Psychologische zorg voor kinderen en jeugdigen (Folder)

Psychologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Psychologische zorg voor kinderen en jeugdigen (Folder)

Uw kind is door een kinderarts of andere medisch specialist voor psychologische zorg doorverwezen naar de kinder- en jeugdpsychologen van het Catharina Ziekenhuis. In deze folder geven we u informatie over de mogelijkheden van de kinder- en jeugdpsychologen om de klachten van uw kind te behandelen. Ook krijgt u informatie over de werkwijze van de kinder- en jeugdpsychologen.

Wanneer gaat uw kind naar een kinder- en jeugdpsycholoog?

U kunt bij de kinderpsycholoog van de afdeling Medische psychologie voor kinderen en jeugdigen terecht als bij uw kind sprake is van:

  • verwerkings- en aanpassingsproblemen door een lichamelijke ziekte, operatie, ongeval of andere ingrijpende medische gebeurtenis.
  • bij (vermoeden van) ontwikkelingsproblemen en/of slaap-, voedings- en regulatieproblemen bij zeer jonge kinderen (0-3 jaar).
  • ernstige onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, waaronder bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn of vermoeidheidsklachten.
  • problemen met poepen (obstipatie, fecale incontinentie, angst voor poepen).

Werkwijze

Nadat u een doorverwijzing heeft gekregen van de kinderarts of andere medisch specialist, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U en uw kind worden dan met een brief uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Is uw kind opgenomen in het ziekenhuis? Dan zoeken wij hem of haar samen met u als ouder(s) op de afdeling op.

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek praten we met u en uw kind over de klachten en wordt er aandacht besteed aan uw hulpvraag.

Na deze kennismaking bespreekt de psycholoog de klachten van uw kind met de andere psychologen. Met uw toestemming besluiten zij welk (hulp)traject het beste kan worden ingezet en welke psycholoog uw kind gaat behandelen.

Na overleg in het team met de andere psychologen, worden de ouders door de kinderpsycholoog geadviseerd over het toekomstige (hulp)traject. Er wordt een keuze gemaakt voor diagnostiek en/of behandeling in het ziekenhuis of bij een externe organisatie. Voor behandeling bij een externe organisatie wordt bijvoorbeeld gekozen als er sprake is van een vermoeden van psychische- of ontwikkelingsproblematiek die breder van aard is en waarvoor andere specialistische hulp buiten het ziekenhuis moet worden ingezet.

Psychologisch onderzoek

Na het eerste gesprek kan uw kind ook worden uitgenodigd voor een psychologisch onderzoek. Een psychologisch onderzoek geeft de psycholoog een volledig beeld van de bredere ontwikkeling van uw kind. Het psychologisch onderzoek bestaat uit het afnemen van psychologisch testmateriaal, het doen van (spel)observaties en eventuele aanvullende gesprekken met ouders en kind. De psychologisch medewerker of een psycholoog in opleiding verricht het onderzoek. De uitslag van het onderzoek bespreekt u tijdens het adviesgesprek met de psycholoog. U krijgt altijd een kopie van het onderzoeksverslag.

Behandeling

Naar aanleiding van het eerste gesprek en (indien van toepassing) het psychologisch onderzoek, wordt er door de psycholoog een behandelvoorstel gedaan.

De behandeling kan bestaan uit een kortdurende behandeling (vijf tot tien gesprekken) voor uw kind. Deze behandeling wordt gecombineerd met gesprekken met de ouders. De psychologische behandeling is vooral gericht op het verminderen en/of leren omgaan met de lichamelijke en psychische klachten bij uw kind. Het kan ook betekenen dat de psycholoog u en uw kind na deze behandeling voor andere zorg (bijvoorbeeld binnen de Jeugd GGZ) moet doorverwijzen naar andere instanties. Tussen de gesprekken door is er ruimte om de behandeling te evalueren.

Psychosociaal team

De kinder- en jeugdpsychologen werken nauw samen met de andere medewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor uw kind. Dat gebeurt in het psychosociaal team dat actief is op de afdeling Kindergeneeskunde. In het psychosociaal team wordt dagelijks overlegd om te zorgen voor een optimaal functionerend psychosociaal klimaat voor kinderen en hun ouders op de kinderafdeling. Het psychosociaal team bestaat uit de kinder- en jeugdpsychologen, pedagogisch zorgverleners, maatschappelijk werker/systeemtherapeut en een psychologisch medewerker.

Vertrouwelijke informatie

Wij leggen gegevens vast in het elektronisch patientendossier (EPD) van het ziekenhuis. 

Wij vragen de gezaghebbende ouder(s) bij kinderen tot 16 jaar (mede) toestemming te geven voor psychologische diagnostiek en behandeling met een toestemmingsformulier. Uiteraard is de informatie die met ons gedeeld wordt vertrouwelijk. Wij delen enkel noodzakelijke informatie met de verwijzer en mogelijk andere betrokken medebehandelaren binnen het ziekenhuis. Voor overleg met derden (bijvoorbeeld leerkrachten) wordt eveneens toestemming gevraagd met een toestemmingsformulier.

De psycholoog maakt een samenvatting van de resultaten van het onderzoek en het advies voor de behandeling. In het EPD is deze tekst inzichtelijk voor verschillende medewerkers van het verwijzend specialisme. Het is medewerkers die niet direct bij de behandeling betrokken zijn, niet toegestaan om in het dossier te kijken. Het ziekenhuis houdt daarop toezicht. De psycholoog zet deze samenvattende gegevens ook in een brief, deze is bedoeld voor de huisarts  en eventueel ook voor andere hulpverleners buiten het ziekenhuis die bij de behandeling van het kind betrokken zijn. Deze brieven worden alleen met toestemming van de gezaghebbende ouders van kinderen jonger dan 16 jaar en/of kinderen verstuurd. Gezaghebbende ouders en/of kinderen krijgen een kopie van de brief.

Vergoeding

De kosten van de psychologische behandeling vallen onder de basisverzekering. De kosten zijn opgenomen in het tarief van de verwijzend specialist en worden door de ziektekostenverzekeraar betaald aan het ziekenhuis.

Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn over de zorg vanuit de afdeling Medische Psychologie Kind & Jeugd, dan willen we graag dat u dit met ons bespreekt, zodat we tot een oplossing kunnen komen. Is dit niet voldoende voor u, dan kunt u contact opnemen met bureau Patiëntenbelangen. Meer informatie kunt u lezen in de folder ‘Bent u ontevreden of heeft u een klacht?’.

Bij wie kunt u terecht buiten het ziekenhuis?

De behandeling van uw kind door de kinderpsycholoog hangt altijd samen met de behandeling door een kinderarts of andere medisch specialist van het Catharina Ziekenhuis.

Wilt u weten bij wie u buiten het ziekenhuis voor psychologische zorg voor uw kind terechtkunt? De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzetten van hulp bij opvoedingsvragen en psychologische problemen binnen de zorg voor jeugd. Neem daarom voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met één van de kinderpsychologen. U kunt de kinderpsychologen bereiken via de polikliniek Kindergeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Kindergeneeskunde
040 – 239 92 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Kindergeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/kindergeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden