Organisatiestructuur

Het Catharina Ziekenhuis is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg binnen de instelling en voor de bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht  toetst het beleid en de besluiten van de Raad van Bestuur. De toezichthouder stelt zich hierbij positief kritisch op en houdt rekening met het publieke belang van de instelling. Ook de perspectieven van direct betrokkenen (zoals cliënten en medewerkers) zijn belangrijk bij de toetsing. Onder de taken van de Raad van Toezicht vallen de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur, het goedkeuren van de jaarrekening en het goedkeuren van het meerjarenbeleid van het ziekenhuis. Ook fungeert de Raad van Toezicht als klankbord van de Raad van Bestuur bij alle mogelijke bestuurlijke vraagstukken.

Organogram Catharina Ziekenhuis 2022. Klik om de PDF te downloaden.

Lees meer over:

Zorggroepen

Het Catharina Ziekenhuis is onderverdeeld in vier zorggroepen. Een zorggroep bestaat uit verschillende specialismen. Een zorggroep is opgebouwd uit in meerdere of mindere mate aanpalende specialismen. ‘Aanpalend’ wil zeggen dat zij zorg verlenen in overlappende zorgprocessen (bijv. het Catharina Kanker Instituut), een vergelijkbare marktoriëntatie hebben (bijv. het Hart- en Vaatcentrum), dezelfde capaciteiten gebruiken (bijv. snijdende disciplines) of vergelijkbare bedrijfskundige vraagstukken hebben die een bepaalde managementexpertise vragen (bijv. Logistiek). Er zijn ook specialismen in een zorggroep, die hiermee geen raakvlakken hebben. Dat geeft niets: zorggroepen zijn immers geen kleine ziekenhuizen en voeren geen eigen beleid. Zij dragen bij aan de verbinding tussen afdelingen/specialismen en de rangschikking in zorggroepen draagt bij aan de bestuurbaarheid en samenhang van het Catharina Ziekenhuis als geheel. De zorggroep wordt geleid door de zorggroepmanager en de specialistmanagers van de specialismen.

Veelgestelde vragen

 • De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Dhr. drs. J.J.G.M. (Tiny) Sanders, voorzitter
  • Mw. mr. M.M. (Martika) Jonk, vice-voorzitter
  • Mw. prof. dr. S.E. (Suzanne) Geerlings, lid
  • Dhr. ir. A.H. (Adriaan) Lieftinck, lid
  • Mw. prof. dr. R.M. (Rianne) Letschert, lid
 • De Raad van Bestuur bestaat uit:

  • Prof. dr. B.J.M. (Nardo) van der Meer, voorzitter
  Nardo van der Meer

   

 • De medisch specialisten die verbonden zijn aan het Catharina Ziekenhuis zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf Catharina Ziekenhuis. Deze vereniging heeft een eigen stafbestuur, gekozen door de leden zelf. De kerntaak van de Vereniging Medische Staf is het bewaken van de kwaliteit van de zorg in ons ziekenhuis.

  Bestuur Medische Staf

  Het bestuur Medische Staf van het Catharina Ziekenhuis bestaat uit:

  Rooster van aan- en aftreden

  Benoemingsdatum

  Einde 1ste periode

  Einde 2e periode

  Drs. V. Dietz (gynaecoloog), voorzitter

  01-05-2022

  01-05-2025

   

  Drs. P.H. van der Voort (cardioloog), vice-voorzitter

  01-09-2018

  01-09-2021

  01-09-2024

  Dr. F.A. Intven (internist-intensivist), lid

  01-06-2018

  01-06-2021

  01-06-2024

  Drs. G. van Montfort (chirurg), lid

  01-11-2019

  01-11-2022

   

  Drs. R.A.C. van Wezel (ziekenhuisapotheker), lid

  01-10-2020

  01-10-2023

   

  Drs. C. van der Linden  (klinisch geriater), lid

  01-04-2022

  01-04-2025

   

   


   

   

 • Naast de service-eenheden zijn er vier stafafdelingen:

  • bureau Raad van Bestuur
  • afdeling Marketing & Communicatie
  • afdeling Kwaliteit & Veiligheid
  • afdeling Inkoop 
 • De zorggroepen worden ondersteund door service-eenheden:

  • service-eenheid Facilitair Bedrijf
  • service-eenheid Huisvesting, Services en Technologie (HST)
  • service-eenheid Financiën
  • service-eenheid Mens & Ontwikkeling
  • service-eenheid Bouw & Inrichting
 • De Ondernemingsraad (OR) en het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) van het Catharina Ziekenhuis komen op voor de belangen van hun achterban (OR voor medewerkers, Verpleegkundig Stafbestuur voor verpleegkundigen) en oefenen invloed uit op het beleid van de organisatie.

  Verpleegkundig Stafbestuur

  Dit adviesorgaan adviseert de Raad van Bestuur via het Bestuurlijk Verpleegkundig Beraad over het verpleegkundige beleid en is een belangrijke aanjager voor de professionele ontwikkeling van het verpleegkundige beroep in het Catharina Ziekenhuis. Het verpleegkundig stafbestuur bestaat uit 7 verpleegkundigen.

  Ondernemingsraad

  De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van alle medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Dit realiseert de OR door de werknemers te vertegenwoordigen in het overleg met de Raad van Bestuur. Daarbij oefent de OR invloed uit op het beleid, door gebruik te maken van het in de Wet op Ondernemingsraden genoemde adviesrecht, beroepsrecht, instemmingsrecht, informatierecht en initiatiefrecht. Op deze wijze laat de OR de belangen en opvattingen van de medewerkers doorklinken in het beleid van het ziekenhuis, zonder daarbij het belang van de organisatie zelf uit het oog te verliezen.

  Commissies en raden

  Naast de zorggroepen, service-eenheden en stafafdelingen kent de organisatie van het ziekenhuis diverse commissies die zijn aangesteld door de RvB en het bestuur van de vereniging Medische Staf. Voorbeelden daarvan zijn de Commissie Medische Kwaliteit (CMK), Infectiecommissie, Geneesmiddelencommissie, Necrologiecommissie, Commissie Orgaan en Weefseldonatie en de Werknemersklachtencommissie. Formele adviesorganen en commissies zijn bijvoorbeeld de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Verpleegkundig Stafbestuur. 

 • Ons Kamer van Koophandelnummer is: 41087385
  Ons RSIN-nummer is: 002655135

   

   


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden