Kwaliteit & veiligheid

Landelijk zijn kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen vastgesteld. Dit zijn aspecten van de zorg, die aangeven of een ziekenhuis op een specifiek punt goed, matig of slecht scoort. Patiënten en verwijzers krijgen zo inzicht in de kwaliteit van een ziekenhuis of behandeling. Het is niet gemakkelijk om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Er zijn namelijk veel factoren die een rol spelen bij het bepalen van het succes van een operatie of behandeling.

Databank Kwaliteit

Ons ziekenhuis registreert steeds meer gegevens over de geleverde zorg. We leggen informatie vast in de ‘Databank Kwaliteit’ van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Deze graadmeter voor ziekenhuisprestaties is tot stand gekomen op initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Vereniging Academische Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten.

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

Het Catharina Ziekenhuis maakt gebruik van een eigen Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Informatie over uw gezondheid, ziekte en behandeling slaan we hierin op. Dit draagt bij aan een snelle, betrouwbare en veilige uitwisseling van patiëntgegevens tussen de zorgverleners in ons ziekenhuis. Zo zijn alle belangrijke gegevens op elk moment beschikbaar. En hoeven we u niet steeds opnieuw dezelfde vragen te stellen.

Privacy

Alléén zorgverleners in het Catharina Ziekenhuis die betrokken zijn bij uw behandeling kunnen uw EPD inzien. Ons systeem is níet gekoppeld aan een landelijk elektronisch patiëntendossier. Uw gegevens zijn dus niet zichtbaar voor anderen.

Het EPD buiten de muren van het ziekenhuis

Het streven is om de komende jaren verder te gaan met het ontwikkelen van het EPD. We richten ons op verbetering van kwaliteit, veiligheid, zorg en service. In de toekomst bestaan er mogelijkheden voor patiënten en verwijzers om met het EPD te werken. Als patiënt moet u denken aan zaken als digitaal afspraken maken, thuis vragenlijsten invullen, e-consulten en het raadplegen van het eigen dossier. Voor onze verwijzers is inzage in het EPD van het Catharina Ziekenhuis (uiteraard alleen met toestemming van patiënten), digitale consultatie en andere samenwerkingsvormen belangrijk.

Sterftecijfer

Aan alle Nederlandse ziekenhuizen wordt gevraagd om aan het eind van ieder jaar de sterftecijfers te publiceren: de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR). De HSMR voor het Catharina Ziekenhuis is over het jaar 2019 verklaarbaar hoog.

Uit dossieranalyses en (landelijke) kwaliteitsregistraties komen onderstaande punten naar voren:

De verhoogde HSMR heeft onder meer te maken met het verlenen van palliatieve zorg in ons ziekenhuis, waarbij patiënten er in de laatste stervensfase voor kiezen om in het ziekenhuis te sterven, of doordat patiënten in het ziekenhuis komen te overlijden aangezien er niet tijdig elders een alternatief in bijvoorbeeld een hospice of verpleeghuis geboden kan worden.

Daarnaast heeft het Catharina Ziekenhuis twee grote bovenregionale en topreferente functies met het Hartcentrum (onderdeel van het Hart- en Vaatcentrum) en het Catharina Kankerinstituut. Dit betekent dat vanuit vele andere ziekenhuizen complexe patiënten naar het Catharina Ziekenhuis verwezen worden voor hoog risicobehandelingen. De ernst van de ziekte en het risicoprofiel van deze patiëntengroepen is relatief hoog.

Voor bovenstaande punten kan het statistisch model van de HSMR niet volledig corrigeren. Uit de dossieranalyses en de (landelijke) kwaliteitsregistraties is gebleken dat de kwaliteit van zorg niet in het geding is geweest.

Werkwijze CBS en toelichting HSMR

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks voor Nederlandse ziekenhuizen wat het verwachte aantal te overlijden patiënten is. Bij het berekenen van het verwachte aantal te overlijden patiënten, wordt rekening gehouden met het profiel van patiënten: leeftijd, geslacht, type aandoening en aanwezigheid van meerdere aandoeningen bij patiënten spelen een rol in de kans op overleving.

Het verwachte aantal te overlijden patiënten wordt afgezet tegen het werkelijk aantal overleden patiënten. Deze verhouding noemt men de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR). Over 2019 variëren de cijfers van de Nederlandse ziekenhuizen van 58 tot 125, waarbij 100 het gemiddelde is.

De HSMR van het Catharina Ziekenhuis over 2019 is 123. Met een betrouwbaarsheidsinterval van 114 tot 134 wijkt de HSMR 2019 af van het landelijke gemiddelde. Het wil zeggen dat de verwachte sterfte lager is dan de werkelijke sterfte.

Toelichting Catharina Ziekenhuis – Sterfte per aandoening

Voor specifieke diagnosegroepen wordt de Standardized Mortality Ratio (SMR) berekend. De SMR-cijfers van het Catharina Ziekenhuis staan overzichtelijk bij elkaar in het PDF-bestand: SMR-cijfers Catharina Ziekenhuis 2017-2019.

De hogere SMR’s betreffen aandoeningen waarvoor het Catharina Ziekenhuis een (boven-)regionale functie heeft voor de behandeling van complexe aandoeningen.

Het ziekenhuis zoekt doorlopend naar aanknopingspunten om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. De dossiers van alle patiënten die in ons ziekenhuis overlijden worden standaard door een commissie van externe beoordelaars bestudeerd om eventuele tekortkomingen in de zorg op te sporen. Uit deze screening zijn eerder geen structurele tekortkomingen in de kwaliteit van zorg naar voren gekomen.

Naar aanleiding van de eerdergenoemde afwijkende SMR’s is het volgende proces gevolgd:

-De resultaten van de HSMR 2019 zijn besproken in de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid van het Catharina Ziekenhuis;

-Door de medisch specialisten van het Hartcentrum (onderdeel van het Hart- en Vaat Centrum), het Catharina Kanker Instituut en de vakgroep Neurologie zijn alle dossiers van de in 2019 overleden patiënten onderzocht;

-De bevindingen zijn door de medici gepresenteerd aan de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid.

Verbetermaatregelen

Het ziekenhuis heeft verbetermaatregelen genomen om met name het proces rondom palliatieve zorg te stroomlijnen:

  • Implementatie Advance Care Planning

Advance care planning is een proces waarbij zorgverleners patiënten en hun naasten ondersteunen om in terugkerende dialoog – op basis van hun waarden en opvattingen – zinvolle en haalbare doelen voor huidige en toekomstige zorg en behandeling te formuleren. Ook kan de patiënt met zijn behandelend arts zijn voorkeuren voor specifieke behandeling rond het levenseinde bespreken en eventueel vastleggen, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen.

  • Transfer eerder in consult: zodat sneller terminale thuiszorg geregeld kan worden.

Verplichte registratie van uw implantaten

De overheid heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2020 voorgeschreven implantaten geregistreerd dienen te worden in uw elektronisch patiëntendossier. Ook is het ziekenhuis verplicht de gegevens van deze implantaten door te geven aan het Landelijk Implantaten Register. Denk hierbij onder andere aan gegevens van een pacemaker, ICD, knieprothese of stent.

Vanuit dit landelijk register kan er altijd goed en snel gereageerd worden als er problemen met een implantaat ontstaan. Het ziekenhuis wordt daarover dan direct geïnformeerd door het Landelijk Implantaten Register. Met die informatie kan het ziekenhuis vanuit de registratie in het elektronische patiëntendossier de betrokken patiënt, als dat nodig is, direct informeren. In het landelijk register staan geen patiëntengegevens. Uw privacy is daarmee gewaarborgd.

In ons patiëntenportaal MijnCatharina kunt u ook informatie over uw implantaat vinden.

Melden van (mogelijke) calamiteiten

De artsen en medewerkers van het Catharina Ziekenhuis zetten zich maximaal in om alle patiënten de best mogelijke zorg te geven. Toch kan het voorkomen dat een behandeling niet verloopt zoals verwacht. Het ziekenhuis doet er dan alles aan om vast te stellen wat zich precies heeft voorgedaan. Als er vermoedens zijn dat de kwaliteit van zorg onvoldoende was en dit gevolgen heeft voor de patiënt, dan doet het ziekenhuis, conform wettelijke verplichting, melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het uitgangspunt van het Catharina Ziekenhuis is dat we zo laagdrempelig mogelijk te melden. Elke calamiteit is er één te veel. Maar wij zien het melden van (mogelijke) calamiteiten als een manier om te leren. Het aantal meldingen zegt niets over de kwaliteit van zorg, maar wel over het vermogen van een ziekenhuis om te leren van een gemaakte fout. Het is voor ons als ziekenhuis van belang om  soortgelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen.


Door openheid leren van incidenten | Catharina Ziekenhuis

 

Kwaliteitsvenster

Het Catharina Ziekenhuis biedt vanaf dinsdag 24 mei 2016 online het zogenoemde Kwaliteitsvenster aan met behandelresultaten voor borst- en darmkanker. Het venster is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en bestaat naast de resultaten voor borst- en darmkanker uit tien onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van zorg van een ziekenhuis.

kwaliteitsvenster Catharina Ziekenhuis

Patiënten met borst- of darmkanker en hun naasten kunnen dit jaar voor het eerst via de website op een laagdrempelige manier betrouwbare en begrijpelijke infromatie verkrijgen over deze aandoeningen. Uit het Kwaliteitsvenster blijkt dat het Catharina Ziekenhuis op beide onderdelen landelijk zeer goed scoort.

Daarnaast vind je informatie over keurmerken, pijnbestrijding, maar bijvoorbeeld ook over medewerkertevredenheid. Patiënten kunnen via dit venster op eenvoudige wijze zien hoe het Catharina Ziekenhuis scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van een eerdere jaren, een landelijke gemiddelde en/of de norm.

Vrijwel alle algemene ziekenhuizen in Nederland publiceren vanaf heden hun kwaliteitsvenster. Er is een toenemende behoefte om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Het eerste Kwaliteitsvenster – met algemene kwaliteitsinformatie over het ziekenhuis –  werd in 2014 gelanceerd. Meer informatie over het kwaliteitsvenster is te vinden op de website van de NVZ

Op de website www.nvz-kwaliteitsvenster.nl wordt een kaart van Nederland getoond met alle deelnemende ziekenhuizen en categorale instellingen.

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden