Het invriezen en opslaan van sperma (Folder)

Gynaecologie IVF centrum Laboratorium
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Het invriezen en opslaan van sperma (Folder)

Samen met uw behandelend arts hebt u besloten sperma te laten invriezen in het laboratorium van het Catharina Ziekenhuis. In deze folder kunt u meer lezen over de gang van zaken rondom het invriezen en opslaan van sperma.

Redenen voor invriezen sperma

Er kunnen diverse redenen zijn waarom mannen hun sperma willen laten invriezen. De semenbank van het laboratorium neemt echter al­leen sperma in bewaring als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

1. Medische indicatie arts

Er moet een medische indicatie door een arts gesteld zijn. De meest gangbare indicatie is als de man binnenkort een behandeling moet on­dergaan waardoor de vruchtbaarheid afneemt, bijvoorbeeld chemothera­pie, radiotherapie of een operatie.

2. Bloedonderzoek

Alle patiënten waar sperma van wordt ingevroren, moeten vooraf een bloedonderzoek ondergaan. Er wordt getest op diverse virussen. Bijvoorbeeld hepatitis B, hepatitis C (vormen van leverontsteking) en HIV (virus dat de verwekker is van AIDS).

3. Overeenkomst

Om te kunnen overgaan tot invriezen van sperma zijn alle mannen verplicht een bewaarovereenkomst te tekenen. Het is belangrijk dat deze overeen­komst van tevoren goed doorgelezen wordt. De ondertekende overeen­komst moet bij het eerstvolgende bezoek aan de medewerker van het laboratorium worden overhan­digd. Zonder overeenkomst is het niet mogelijk om sperma in het labo­ratorium op te slaan.

Wijze van aanmelden

De verwijzend arts meldt de man aan bij de semenbank van het laboratorium van het Catharina Ziekenhuis. Er kan dan direct een afspraak worden gemaakt voor het inleveren van een spermamonster. Tevens kan dan worden afgesproken wie zorg draagt voor het laten uitvoe­ren van het bloedonderzoek. Dit kan de verwijzend arts zijn of de semen­bank. Het telefoonnummer van het laboratorium vindt u onder ‘Contactgegevens’.

Opwekken spermalozing

Soms is het moeilijk om sperma te produceren. Daarom kunt u zelf bepalen of u de zaadlozing in het ziekenhuis wilt opwekken of thuis. Kiest u voor thuis dan moet u van tevoren bij het laboratorium een steriel spermapotje ophalen. Zij plak­ken er een afdruk van uw identiteitsbewijs op. U kunt het spermamonster op de afgesproken tijd inleveren bij het laboratorium. Eventueel maken zij dan meteen een vervolgafspraak.

Invriesprocedure

Vóór het invriezen wordt de kwali­teit van het sperma bepaald. Daarna wordt het gemengd met een speciale vloeistof die beschadiging door in­vriezen en ontdooien zoveel mogelijk voorkomt. In de praktijk blijkt dat niet iedere man sperma produceert dat geschikt is om in te vriezen. Het is mogelijk dat door een ziekte of door radiotherapie de sperma­productie al verminderd is. Om te bepalen of het sperma van een man goed genoeg is om in te vriezen, wordt enkele dagen na het invriezen een kleine hoeveelheid ontdooid en gecontroleerd. Het invriezen en bewaren van het sperma gebeurt in speciale rietjes waarop de persoonlij­ke gegevens van de patiënt vermeld staan. De rietjes worden opgeslagen in een vat met vloeibare stikstof bij een temperatuur van 196 °C onder nul.

De semenbank van het labo­ratorium adviseert doorgaans om meerdere spermamonsters te laten invriezen. Dit is belangrijk omdat de kwaliteit van het sperma na invriezen en ontdooien afneemt. Wij vragen u daarom om met tussenpauzes van één tot twee dagen meerdere sper­malozingen in te laten vriezen (gemid­deld drie keer).

De medewerkers van het labo­ratorium zijn niet gerechtigd om mondeling uitslagen aan patiënten door te geven. Uitslagen worden per post naar de patiënt, de huisarts en de verwijzend arts gestuurd.

Uiterlijk drie maanden na het invriezen van het sperma ontvangt u van ons een brief waarin staat hoeveel rietjes er in totaal zijn opgeslagen. Ook staat er vermeld hoeveel levende spermacellen er in één rietje zitten. Voor gebruik voor intra-uteriene inseminatie (IUI) streven we naar 1 miljoen bewegende cellen per behandeling. Voor een behandeling kunnen meerdere rietjes gebruikt worden. Bij een kleinere hoeveelheid rietjes of bewegende spermacellen kan gedacht worden aan technieken als in vitro fertilisatie (IVF) of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI). Vooraf is uiteraard niet bekend of het ingevroren sperma later gebruikt wordt. Als u, soms pas na vele ja­ren, gebruik wil gaan maken van het opgeslagen sperma, dan kunt u samen met uw partner een afspraak maken bij één van de gynaecologen op de polikliniek Gynaecologie.

Vereiste gegevens

De volgende gegevens moet de man tijdens het eerste bezoek aan het laboratorium overleggen:

  • Brief met korte toelichting van de verwijzend arts
  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) 
  • Indien bekend, de uitslag van het bloedonderzoek

Kosten

Aan het invriezen en opslaan van sperma zijn kosten verbonden. Het tarief is landelijk vastgesteld. De kosten voor het invriezen van sperma is per monster €238,02 (tarief 2024).

Daarnaast ontvangt u jaarlijks een rekening voor de opslag. De kosten voor opslag zijn landelijk vastgesteld op €82,84 (tarief 2024).  Voor actuele tarieven kunt u kijken op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

Wij adviseren u om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan of de kosten voor invriezen van sperma worden vergoed.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het laboratorium.

Contactgegevens

Algemeen Klinisch Laboratorium
040 – 239 86 12

Polikliniek Gynaecologie
040 – 239 93 00

Routenummer(s) en overige informatie over het Algemeen Klinisch Laboratorium kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/laboratorium


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden