Psychologie in het Obesitascentrum (Folder)

Obesitascentrum Psychologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Psychologie in het Obesitascentrum (Folder)

Om een bariatrische ingreep te laten slagen, is het belangrijk om ook uw leefstijl blijvend te veranderen. Door uw leefstijl te veranderen, wordt de kans veel groter dat u met de operatie bereikt wat u graag wilt, namelijk gezonder worden door gewicht te verliezen. In deze folder over het psychologische traject leest u op welke manier de psychologen van het Obesitascentrum dit samen met u willen bereiken.

Overgewicht wordt voor een belangrijk deel bepaald door uw eigen gedrag. Vaak heeft het overgewicht te maken met gewoontegedrag. Gedrag dat u waarschijnlijk wel herkent: meer eten in de weekenden, als er visite is, op verjaardagen en dergelijke. Maar het komt ook voor dat emotionele of psychische problemen samenhangen met uw eetgedrag. Als u niet aan deze risicofactoren en gewoontegedrag werkt, is de kans groot dat de bariatrische ingreep minder succesvol is. Het belangrijkste is om uw leefstijl blijvend te veranderen.

Als u weet waarom u bijvoorbeeld emotioneel eetgedrag vertoont, kunt u daar aan werken.

Introductie

Tijdens de (film over) de introductie bijeenkomst krijgt u informatie over de ingreep. Mocht u beslissen uiteindelijk deel te nemen aan het bariatrisch traject, dan wordt u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen en om uw eetgedrag twee weken te registreren. Hierdoor krijgt u meer inzicht op uw eetgedrag. Tijdens de screening worden de eetregistraties en de vragenlijsten besproken.

Tijdens de introductie bijeenkomst wordt uitgelegd hoe u kunt registreren. Belangrijk is in ieder geval dat u alles opschrijft wat u eet en drinkt.

Screening

Het bariatrisch traject start vervolgens met een screeningsochtend. U heeft dan ook een gesprek met de psycholoog. We vinden het belangrijk dat u goed geinformeerd en voorbereid bent in de keuze voor de operatie. In het gesprek met de psycholoog wordt gesproken over deze voorbereiding en uw keuzes. Ook worden factoren onderzocht die de kans op succes na de operatie kleiner kunnen maken.

Als er sprake is van risicofactoren wordt u geadviseerd om daar eerst iets aan te doen voordat u de ingreep ondergaat. De kans op succes op lange termijn is namelijk kleiner als de risicofactoren blijven bestaan.

Soms lukt het niet om alle belangrijke informatie te bespreken in de screening. Dan wordt er een tweede afspraak bij de psycholoog gepland.

Eerdere professionele hulpverlening

Mocht u in het verleden (maximum 10 jaar geleden) in behandeling zijn geweest bij een psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker, leefstijl coach dan is het noodzakelijk dat u gegevens hiervan zelf tijdig opvraagt en meeneemt naar uw screeningsafspraak. Zonder deze informatie kunnen wij niet tot een zorgvuldig advies komen

Voor het verkrijgen van deze informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts, instelling of praktijk waar u hulp heeft gehad. Organisaties zijn verplicht u informatie te verstrekken over gelopen behandeltrajecten.

MultiDisciplinair Overleg (MDO)

Vervolgens worden de gegevens uit de screening in het multidisciplinaire team besproken. Er volgt dan een advies aangaande uw bariatrisch traject. Dit advies is een team advies en wordt door een van de chirurgen met u besproken.

Voortraject

Onderdeel van het advies kan een voortraject zijn binnen of buiten het Obesitascentrum. In een psychologisch voortraject wordt gewerkt aan het verminderen van de risicofactoren die het uiteindelijke effect van de operatie negatief zouden kunnen beïnvloeden.

Het kan gebeuren dat tijdens of na een voortraject wordt besloten dat mensen niet meer in aanmerking komen voor de operatie. Ook zijn er mensen die succesvol een voortraject afronden en dan alsnog besluiten zelfstandig zonder een operatie verder te gaan.

Na afronding van een extern voortraject vragen wij informatie op bij de desbetreffende behandelaar. Daarna zal in een vervolggesprek opnieuw worden bekeken of u in aanmerking komt voor de ingreep.

Voorbereidingen voor de operatie

Wanneer er een positief advies voor een operatie wordt gegeven (direct na de screening of na het succesvol afronden van een voortraject), dan volgt u een middagvullend programma.

Dit programma bestaat uit:

  • een gesprek met uw bariatrisch chirurg die het vervolg met u zal bespreken en de operatiedatum samen met u zal plannen (pre-op
    gesprek);
  • een intake bij de anesthesie;
  • een voorbereidend groepsgesprek dat wordt geleid door één van onze diëtisten.

Natraject

Voor velen is de bariatrische ingreep een hulpmiddel om het eetgedrag te veranderen. Echter kan de werking van dit hulpmiddel afnemen. Het komt voor dat mensen dan terugvallen in een ongezondere leefstijl of andere problemen ontwikkelen. U heeft dan de mogelijkheid om met ons in gesprek te gaan.

Problemen waar u na de ingreep tegen aan kunt lopen zijn onder andere:

  • terugval in oud eetgedrag;
  • verstoord eetpatroon (bijvoorbeeld grazen);
  • eetstoornis (eetbuien, emotioneel eetgedrag);
  • overdreven angst voor gewichtstoename;
  • ontevreden zijn over de lichaamsvorm of bepaalde onderdelen van het lichaam.

Wanneer u tegen dergelijke problemen na uw operatie aan loopt, kunt u deze bespreken met de verpleegkunde of arts. Zij zullen samen met u kijken of een verwijzing voor psychologische diagnostiek en eventueel behandeling aan de orde is.

Privacy

Uw dossier

Uw psycholoog houdt een dossier bij van alle gegevens die van belang zijn in het kader van uw behandeling. Deze gegevens worden vastgelegd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis. In het EPD maakt de psycholoog aantekeningen die noodzakelijk zijn voor een goede zorgverlening aan u en over contacten die hij of zij met u heeft gehad. Dit kunnen gegevens over uw gezondheid zijn, maar ook administratieve gegevens zoals uw naam, adres en geboortedatum. Deze aantekeningen zijn afgeschermd en worden alleen bekeken door medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn.

Delen van informatie met medewerkers binnen het Catharina Ziekenhuis

De psycholoog maakt vervolgens ook een samenvatting van de resultaten van het onderzoek en het advies voor uw behandeling. Deze samenvatting is bedoeld voor de verwijzer en eventueel andere hulpverleners die actief bij uw behandeling betrokken zijn. In uw EPD is deze samenvatting ook inzichtelijk voor medewerkers in het ziekenhuis die werkzaam zijn binnen hetzelfde specialisme als uw verwijzer, maar niet direct bij uw behandeling betrokken zijn. Het is deze medewerkers niet toegestaan om in uw dossier te kijken. Het ziekenhuis houdt daarop toezicht.

Delen van informatie met medewerkers buiten het Catharina Ziekenhuis

De psycholoog zet de samenvattende gegevens ook in een brief. Deze brief is bedoeld voor de huisarts en eventueel ook voor andere hulpverleners buiten het ziekenhuis, die bij u betrokken zijn. De psycholoog mag niet zonder uw schriftelijke toestemming brieven verstrekken aan de huisarts of andere hulpverleners buiten het ziekenhuis. De samenvattingen in uw dossier en de brieven kunt u wanneer u dit wenst, voorafgaand aan verzending inzien en u kunt daar
een afschrift van krijgen. De brieven zijn ook in te zien via het patiëntenportaal MijnCatharina

Schriftelijke toestemming

De psycholoog vraagt u schriftelijk toestemming voor het verzenden van brieven en het delen van informatie met de verwijzer in uw dossier. De psycholoog zal u, voordat de samenvatting in uw dossier gedeeld wordt met anderen en voordat de brief naar de huisarts verzonden wordt, een schriftelijke toestemmingsverklaring voorleggen met het verzoek om deze te ondertekenen. Mocht dat tot vragen en/of bezwaren leiden dan horen wij dat graag van u.

Rechten, plichten en klachten

U heeft recht op elektronische inzage en afschrift van uw dossier. Ook kunt u een afschrift van de brief aan de verwijzer ontvangen als u dat wenst. Ook heeft u recht op corrigeren van de rapportage aan de verwijzer en de huisarts, uitgezonderd de conclusie en het beleid. U mag er ook voor kiezen de rapportage te blokkeren.

Op de website van het Catharina Ziekenhuis kunt u aanvullende informatie vinden over uw rechten, plichten en wat u kunt doen als u een klacht heeft. We verwijzen u hiervoor graag naar de pagina: ‘Rechten & plichten’ en de folder ‘Klachtenbemiddeling en -behandeling’ op onze website www.catharinaziekenhuis.nl

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Obesitascentrum.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Obesitascentrum
040 – 239 98 50

Routenummer(s) en overige informatie over het Obesitascentrum kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/obesitascentrum


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden