Rechten en plichten

Om goede zorg te garanderen en de samenwerking optimaal te houden, heeft u als patiënt en bezoeker en wij als ziekenhuis, rechten en plichten. Op deze pagina vindt u informatie over uw medisch dossier, afhandeling van compliment en klachten en huisregels.

Als patiënt van het Catharina Ziekenhuis mag u in ieder geval rekenen op een correcte benadering en professionele houding van onze medewerkers en medisch specialisten. Van u mogen de medewerker en medisch specialist een zelfde correcte houding verwachten. Als u onverhoopt vindt dat u onheus bent behandeld dan kunt u een klacht indienen. Degene die zich niet aan de huisregels houdt, kan de toegang tot het ziekenhuis ontzegd worden.

Rechten als patiënt

U heeft als patiënt het recht goed geïnformeerd te worden. Dit staat beschreven in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Dit houdt onder andere in:

 • het ziekenhuis is verplicht u op een duidelijke manier in te lichten over een voorgenomen onderzoek of behandeling (ook schriftelijk, als u dit wenst);
 • het ziekenhuis heeft uw toestemming nodig om onderzoek of behandeling uit te voeren;
 • het ziekenhuis is verplicht een dossier over uw behandeling aan te leggen, waarin aantekeningen over uw gezondheidssituatie gemaakt worden;
 • het ziekenhuis is verplicht u inzage te geven in het dossier.

Voor zover nog niet bij u bekend, is het ook van belang te weten dat u als patiënt recht heeft op een second opinion in een ander ziekenhuis. Ook heeft u het recht om deelname aan wetenschappelijk onderzoek te weigeren.

Plichten als patiënt

Naast een aantal rechten heeft u als patiënt een aantal plichten:

 • bij een bezoek aan het ziekenhuis moet u zich altijd kunnen legitimeren;
 • u moet een ziektekostenverzekering hebben en een bewijs hiervan bij u hebben (verzekeringspasje of document);
 • u moet een afspraak die niet doorgaat ten minste 24 uur van tevoren afzeggen;
 • u moet uw arts of hulpverlener volledig informeren zodat een goede diagnose kan worden gesteld en deskundige behandeling kan plaatsvinden;
 • u moet tijdens de opname uitsluitend medicijnen gebruiken die het ziekenhuis verstrekt. Uw arts moet in ieder geval op de hoogte zijn van uw medicijngebruik;
 • u heeft een betalingsverplichting.

Uw medisch dossier

Van alle patiënten houden onze medisch specialisten een medisch dossier bij. Dit dossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand, onderzoeken en behandelingen. Onze medewerkers bergen uw dossier veilig op. Alleen zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot het dossier. Zorgverleners hebben geheimhoudingsplicht. Alleen met uw schriftelijke toestemming mogen zij informatie verstrekken aan derden.

Voor meer informatie, leest u ook eens de folders rechten en plichten, persoonsgegevens en uw medische en verpleegkundige dossier. Ook kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met Bureau Patiëntenbelangen via telefoonnummer 040 – 239 84 10.

Uw medisch dossier opvragen

Download hier het machtigingsformulier (English) en print het uit. Vul het machtigingsformulier duidelijk en volledig in. Onderteken het ingevulde formulier en stuur dit (zonder postzegel) naar:

Catharina Ziekenhuis
t.a.v. Bureau Patiëntenbelangen
Antwoordnummer 298
5600 VC Eindhoven

U kunt het formulier ook via e-mail sturen naar Bureau Patiëntenbelangen: infopbe@catharinaziekenhuis.nl. Wij streven ernaar om u binnen 15 werkdagen te berichten wanneer u de kopie kunt komen ophalen. Houdt u alstublieft rekening met deze termijn bij het maken van uw (vervolg)afspraken. U kunt alleen een spoedverzoek indienen bij een acute, medische noodzaak. Dat kunt u op het machtigingsformulier noteren.

Uw medische gegevens delen?

Wilt u uw medische gegevens na een ziekenhuisbezoek direct beschikbaar stellen aan andere zorgverleners? Het Catharina Ziekenhuis biedt binnenkort de mogelijkheid om uw medische gegevens uit te wisselen met uw arts uit een ander ziekenhuis. Hiervoor is eenmalig uw toestemming nodig.

Meer informatie over het delen van medische gegevens

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke pijler in het Catharina Ziekenhuis. Onderzoek is belangrijk om de medische zorg te verbeteren en het Catharina Ziekenhuis wil hier een bijdrage aan leveren. Onderzoek vindt daarom op bijna alle afdelingen plaats. Het gaat hierbij niet alleen om wetenschappelijk onderzoek, maar ook om onderzoek om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek kan alleen plaatsvinden als er mensen zijn die eraan mee willen werken: patiënten die het goed vinden dat de arts bij hen een nieuwe behandeling onderzoekt. Als uw arts wil dat u deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, moet hij u daarvoor eerst om toestemming vragen. U bent nooit verplicht om mee te doen aan een onderzoek.

Onderzoek met behulp van uw gegevens

We kunnen ook belangrijke informatie verkrijgen uit de gegevens die voor de routinezorg door ons worden vastgelegd. Het kan daarom zijn dat uw gegevens voor onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem en de onderzoeksgegevens zijn op geen enkele manier naar u te herleiden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat altijd bij uw behandelaar aangeven.

Meer info hierover is terug te vinden in de folder Gebruik van uw gegevens en lichaamsmateriaal voor onderzoek en onderwijs.

Geluidsopnamen maken van het gesprek met uw arts

Wilt u een geluidsopname maken van het gesprek met uw arts? Dat mag, maar bespreek dit altijd van te voren met uw arts. Een geluidsopname van het gesprek kan u helpen een beslissing over een behandeling te nemen. Let op: de geluidsopnamen mag u alleen gebruiken voor privédoeleinden. Ook mag u de opnamen niet zonder toestemming van de arts openbaar maken.

Huisregels

Wij vinden het belangrijk dat u zich veilig voelt in ons ziekenhuis. Daarom hebben we in ons ziekenhuis een aantal huisregels.

De volgende zaken accepteren wij niet:

 • overlast
 • (verbaal of fysiek) geweld
 • discriminatie
 • bedreigingen
 • seksuele intimidatie
 • wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
 • vernielen van eigendommen van het ziekenhuis, medewerkers, bezoekers of patiënten
 • dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt
 • onaangepast gedrag
 • diefstal
 • roken (alleen toegestaan op daarvoor aangewezen plaatsen)

Wij spreken u erop aan wanneer u deze regels overtreedt. Indien nodig ontzeggen wij u de toegang, doen aangifte en verhalen de schade op de veroorzaker.

Foto’s, filmpjes of geluidsopnamen

Respecteer de privacy van onze patiënten, bezoekers en zorgverleners. Maak geen foto’s, filmpjes of geluidsopnamen zonder toestemming. Wilt u opnamen maken voor externe publicatie? Neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie: infocom@catharinaziekenhuis.nl.

Catharina Ziekenhuis = rookvrij

Vanaf 1 november 2019 is het Catharina Ziekenhuis volledig rookvrij. Dit geldt niet alleen voor onze gebouwen, ons hele terrein is rookvrij. Wij willen de gezondheid van onze patiënten en medewerkers verbeteren. Daarom zorgen we ervoor dat onze patiënten, bezoekers en medewerkers niet in aanraking hoeven te komen met roken. Ook ondersteunen we medewerkers en patiënten bij het stoppen met roken.

Klachten

Als u een klacht heeft, willen wij graag dat u dit aan ons meldt. Alleen dan kunnen wij het probleem oplossen en onze dienstverlening verbeteren. U kunt uw klacht het beste bespreken met degene die u verantwoordelijk houdt voor het ontstaan van de klacht. Dit kan elke zorgverlener of medewerker van ons ziekenhuis zijn.

Bureau Patiëntenbelangen

Komt u er niet samen met de zorgverlener uit, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Zij is het centrale meldpunt voor klachten. Zij heeft als onafhankelijke en onpartijdige derde de taak u te informeren, adviseren en te begeleiden bij uw klacht en streeft door bemiddeling naar een oplossing, kwaliteitsverbetering en/of herstel van de relatie.

U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling indienen. Daarvoor kunt u het klachtenformulier gebruiken. U kunt ook een brief of een e-mail sturen.

De klachtenfunctionaris zal met u overleggen over de wijze waarop de bemiddeling van uw klacht het beste kan plaatsvinden. U kunt met haar bespreken als u niet tevreden over het resultaat hiervan bent. Zij kan u informeren over de aanvullende stappen die u kunt nemen.

Contactgegevens

 • Catharina Ziekenhuis, Bureau Patiëntenbelangen, route 257
 • Telefoonnummer 040 – 239 84 10
 • E-mail: klachten@catharinaziekenhuis.nl
 • Postadres: Antwoordnummer 298, 5600 VC Eindhoven

Meer informatie

Lees voor meer informatie de folder en de Klachtenregeling Patiënten.

Klacht over de huisartsenpost

Als u niet tevreden bent over uw bezoek aan de huisartsenpost, kunt u dit het beste direct bespreken met de zorgverlener. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost. Gebruikt u bij het melden van een klacht over de huisartsenpost altijd dit vebformulier voor klachten, suggesties en complimenten.

Contactgegevens

Huisartsenposten Oost-Brabant
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 3274
5203 DG ’s-Hertogenbosch
Tel: 088 – 876 52 00

Cliëntenraad

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen en het verblijf van patiënten zo prettig mogelijk maken, heeft het Catharina Ziekenhuis een Cliëntenraad. Deze raad behartigt de belangen van patiënten van ons ziekenhuis. Ze behandelen onderwerpen die voor een grote groep patiënten van belang zijn.

Waarmee kunt u bij de Cliëntenraad terecht?

De Cliëntenraad volgt het beleid van het ziekenhuis op de voet. Ze verdiepen zich in praktische zaken over uiteenlopende onderwerpen zoals:

 • de hoogte van de parkeerkosten;
 • de tijd waarop gegeten wordt en de menu’s waaruit patiënten kunnen kiezen;
 • huisregels en regels over bijvoorbeeld roken.

De Cliëntenraad houdt zich ook bezig met het beleid van het ziekenhuis, bijvoorbeeld:

 • fusieplannen, inkrimpen en uitbreiden van werkzaamheden en verbouwingen;
 • de begroting en de jaarrekening;
 • de benoeming van leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Meer informatie

Blader door het jaarplan 2020/2021

Archief:
online jaarverslag 2019 cliëntenraad
jaarplan Cliëntenraad 2019.
Folder Cliëntenraad

Contact

Voor meer informatie of vragen over de Cliëntenraad, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris.
Deze is te bereiken op maandag, dinsdagochtend en woensdag op telefoonnummer 040 – 239 6583, of per mail via infoclientenraad@catharinaziekenhuis.nl.

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden