Landelijk digitaal thuismonitoringscentrum Santeon stap dichterbij

Als eerste landelijke zorgaanbieder dienen de zeven Santeon ziekenhuizen  gezamenlijk een financieringsaanvraag in voor transformatiegelden vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het geld is bedoeld voor de realisatie van een digitaal thuismonitoringscentrum. Hier kunnen patiënten vanuit heel Nederland straks terecht voor hybride zorg: digitaal en in de thuisomgeving als het kan en fysiek op locatie als dat nodig is.

Het IZA zet in op impactvolle transformatieprogramma’s om zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden en stelt daarvoor transformatiegeld beschikbaar. Aanvragen worden eerst in een ‘snelle toets’ beoordeeld op de verwachte impact. Santeon heeft deze toets ingediend bij Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis en succesvol doorlopen.

Zorg dichtbij de patiënt

Dankzij thuismonitoring krijgen patiënten meer regie en inzicht in de eigen gezondheid. Zij hoeven voor controles niet meer of minder vaak naar het ziekenhuis. De monitoring dichtbij de patiënt draagt bij aan een veilig gevoel, doordat veranderingen sneller worden gesignaleerd. Hierdoor kunnen opnames worden voorkomen of verkort.  

Ale Houtsma, bestuursvoorzitter van CWZ en voorzitter van de Santeon stuurgroep digitale zorg: “Met de ontwikkeling van een gezamenlijk thuismonitoringsplatform kunnen we de zorg écht anders en effectiever inrichten, zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt. We kunnen zo de zorg(last) met elkaar organiseren en verdelen. Hierdoor krijgen zorgverleners meer ruimte voor de zorgtaken en de patiënt. Bovendien kunnen we samen ook meer patiënten helpen. Op termijn kunnen ook andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, thuiszorginstellingen en andere ziekenhuizen gebruikmaken van dit thuismonitoringscentrum. Dat versterkt de regionale samenwerking en draagt bij aan passende ketenzorg voor de patiënt, op ieder moment en op elke plek.”

Eerste stappen gezet

De Santeon ziekenhuizen zijn al volop aan de slag met het standaardiseren van protocollen en manier van werken voor de zorgpaden COVID, influenza (griep), zwangerschapsdiabetes en COPD. De ervaring binnen de ziekenhuizen met hybride zorgpaden biedt al een goede basis. Een aantal ziekenhuizen werkt in duo’s om ervaring op te doen met het gezamenlijk monitoren van patiënten, waarbij met kleine aantallen wordt gestart om op te schalen zodra dit kan.

Samenwerking met zorgverzekeraars

Bij de realisatie van het digitaal thuismonitoringscentrum wordt nauw samengewerkt met zorgverzekeraars Coöperatie VGZ, Zilveren Kruis, Menzis en CZ. Nathalie van de Louw, Innovatiemanager Digitale Transformaties bij VGZ: “Santeon heeft de primeur als het gaat om IZA transformaties. En terecht. Het digitaal thuismonitoringscentrum kan van grote impact zijn en enorm veel capaciteit vrijspelen voor andere patiënten. Bovendien is de samenwerking tussen de spelers in het traject goed en dan kan het snel gaan.“

“Nu er een go is op de snelle toets gaan Santeon en de zorgverzekeraars gezamenlijk aan de slag met het verder uitwerken van het transformatieplan. Het digitale thuismonitoringscentrum draagt bij aan passende zorg. Alleen door deze nauwe samenwerking kunnen we het hoofd bieden aan het dreigende zorginfarct”, aldus Jan Christiaan Huijsmans, strategisch adviseur digitale zorg bij Zilveren Kruis.

Pieter de Bey, directeur van Santeon: “Onze samenwerking is vernieuwend en doet een beroep op ieders kennis, flexibiliteit en pioniersgeest. Ik ben er trots op dat we samen tot dit plan zijn gekomen en nu aan de vooravond staan om het thuismonitoringscentrum verder te ontwikkelen en te gebruiken.”


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden