RTA: Nieuw diabetes formularium

Analoog aan het proces van het nieuwe COPD formularium met dezelfde doelstellingen, zijn er ook voor de Diabeteszorg en dan met name voor de glucose verlagende medicatie, regionale afspraken gemaakt. Het formularium is gestratificeerd naar leeftijd/ kwetsbaarheid en de daarbij horende streef bloedglucosewaarden. Het wordt opgebouwd met leefstijladviezen en medicatiestappen. Speciale aandacht gaat uit naar de relatief nieuwe glucoseverlagende middelen en de insulinestappen.

Diabetes mellitus type 2 formularium kunt u hier vinden:

  • In de RTA ZOB app bij ‘werkafspraken’ > ‘Interne Geneeskunde’
  • Op de intranetten van de betrokken zorggroepen
  • Via de EVS systemen van de HISsen
  • Op de websites van de regionale ziekenhuizen
  • Jaap Kroon (PoZoB) en Ilse Herfst (SGE/ DOH) hebben voor POH en huisartsen een webinar gemaakt met uitleg over de belangrijkste boodschappen van het nieuwe formularium, voor POH en huisartsen.
  • Daarnaast is het formularium onderdeel geworden van de integrale zorgpaden die in ontwikkeling zijn in een paar ‘sub-regio’s (DOH/ SGE-St. Anna Ziekenhuis/ Catharina Ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum-PoZoB).https://youtu.be/ioRYC7g2csE

De voorbereidende werkgroep komt na de herziening van de NHG-richtlijn DM2 weer bij elkaar om het huidige formularium te evalueren en zo nodig aan te passen. Al dan niet in samenhang met een nog op te stellen regionaal transmuraal formularium Cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden