Verpleegafdeling Geriatrie (Folder)

Geriatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Verpleegafdeling Geriatrie (Folder)

Wij heten u van harte welkom op de GAAZ (Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) van het Catharina Ziekenhuis. Via deze weg willen wij u graag informeren over de verpleegafdeling Geriatrie. Deze informatie is zowel voor u als patiënt bestemd, als voor uw familie en/of mantelzorgers.

Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ)

Afdeling Geriatrie bevat 20 bedden die zijn bestemd voor oudere patiënten met meerdere lichamelijke aandoeningen die meestal gepaard gaan met psychische en sociale problemen. Meestal is er een acuut medisch probleem waardoor een opname in het ziekenhuis noodzakelijk is. Uw opname richt zich vooral op het doen van onderzoek en behandeling van uw aandoening(en).

Na de behandeling in het ziekenhuis gaat u in principe terug naar uw eigen woonomgeving.

Ter bescherming van de patiënt zijn de deuren van de verpleegafdeling voorzien van een cijfercode. Bij opname krijgt de contactpersoon deze code van de verpleegkundige.

Bezoek

Op de verpleegafdeling Geriatrie gelden de volgende bezoektijden: dagelijks van 16.00 uur tot 20.00 uur.

U kunt bezoek ontvangen in de patiënten- en huiskamer. Ook kunt u aan het verpleegkundig personeel vragen of u even naar beneden kunt gaan.

Wij vragen u nadrukkelijk om het bezoek tot een maximum van twee personen te beperken en rekening te houden met de privacy en rust van alle patiënten.

Opname

Wat neemt u mee bij uw opname?

Buiten de normale zaken zoals kleding en toiletartikelen vragen wij extra aandacht voor:

  • Schoeisel waar u goed op kunt lopen. Dit om het risico op vallen te verkleinen.
  • Eventuele hulpmiddelen, zoals een looprek, rollator, rolstoel, bril, hoorapparaat, reserve batterijen.
  • Alle medicijnen die u thuis gebruikt inclusief inhalaties, (oog)druppels, zalven.
  • Nachtkleding en dagkleding. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld persoonlijke hulpmiddelen zoals steunkousen, apneu apparaat.

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen. Helaas kan het voorkomen dat kleding wordt verwisseld. Wanneer u signaleert dat er eigendommen worden vermist, wordt u geadviseerd dit te melden bij de verpleging.

Contactpersoon

Samen met uw naasten spreekt u af wie voor u als contactpersoon en/of zaakwaarnemer kan optreden. Als u tijdelijk of blijvend hulp nodig heeft bij het nemen van beslissingen helpt de contactpersoon u daarbij. U of uw contactpersoon kan voor vragen en informatie terecht bij de verpleegkundige die voor u of uw naaste zorgt. Vragen vanuit de naasten verlopen via uw contactpersoon. In verband met uw privacy mogen wij, naast uw contactpersoon, geen (medische) informatie delen met derden. De eerste contactpersoon die in het patiëntendossier geregistreerd staat kan tussen 10.00 – 12.00 uur en tussen 19.00 – 20.30 uur telefonisch contact opnemen met de verpleegkundige.

Voor uw naasten kan het prettig zijn om zoveel mogelijk betrokken te zijn bij de zorg in het ziekenhuis. Dat noemen wij naastenparticipatie. In het Catharina Ziekenhuis moedigen wij naastenparticipatie aan. Uw naasten kan bijvoorbeeld ondersteunen in:

  • de dagelijkse verzorging
  • het helpen met eten.

Voor meer informatie hierover zie folder ‘Naastenparticipatie’.

Patiëntentoewijzing

De verpleegafdeling Geriatrie kent het systeem van teamverpleging met kamertoewijzing. Dit betekent dat de verpleegkundige één of meerdere kamers krijgt toegewezen. De verpleegkundigen die op uw kamer zijn ingedeeld, zijn tijdens hun dienst verantwoordelijk voor de zorg van alle patiënten op uw kamer. Bij hen kunt u terecht met vragen of problemen. Zij kunnen zaken regelen die voor u belangrijk zijn of kunnen u doorverwijzen naar de juiste persoon.

Opnamegesprek

Op de verpleegafdeling heeft u samen met uw naasten een gesprek met de arts en de verpleegkundige. Naast uw ziektegeschiedenis wordt ook uw thuissituatie besproken. De arts vraagt u ook toestemming voor zaken die tijdens de opname aan de orde komen. U kunt hierbij denken aan het ondergaan van een belastend onderzoek, een operatie, het krijgen van een neussonde of infuus, interventies bij een verhoogd risico op vallen en reanimatie.

Behandeling en overleg

De verpleegkundigen zorgen tijdens uw verblijf voor uw lichamelijke zorgverlening en psychosociale begeleiding. De geriater en de afdelingsarts/ arts-assistent zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg en zijn aanspreekpunt voor u en uw naasten bij medische vragen.

De activiteitenbegeleiders zorgen voor een afwisselend activiteitenplan in de huiskamer. Met behulp van activiteiten brengen zij uw functioneren, daar waar mogelijk, in kaart.

De zorgassistenten verzorgen uw maaltijd en ondersteunen u zo nodig bij het eten.

Ook fysiotherapeuten en de transferverpleegkundige zijn betrokken bij onderzoek, uw behandeling en uw verzorging op de verpleegafdeling Geriatrie.

Familiegesprek

Tijdens uw verblijf nodigen de arts-assistent en eventueel de geriater u samen met uw naasten uit voor een gesprek. In dit gesprek wordt de voortgang van de behandeling en het ontslagbeleid besproken. Dit gesprek kan meerdere keren per opname plaatsvinden. De secretaresse neemt contact op met uw contactpersoon om hiervoor een afspraak te maken. Wilt u de arts eerder spreken? Geeft u dit dan aan bij de secretaresse.

Verblijf op de verpleegafdeling Geriatrie

Mobiliseren

Op de afdeling kunt u zoveel mobiliseren als u wilt. We hebben graag dat u dit doet. Wilt u met uw bezoek buiten de afdeling mobiliseren? Overleg dit dan eerst met de verpleegkundige.

Kleding

Op de verpleegafdeling Geriatrie is het gebruikelijk dat u overdag zoveel mogelijk uit uw bed komt en aangekleed bent. Overdag actief zijn en bewegen bevordert uw herstel.

Wij vragen u als naasten tijdens het verblijf zorg te dragen voor de was. De vuile was vindt u in een plastic tas in de kast.

Roken

Het Catharina Ziekenhuis is rookvrij

Voorzieningen

Radio en TV

Boven elk bed hangt een televisie, waarop u gratis tv kunt kijken en naar de radio kunt luisteren.

Telefoon

Op de patiëntenkamer is geen telefoon aanwezig. U kunt bellen of gebeld worden met/op uw eigen mobiele telefoon. Heeft u geen mobiele telefoon? Vraag dan aan de verpleegkundige naar de mogelijkheden.

Internet

In het Catharinaziekenhuis kunt u gratis gebruik maken van draadloos internet via WiFi. Daarvoor gebruikt u uw eigen laptop, smartphone of tablet.

Post

Post die u wilt versturen, kunt u afgeven aan de afdelingssecretaresse. Post die voor u wordt bezorgd, deelt de secretaresse dagelijks uit.

Let op, alleen pinnen

In verband met de veiligheid en uit oogpunt van hygiëne en efficiency kunt u in ons ziekenhuis alleen nog met pin betalen. Vergeet bij een afspraak of bezoek aan ons ziekenhuis niet uw bankpas mee te nemen. Bedankt voor uw begrip.

Kapster en pedicure

Indien gewenst kunt u, of uw naasten, op de begane grond in de centrale hal van het ziekenhuis een afspraak maken voor de kapper of de pedicure. Uw naaste kan u dan begeleiden naar de kapsalon. De behandeling dient contant te worden afgerekend.

Ontslag

Bij de opname maken de geriaters en verpleegkundigen afspraken over de duur van de opname en een terugkeergarantie naar uw eigen woonomgeving.

Ontslagplan

Tijdens de opname stelt het team van de afdeling in overleg met u en uw naasten een ontslagplan op. Dit plan bevat bijvoorbeeld zorg- en hulpverlening, mogelijkheden in de thuissituatie of adviezen voor de woonvorm. Bij uw ontslag wordt ervan uitgegaan dat naasten zelf het vervoer naar huis verzorgt. De arts bespreekt dit ontslagplan met u en uw contactpersoon tijdens het familiegesprek. Zo nodig helpt de transferverpleegkundige u bij de uitvoering van het ontslagplan.

Ontslagpapieren

Bij uw ontslag naar huis krijgt u een ontslagmap mee met daarin de benodigde overdrachten en informatie voor de betrokken mantelzorger en hulpverlenende instanties. Ook uw huisarts krijgt een brief zodat deze op de hoogte is van uw behandeling en verblijf op de geriatrische afdeling.

Controleafspraak

Op het afsprakenkaartje staat wanneer u eventueel op de polikliniek wordt verwacht voor controle bij de geriater.

Klachten

Als u klachten heeft over uw behandeling of verzorging kunt u dit melden bij de toegewezen verpleegkundige. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de afdelingsmanager. Hij probeert u te helpen en verwijst u eventueel door voor verdere stappen.

Als u het moeilijk vindt om uw klacht met het verpleegkundig personeel te bespreken dan kunt u terecht bij het Bureau Patiëntenbelangen. Zij kunnen u adviseren en proberen zo nodig een oplossing voor uw klacht te vinden. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 040 – 239 84 10.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan aan uw toegewezen verpleegkundige op de verpleegafdeling Geriatrie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Verpleegafdeling Geriatrie
040 – 239 74 50


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden