Rechten en plichten (Folder)

Algemeen
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Rechten en plichten (Folder)

Behandeling in het Catharina Ziekenhuis betekent in feite een overeenkomst tussen het ziekenhuis en u als patiënt. Een dergelijke overeenkomst brengt rechten en plichten met zich mee, zowel voor hulpverleners als voor u.In deze folder worden de belangrijkste rechten en plichten op een rij gezet, zoals vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Recht op informatie

U hebt recht op informatie over uw ziekte, de behandeling, de daarbij behorende onderzoeken en de nazorg. Uw behandelend arts is verplicht u mondeling en als het kan ook schriftelijk goed te (laten) informeren over:

 • de aard van de voorgestelde behandeling en/of onderzoeken;
 • eventuele alternatieve behandelingsmogelijkheden;
 • mogelijke risico’s, gevolgen en bijwerkingen;
 • de vooruitzichten na een eventuele behandeling.

Deze voorlichting moet u voldoende inzicht geven, zodat u weet wat u te wachten staat en weloverwogen een besluit kunt nemen.

Als u iets niet begrijpt of vergeten bent, dan kunt u altijd om uitleg vragen. Van u wordt verwacht dat u de arts zo goed mogelijk informeert.

Het is belangrijk dat u alle gegevens verstrekt die nodig zijn voor uw behandeling.

Toestemming voor onderzoek en/of behandeling

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat in ons ziekenhuis studenten geneeskunde (co-assistenten) en artsen die zich (willen) specialiseren (AIOS of ANIOS) worden opgeleid. Hetzelfde geldt voor verpleegkundigen en verzorgenden met verschillende opleidings- en deskundigheidsniveau’s. Ook leiden we in ons ziekenhuis paramedici (zoals fysiotherapeuten, diëtisten en laboranten) op. Dit kan betekenen dat u door één of meerdere personen onderzocht en behandeld wordt.

U kunt er voor kiezen om hieraan uw medewerking te verlenen.

Om met een behandeling en/of onderzoek te beginnen, heeft de zorgverlener uw toestemming nodig. Als u niets zegt dan gaan wij ervan uit dat u instemt met de behandeling. Als er sprake is van een belastend onderzoek en/of behandeling vragen wij uitdrukkelijk uw toestemming. Hebt u eenmaal toestemming gegeven, dan kunt u deze altijd weer intrekken.

Geef het duidelijk aan als u voor een bepaalde behandeling en/of onderzoek géén toestemming geeft. Wij respecteren uw beslissing. U hoeft niet bang te zijn voor nadelige gevolgen in de relatie met uw arts als u anders beslist dan wij adviseren. Als u geen toestemming geeft voor een onderzoek of behandeling, wordt samen met u besproken wat er verder gaat gebeuren.

Als u niet in staat bent om toestemming te geven, moet iemand anders dat voor u doen, namelijk uw vertegenwoordiger. Dit komt voor bij personen die bijvoorbeeld onder toezicht zijn gesteld, psychiatrisch patiënt zijn en personen met een verstandelijke beperking. Maar het komt ook voor bij mensen die in coma liggen of om medische redenen niet zelfstandig kunnen beslissen. Een vertegenwoordiger neemt beslissingen zoals hij of zij denkt dat u dat zou hebben gewild. U kunt zelf van tevoren schriftelijk een vertegenwoordiger aanwijzen. Als u dat niet heeft gedaan, moet de zorgverlener toestemming vragen aan uw partner, anders aan een ouder, kind, broer of zus.

In een acute situatie, waarin u gevaar kunt lopen als er door de zorgverlener niet direct wordt gehandeld, mag u zonder uw toestemming worden behandeld.

[1]Een co-assistent is een student Geneeskunde, die zijn praktijkstage volgt. Een AIOS is een arts die een vervolgopleiding volgt tot medisch specialist. Een ANIOS is een arts die in afwachting van een opleidingsplaats tot specialist, onder begeleiding van een specialist in het ziekenhuis werkt en/of onderzoek doet. De meest gebruikte benaming voor AIOS en ANIOS is arts-assistent.

Minderjarigen

Elk kind heeft net als een volwassene het recht zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over een behandeling of ingreep. De rechten van een kind verschillen hierin niet van de rechten van een volwassene. Alleen wat betreft het geven van toestemming voor een behandeling ligt de zaak anders.

In grote lijnen is het als volgt:

 • Kinderen tot twaalf jaar
  Voor kinderen onder de twaalf jaar beslist de wettelijke vertegenwoordiger (meestal de ouders) over de behandeling. Het belang van het kind staat altijd voorop. Dit kan betekenen dat de hulpverlener het recht heeft om de vertegenwoordiger te weigeren een behandeling van het kind bij te wonen, informatie te geven of het dossier in te zien.
 • Kinderen van twaalf tot zestien jaar
  Kinderen van twaalf tot zestien jaar kunnen hun eigen situatie overzien. Daarom is voor een medische behandeling de toestemming nodig van zowel de ouders als het kind.
 • Kinderen vanaf zestien jaar
  Vanaf zestien jaar wordt een kind beschouwd als wilsbekwaam (meerderjarig). Zij kunnen zelfstandig toestemming geven voor een behandeling en/of onderzoek.

In het Catharina Ziekenhuis zijn wij van mening dat u als ouders het kind het beste kunt voorlichten. Om die reden wordt het voorlichtingsmateriaal voor kinderen gericht op ouders.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend arts een dossier aanlegt. Dit is tevens een wettelijke plicht voor elke zorgverlener. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. De behandelend arts vraagt deze gegevens bijvoorbeeld op bij uw huisarts of bij een medisch specialist in een ander ziekenhuis. Zie ook de folder ‘Persoonsgegevens’.

De medewerkers van het Catharina Ziekenhuis doen hun best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat medewerkers zorgen dat:

 • er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • uw dossier veilig wordt opgeborgen;
 • uw gegevens niet verloren raken en;
 • uw gegevens niet in onbevoegde handen komen.

Zorgverleners die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dit betekent dat zij alleen met uw schriftelijke toestemming informatie mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling betrokken zijn.

Second opinion

U hebt het recht om een ‘second opinion? (tweede mening) te vragen. Hiermee wordt bedoeld het oordeel of advies van een andere deskundige dan uw eigen zorgverlener. Deze geeft op verzoek zijn mening over een diagnose of een behandeling. U kunt een second opinion vragen als u bijvoorbeeld een belangrijke beslissing moet nemen over de behandeling of als u twijfelt over een diagnose of behandeling. Over het algemeen vindt een ‘second opinion? in overleg met de behandelaar plaats. Uw huisarts kan u hierbij ook helpen.

Informeer bij uw zorgverzekeraar wat u moet doen voordat u een second opinion vraagt. Voor meer informatie kunt u naar Bureau Patiëntenbelangen gaan.

Geluidsopnamen maken van het gesprek met uw arts

Wilt u een geluidsopname maken van het gesprek met uw arts? Dat mag, maar bespreek dit altijd van te voren met uw arts. Een geluidsopname van het gesprek kan u helpen een beslissing over een behandeling te nemen. Let op: de geluidsopnamen mogen alleen gebruikt worden voor privédoeleinden. Ook mag u de opnamen niet zonder toestemming van de arts openbaar maken.

Inzage van het medisch dossier

U en uw eventuele wettelijke vertegenwoordiger hebben het recht uw medisch en verpleegkundig dossier in te zien. Overleg dit met uw behandelend arts of verpleegkundige. Voor het aanvragen van een afschrift van (een deel van) het medisch dossier, dient u een verzoek in bij Bureau Patiëntenbelangen. Bij Bureau Patiëntenbelangen wordt u geïnformeerd over de wettelijk vastgestelde (administratie)kosten die hieraan verbonden zijn. Gegevens uit uw dossier moeten minimaal vijftien jaar worden bewaard. Na die tijd worden ze vernietigd door de zorgverlener. In enkele gevallen worden uw gegevens levenslang bewaard. U kunt ook zelf om vernietiging vragen. Voor een verzoek tot vernietiging van uw medische gegevens bestaat een schriftelijke procedure. Meer informatie is te verkrijgen bij Bureau Patiëntenbelangen,  vraag naar de folder ‘Het medisch en/of verpleegkundig dossier’.

Wilsverklaring

U kunt in een situatie terecht komen waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen. Als u het belangrijk vindt dat er, als het erop aankomt, naar uw wensen wordt gehandeld is het verstandig om deze te beschrijven in een zogeheten wilsverklaring. U kunt in uw wilsverklaring bijvoorbeeld vastleggen onder welke omstandigheden u niet meer gereanimeerd wilt worden. Deze verklaring moet voorzien zijn van een recente datum en van uw handtekening. Als u bent opgenomen of wordt behandeld in het Catharina Ziekenhuis helpen de medewerkers van Bureau Patiëntenbelangen u bij het invullen van een wilsverklaring.

De wilsverklaring wordt opgenomen in uw dossier.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Het komt regelmatig voor dat in het kader van uw behandeling cellen of weefsels bij u worden weggehaald. Deze lichaamsmaterialen worden gebruikt om na te gaan welke aandoening u hebt. Wat er overblijft van deze cellen en/of weefsels (‘restweefsel’) wordt voor een deel opgeslagen.  De rest wordt vernietigd. In sommige gevallen wordt restweefsel bewaard voor wetenschappelijke onderzoek en onderwijs.

Als u bezwaar heeft tegen gebruik van uw restmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, mag het daarvoor niet worden gebruikt. U moet dit bezwaar melden bij Bureau Patiëntenbelangen. Ook voor meer informatie kunt u hier terecht. Als u geen bezwaar heeft dan hoeft u verder niets te doen. Meer informatie kunt u vinden in de folder ‘Gebruik van lichaamsmateriaal voor medisch onderzoek en onderwijs’ verkrijgbaar bij Patiëntenvoorlichting.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke pijler in het Catharina Ziekenhuis. Onderzoek is belangrijk om de medische zorg te verbeteren en het Catharina Ziekenhuis wil hier een bijdrage aan leveren. Onderzoek vindt daarom op bijna alle afdelingen plaatsvindt. Het gaat hierbij niet alleen om wetenschappelijk onderzoek, maar ook om onderzoek om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek kan alleen plaatsvinden als er mensen zijn die eraan mee willen werken: patiënten die het goed vinden dat de arts bij hen een nieuwe behandeling onderzoekt. Als uw arts wil dat u deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, moet hij u daarvoor eerst om toestemming vragen. U bent nooit verplicht om mee te doen aan een onderzoek.

Onderzoek met behulp van uw gegevens

We kunnen ook belangrijke informatie verkrijgen uit de gegevens die voor de routinezorg door ons worden vastgelegd. Het kan daarom zijn dat uw gegevens voor onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem en de onderzoeksgegevens zijn op geen enkele manier naar u te herleiden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat altijd bij uw behandelaar aangeven.

Als uw arts wil dat u deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, moet hij u daarvoor eerst om toestemming vragen. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Wetenschappelijk onderzoek kan alleen plaatsvinden als er mensen zijn die eraan mee willen werken.

Patiënten dus, die het goed vinden dat de arts bij hen een nieuwe behandeling onderzoekt.

U bent nooit verplicht om mee te doen aan een onderzoek. Het is altijd uw keuze. Niemand neemt u het kwalijk als u besluit om niet mee te doen.

Ter beschikking stellen gegevens aan derden

Medische gegevens worden alleen anoniem aan derden verstrekt, zoals overheidsinstanties en zorgverzekeraars. In sommige gevallen worden deze gegevens voorzien van een code, zoals bij de Nederlandse Regionale Kankerregistratie. Hierbij wordt informatie verstrekt over de ziekte, de behandeling en het verloop van de behandeling bij kankerpatiënten. Registratie is een belangrijk instrument voor het verkrijgen van inzicht in het vóórkomen en behandelen van ziekten. Als u niet wil dat uw gegevens worden gebruikt, kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend arts. De arts maakt een aantekening in uw medisch dossier dat uw gegevens niet worden geregistreerd.

De wilsverklaring kunt u bij Bureau Patiëntenbelangen laten opstellen, waarbij u kenbaar maakt dat uw gegevens niet mogen worden gebruikt voor de kankerregistratie. Deze wilsverklaring wordt aan uw dossier toegevoegd. Hetzelfde geldt voor het vernietigen van de al geregistreerde gegevens over kankerregistratie.

Klachtenbehandeling

Het Catharina Ziekenhuis vindt het belangrijk dat u als patiënt tevreden bent. Als u denkt dat de zorgverlener op één of andere manier geen rekening houdt met uw rechten als patiënt of ergens tekort schiet, kunt u dat kenbaar maken. De klachtenregeling is vastgelegd in de folder ‘Klachtenbemiddeling en -behandeling’. Ook kunt u met vragen terecht bij Bureau Patiëntenbelangen. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing om ervoor te zorgen dat het probleem zich in de toekomst niet meer voordoet en een eventuele relatie tussen u en uw behandelend arts wordt hersteld.

Wachtlijstbemiddeling

Wij willen u graag zo snel mogelijk helpen. Toch is enige wachttijd niet altijd te voorkomen. Wij doen er wel alles aan om deze tijd zo kort mogelijk te houden. Een overzicht van de actuele wachttijden vindt u op onze website: www.catharinaziekenhuis.nl/wachttijden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor een behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. De maximale aanvaardbare wachttijd voor een intake voor geestelijke gezondheidszorg (specialisme Psychiatrie van ons ziekenhuis) bedraagt 4 weken, de behandeling dient te starten binnen 10 weken vanaf de intake.

Uw plichten als patiënt

Als patiënt hebt u ook een aantal plichten. Die zijn er voor uw eigen welzijn en veiligheid.

Informeren en meewerken

Het is belangrijk dat u uw zorgverlener eerlijk en volledig informeert over uw medische situatie zodat deze kan vaststellen wat er aan de hand is en een deskundige behandeling kan geven. Ook is het belangrijk dat u actief meewerkt aan uw eigen genezing, de voorgeschreven therapie nauwkeurig opvolgt en de voorgeschreven medicijnen gebruikt. Verder wordt er van u verwacht dat u zich tegenover alle medewerkers in het Catharina Ziekenhuis correct gedraagt. Doet u dit niet, dan kan het ziekenhuis in het kader van veilige zorg de behandelingsovereenkomst eenzijdig beëindigen. Dit is het geval als u zich enkele malen hebt misdragen.

Huisregels

Het ziekenhuis heeft huisregels waar u zich aan moet te houden. Deze zijn opgesteld om uw verblijf als ‘gast’ van het ziekenhuis en dat van uw medepatiënten en bezoekers zo prettig mogelijk te maken en te houden. De huisregels staan onder andere vermeld in de folder ‘Informatie over uw opname’, op de poster bij iedere ingang van het ziekenhuis en op www.catharinaziekenhuis.nl/huisregels.

Legitimatie

U hebt (als daarnaar gevraagd wordt) ook een legitimatieplicht. Dit is ter bescherming van uzelf en anderen en is nodig om te achterhalen of u verzekerd bent. Ook wordt er gevraagd naar uw identiteitsbewijs ter controle van uw identiteit. Hiervoor is een wettelijk erkend identiteitsbewijs nodig, zoals een paspoort of rijbewijs.

Verhinderd?

Als u om welke reden dan ook uw afspraak in het ziekenhuis niet kunt nakomen, rekent het ziekenhuis erop dat u dit tijdig doorgeeft. Doet u dit niet, dan kan het ziekenhuis kosten in rekening brengen.

Betalingsverplichtingen

U hebt de verplichting het ziekenhuis te betalen voor de geleverde zorg. Betaling gebeurt vrijwel altijd via uw zorgverzekeraar. Twijfelt u of u voldoende verzekerd bent, neem dan vooraf contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar informeert u over de (hoogte) van de vergoedingen van de medische behandeling.

De tarieven die het ziekenhuis in rekening brengt, zijn voor een belangrijk deel wettelijk geregeld. Voor bepaalde behandelingen maakt het ziekenhuis echter zelf met de zorgverzekeraar afspraken over de prijs. Het ziekenhuis moet u over deze prijs van tevoren informeren.

Het kan zijn dat u een gedeelte van deze zorg zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de vraag of uw zorgverzekeraar een contract heeft gesloten met het ziekenhuis. Uw verzekeraar kan u daarover verder informeren.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met Patiëntenvoorlichting of met Bureau Patiëntenbelangen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Patiëntenvoorlichting
040 – 239 84 13

Bureau Patiëntenbelangen
040 – 239 84 10


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden