Organisatiestructuur

Het Catharina Ziekenhuis is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg binnen de instelling en voor de bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht  toetst het beleid en de besluiten van de Raad van Bestuur. De toezichthouder stelt zich hierbij positief kritisch op en houdt rekening met het publieke belang van de instelling. Ook de perspectieven van direct betrokkenen (zoals cliënten en medewerkers) zijn belangrijk bij de toetsing. Onder de taken van de Raad van Toezicht vallen de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur, het goedkeuren van de jaarrekening en het goedkeuren van het meerjarenbeleid van het ziekenhuis. Ook fungeert de Raad van Toezicht als klankbord van de Raad van Bestuur bij alle mogelijke bestuurlijke vraagstukken.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

 • Prof. dr. B.J.M. (Nardo) van der Meer, voorzitter
 • mw. drs. G.J.C.M. (Geranne) Engwirda-Kromwijk, lid

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • dhr. drs. J.J.G.M. Sanders, voorzitter
 • mw. mr. M.M. Jonk, vice-voorzitter
 • mw. prof. dr. S.E. Geerlings, lid
 • dhr. ir. A.H. Lieftinck, lid
 • mw. prof. dr. R.M. Letschert, lid

Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis

De medisch specialisten die verbonden zijn aan het Catharina Ziekenhuis zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis. Deze vereniging heeft een eigen stafbestuur, gekozen door de leden zelf. De kerntaak van de Vereniging Medische Staf is het bewaken van de kwaliteit van de zorg in het Catharina Ziekenhuis.

Bestuur Medische Staf

Het bestuur Medische Staf van het Catharina Ziekenhuis bestaat uit:

 • Dhr. Drs. E.S.T. [Edwin] Knots (kinderarts), voorzitter
 • Dhr. Dr. P.H. [Pepijn] van der Voort (cardioloog), vice-voorzitter
 • Dr. G. van Montfort (chirurg), lid
 • Mw. Dr F.A. [Femke] Intven (internist-intensivist), lid
 • Dhr. Drs. R.A.C. [Ralph] van Wezel (ziekenhuisapotheker), lid
 • Dhr. Dr. E.A.J.G. [Eric] Koolen, (Anesthesioloog), lid

Structuur van de organisatie

Organogram Catharina ziekenhuis
Organogram Catharina ziekenhuis 2021. Klik om de PDF te downloaden.

 

Zorggroepen

Het Catharina Ziekenhuis is onderverdeeld in vier zorggroepen. Een zorggroep bestaat uit verschillende specialismen. Een zorggroep is opgebouwd uit in meerdere of mindere mate aanpalende specialismen. ‘Aanpalend’ wil zeggen: zij verlenen zorg in overlappende zorgprocessen (bijv. het Catharina Kanker Instituut), hebben een vergelijkbare marktoriëntatie (bijv. het Hart- en Vaatcentrum), gebruiken dezelfde capaciteiten (bijv. snijdende disciplines) of hebben vergelijkbare bedrijfskundige vraagstukken die een bepaalde managementexpertise vragen (bijv. Logistiek). Er zijn ook specialismen in een zorggroep, die hiermee geen raakvlakken hebben. Dat geeft niets: zorggroepen zijn immers geen kleine ziekenhuizen en voeren geen eigen beleid. Zij dragen bij aan de verbinding tussen afdelingen / specialismen en de rangschikking in zorggroepen draagt bij aan de bestuurbaarheid en samenhang van het Catharina Ziekenhuis als geheel. De zorggroep wordt geleid door de zorggroepmanager en de specialistmanagers van de specialismen.

Service-eenheden

De zorgroepen worden ondersteund door service-eenheden:

 • service-eenheid Facilitair Bedrijf
 • service-eenheid Medische, Informatie- & Communicatietechnologie (MICT)
 • service-eenheid Financiën
 • service-eenheid Onderwijs & Onderzoek (O&O)
 • service-eenheid Human Resource Management (HRM)
 • service-eenheid Bouw & Inrichting

Stafafdelingen

Naast de service-eenheden zijn er vier stafafdelingen:

 • bureau Raad van Bestuur
 • afdeling Marketing & Communicatie
 • afdeling Kwaliteit & Veiligheid
 • afdeling Inkoop

Medezeggenschap

De Ondernemingsraad (OR) en het Verpleegkundig Stafbestuur van het Catharina Ziekenhuis komen op voor de belangen van hun achterban (OR voor medewerkers, Verpleegkundig Stafbestuur voor verpleegkundigen) en oefenen invloed uit op het beleid van de organisatie.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van alle medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Dit realiseert de OR door de werknemers te vertegenwoordigen in het overleg met de Raad van Bestuur. Daarbij oefent de OR invloed uit op het beleid, door gebruik te maken van het in de Wet op Ondernemingsraden genoemde adviesrecht, beroepsrecht, instemmingsrecht, informatierecht en initiatiefrecht. Op deze wijze laat de OR de belangen en opvattingen van de medewerkers doorklinken in het beleid van het ziekenhuis, zonder daarbij het belang van de organisatie zelf uit het oog te verliezen.

Verpleegkundig Stafbestuur

Dit adviesorgaan adviseert de Raad van Bestuur via het Bestuurlijk Verpleegkundig Beraad over het verpleegkundige beleid en is een belangrijke aanjager voor de professionele ontwikkeling van het verpleegkundige beroep in het Catharina Ziekenhuis. Het verpleegkundig stafbestuur bestaat uit 7 verpleegkundigen.

Commissies en raden

Naast de zorggroepen, service-eenheden en stafafdelingen kent de organisatie van het ziekenhuis diverse commissies die zijn aangesteld door de RvB en het bestuur van de vereniging Medische Staf. Voorbeelden daarvan zijn de Commissie Medische Kwaliteit (CMK), Infectiecommissie, Geneesmiddelencommissie, Necrologiecommissie, Commissie Orgaan en Weefseldonatie en de Werknemersklachtencommissie. Formele adviesorganen en commissies zijn bijvoorbeeld de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Verpleegkundig Stafbestuur.

Stichting Catharina Ziekenhuis

Kamer van Koophandelnummer: 41087385
RSIN-nummer: 002655135

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden