Polikliniek psychiatrie (Folder)

Psychiatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Polikliniek psychiatrie (Folder)

U komt voor een onderzoek of behandeling naar de polikliniek Psychiatrie. We vinden het belangrijk dat u goed wordt geïnformeerd over de gang van zaken zodat u weet wat u te wachten staat. In deze folder vindt u een kort overzicht.

Wanneer uw huisarts u heeft doorverwezen, beoordeelt de psychiater eerst zorgvuldig de vraag van uw huisarts. De psychiater beslist of u aan het juiste adres bent op de polikliniek Psychiatrie of dat u mogelijk beter geholpen kunt worden in een andere instelling. De psychiater kijkt ook welke arts u het beste kan behandelen. Daardoor kan het na een doorverwijzing een aantal dagen duren voordat u een afspraak kunt maken.

 

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Uw zorgpas;
 • De medicijnen die u regelmatig gebruikt (of een overzicht hiervan dat u opvraagt bij uw apotheek). Denk ook aan kruidenmiddelen en vitamines;
 • Als u een leesbril heeft, is het verstandig die ook mee te nemen;
 • De vragenlijsten die u voor uw afspraak toegestuurd heeft gekregen.

Locatie

U vindt de polikliniek Psychiatrie in gebouw M van het Catharina Ziekenhuis. Dit gebouw ligt tegenover de parkeergarage. Neem de tweede draaideur links, de polikliniek bevindt zich op de eerste etage.

Melden en inschrijven

Is het uw eerste bezoek aan het Catharina Ziekenhuis? Meldt u zich dan bij de receptie in de centrale hal. Neemt u daarvoor een geldig legitimatiebewijs mee (een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een wettelijk vreemdelingendocument).

Eerste gesprek met de psychiater

Er is een speciale wet die de behandelrelatie tussen de patiënt en de arts regelt. Dit is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet staat onder andere dat de arts u goed moet informeren over de behandeling en dat u samen met de arts over de voorgestelde behandeling beslist. De arts heeft daarvoor ook informatie van u nodig. Door duidelijk te zijn in het eerste gesprek, helpt u zowel uzelf als de arts.

‘Buiten wist ik weer wat ik wilde vragen’

Een gesprek over uw eigen gezondheid is dikwijls lastig. Juist als het over uzelf gaat, kan u gemakkelijk wat ontgaan. Of u vergeet om die ene belangrijke vraag te stellen. Toch is goede informatie in de spreekkamer een voorwaarde voor een goede behandeling. De arts heeft informatie van u nodig om vast te stellen wat er aan de hand is. Op zijn beurt vertelt hij u van alles over de behandeling en de verwachtingen daarvan. Dat gebeurt allemaal in een korte tijd. Een goede voorbereiding op het gesprek met uw arts helpt. Hieronder staan tips voor het gesprek in de spreekkamer.

Op het gesprek met uw arts kunt u zich voorbereiden

Door alvast over een aantal punten na te denken of deze op papier te zetten, voorkomt u dat u wat vergeet. Bovendien helpt het om uw klachten goed onder woorden te brengen. Denk hierbij aan:

 • de reden van uw bezoek aan de arts;
 • informatie die de arts nodig kan hebben om een juiste diagnose te stellen (bijvoorbeeld een beschrijving van de gezondheidsklachten, wanneer deze voorkomen, hoe lang u er last van heeft etc);
 • eerder doorgemaakte ziekten en/of medische of psychologische  behandelingen (ook als die in het buitenland plaatsvonden);
 • uw verwachtingen van de arts (een onderzoek, een verwijzing, nieuwe medicijnen);
 • de vragen die u wilt stellen.

U kunt ook iemand meenemen naar een gesprek.

 
Welke informatie kunt u van uw arts verwachten?

De arts vertelt u:

 • Wat u volgens de behandelaar mankeert (de diagnose). Vaak is de diagnose niet gemakkelijk te stellen. Er kan meer tijd of onderzoek voor nodig zijn;
 • Of nader onderzoek nodig is;
 • Wanneer u de uitslag daarvan kunt verwachten en hoe u die uitslag te horen krijgt;
 • Hoe de behandeling er uitziet (soms zijn er verschillende mogelijkheden);
 • Eventuele alternatieve of aanvullende behandelingsmogelijkheden; U kunt daarbij denken aan ondersteuning zoals zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, patiëntenverenigingen, e-hulp en alternatieve geneeswijzen.
 • Wat de vooruitzichten van de behandeling zijn;
 • Wat eventuele risico’s van het onderzoek of de behandeling kunnen zijn;
 • Hoe u zelf kunt bijdragen aan een goed resultaat van de behandeling;
 • Of en wanneer u terug moet komen.

U mag uw arts ook zelf naar deze punten vragen of vragen het nog een keer te vertellen als u iets niet meteen begrijpt. Aarzel niet, het gaat om uw gezondheid. Het kan prettig zijn om thuis nog eens informatie over uw gezondheidsklacht en de behandeling na te lezen. Er  zijn verschillende folders over uw gezondheidsklachten. Ook zijn er websites en patiëntenverenigingen. Uw arts kan u hierover adviseren.

De psychiatrisch advies polikliniek

Het kan zijn dat u door uw huisarts bent doorverwezen voor een advies. Vaak is dat een advies over het gebruik van medicijnen. U komt dan voor een gesprek en krijgt een advies voor uw huisarts mee. De huisarts behandelt u dan verder.

Anderstaligen

Beheerst u de Nederlandse taal niet goed, bespreek dit dan met de secretaresse bij het maken van een afspraak. U mag altijd iemand meenemen die u bij kan staan. Het ziekenhuis kan eventueel een tolk inschakelen. Als u dit wil, moet u dit wel minimaal 14 dagen voor uw bezoek aangeven bij de secretaresse. Het inschakelen van een tolk is gratis.

Second opinion

U kunt ook om een second opinion (tweede mening) vragen. Hiermee wordt het oordeel of advies bedoeld van een andere deskundige dan uw eigen behandelaar. Deze deskundige geeft op verzoek zijn/haar mening over een diagnose of een behandeling. U kunt een second opinion vragen als u bijvoorbeeld een belangrijke beslissing moet nemen over de behandeling of als u twijfelt over een diagnose. Over het algemeen vindt een second opinion plaats in overleg met de behandelaar. Uw huisarts kan u hierbij ook helpen. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden een second opinion. Bekijk de polisvoorwaarden van uw verzekeraar om hier duidelijkheid over te krijgen.

Behandeling

Na de intakefase bepaalt de behandelaar samen met u wat voor u de beste behandeling is. Mogelijk wordt u daarvoor doorverwezen. Als u hier in behandeling blijft, dan kan dat bij een psychiater, klinisch-psycholoog of verpleegkundig specialist zijn. Zij zullen met u bespreken wat u zelf kunt doen om u beter te voelen. Soms is behandeling in een groep het meest effectief, soms werkt juist individuele therapie het beste.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. In ons ziekenhuis worden studenten geneeskunde (co-assistenten) en artsen die zich (willen) specialiseren opgeleid. Hetzelfde geldt voor psychologen met verschillende opleidings- en deskundigheidsniveau’s en verpleegkundigen. Dit betekent dat u door één of meerdere personen onderzocht en behandeld wordt. U kunt zelf beslissen of u hieraan uw medewerking verleent.

Inzage van het medisch dossier

U en uw eventuele wettelijke vertegenwoordiger mogen altijd uw medisch en verpleegkundig dossier inzien. Overleg dit met uw behandelaar. Voor het aanvragen van een afschrift van (een deel van) het medisch dossier dient u een verzoek in bij bureau Patiëntenbelangen. Bij dit bureau wordt u geïnformeerd over de (wettelijk vastgestelde) administratiekosten die hieraan verbonden zijn. Gegevens uit uw dossier moeten minimaal vijftien jaar worden bewaard. Na die tijd worden ze vernietigd door de zorgverlener. In enkele gevallen worden uw gegevens levenslang bewaard. U kunt ook zelf om vernietiging vragen. Voor een verzoek tot vernietiging van uw medische gegevens bestaat een schriftelijke procedure. Meer informatie is te verkrijgen bij bureau Patiëntenbelangen, via telefoonnummer 040 – 239 84 10.

Klachten

Het Catharina Ziekenhuis vindt het belangrijk dat u als patiënt tevreden bent. Als u vindt dat de zorgverlener geen rekening houdt met uw rechten als patiënt of tekort schiet, kunt u dat kenbaar maken bij de zorgverlener of bij bureau Patiëntenbelangen. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing. Daarnaast kunt u als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg ook altijd de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) om advies en ondersteuning vragen. De PVP is niet in dienst van het ziekenhuis maar onafhankelijk. De PVP kan u informeren op gebied van uw rechten als patiënt en u bijstaan wanneer u een klacht heeft. Kijk voor meer informatie op www.pvp.nl of bel de Helpdesk PVP 0900 – 444 88 88  (10 cent per minuut).

Patiëntenvoorlichting

Bij Patiëntenvoorlichting kunt u informatie krijgen over voorzieningen, ziektebeelden, behandelingen, patiëntenverenigingen en instellingen in de gezondheidszorg. Er zijn tal van folders beschikbaar.

Bel naar 040 – 239 84 13 of stuur een e-mail aan patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Psychiatrie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis

040 – 239 91 11

www.catharinaziekenhuis.nl

Polilkliniek Psychiatrie

040 – 239 90 00

Het telefoonnummer van de polilkliniek Psychiatrie kunt u gebruiken voor het maken of verzetten van een afspraak. Mocht u onverhoopt uw afspraak niet na kunnen komen, meld dit dan 24 uur van te voren aan de secretaresse. In uw plaats kan iemand anders worden geholpen. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunt u  telefonisch doorgeven. Het secretariaat is ook bereikbaar voor herhaalrecepten.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 – 16.30 uur. Op werkdagen is uw behandelaar te spreken via het telefonisch spreek uur van 09:15 – 09.30 uur. Buiten kantooruren kunt u in geval van nood bellen met de afdeling.

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Psychiatrie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/psychiatrie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden