunctievervangende therapie zijn er?

Het uitgangspunt is dat u zelf een keuze kunt maken uit de vormen van nierfunctievervangende therapie: transplantatie, peritoneale dialyse of hemodialyse. Soms zijn er medische omstandigheden waardoor niet alle nierfunctievervangende therapieën uitvoerbaar zijn. U kunt ook besluiten niet aan nierfunctievervangende therapie te beginnen. Dit is een conservatieve behandeling.
Het nierfalenteam biedt u ondersteuning bij zorgen en vragen die voortkomen uit uw ziekte en behandeling. Ook RNV NefroN kan hierbij een rol spelen. U kunt bij RNV NefroN terecht voor lotgenotencontact, informatie, ontspanningsactiviteiten en behartiging van uw belangen.

De regionale nierpatiëntenvereniging NefroN

Afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en Dialysecentrum Deurne van het Elkerliek ziekenhuis hebben een regionale nierpatiëntenvereniging: RNV NefroN. Deze vereniging bestaat sinds 10 oktober 1989. Nierpatiënten van afdeling Nierziekten Catharina Ziekenhuis en Dialysecentrum Deurne kunnen lid worden van deze nierpatiëntenvereniging. Ook familie, vrienden en donoren van deze nierpatiënten en niergetransplanteerden zijn van harte welkom.
RNV NefroN bestaat uit ongeveer 180 leden. Het bestuur van deze vereniging bestaat uit minimaal vijf personen. Zij bewaken dat de doelstellingen zo goed mogelijk worden nagestreefd.

Doel van de vereniging

Het belangrijkste doel is dat nierpatiënten onderling met elkaar in contact komen. Daarnaast is informatie en voorlichting aan nierpatiënten een belangrijk doel.

Een andere doelstelling is het behartigen van de belangen van de nierpatiënten. Hierbij vormt RNV NefroN een schakel tussen de patienten, de afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis en Dialysecentrum Deurne en de landelijke patiëntenvereniging.

De RNV probeert haar doelen te bereiken door:

 • Lotgenotencontact:
  • ontmoeting en ontspanning
  • uitwisseling van ervaringen
  • verzorgen van attenties
 • Voorlichting:
  • themabijeenkomsten
  • informatie voor nierpatiënten en hun naasten
 • Belangenbehartiging:
  • vertegenwoordiging patiënten binnen en buiten het ziekenhuis
  • contacten en overleg met betrokken instanties

Activiteiten van de vereniging

RNV NefroN organiseert meerdere keren per jaar activiteiten. De activiteiten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een dagtocht, eindejaar bijeenkomst en algemene ledenvergadering. Elk jaar biedt RNV NefroN een wisselend programma. Patiënten kunnen elkaar zo in een informele sfeer ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie verzamelen.

Verder zijn er op beide locaties activiteiten rondom Pasen, Sinterklaas en ook vinden er regelmatig verwenzorgactiviteiten plaats. Nieuwe ideeën voor activiteiten en ondersteuning bij activiteiten zijn van harte welkom.

Het bestuur van RNV NefroN heeft regelmatig overleg met de leidinggevenden van de afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis en Dialysecentrum Deurne, met vertegenwoordigers van de landelijke patiëntenvereniging en andere patiëntenverenigingen.

Andere belangrijke organisaties voor nierpatiënten

De landelijke vereniging ‘Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten? (NVN) is een organisatie die ook is opgericht door patiënten. Zij behartigen de belangen van de nierpatiënten en de verenigingen op landelijk niveau.

De ‘Nierstichting’ geeft voorlichting en werft fondsen voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek en financiële ondersteuning van de NVN en RNV NefroN. Verder hebben de meeste dialysecentra in ons land een eigen vereniging.

Financiën van de vereniging

De leden van RNV NefroN betalen een geringe contributie.

Van deze contributie draagt RNV NefroN een deel af aan de landelijke nierpatiëntenvereniging, waardoor alle leden ook lid zijn van de landelijke nierpatiëntenvereniging en het ledenblad ‘Wisselwerking’ ontvangen. U kunt ook  lid worden van RNV NefroN zonder dat u lid bent van de landelijke nierpatiëntenvereniging.

Voor het organiseren van activiteiten en het geven van voorlichting en ondersteuning is geld nodig. RNV NefroN ontvangt daarom jaarlijks subsidie van de Nierstichting. RNV NefroN is financieel afhankelijk van donaties en giften.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis en Dialysecentrum Deurne via het centrale telefoonnummer van het ziekenhuis of via de gegevens op de bereikbaarheidskaart.

U kunt ons ook benaderen via het e-mailadres RNVNefroN@gmail.com

Meer informatie over de RNV NefroN vindt u op de website: https://rnv-nefron.nl
INW-009Nierpatientenvereniging NefroN.jpg

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Nierziekten
040 – 239 58 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nierziekten vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nierziekten


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden