Plotsdoofheid (Sudden deafness) (Folder)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Plotsdoofheid (Sudden deafness) (Folder)

Uw huisarts heeft voorgesteld om u door de KNO arts te laten onderzoeken omdat u met één oor plotseling veel slechter bent gaan horen of dat u plotseling doof bent geworden aan één oor. Deze folder geeft u informatie over wat de KNO-arts in het Catharina Ziekenhuis met u bespreekt. Zo kunt u zich voorbereiden en na het gesprek alles nog eens doorlezen.

Wat is plotsdoofheid?

Bij plotsdoofheid verslechtert het gehoor in korte tijd. Het gehoorverlies ontstaat meestal binnen enkele seconden tot minuten.

Iedereen, van jong tot oud, kan dit overkomen. In Nederland komt éénzijdige plotsdoofheid jaarlijks bij ongeveer 8 op de 100.000 mensen voor. Soms wordt het gehoorverlies bij het opstaan bemerkt omdat het ook tijdens de slaap kan ontstaan. Het geluid klinkt ineens doffer, blikkeriger, vervormd of er is een echogeluid. Soms hoort het oor helemaal niets meer. Veel patiënten ervaren een drukgevoel of een vol, verstopt gevoel in of rond het aangedane oor.

Als het gehoorverlies aan één oor optreedt, verdwijnt het vermogen om te bepalen uit welke richting geluid komt en wordt het verstaan van mensen in een rumoerige omgeving (recepties, feesten) moeilijker.

Meestal ontstaat ook oorsuizen bij de gehoorvermindering. Eigenlijk is de benaming “oorsuizen” niet altijd juist. Het geluid is namelijk niet altijd suizend van karakter maar kan ook brommend, dreunend of fluitend zijn.

Een stoornis in het evenwicht kan er ook bij optreden. Dit gebeurt bij ongeveer eenderde van de mensen met een plotsdoofheid. De ernst van de evenwichtsstoornis kan variëren van een wat licht gevoel in het hoofd of enige onzekerheid bij het lopen tot een hevige draaiduizeligheid met de neiging tot omvallen. Dit laatste komt zelden voor.

Van plotsdoofheid wordt gesproken als in de omzetting van de geluidstrilling in een elektrisch signaal of in de geleiding van dit elektrische signaal door de gehoorzenuw een stoornis optreedt. Verstopping van de gehoorgang door oorsmeer of bij vocht in het middenoor kan het gehoor ook afnemen. Dit valt niet onder het begrip “plotsdoofheid” of “sudden deafness”.

Waardoor wordt plotsdoofheid veroorzaakt?

Voor plotsdoofheid wordt niet altijd een oorzaak gevonden. In een aantal gevallen is er een direct verband met een gebeurtenis of ziekte:

  • een hoofdletsel, waarbij het binnenoor beschadigd raakt
  • een plotselinge drukverandering bijvoorbeeld bij tillen van een zwaar voorwerp; door de hoge druk kan het binnenoor beschadigd worden
  • door een ernstige infectie zoals een hersenvliesontsteking, waarbij het binnenoor door bacteriën beschadigd wordt
  • door een brughoektumor; dit is een goedaardige tumor die op de gehoorzenuw kan drukken.

In andere gevallen is er een minder duidelijk verband:

  • virussen kunnen waarschijnlijk het binnenoor beschadigen net als bacteriën. Kort na de beschadiging is het virus al door het lichaam gedood en dan is het niet meer zeker of het virus de plotsdoofheid heeft veroorzaakt
  • een fout in het afweersysteem waarbij het lichaam antistoffen maakt tegen het binnenoor
  • doorbloedingsstoornissen van het oor; patiënten met slechte bloedvaten hebben een grotere kans op plotsdoofheid. De bloedvaten in het oor zijn echter zo klein dat zij niet te zien zijn op röntgenfoto’s; een dichtgeslibd bloedvat in het oor kan dus niet zichtbaar gemaakt worden.

De KNO-arts onderzoekt de mogelijke oorzaak. Het onderzoek bestaat meestal uit gehooronderzoek, bloedonderzoek en een MRI-scan van het gehoororgaan en gehoorzenuw. De exacte oorzaak blijft vaak onduidelijk. De meeste patiënten met plotselinge doofheid blijken overigens verder kerngezond te zijn.

Hoe is het beloop van plotsdoofheid?

Bij plotselinge doofheid met een onbekende oorzaak kan het gehoor vanzelf herstellen. Dat gebeurt bij ongeveer 30% procent van de patiënten. Bij ongeveer 30% van de patiënten verbetert het gehoor wel enigszins maar is de restschade zo groot dat het herstel in de praktijk weinig of niets oplevert. Bij de overige patiënten herstelt het gehoor niet. In hoeverre het gehoor verbetert, hangt mede af van de ernst van het gehoorverlies. Is het oor (bijna) helemaal doof, dan is de kans op herstel klein. Is het gehoorverlies gering, dan is het vooruitzichten beter. Gehoorherstel gebeurt in de eerste weken nadat het gehoorverlies is opgetreden. Na drie tot zes maanden is over het algemeen geen verdere verbetering van het gehoor te verwachten. Evenwichtsstoornissen en de drukgevoelens op het oor verdwijnen meestal helemaal. Het oorsuizen blijft wel vaak aanwezig.

Veel patiënten met een éénzijdige plotselinge doofheid zijn bang dat het gezonde oor ook plotseling doof kan worden. In de praktijk blijkt dit vrijwel nooit voor te komen. Ook kan het goede oor niet overbelast raken of slijten doordat het gehoor aan de andere kant is afgenomen. Extra voorzichtigheid is wel op zijn plaats bij ontstekingen aan het gezonde oor. Ook is het belangrijk om het gezonde oor tegen lawaai te beschermen ter voorkoming van lawaaibeschadiging.

Is er behandeling van plotsdoofheid mogelijk?

Als er voor de plotselinge doofheid een oorzaak wordt gevonden, dan wordt de behandeling daarop gericht. Bij plotselinge doofheid waarvoor géén oorzaak is gevonden kunnen ontstekingsremmende geneesmiddelen het herstel van het gehoor positief beïnvloeden. Als het gehoorverlies langer dan tien tot veertien dagen heeft bestaan, is het volgens de huidige inzichten niet meer zinvol om medicijnen te geven en moet het spontane herstel worden afgewacht.

Soms kan een hoortoestel het gehoorverlies verminderen. Een hoortoestel maakt het geluid harder, maar niet altijd duidelijker. In de praktijk heeft een hoortoestel vooral zin als het gehoor aan beide oren slecht is. Als namelijk het goede oor nog heel goed hoort, dan valt het resultaat van een hoortoestel vaak tegen.

In het zeer zeldzame geval dat een patiënt aan beide oren doof is geworden hebben meestal speciale hulpmiddelen nodig. Dan is eventueel een implanteerbaar hoortoestel (cochleair implantaat) te overwegen.

Het plotselinge verlies van het gehoor aan één of beide zijden heeft vaak vergaande gevolgen voor een patiënt, zowel in het dagelijks functioneren als emotioneel. Goede begeleiding en revalidatie is dan belangrijk. Naast een audiologisch centrum (AC) kan ook het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid een rol spelen in de begeleiding en revalidatie. De Stichting Plotsdoven heeft ook een eigen patiëntenfolder.

Stichting Plotsdoven

Deze organisatie behartigd de belangen van plots- en laatdoven. Daarbij staat de zelfredzaamheid en re-integratie in de horende maatschappij voorop.
Postbus 231
3500 AE Utrecht
030 – 695 87 19
E-mail: info@stichtingplotsdoven.nl
Website: www.stichtingplotsdoven.nl

Bureau Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden

Deze instelling is verantwoordelijk voor het maatschappelijk werk voor auditief en communicatief gehandicapten in heel Nederland. De afdeling maatschappelijk werk biedt hulp aan doven en slechthorenden op maatschappelijk en persoonlijk gebied. Ook houdt ze zich bezig met opleidingen en loopbaanbegeleiding voor doven en ernstig slechthorenden. De afdeling opleidingen kan dove en slechthorende mensen die een opleiding willen volgen adviseren over de mogelijkheden. Ook geeft zij cursussen aan mensen met een normaal gehoor over het omgaan met doven en ondersteunt en begeleidt dove werknemers in de ontwikkeling van hun loopbaan. Men biedt ook advies aan werkgevers die dove werknemers in dienst willen nemen. De medewerkers zijn geschoold in gebarentaal en kennen de dovencultuur. U kunt zich aanmelden bij het centrale adres of via maatschappelijk werk in de regio.
Karnemelksloot 31
2806 BA GOUDA
Telefoon: 0182 – 67 02 35
E-mail info@bdds.nl
Website: www.bdds.nl

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek KNO.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek KNO
040 – 239 71 30

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek KNO vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/keel-neus-en-oorheelkunde


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden