Medische Psychologie en Psychiatrie – Polikliniek volwassenen (Folder)

Psychologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Medische Psychologie en Psychiatrie – Polikliniek volwassenen (Folder)

U bent door uw medisch specialist of huisarts (in geval van een verwijzing naar Psychiatrie) verwezen naar de polikliniek Medische Psychologie of Psychiatrie. Deze folder is bedoeld om u in het kort kennis te laten maken met deze poliklinieken. Deze folder gaat specifiek over de diagnostiek en behandeling van de psycholoog binnen deze poliklinieken.

Eerste gesprek

U ontvangt een uitnodiging voor een eerste gesprek met de psycholoog. In dit gesprek komt onder andere aan de orde hoe lang de klachten al spelen. Als u dit wenst, kunt u uw partner of een familielid meenemen naar dit gesprek. Het is mogelijk dat er een psycholoog in opleiding bij het gesprek aanwezig is.

Soms is een gesprek voldoende om zicht te krijgen op uw klachten en wat er aan de hand is, maar soms zijn er extra gesprekken nodig. Het kan ook zijn dat er een psychologisch of een neuropsychologisch onderzoek nodig is.

(Neuro)Psychologisch onderzoek

Na het eerste gesprek of gesprekken kunt u worden uitgenodigd voor een (neuro)psychologisch onderzoek. Doel van dit onderzoek is het verzamelen van gegevens ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling. De psychologisch medewerker verricht het onderzoek. Bij dit onderzoek kan uw partner of ander familielid niet aanwezig zijn. Er wordt, uiteraard met uw medeweten, soms wel informatie aan uw partner of een ander familielid gevraagd met behulp van een vragenlijst.

Als u normaal gesproken gebruik maakt van een leesbril, verzoeken wij u deze mee te nemen voor het onderzoek. Een onderzoek duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur, tenzij anders met u is afgesproken.

De uitslag van het onderzoek wordt tijdens de volgende afspraak door de psycholoog met u besproken.

Indien aan u wordt voorgesteld om een dergelijk onderzoek plaats te laten vinden, wordt u hierover uitgebreider geïnformeerd.

Psychologische behandeling

Na de onderzoeksgesprekken en het eventuele (neuro)psychologisch onderzoek volgt er een adviesgesprek. Er wordt dan ook met u besproken of er behandeling nodig is, of deze plaats kan vinden op de polikliniek Medische psychologie en/of Psychiatrie en hoe deze behandeling er uit zal zien. Samen met de psycholoog stelt u doelen voor de behandeling. Ook kan het zijn dat een behandeling elders meer op zijn plaats is.

Privacy

Uw dossier

Uw psycholoog houdt een dossier bij van alle gegevens die van belang zijn in het kader van uw behandeling. Deze gegevens worden vastgelegd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis. In het EPD maakt de psycholoog aantekeningen die noodzakelijk zijn voor een goede zorgverlening aan u en over contacten die hij of zij met u heeft gehad. Dit kunnen gegevens over uw gezondheid zijn, maar ook administratieve gegevens zoals uw naam, adres en geboortedatum. Deze aantekeningen zijn afgeschermd en worden alleen bekeken door medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn.

Delen van informatie met medewerkers binnen het Catharina Ziekenhuis

De psycholoog maakt vervolgens ook een samenvatting van de resultaten van het onderzoek en het advies voor uw behandeling. Deze samenvatting is bedoeld voor de verwijzer en eventueel andere hulpverleners die actief bij uw behandeling betrokken zijn. In uw EPD is deze samenvatting ook inzichtelijk voor medewerkers in het ziekenhuis die werkzaam zijn binnen hetzelfde specialisme als uw verwijzer, maar niet direct bij uw behandeling betrokken zijn. Het is deze medewerkers niet toegestaan om in uw dossier te kijken. Het ziekenhuis houdt daarop toezicht.

Delen van informatie met medewerkers buiten het Catharina Ziekenhuis

De psycholoog zet de samenvattende gegevens ook in een brief. Deze brief is bedoeld voor de huisarts en eventueel ook voor andere hulpverleners buiten het ziekenhuis, die bij u betrokken zijn. De psycholoog mag niet zonder uw schriftelijke toestemming brieven verstrekken aan de huisarts of andere hulpverleners buiten het ziekenhuis. De samenvattingen in uw dossier en de brieven kunt u wanneer u dit wenst, voorafgaand aan verzending inzien en u kunt daar
een afschrift van krijgen. De brieven zijn ook in te zien via het patiëntenportaal MijnCatharina

Schriftelijke toestemming

De psycholoog vraagt u schriftelijk toestemming voor het verzenden van brieven en het delen van informatie met de verwijzer in uw dossier. De psycholoog zal u, voordat de samenvatting in uw dossier gedeeld wordt met anderen en voordat de brief naar de huisarts verzonden wordt, een schriftelijke toestemmingsverklaring voorleggen met het verzoek om deze te ondertekenen. Mocht dat tot vragen en/of bezwaren leiden dan horen wij dat graag van u.

Rechten, plichten en klachten

U heeft recht op elektronische inzage en afschrift van uw dossier. Ook kunt u een afschrift van de brief aan de verwijzer ontvangen als u dat wenst. Ook heeft u recht op corrigeren van de rapportage aan de verwijzer en de huisarts, uitgezonderd de conclusie en het beleid. U mag er ook voor kiezen de rapportage te blokkeren.

Op de website van het Catharina Ziekenhuis kunt u aanvullende informatie vinden over uw rechten, plichten en wat u kunt doen als u een klacht heeft. We verwijzen u hiervoor graag naar de pagina: ‘Rechten & plichten’ en de folder ‘Klachtenbemiddeling en -behandeling’ op onze website www.catharinaziekenhuis.nl

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan op werkdagen, tussen 08.30 en 16.30 uur, contact op met de polikliniek Medische psychologie en Psychiatrie of stel uw vragen bij uw eerste afspraak op de polikliniek aan de psycholoog.

Dit telefoonnummer kunt u eveneens (tijdig) bellen als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen.

Bent u ontevreden over de zorg vanuit de polikliniek Medische Psychologie en Psychiatrie, dan willen we graag dat u dit met ons bespreekt, zodat we tot een oplossing kunnen komen.

Is dit niet voldoende voor u, dan kunt u contact opnemen met bureau Patiëntenbelangen. Meer informatie kunt u lezen in de folder ‘Bent u ontevreden of heeft u een klacht?’.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis

Telefoon 040 – 239 91 11

www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Medische psychologie en Psychiatrie

040 – 239 90 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Medische psychologie en Psychiatrie kunt u terugvinden op
www.catharinaziekenhuis.nl/medische-psychologie-volwassenen


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden