In Vitro Fertilisatie (IVF) (Folder)

Gynaecologie IVF centrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

In Vitro Fertilisatie (IVF) (Folder)

Samen met uw behandelend gynaecoloog/fertiliteitsarts heeft u besloten over te gaan tot een In Vitro Fertilisatie (IVF) behandeling in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Deze methode heet ook wel reageerbuisbevruchting. Eicel en zaadcel worden buiten het lichaam (in vitro) bij elkaar gebracht om te proberen een bevruchting tot stand te brengen (fertilisatie). Als dat lukt, wordt de bevruchte eicel (embryo) overgeplaatst naar de baarmoederholte (embryotransfer).

In deze folder vindt u informatie over de behandeling. Het is belangrijk dat u deze informatie thuis aandachtig doorleest voordat u met de behandeling begint. Ook zult u nog gevraagd worden te kijken naar onze informatiefilm over IVF. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze voorleggen aan uw gynaecoloog/fertiliteitsarts of aan de medewerkers van de afdeling IVF. Gegevens over de bereikbaarheid van de IVF-afdeling en het behandelteam vindt u op de laatste pagina van deze folder en op de telefonische bereikbaarheidskaart die u nog zal ontvangen.

QR code IVF.pngBekijk ook onze voorlichtingsvideo over IVF en ICSI op www.catharinaziekenhuis.nl/vruchtbaarheidsbehandelingen of scan de QR-code.

De medewerkers van de afdeling IVF zijn zich ervan bewust dat aan deze behandeling een lange periode van ongewenste kinderloosheid vooraf is gegaan. Vaak is dat een tijd van veel onderzoeken, behandelingen, operaties, spanningen en teleurstellingen. Wij beseffen dat intimiteit en privacy in het geding kunnen komen en proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Indicaties

Oorspronkelijk is IVF ontwikkeld als behandeling voor paren bij wie de onvruchtbaarheid uitsluitend werd veroorzaakt door aan beide zijden (onherstelbaar) afgesloten eileiders.

Later bleek dat IVF ook bij andere vruchtbaarheidsproblemen een succesvolle behandeling kan zijn zoals:

 • Endometriose (baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder);
 • Ovulatiestoornis (stoornissen van de eisprong);
 • Verminderde vruchtbaarheid van de man;
 • Onverklaarde onvruchtbaarheid.

Bij een slechte zaadkwaliteit is de kans op spontane bevruchting met de reageerbuismethode klein. Het is echter ook mogelijk dat er geen bevruchting optreedt, terwijl het zaad wel van goede kwaliteit is. In beide gevallen kan gekozen worden voor ICSI (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie). ICSI is een toevoeging aan de IVF-behandeling, waarbij de zaadcel via een injectie in een eicel wordt ingebracht (zie hoofdstuk ICSI).

Succeskans

De kans op een succesvolle IVF-behandeling en zwangerschap wordt bepaald door verschillende factoren. Eén van de belangrijkste factoren is de leeftijd. Naarmate de vrouw ouder wordt, neemt de kans op een zwangerschap af.

In het Catharina Ziekenhuis volgen we de landelijke IVF-richtlijnen. Dit betekent dat we meestal één embryo terugplaatsen.

De kans op een zwangerschap is per embryoterugplaatsing ongeveer 30%. Soms is het mogelijk om ‘goede’ embryo’s die geschikt zijn voor terugplaatsing in te vriezen en op een later moment te ontdooien en daarna terug te plaatsen. De kans op zwangerschap is dan ongeveer 15%.

IVF-behandelteam

Het IVF-behandelteam in het Catharina Ziekenhuis bestaat uit de volgende personen:

 • 2 gynaecologen
 • 3 IVF-artsen
 • 4 IVF-verpleegkundigen
 • 1 specialistisch fertiliteitsverpleegkundige/echoscopiste
 • 1 verpleegkundig echoscopiste

Voorbereiding

Vooronderzoeken

Voorafgaand aan de eerste behandeling verrichten we op de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde standaard een aantal onderzoeken:

 • een vooronderzoek naar de redenen voor een IVF-behandeling;
 • een echo-onderzoek bij de vrouw;
 • een zaadonderzoek bij de man;

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van een IVF/ICSI behandeling hebben we een informatieve video gemaakt. Zo kunt u zich voorbereiden op de behandeling. Voor start van de behandeling vragen we u om deze video te bekijken. Daarna volgt een gesprek met de arts. Als alle onderzoeken zijn afgerond zal er een intakegesprek met de IVF-verpleegkundige worden ingepland. Verder is het nodig om voorafgaand aan de IVF-behandeling bij zowel de man als de vrouw een bloedonderzoek uit te voeren. U wordt gescreend op hepatitis B en C (geelzucht) en HIV (veroorzaker van AIDS). Soms wordt er gescreend op HTLV (een virus wat leukemie kan veroorzaken). Deze bloedscreening is twee jaar geldig en moet na deze periode worden herhaald.

Leefstijl

Een gezonde leefstijl is een belangrijke bijdrage aan uw vruchtbaarheid. De kans op een zwangerschap neemt af als één of beide partners rookt. Als u wel zwanger wordt, is er een verhoogde kans op een miskraam, placentaloslating en een vroeggeboorte. Om de kans op een gezonde zwangerschap zo groot mogelijk te maken, adviseren wij u te stoppen met roken.

Ook een gezond gewicht is een belangrijke bijdrage aan uw vruchtbaarheid. Wij hanteren een BMI grens van 38 bij behandelingen voor de voortplantingsgeneeskunde. U kunt via uw huisarts of uw gynaecoloog/IVF-arts informeren naar hulp bij het verbeteren van uw leefstijl.

Polikliniek

De arts op de polikliniek neemt nog een aantal zaken met u door. Er wordt onder andere afgesproken met welke medicijnen u gaat starten, of er één of twee embryo’s zullen worden teruggeplaatst en of u de resterende embryo’s van voldoende kwaliteit wilt laten invriezen. U krijgt de recepten voor de medicijnen al mee. Vervolgens maakt u een afspraak voor een intakegesprek. Dit intakegesprek wordt bij voorkeur zo kort mogelijk voor start van de behandeling gepland.

Intakegesprek

Voordat u met de eerste behandeling van start gaat, krijgt u een intakegesprek met een IVF-verpleegkundige. U kunt hiervoor een afspraak maken tijdens het telefonische spreekuur van de IVF-verpleegkundige (zie de telefonische bereikbaarheidskaart die u van de fertiliteitsarts/gynaecoloog meekrijgt). Tijdens het intakegesprek wordt de hele behandeling met u doorgenomen. De verpleegkundige spreekt met u af wanneer u met de medicijnen gaat starten, hoe u bij uzelf de injecties kunt toedienen en wanneer u naar het ziekenhuis moet komen.

De Gezondheidsraad adviseert alle vrouwen die zwanger willen worden foliumzuur en vitamine D te gebruiken. Wij nemen dit advies over en adviseren u daarom elke dag een tablet ‘Multivitamine voor de zwangere vrouw’ in te nemen. Omdat het moeilijk in te schatten is wanneer u daadwerkelijk zwanger wordt, raden wij u aan om tenminste 4 weken voor de start van de IVF-behandeling te beginnen met het slikken van multivitaminen. U moet hier de hele zwangerschap mee doorgaan.

Behandeling

Na alle voorbereidingen kunt u met de eigenlijke behandeling starten. Er zijn verschillende behandelschema’s. De arts bespreekt met u welk behandelschema het beste voor u is. In de volgende paragrafen bespreken we kort hoe twee van deze schema’s eruit kunnen zien.

Lang schema met een agonist (decapeptyl)

Er zijn verschillende middelen die gebruikt kunnen worden om de productie van uw eigen geslachtshormomen tijdelijk stil te leggen. Hierdoor kunnen we de cyclus beter onder controle houden, wat de kans op succes vergroot. Bij het lange schema gebruiken we decapeptyl. In deze periode kunt u soms een bloeding krijgen, dit is normaal.

 1. Downregulatiefase
  Met Decapeptyl wordt de productie van uw eigen geslachtshormoon tijdelijk ‘stilgelegd’ ofwel onderdrukt. Hierdoor kunnen we de cyclus beter onder controle houden, wat de kans op succes verhoogt.
 2. Stimulatiefase
  Met hormooninjecties worden de eierstokken gestimuleerd tot het laten rijpen van eiblaasjes (follikels). De kans op zwangerschap wordt zo vergroot.
Kort schema met antagonist (orgalutran)
 1. Stimulatiefase
  Bij het korte schema starten we op cyclusdag twee of drie van uw cyclus met hormooninjecties. Hiermee worden de eierstokken gestimuleerd tot het laten rijpen van eiblaasjes (follikels).
 2. Downregulatie
  Enkele dagen na start van de stimulatie starten we orgalutran, dit middel onderdrukt de eisprong.

De volgende onderdelen zijn voor ieder schema gelijk.

Follikelpunctie
De follikels (eiblaasjes) in de eierstokken worden via de schede aangeprikt met een holle naald. Tijdens een echo worden de eicellen uit de eiblaasjes gezogen.

Laboratoriumfase
Bij een IVF-behandeling worden de eicellen met het zaad samengebracht in een kweekschaaltje. Daar moet de bevruchting plaatsvinden en moeten de bevruchte eicellen zich ontwikkelen tot embryo’s.

Bij een IVF/ICSI-behandeling wordt in iedere eicel onder de microscoop een zaadcel geïnjecteerd.
De laboratoriumfase vindt plaats in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg.

Terugplaatsing
Via een dun buisje worden maximaal twee embryo’s in de baarmoeder teruggeplaatst. De terugplaatsing vindt doorgaans de 3e dag na de follikelpunctie plaats.

Echoscopie

Voor start van de stimulatiefase zal altijd een uitgangsecho worden gemaakt. Het is een vaginale echo. Als bij deze echo alles normaal is, mag u starten met de hormooninjecties. Om te zien hoe uw eierstokken op de medicijnen reageren, vinden regelmatig echocontroles plaats om te controleren of er eiblaasjes rijpen en of de rijping goed verloopt.

In principe vindt er geen punctie plaats als zich minder dan drie eiblaasjes of meer dan 30 eiblaasjes ontwikkelen. Rijpen er minder dan 3 eiblaasjes? Dan kan het zijn dat er geen nieuwe poging wordt opgestart omdat de kans op zwangerschap dan zeer laag is.

Stimulatiefase

Afhankelijk van de uitslag van de eerste echo (dit is stimulatiedag 1) start u met het dagelijks toedienen van hormooninjecties in de vorm van FSH (Follikel Stimulerend Hormoon). Deze worden onderhuids rondom de navel toegediend met behulp van een speciale injectiepen of injecties die u zelf moet klaarmaken. U (of uw partner) kunt dit eenvoudig thuis doen. U ontvangt hiervoor uitgebreide instructies van de IVF-verpleegkundige. De afspraken voor injecties en echo’s zijn op doordeweekse dagen tussen 08.00 en 14.00 uur en als dat nodig is op zondag op afspraak.

hCG-injectie

Als de rijping van de eiblaasjes goed verloopt wordt de dag en het tijdstip van de punctie afgesproken. U hoort dan ook wanneer u de Ovitrelle moet zetten. Deze spuit dient om de rijping en loslating van de eicellen in de eiblaasjes te bevorderen.

Na de hCG-injectie gebruikt u geen hormooninjecties en geen Decapeptylinjecties of Orgalutraninjecties meer.

Dag van de follikelpunctie

In de eierstokken bevinden zich follikels, ook wel eiblaasjes genoemd. Dit zijn blaasjes gevuld met vocht waarin de eicel zit. Tijdens een punctie wordt het vocht met de eicellen uit de eiblaasjes gehaald. Het aanprikken van deze eiblaasjes gebeurt via de vagina. Voor de totale ingreep staat een half uur gepland.

Na de punctie mag u naar de uitrustkamer. U kunt opgehaald worden door een kennis of familid of u wacht tot uw partner terug is uit Tilburg. Het is verstandig het die dag rustig aan te doen en niet meer te gaan werken. U krijgt instructies van de verpleegkundige mee.

Na de punctie wordt u gevraagd uw gewicht en temperatuur in de gaten te houden, daarom is het belangrijk dat u voor start van de behandeling een werkende thermometer en weegschaal heeft.

De bevruchting van de eicellen door de zaadcellen gebeurt in het laboratorium. Ons IVF-laboratorium bevindt zich in Tilburg. Dit betekent dat de partner op de dag van de punctie het verkregen vocht uit de eiblaasjes naar Tilburg brengt. De eitjes en het vocht zitten in afgesloten buisjes die in een transportkoffer worden geplaatst. Onze transportkoffer kan worden aangesloten op iedere 12 Volt aansluiting van een auto. Deze zorgt ervoor dat de eicellen op de juiste temperatuur gehouden worden. Bij aankomst in Tilburg levert u de koffer in bij het laboratorium en heeft u daarna de mogelijkheid om zaad te produceren. Bij het laboratorium is daar een speciale ruimte voor.

In IVF-laboratoria is kwaliteitszorg van groot belang en daaraan worden de nodige eisen gesteld. Voor een succesvol verloop van de behandeling is het van groot belang dat de kwaliteit van het zaad zo goed mogelijk is. Uw conditie kan de kwaliteit van het zaad beïnvloeden. Ziekte, koorts en medicijngebruik of veelvuldig alcoholgebruik kan hierop van invloed zijn. Als een van deze condities op u van toepassing is, moet u dit tijdig kenbaar maken aan het IVF-team. Het is wenselijk dat u twee tot vijf dagen voor de punctie geen zaadlozing heeft gehad. Een langere onthouding is niet goed voor de kwaliteit.

Medicijnen na de punctie

Om de kans van innesteling van de het embryo (de embryo’s) te verhogen, wordt met medicijnen het baarmoederslijmvlies in een zo goed mogelijke toestand gebracht.

Hiervoor wordt meestal gekozen voor tabletten (Utrogestan) die in de schede moeten worden ingebracht. Het schema hiervoor krijgt u van de verpleegkundige. Utrogestan kan zorgen voor meer afscheiding, hiervoor mag u een inlegkruisje gebruiken.

Complicaties en risico’s

Bij IVF worden de risico’s gevormd door zowel de toediening van hormonen, als de punctie. Er is een klein risico op een infectie of een bloeding. Ook bestaat er een kleine kans op het overstimulatie syndroom. De kans hierop is groter als er meer dan 15 eiblaasjes groeien. Groeien er meer dan 30 eiblaasjes? Dan kan het zijn dat we de behandeling stoppen of geen embryo zullen terugplaatsen.

Bij klachten als koorts, heftige buikpijn, misselijkheid/braken en sterke gewichtstoename dient u contact op te nemen met de IVF-afdeling,via 040 – 239 81 90. Buiten kantooruren kunt u de dienstdoende arts-assistent Gynaecologie bereiken via 040 – 239 81 40.

Soms loopt een jonge zwangerschap anders dan gehoopt. Er zijn zwangerschappen die eindigen in een miskraam of buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Er is altijd een kleine kans dat een kind een aangeboren afwijking heeft. Bij IVF of ICSI is die kans ongeveer 1% hoger dan bij een spontane zwangerschap. Wanneer we twee embryo’s terugplaatsen is er bij IVF of ICSI een verhoogde kans op een meerlingzwangerschap. Bij een meerlingzwangerschap is de kans op complicaties groter. Zo komt een vroeggeboorte vaker voor. Mede als gevolg van vroeggeboorte hebben meerlingkinderen ook een lager geboortegewicht, vaker een vertraagde ontwikkeling en is de kans op sterfte groter.

De moeder heeft een hogere kans op een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap.

De gevolgen van de IVF of ICSI behandeling op de gezondheid van zowel de vrouw als het kind worden goed in de gaten gehouden. Er blijkt geen verhoogd risico op borst- of eierstokkanker. Andere gevolgen lijken tot dusver verwaarloosbaar klein.

Laboratoriumfase

Bij een IVF-behandeling worden de eicellen, enkele uren na de follikelpunctie, met het zaad van de partner samengebracht in een kweekschaaltje. Dit kweekschaaltje wordt in een broedstoof geplaatst die de omstandigheden van de baarmoeder nabootst. Een dag later wordt onder de microscoop gekeken of de eicellen bevrucht zijn. Weer een dag later wordt er gekeken of uit de bevruchte eicellen embryo’s zijn ontstaan.

Tenslotte worden de embryo’s op dag 3 nogmaals beoordeeld en wordt bepaald welke embryo’s teruggeplaatst gaan worden.

Bij een ICSI-behandeling wordt in iedere eicel handmatig een zaadcel geïnjecteerd. Eerst wordt met behulp van de microscoop een geschikte zaadcel geselecteerd. Die wordt opgezogen met een uiterst fijne glazen pipet en rechtstreeks in de eicel gebracht. De pipet doorboort de eicel, waarna de zaadcel wordt losgelaten. Net als bij IVF wordt de volgende dag gekeken of de eicellen zijn bevrucht.

Cryopreservatie

Heeft een IVF- of ICSI-bevruchting meer embryo’s opgeleverd dan nodig is voor de transfer, dan kunnen boventallige embryo’s van goede kwaliteit worden ingevroren. Op de dag van de terugplaatsing wordt verteld hoeveel embryo’s geschikt zijn om terug te plaatsen. Het aantal embryo’s dat u teruggeplaatst krijgt, is met de arts op de polikliniek met u besproken. De overige geschikte embryo’s worden de dagen na de terugplaatsing nogmaals beoordeeld om definitief vast te stellen welke embryo’s van voldoende kwaliteit zijn om in te vriezen. Het kan gebeuren dat een embryo de invriesprocedure niet overleeft. Dit weten we pas wanneer het embryo wordt ontdooid.

Een volgende IVF-behandeling wordt pas gestart als alle ingevroren embryo’s zijn ontdooid en zo mogelijk zijn teruggeplaatst.

Omdat het hier om potentieel menselijk leven gaat, gaan wij uiterst voorzichtig en onder strikte voorzorgsmaatregelen met de ingevroren embryo’s om.

Dit betekent dat er een bewaarovereenkomst moet zijn tussen u en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) met regels waaraan beide partijen zich moeten houden. Zo’n bewaarovereenkomst komt zakelijk over, maar dergelijke afspraken moeten goed vastgelegd worden. De bewaarovereenkomst moet u op de dag van de follikelpunctie inleveren bij het IVF-laboratorium in Tilburg.

Indien u toestemming heeft gegegeven voor het invriezen van de overgebleven embryo’s ontvangt u binnen 2 weken na de embryotransfer van het IVF-laboratorium in Tilburg een brief waarin staat vermeld hoeveel embryo’s er van u zijn ingevroren.

Kwaliteit

Het IVF-laboratorium is CCKL-geaccrediteerd en voldoet aan strenge kwaliteitseisen die speciaal voor laboratoria in ziekenhuizen zijn opgesteld. Alle handelingen met eicellen, zaadcellen en embryo’s zijn in detail beschreven. Ook worden deze door alle medewerkers op dezelfde manier uitgevoerd. Hierdoor zorgen zij voor een constant en hoog kwaliteitsniveau van uw vruchtbaarheidsbehandeling.

Identificatie van eicellen en zaadcellen

Uw naam en uw geboortedatum worden door het laboratorium in Tilburg gebruikt om uw eicellen, zaadcellen en embryo’s te kunnen identificeren. Dit wordt nauwkeurig gecontroleerd.

Terugplaatsing

De embryotransfer vindt meestal drie dagen na de punctie plaats. Op de dag van de punctie vertelt de IVF-verpleegkundige u op welke dag de terugplaatsing is gepland, van het IVF-laboratorium hoort u het precieze tijdstip van de terugplaatsing. U dient telefonisch bereikbaar te zijn tot en met de dag van de terugplaatsing. Zo kan het IVF-laboratorium u bellen in het geval dat de embryotransfer niet doorgaat. Als u niets hoort, komt u naar de afspraak.

Er wordt meestal 1 embryo teruggeplaatst. Als u ouder bent dan 38 jaar of bij een 3e poging mogen in overleg met uw arts 2 embryo’s teruggeplaatst worden. De procedure is pijnloos. Na het inbrengen van een speculum (eendenbek) wordt het embryo (of embryo’s) via een dun slangetje in de baarmoeder gebracht.

Afhankelijk van het aantal eiblaasjes op de dag van de punctie, wordt er soms een extra controle ingepland om te beoordelen of er sprake is van een overstimulatie.  U krijgt hiervoor een afspraakkaartje mee van de IVF-verpleegkundige op de dag van de punctie.

Terugplaatsing van ingevroren embryo’s

Als u een negatieve zwangerschapstest heeft of als u gaat menstrueren na de IVF behandeling krijgt u via de verpleegkundige een afspraak met uw fertiliteitsarts/gynaecoloog voor een evaluatiegesprek. Als er embryo’s zijn ingevroren kunt u op dat moment bespreken wanneer en op welke wijze deze kunnen worden teruggeplaatst. Dit kan na een rustperiode van één of meerdere maanden.

Voor uitleg over het terugplaatsen van ingevroren embryo’s verwijzen we u naar de folder ‘Terugplaatsen van een ontdooid embryo (CRYO-ET)’. Deze is terug te vinden op de website van het Catharina Ziekenhuis.

Zwangerschapstest

Ongeveer 8 dagen na de punctie nestelt het embryo zich in het slijmvlies aan de binnenkant van de baarmoeder. Dit proces vormt de moeilijkste stap bij het tot stand komen van een zwangerschap. Niet alleen bij IVF maar ook in een natuurlijke cyclus. Als de menstruatie nog niet begonnen is, kan er op de zestiende dag na de terugplaatsing een zwangerschapstest worden gedaan met ochtendurine. Deze test kunt u thuis doen. We adviseren om pas te testen op de ingeplande datum. We vragen u om contact op te nemen met de IVF-afdeling om de uitslag van de zwangerschapstest door te geven.

Als u op de dag van de zwangerschapstest nog niet bent gaan menstrueren, betekent dat nog niet dat de uitslag van de zwangerschapstest positief is. Door Utrogestan of Ovitrelle kan de menstruatie namelijk later optreden dan normaal. Als u vóór de dag van de test bent gaan menstrueren, moet u dit melden bij de IVF-verpleegkundige, zie telefonische bereikbaarheidskaart. Bij een menstruatie of een negatieve test kunt u via de IVF-verpleegkundige een afspraak maken met uw fertiliteitsarts of gynaecoloog voor een evaluatiegesprek op de polikliniek.

Als de zwangerschapstest positief is, wordt u ongeveer 3 weken later verwacht voor een echoscopie waarbij wordt gekeken of het een goede zwangerschap betreft. Na deze echo heeft u ongeveer 3 weken later een afspraak bij uw behandelend fertiliteitsarts of gynaecoloog. Vooraf wordt dan opnieuw een echo gemaakt.

Duur van de behandeling

Een IVF-behandeling duurt gemiddeld twee maanden, inclusief voor- en nabehandeling. Na een IVF-behandeling kan de cyclus gedurende één maand ontregeld zijn.

Psychische belasting

Een IVF-behandeling kan veel van u vragen, zowel lichamelijk als geestelijk. Voor velen is het de laatste kans om een eigen kind te krijgen. De teleurstelling als er geen zwangerschap ontstaat, is dan ook heel groot. Zeker als u al een aantal behandelingen heeft ondergaan, kan het steeds moeilijker worden deze teleurstelling te verwerken.

Als u het moeilijk heeft met de spanning rond de behandeling, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de medewerkers van de afdeling IVF. U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met uw arts of met een IVF-verpleegkundige. Zij kunnen samen met u kijken of extra psychosociale begeleiding zinvol is. In het ziekenhuis wordt een training gegeven genaamd ‘Kinderwens in je leven’ (zie hoofdstuk emotionele of psychische ondersteuning). Achter in deze folder vindt u bovendien de gegevens van een aantal verenigingen die u kunnen helpen bij het omgaan met vruchtbaarheidsproblemen.

Registratie

Van overheidswege zijn wij verplicht u erop te wijzen dat de vele gegevens over uw behandeling opgeslagen worden in een database. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor rapportage over de behandeling in het algemeen, uw naam wordt hierbij nooit genoemd.

Evaluatie

Na iedere IVF/ICSI-behandeling vindt er een evaluatie plaats alvorens een nieuwe behandeling te starten. Dit gebeurt op de polikliniek met uw arts. De afgelopen behandeling wordt met u doorgesproken en er wordt gekeken of er aanpassingen nodig of gewenst zijn.

Er wordt na een punctie geadviseerd een maand, of een cyclus, rust te nemen. Na de vele hormonen die u heeft gehad tijdens de IVF/ICSI-behandeling blijken de eerste maand de eigen hormonen vaak nog uit balans. Voordat u een nieuwe IVF/ICSI-behandeling wilt starten is het belangrijk dat het evaluatiegesprek heeft plaatsgevonden.

Staken behandeling

Het kan gebeuren dat uw lichaam niet of niet voldoende reageert op de behandeling met hormonen. Dat komt vaker voor bij vrouwen van 39 jaar of ouder. En ook bij vrouwen met minder eicellen. Daarom starten wij bij deze vrouwen meestal met de maximale dosering hormonen. Ontstaan hiermee niet meer dan 2 eiblaasjes? Dan geeft een IVF-behandeling waarschijnlijk geen grotere kans op zwangerschap. Dit is slecht nieuws. Het kan betekenen dat we geen nieuwe behandeling starten.

Kosten en verzekering

De kosten van de eerste drie IVF-behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket, na aftrek van het eigen risico. Een behandeling bestaat uit medicijnen, de punctie en plaatsing van een embryo. Ook het gebruik van ingevroren embryo’s, welke ontstaan zijn uit een eerdere punctie, vallen voor de verzekering onder diezelfde IVF-behandeling. Het gebruik van deze ingevroren embryo’s tellen niet als een nieuwe behandeling. Ook het plaatsen van de ingevroren embryo’s hoort bij de voorafgaande IVF-behandeling en telt niet als een extra behandeling. Zolang u geen nieuwe punctie hebt gehad ziet de verzekering dit niet als extra behandeling.

We zijn verplicht om voor zowel de man, als de vrouw een rekening bij de zorgverzekering in te dienen. Aangezien wetgeving en verzekeringen kunnen wijzigen, raden wij u aan uw eigen polis van uw zorgverzekering te lezen.

Voor vragen over de kosten van een IVF-behandeling, kunt u contact opnemen met de afdeling administratie van het Catharina Ziekenhuis, telefoonnummer 040 – 239 89 18.

Ondersteuning 

Een behandeling in het ziekenhuis om zwanger te worden, is voor de meeste patiënten een intensieve, spannende periode die veel kan vergen op fysiek en emotioneel gebied. Er zijn verschillende soorten ondersteuning.

Emotionele of psychische ondersteuning

Kinderwens in je leven
Het Catharina Ziekenhuis biedt vrouwen die het IVF-traject ingaan of hiermee bezig zijn een mogelijkheid voor individuele ondersteuning. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Ethiek & Zin, via telefoonnummer 040 – 239 85 20.

Verenigingen en instanties

Patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek FREYA
Postbus 476
6600 AL Wijchen
024 – 645 10 88
www.freya.nl

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een coassistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de  zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? U kunt de veelgestelde vragen lezen op www.catharinaziekenhuis.nl/ivf-centrum. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de IVF verpleegkundige. Zie telefonische bereikbaarheidskaart, deze heeft u op de polikliniek en/of bij de intake ontvangen.

Contactgegevens

IVF-afdeling

Voor afspraken (van echo’s, zaadonderzoek en andere onderzoeken)
Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur
040 – 239 81 90

In noodgevallen kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Gynaecologie 040 – 239 93 00.

Buiten kantoortijden, kunt u de dienstdoende arts-assistent gynaecologie bereiken.

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Routenummer(s) en overige informatie over de ivf-afdeling vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/ivfcentrum


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden