Persoonsgegevens (Folder)

Algemeen
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Persoonsgegevens (Folder)

Verwerking van uw persoonsgegevens

Waarschijnlijk is er geen branche te vinden die zoveel gegevens over personen registreert als de gezondheidszorg. Dat beperkt zich niet tot het opnemen van naam, adres, leeftijd of geslacht. Het gaat veel verder. Informatie over onderzoek, behandeling en prognose, maar ook over psychische, sociale en maatschappelijke omstandigheden worden tot in de details beschreven. Allemaal gegevens die uiterst privacygevoelig zijn.

Voor de kwaliteit van de gezondheidzorg is een goede opslag van patiëntgegevens van essentieel belang voor onderzoek en behandeling. Die gegevens moeten op elk moment van de dag en op iedere dag in de week beschikbaar zijn. Niet alleen voor de behandelend arts zelf, maar ook voor anderen die onderzoeken en/of behandelingen bij de patiënt uitvoeren in opdracht of op verzoek van de arts.

Daarom worden al die gegevens in een dossier opgeslagen. Ook binnen het Catharina Ziekenhuis hebben we dagelijks te maken met informatie van personen in medische of verpleegkundige dossiers.

Bescherming persoonsgegevens

Om te voorkomen dat uw persoonsgegevens voor een verkeerd doel worden gebruikt, bestaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet beschrijft de plichten van het ziekenhuis en uw rechten bij het gebruik van uw persoonsgegevens.

We mogen uw gegevens alleen gebruiken als daar een goede reden voor is of als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Het Catharina Ziekenhuis is aan strenge regels gebonden in het omgaan met persoonsgegevens. Nauwkeurig is vastgelegd wie met welk doel tot die gegevens toegang heeft, wie daar inzage in mag hebben, wie er een afschrift van mag aanvragen, enzovoorts.

Het Catharina Ziekenhuis gebruikt voor het opslaan van patiëntgegevens niet alleen het gebruikelijke ‘papieren’ dossier. Steeds vaker leggen we gegevens in een elektronisch patiëntendossier vast. Voor beide dossiers gelden dezelfde regels.

Rechten en plichten

Het ziekenhuis heeft plichten bij het verwerken van uw gegevens. We moeten zorgvuldig met uw gegevens omgaan en we moeten u laten weten wat er met uw gegevens gebeurt.

Patiënten hebben het recht gegevens in te zien. U mag om een kopie van uw gegevens vragen. Ook is het mogelijk gegevens te verbeteren of te verwijderen. Het Bureau Patiëntenbelangen van het ziekenhuis kan u hierover nader informeren en u hier eventueel bij helpen.

Met andere woorden:

De bescherming van uw persoonsgegevens (voor zover die terugkomt in het registreren en opslaan van uw gegevens) is goed geregeld.

Vragen/opmerkingen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen over de privacybescherming van uw gegevens? Dan kunt u contact opnemen met het Bureau Patiëntenbelangen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Bureau Patiëntenbelangen
040 – 239 84 10

Routenummer(s) en overige informatie over Bureau Patiëntenbelangen kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden