Vrijheidsbeperkende interventies (Folder)

Algemeen
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Vrijheidsbeperkende interventies (Folder)

De informatie in deze folder is bedoeld voor partners, familieleden of mantelzorgers van patiënten bij wie het noodzakelijk is vrijheidsbeperkende interventies toe te passen.

Kans op letsel

Tijdens de ziekenhuisopname kan er bij uw partner, familielid of kennis sprake zijn van een risico op letsel. Meestal komt dit door verwardheid die optreedt door een lichamelijke ziekte en/of de (intensieve) behandeling. Deze verwardheid is meestal tijdelijk. Risico op letsel ontstaat vooral bij verwarde patiënten die hierbij erg onrustig zijn.

De patiënt kan zichzelf of anderen bezeren of beschadigen door bijvoorbeeld:

 • te verdwalen;
 • uit bed te klimmen;
 • te vallen;
 • sondes, drains, katheters en/of infuuslijnen te verwijderen;
 • zich agressief te gedragen gericht op zichzelf of op anderen.

Deze gedragingen kunnen leiden tot ernstige gezondheidheidsschade en ernstige belemmering van de behandeling.

Vrijheidsbeperkende interventies

Dit risico op letsel kan afnemen door het toezicht te vergroten en extra aandacht te  besteden aan de veiligheid van de patiënt en de omgeving. Hierbij kunt u denken aan het inzetten van een bewegingsmelder of rooming-in door familie of mantelzorger. Pas wanneer deze  preventieve maatregelen niet voldoen en persoonlijk toezicht door de verpleging  of eventueel familie niet kan worden gegarandeerd, wordt overgegaan tot het  toepassen van zogenaamde vrijheidsbeperkende interventies.

Middelen

Vrijheidsbeperkende interventies kunnen bestaan uit het gebruik van de volgende middelen:

 • tentbed
 • onrustband (tailleband voor fixatie in bed)
 • polsband
 • veiligheidshandschoen
 • armspalk
 • vast tafelblad

Het gebruik van deze middelen zorgt ervoor dat de vrijheid van uw partner, familielid of kennis tijdelijk wordt beperkt. Dit mag slechts onder bepaalde voorwaarden worden gedaan. Deze interventies worden gezien als zeer ingrijpend en worden, na  zorgvuldige overweging, zo kort mogelijk toegepast. De genomen maatregel wordt vastgelegd in het patiëntendossier.

Het behandelteam beoordeelt dagelijks de genomen maatregelen en bekijkt of deze nog noodzakelijk zijn.

Besluitvorming en informatie

De verwardheid bij een patiënt kan zo ernstig zijn dat de patiënt daardoor niet meer in staat is om informatie over de eigen situatie te begrijpen. Daardoor kan er verzet ontstaan tegen de behandeling. In dat geval is toestemming van de wettelijk  vertegenwoordiger nodig voor de toepassing van vrijheidsbeperkende  interventies. Als de  wettelijk vertegenwoordiger, met goed overwogen argumenten, uiteindelijk géén  toestemming geeft, worden de vrijheidsbeperkende maatregelen niet toegepast. Als  de arts dit echter zo’n onverstandig besluit vindt en ervan overtuigd is dat daarmee de goede zorg voor de patiënt in het gedrang komt, kan de arts toch  vrijheidsbeperkende interventies toepassen vanuit ‘goed hulpverlenerschap’.

In een noodsituatie kan het voorkomen dat u pas achteraf geïnformeerd wordt over de inzet van een vrijheidsbeperkende interventie en u alsnog om toestemming wordt gevraagd. Er is sprake van een noodsituatie als de kans op letsel zeer hoog is, acuut ingrijpen vereist is en er geen alternatieven beschikbaar of mogelijk zijn.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u terecht bij de verpleegkundige op de afdeling.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden