Rechten & plichten

Om goede zorg te garanderen en de samenwerking optimaal te houden, heeft u als patiënt en bezoeker en wij als ziekenhuis, rechten en plichten. Als patiënt van het Catharina Ziekenhuis mag u in ieder geval rekenen op een correcte benadering en professionele houding van onze medewerkers en medisch specialisten. Van u mag de medewerker en medisch specialist een zelfde correcte houding verwachten. Als u onverhoopt vindt dat u onheus bent behandeld dan kunt u een klacht indienen. Zij die zich niet aan de huisregels houden kan de toegang tot het ziekenhuis ontzegd worden.

Rechten als patiënt

U heeft als patiënt het recht goed geïnformeerd te worden. Dit staat beschreven in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WBGO). Dit houdt onder andere in:

 • het ziekenhuis is verplicht u op een duidelijke manier in te lichten over een voorgenomen onderzoek of behandeling (ook schriftelijk, als u dit wenst);
 • het ziekenhuis heeft uw toestemming nodig om onderzoek of behandeling uit te voeren;
 • het ziekenhuis is verplicht een dossier over uw behandeling aan te leggen, waarin aantekeningen over uw gezondheidssituatie gemaakt worden;
 • het ziekenhuis is verplicht u inzage te geven in het dossier.

Voor zover nog niet bij u bekend, is het ook van belang te weten dat u als patiënt recht heeft op een second opinion in een ander ziekenhuis. Ook hebt u het recht om deelname aan wetenschappelijk onderzoek te weigeren.


Plichten als patiënt

Naast een aantal rechten heeft u als patiënt een aantal plichten:

 • bij een bezoek aan het ziekenhuis moet u zich altijd kunnen legitimeren;
 • u dient een ziektekostenverzekering te hebben en een bewijs hiervan bij u te hebben (verzekeringspasje of document);
 • u dient een afspraak die niet doorgaat ten minste 24 uur van tevoren af te zeggen;
 • u dient uw arts of hulpverlener volledig te informeren zodat een goede diagnose kan worden gesteld en deskundige behandeling kan plaatsvinden;
 • u dient tijdens de opname uitsluitend medicijnen te gebruiken die door het ziekenhuis zijn verstrekt. Uw arts moet in ieder geval op de hoogte zijn van uw medicijngebruik;
 • u heeft een betalingsverplichting.

Uw medisch dossier

Van alle patiënten houden onze medisch specialisten een medisch dossier bij. Dit dossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand, onderzoeken en behandelingen. Onze medewerkers bergen uw dossier veilig op. Alleen zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn hebben toegang tot het dossier. Zorgverleners hebben geheimhoudingsplicht. Alleen met uw schriftelijke toestemming mogen zij informatie verstrekken aan derden.

Voor meer informatie, leest u ook eens de folders rechten en plichten, persoonsgegevens en uw medische en verpleegkundige dossier. Ook kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met Bureau Patiëntenbelangen via telefoonnummer 040 - 239 84 10.

Uw medisch dossier opvragen

Download hier het machtigingsformulier en print het uit. Vul het machtigingsformulier duidelijk en volledig in. Onderteken het ingevulde formulier en stuur dit (zonder postzegel) naar:

Catharina Ziekenhuis
t.a.v. Bureau Patiëntenbelangen
Antwoordnummer 298
5600 VC Eindhoven

U kunt het formulier ook via e-mail sturen naar Bureau Patiëntenbelangen: infopbe@catharinaziekenhuis.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen een kopie per post. Houdt u alstublieft rekening met deze termijn bij het maken van uw (vervolg)afspraken. U kunt alleen een spoedverzoek indienen bij een acute, medische noodzaak. Dat kunt u op het machtigingsformulier noteren. Ook kunt u daarop noteren als u het dossier liever niet via de post wilt ontvangen, maar persoonlijk wilt komen ophalen.

Uw medische gegevens delen?

Wilt u uw medische gegevens na een ziekenhuisbezoek direct beschikbaar stellen aan andere zorgverleners? Het Catharina Ziekenhuis biedt binnenkort de mogelijkheid om uw medische gegevens uit te wisselen met uw arts uit een ander ziekenhuis. Hiervoor is eenmalig uw toestemming nodig.

Meer informatie over het delen van medische gegevens


Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke pijler in het Catharina Ziekenhuis. Onderzoek is belangrijk om de medische zorg te verbeteren en het Catharina Ziekenhuis wil hier een bijdrage aan leveren. Onderzoek vindt daarom op bijna alle afdelingen plaatsvindt. Het gaat hierbij niet alleen om wetenschappelijk onderzoek, maar ook om onderzoek om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek kan alleen plaatsvinden als er mensen zijn die eraan mee willen werken: patiënten die het goed vinden dat de arts bij hen een nieuwe behandeling onderzoekt. Als uw arts wil dat u deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, moet hij u daarvoor eerst om toestemming vragen. U bent nooit verplicht om mee te doen aan een onderzoek.

Onderzoek met behulp van uw gegevens

We kunnen ook belangrijke informatie verkrijgen uit de gegevens die voor de routinezorg door ons worden vastgelegd. Het kan daarom zijn dat uw gegevens voor onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem en de onderzoeksgegevens zijn op geen enkele manier naar u te herleiden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat altijd bij uw behandelaar aangeven.

Huisregels

Het Catharina Ziekenhuis heeft een aantal huisregels en gedragsregels voor medewerkers en patiënten.

Identificatieplicht

Tijdens uw bezoek aan ons ziekenhuis kunnen wij u vragen naar uw Burger Service Nummer (BSN). Hiervoor hebben wij uw legitimatie nodig. Zorginstellingen zijn verplicht om van alle patiënten het BSN bij te houden. Ook kinderen moeten zich kunnen legitimeren. Kinderen die ouder zijn dan veertien jaar moeten een eigen legitimatiebewijs bij zich hebben. Kinderen jonger dan veertien jaar kunnen ook ingeschreven staan in het paspoort van de ouder.

Roken

In en om het ziekenhuis is roken alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen. Er zijn twee overdekte rooklocaties op het buitenterrein: één rechts van de hoofdingang van het ziekenhuis (bij de kiss & ride zone) en één bij de ingang van de Spoedeisende Hulp. Daarnaast is het ook mogelijk om binnen in een speciale afgesloten rookcabine te roken. U vindt deze rookcabine op de begane grond via route 47.

Mobiel bellen

Op de meeste plaatsen in het Catharina Ziekenhuis is mobiel bellen toegestaan. Alleen in de rode zones is bellen verboden en moet iedereen de mobiele telefoon helemaal uitschakelen. Ook de stiltemodus en trilfunctie zijn in de rode zones niet toegestaan.

Gedragsregels

Het Catharina Ziekenhuis is een openbaar gebouw waar iedereen welkom is. Er is één basisregel: in het ziekenhuis gaan we respectvol met elkaar om. Veiligheid voor patiënten, bezoekers én medewerkers staat voorop. Daarom zijn er regels opgesteld. Het is niet toegestaan om:

 • Overlast te veroorzaken voor patiënten;
 • geweld te gebruiken (in woord en/of daad);
 • iemand te bedreigen of seksueel te intimideren;
 • eigendommen van medewerkers, bezoekers of patiënten te stelen of te vernielen;
 • drugs te gebruiken.

Vanzelfsprekend staan wij ongepast gedrag niet toe. Iemand die de regels overtreedt spreken we hierop aan. Bij bedreiging of diefstal door patiënten of hun begeleiders doen we aangifte bij de politie. Gedraagt iemand zich herhaaldelijk in strijd met bovengenoemde normen, dan kan dit een reden zijn om de behandelingsovereenkomst te beëindigen.

Klachten

Als u een klacht heeft, willen wij graag dat u dit aan ons meldt. Alleen dan kunnen wij het probleem oplossen en onze dienstverlening verbeteren. U kunt uw klacht het beste bespreken met degene die u verantwoordelijk houdt voor het ontstaan van de klacht. Dit kan elke zorgverlener of medewerker van ons ziekenhuis zijn. Met deze persoon of de leidinggevende, kunt u bespreken wat volgens u is mis gegaan en wat u samen kunt doen om het op te lossen.


Bureau Patiëntenbelangen

Als u het moeilijk vindt om uw klacht rechtstreeks te bespreken met de zorgverlener of medewerker, dan kunt u de hulp inroepen van het bureau Patiëntenbelangen. De medewerkers van het bureau kunnen bemiddelen bij een gesprek tussen u en de betrokken zorgverlener. Zij stellen zich onpartijdig op en hebben een geheimhoudingsplicht. Bovendien kunnen zij aanbevelingen doen om de kwaliteit van de zorg (aan u) te verbeteren. U kunt uw klacht bij hen indienen per telefoon, per brief, via internet of in een persoonlijk gesprek. Bent u nog niet zeker van uw aanpak? Leest u dan eerst de folder Bent u ontevreden of heeft u een klacht?.

U kunt bij het melden van een klacht het speciale klachtenformulier (pdf) hiervoor gebruiken. Download het blanco formulier om het bestand op uw computer op te slaan. Vervolgens kunt u het bestand openen in Acrobat Reader voor het invullen van het formulier. Sla het ingevulde bestand nogmaals op waarna u het klachtenformulier als bijlage bij een e-mail kunt verzenden aan de klachtenfunctionaris. U kunt het formulier ook per post toezenden.

Ook kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met Bureau Patiëntenbelangen via telefoonnummer 040 - 239 84 10.


Klachtencommissie Patiënten

Vindt u dat uw klacht niet of onvoldoende is opgelost? Dien dan uw klacht schriftelijk in bij de Klachtencommissie Patiënten. Dit is een onafhankelijke commissie met een formele werkwijze, die gericht is op kwaliteitsverbetering. De commissie bekijkt uw klacht en geeft een beoordeling over de gegrondheid ervan. Houdt u er rekening mee dat deze procedure langer duurt en ook in emotioneel opzicht meer vergt van alle partijen. U kunt dit ook bespreken met de medewerkers bij bureau Patiëntenbelangen of met een vertrouwenspersoon. Meer informatie over de Klachtencommissie Patiënten vindt u in de folder Bent u ontevreden of heeft u een klacht?. De ambtelijk secretaris is bereikbaar op maandag en donderdag van 09.00 tot 15.00 uur:

 • telefoonnummer: 040 - 239 89 20
 • faxnummer: 040 - 239 60 16

Klacht over de Spoedpost

In de Spoedpost werken huisartsen, apothekers en zorgverleners van het Catharina Ziekenhuis, samen. 's Avonds, 's nachts en in het weekend kunnen patiënten er terecht voor spoedeisende zorg. Als u niet tevreden bent over uw contact met de Spoedpost, kunt u dit het beste direct bespreken met de zorgverlener. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Spoedpost. Gebruikt u bij het melden van een klacht over de Spoedpost altijd het speciale klachtenformulier spoedpost (pdf). U kunt dit via e-mail of per post toezenden aan de klachtenfunctionaris van de Spoedpost:

 • telefoonnummer: 088 - 876 52 50
 • e-mail: contact@spoedpost.nu
 • postadres: postbus 3274, 5203 DG 's Hertogenbosch

Cliëntenraad

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen en het verblijf van patiënten zo prettig mogelijk maken, heeft het Catharina Ziekenhuis een Cliëntenraad. Deze raad behartigt de belangen van patiënten van ons ziekenhuis. Ze behandelen onderwerpen die voor een grote groep patiënten van belang zijn.

Waarmee kunt u bij de Cliëntenraad terecht?

De Cliëntenraad volgt het beleid van het ziekenhuis op de voet. Ze verdiepen zich in praktische zaken over uiteenlopende onderwerpen zoals:

 • de hoogte van de parkeerkosten;
 • de tijd waarop gegeten wordt en de menu’s waaruit patiënten kunnen kiezen;
 • huisregels en regels over bijvoorbeeld roken.

De Cliëntenraad houdt zich ook bezig met het beleid van het ziekenhuis, bijvoorbeeld:

 • fusieplannen, inkrimpen en uitbreiden van werkzaamheden en verbouwingen;
 • de begroting en de jaarrekening;
 • de benoeming van leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Meer informatie

Blader gemakkelijk door het online jaarverslag Cliëntenraad 2015 en het jaarplan Cliëntenraad 2016.

Contact

Voor meer informatie of vragen over de Cliëntenraad, kunt u contact opnemen met ambtelijk secretaris Marja Gortmaker-Bijl.

Cliëntenraad 040 - 239 65 07 (ma. t/m do. van 09.00 tot 16.30 uur)