Thuishemodialyse (Folder)

Inwendige geneeskunde Nierziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Thuishemodialyse (Folder)

Deze folder is bedoeld om u en uw naasten te informeren wanneer u start met thuishemodialyse (THD). Uw persoonlijke situatie kan afwijken van de situatie zoals die in deze folder beschreven wordt. Als er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met een van de zorgverleners van het nierfalenteam. 

Het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en het Elkerliek ziekenhuis te Helmond/Deurne werken samen op het gebied van zorg voor nierfalen- en dialysepatiënten. Er wordt nierfunctie vervangende therapie aangeboden op twee locaties: afdeling Nierziekten & Dialyse Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en Dialysecentrum Deurne.

Het streven is om de therapie op de locatie zo dicht mogelijk bij uw huisadres aan te bieden. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Door medische of logistieke redenen kan het mogelijk zijn dat u (tijdelijk) overgeplaatst wordt naar het andere centrum. Daarnaast zijn opnames in combinatie met een dialysebehandeling en verschillende onderzoeken ten behoeve van uw dialysebehandeling alleen mogelijk in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Bij (tijdelijke) overplaatsing wordt u hierover te allen tijde persoonlijk geïnformeerd.

Welke vormen van thuishemodialyse zijn er?

Er zijn verschillende vormen van thuishemodialyse. Afdeling Nierziekten Catharina Ziekenhuis/Dialysecentrum Deurne bieden aan:

 • Thuishemodialyse zelfstandig (overdag) met ondersteuning van uw partner/mantelzorger.

Thuishemodialyse-organisaties bieden aan:

 • Thuishemodialyse (overdag/in de avond) met ondersteuning van een zorgverlener.
 • Thuishemodialyse zelfstandig (in de nacht) met ondersteuning van uw partner/mantelzorger.
 • Thuishemodialyse zelfstandig (overdag/in de nacht) solo.

De frequentie van de behandeling is afhankelijk van de behandelmethode waarvoor u kiest:

 • Thuishemodialyse overdag: u dialyseert 3 of 4 keer per week.
 • Thuishemodialyse in de nacht: u dialyseert 3 tot 7 nachten per week.

Wanneer komt u voor thuishemodialyse in aanmerking?

Samen met uw behandelend nefroloog bespreekt u of u voor thuishemodialyse in aanmerking komt. Tijdens dit gesprek komen de medische aspecten van de behandeling ter sprake. Het is noodzakelijk dat u stabiele dialysebehandelingen heeft en een goede toegang tot de bloedbaan. Daarnaast vinden voorlichtingsgesprekken plaats met een dialyseverpleegkundige en een medisch maatschappelijk werker. Samen met u zal thuishemodialyse besproken worden en of dit in uw persoonlijke situatie realiseerbaar is.

Welke voordelen heeft thuishemodialyse?

Thuishemodialyse heeft diverse voordelen ten op zichtte van centrumdialyse. Deze voordelen zijn:

 • Geen reistijd. U houdt meer tijd over voor uw persoonlijke bezigheden en sociale contacten.
 • Ervaren van meer rust. Dialyseren in de thuissituatie betekent dialyseren in uw vertrouwde omgeving.
 • Ervaren van meer vrijheid tijdens de dialyse. U kunt uw dialysetijd invullen naar eigen wens (bijv. lezen/tv kijken/bezoek ontvangen etc.)
 • Geen wachttijd voordat u wordt aangesloten.
 • Wanneer u zelfstandig dialyseert heeft u meer vrijheden met het tijdstip van de behandeling.
 • Uit onderzoek is gebleken dat frequenter en langer dialyseren, zoals bij dialyse in de nacht, leidt tot een betere conditie.

Wat zijn de wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden?

Indien u kiest voor thuishemodialyse zelfstandig dan stemt u toe met deelname aan een training van circa 3 maanden. Afhankelijk van uw situatie kan deze training verkort of verlengd worden. U leert hoe u een dialysemachine opbouwt, instelt en hoe u op een veilige manier de dialysebehandeling kunt uitvoeren. Daarnaast wordt u geleerd om de shunt aan te prikken. Als sprake is van prikangst dan zullen wij u hierin begeleiden. Uw eventuele partner wordt, indien nodig, geleerd om de shunt aan te prikken. Vanaf het moment dat u zich helemaal zeker en veilig voelt, gaat u zelfstandig de behandeling uitvoeren.

De nefroloog is verantwoordelijk voor het beleid dat met u wordt afgesproken. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken die u samen met de nefroloog en andere zorgverleners hebt gemaakt. Bij thuishemodialyse spreken wij graag van ‘gedeelde verantwoordelijkheid’. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer u problemen en/of onzekerheden ervaart rondom de dialysebehandeling, u dit bespreekbaar maakt met het nierfalenteam.

Welke voorbereiding zijn noodzakelijk voor thuishemodialyse?

Indien u in aanmerking komt voor thuishemodialyse dienen er een aantal zaken geregeld te worden. Dit zijn onder andere:

 • De verbouwingsmogelijkheden worden onderzocht.
 • Na akkoord van de zorgverzekeraar wordt de verbouwing (aanpassingen aan elektra, aan- en afvoer water) gerealiseerd.

Welke zorgverleners maken deel uit van het nierfalenteam?

Bij de nefroloog kunt u terecht voor medische problemen, recepten en andere (hulp)vragen. Elke zes tot acht weken komt u op het spreekuur van de nefroloog. De nefroloog draagt zorg voor het op het juiste moment inschakelen van de zorgverleners en zijn eindverantwoordelijk voor de geboden medische zorg.

De dialyseverpleegkundige ziet u bij elk polibezoek. Zij bespreekt met u de verpleegkundige problemen en andere (hulp)vragen.

De diëtiste neemt samen met u uw eetgewoontes door en geeft adviezen. Hiermee proberen we klachten te verminderen. Aanpassingen in de voeding kunnen de werking van medicatie ondersteunen en soms ertoe leiden dat minder medicatie nodig is.

De medisch maatschappelijk werker biedt u en uw naasten begeleiding en ondersteuning bij zorgen en vragen die verband houden met uw ziekte en behandeling, omdat een nierziekte naast de lichamelijke gevolgen ook een grote invloed kan hebben op uw mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en dagelijks-, maatschappelijk- en sociaal functioneren. In samenspraak met u en uw naasten wordt begeleiding afgestemd naar behoefte en ondersteuning geboden bij het behouden van eigen regie.

In het Catharina Ziekenhuis controleert de apotheker elk half jaar of op verzoek al uw medicatie op juiste inname, gebruik bij verminderde nierfunctie en andere bijzonderheden.

Wat is een ‘Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige’ (EVV)?

EVV staat voor Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige. Iedere dialysepatiënt heeft een EVV of krijgt deze toegewezen kort nadat hij/zij is gestart met de dialyse. Deze verpleegkundige is uw aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de totale zorg. Hij/zij vormt een schakel tussen u of uw familie en de arts of andere zorgverleners.

Wat is een ‘Multi Disciplinair Overleg’ (MDO)?

Tweemaal per jaar wordt u besproken in het MDO. Hierbij zijn nefrologen, diëtisten, maatschappelijk werkende, verpleegkundig specialist en uw EVV’er aanwezig.

Eenmaal per jaar vindt een gesprek plaats samen met u, uw naasten en de nefroloog. Dit noemen we de jaarcontrole. Het liefst plannen we dit gesprek in voordat een MDO plaatsvindt.

Bijzonderheden, eventuele aandachtspunten en/of resultaten kunnen dan besproken worden in het MDO.

Wat zijn de zorgafspraken?

Om het verloop rondom de thuishemodialyse zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er zorgafspraken gemaakt. Deze zijn:

 • U en de behandelend nefroloog kunnen te allen tijde aangeven wanneer de behandeling in de thuissituatie niet meer haalbaar of medisch verantwoordelijk is.
 • U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling indien u dringende vragen of lichamelijke klachten heeft.
 • Het centrum staat open voor uw vragen, opmerkingen en suggesties en communiceert hierover graag met u.
 • De aanpassingen in huis en het plaatsen van de apparatuur worden in de meeste gevallen volledig vergoed. Als thuisdialysepatiënt heeft u maandelijks recht op tegemoetkomingskosten. Dit is een vergoeding voor de extra kosten die u thuis maakt, zoals elektriciteitskosten, waterverbruik en toename van afval. Deze kosten declareert u bij uw zorgverzekeraar.

Hoe werkt het vervoer?

Rijvaardigheid

Door chronische nierschade en nierfalen kan uw rijvaardigheid afnemen. Direct na de behandeling is het niet verstandig om zelf een motorvoertuig te besturen.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beoordeelt de rijgeschiktheid op die momenten waar wettelijk een zogenoemde Verklaring van geschiktheid verplicht is voor de aanvraag van een rijbewijs, zoals bij de aanvraag van een rijexamen, het vernieuwen van een rijbewijs boven de leeftijd van 70 jaar en de vernieuwing van een vrachtauto- of autobusrijbewijs. De beoordeling mag niet worden ingevuld door uw behandelend arts. Uit deze beoordeling kan zowel een positief als negatief advies met betrekking tot rijvaardigheid volgen. Een positief advies kan van belang zijn voor uw verzekering bij schade in het verkeer.

Daarnaast is het voor een rijbewijsbezitter mogelijk op elk moment zijn of haar rijgeschiktheid te laten beoordelen als er zich wijzigingen in de medische situatie voordoen. Deze tussentijdse melding is niet echt verplicht, maar wordt overgelaten aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de rijbewijsbezitter.

De Nationale Ombudsman heeft in 2010 gesteld dat er voor rijbewijsbezitters waar twijfel over de rijgeschiktheid is ontstaan een morele plicht is zich te melden. Daarnaast is er jurisprudentie dat het niet nemen van passende maatregelen strafbaar is, zoals melding bij het CBR of afzien van autorijden, bij stoornissen die de rijgeschiktheid kunnen beïnvloeden. Voor verdere informatie zie: www.CBR.nl

Eigen vervoer

Indien u voor de afspraken met eigen vervoer naar het centrum komt, kunt u de gemaakte kosten gedeeltelijk bij uw zorgverzekeraar terugvragen. Bij het secretariaat kunt u een overzicht van uw gemaakte bezoeken aanvragen. Uw zorgverzekeraar kan u meer vertellen over de hoogte van de eigen bijdrage.

Taxivervoer

Indien u geen eigen vervoer heeft, kunt u gebruik maken van taxivervoer. Dit wordt echter niet altijd vergoed door uw zorgverzekeraar. Bij uw zorgverzekering kunt u inlichtingen krijgen over de hoogte van de eigen bijdrage en het aanvragen van een machtiging voor het vervoer per taxi. Het secretariaat en maatschappelijk werk kunnen u zo nodig hiermee verder helpen.

Privacy

In het centrum wordt er zoveel mogelijk zorg gedragen voor uw privacy. Ervaart u dit niet, bespreek dit dan met uw vaste verpleegkundige (EVV).

Internet

Als u zelf wilt zoeken op internet kunnen wij u de volgende websites aanraden:

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via het centrale telefoonnummer van ziekenhuis of via de gegevens op de bereikbaarheidskaart.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Elkerliek ziekenhuis (locatie Deurne)
0493 – 32 88 88
www.elkerliek.nl


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden