Santeon

Het verhaal van Santeon

Omdat wij geloven in continue vernieuwing

Santeon vindt dat de kwaliteit van de ziekenhuizen in Nederland veel beter kan. Hoewel de kwaliteit van onze zorg in vergelijking met andere landen relatief hoog is, is er op veel aspecten verbetering mogelijk en nodig. Santeon is in 2010 opgericht en voortgekomen uit de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, om open samenwerking tussen de zeven Santeon ziekenhuizen te stimuleren, met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing.

Voor onze patiënten

Om tot deze vernieuwing te komen, werken de mensen van Santeon ziekenhuizen met elkaar samen. De medische professionals kijken bij elkaar in de keuken om van elkaar te leren. Behandelingen en de resultaten worden systematisch vergeleken, waardoor de onderlinge variatie wordt teruggebracht en de kwaliteit in alle Santeon ziekenhuizen aantoonbaar beter wordt. Het belang van de patiënt staat hierbij centraal. Zo wordt hij ‘beter beter’; niet alleen de medische kwaliteit, maar ook de ervaring van de patiënt verbetert. Onder andere omdat hij in zijn eigen behandeling steeds meer geïnformeerd ‘regisseur’ wordt.

Toekomst

In de toekomst voorziet Santeon dat de samenwerking niet beperkt blijft tot professionals en patiënten, maar dat iedereen aan de kwaliteitsverbetering bijdraagt. Medische en andere professionals, huisartsen, studenten, onderzoekers, patiënten en burgers – kortom, iedereen die wil bijdragen – delen hun ideeën, ervaringen, gegevens en resultaten om de kwaliteit van de medische zorg steeds verder te verbeteren. Alle kleine stapjes die we samen kunnen maken leiden zo tot een grote verbetering van de medische zorg binnen en buiten de Santeon ziekenhuizen.

Samen voor vernieuwing

Video Samen Santeon

Santeon wil hierbij een leidende rol spelen. Dat vereist dat wij flexibel en transparant zijn en ons open en kwetsbaar opstellen. Dat we informatie en kennis niet voor onszelf houden en accepteren dat de beste ideeën ook van buitenaf kunnen komen. Maar ook dat we ieder onze individuele verantwoordelijkheid nemen om onze talenten in te zetten en we anderen stimuleren hun talenten verder te ontwikkelen. Ons doel is immers ervoor te zorgen dat de medische zorg structureel verbetert. We willen onze ideeën de wereld insturen en ideeën uit de buiten wereld bij ons binnenlaten. Iedereen die daarbij wil en kan helpen is welkom.

Santeon is een ziekenhuisgroep die vernieuwing stimuleert door open samenwerking. Samen voor vernieuwing.

Zeven sterke ziekenhuizen

Santeon jaarverslag 2020

Meer dan 1 op de 10 patiënten in Nederland gaat voor zorg en behandeling naar een Santeon ziekenhuis. De zeven Santeon ziekenhuizen, alle toonaangevend en topklinisch, werken al enkele jaren intensief samen. Onze medische professionals spelen hierbij een belangrijke rol. De breedte en omvang van het aanbod, de landelijke spreiding en de openheid van de Santeon ziekenhuizen maken de samenwerking uniek. In het Santeon jaarverslag 2020 vindt u cijfers over de omvang van zeven Santeon ziekenhuizen samen en leest u meer over de behaalde resultaten de afgelopen jaren. Bekijk hier het Santeon jaarverslag 2020.

Meer informatie

Nieuwsgierig naar wat Santeon allemaal doet?
Kijk op de website van Santeon.

Zorg voor Uitkomst

Behandelresultaten openbaar

Patiënten die bewust willen kiezen voor een zorgverlener, ontdekken al snel dat de informatie om een goede afweging tussen verschillende ziekenhuizen, ontbreekt. Het Catharina Ziekenhuis werkt daarom binnen Santeon met de zes andere topklinische Santeon-ziekenhuizen samen om de kwaliteit van zorg voor patiënten met kanker meetbaar en transparant te maken. Onder de noemer ‘Zorg voor Uitkomst’ wordt onder meer gemeten wat het effect van bepaalde ingrepen is op onder meer de kwaliteit van leven van de patiënt.

Door inzicht te creëren in uitkomsten van zorg en onderzoek te doen naar oorzaken van verschillen, krijgen medisch specialisten handvatten om de kwaliteit van de medische zorg steeds te verbeteren. Het geeft patiënten inzicht in verschillen in uitkomst tussen behandelingen en tussen ziekenhuizen. Het Catharina Ziekenhuis hecht veel waarde aan transparantie. Daarom hebben de artsen van het Catharina Ziekenhuis ervoor gekozen om deze resultaten te publiceren.

Bekijk het uitkomstenboek 2016

Bekijk het uitkomstenboek 2014

Eerste resultaten heupartrosezorg in Santeon verband

De afgelopen tijd hebben de Santeon ziekenhuizen samengewerkt aan verbeteringen in de zorg voor heupartrose. De eerste resultaten van deze werkwijze zijn nu zichtbaar

De Santeon professionals zijn eind 2016 met de Value-Based Health Care (VBHC) verbetercyclus gestart. Na een periode van anderhalf jaar worden de resultaten van de werkwijze zichtbaar. We zijn er trots op om de resultaten met u te delen. In deze publicatie worden de aanpak en de resultaten van de verbetercyclus voor de behandeling van heupartrose tot nu toe beschreven.

Wat betekenen deze resultaten voor heupartrosepatiënten?

Daling in opnameduur

Voor patiënten is het medisch gezien beter om zo kort mogelijk in het ziekenhuis te verblijven na een heupoperatie, bovendien is het goedkoper. Een langer dan noodzakelijk verblijf kan namelijk leiden tot vermijdbare complicaties zoals delier en algeheel functieverlies. Door verschillende verbeterinitiatieven is de gemiddelde opnameduur van alle Santeon-ziekenhuizen vanwege een primaire heupvervanging met 17% teruggebracht.

Weinig complicaties

Alle Santeon ziekenhuizen laten lage percentages complicaties zien tijdens en na de opname van een totale heupprothese. Zo heeft binnen de Santeon ziekenhuizen 97% van de patiënten geen complicaties binnen 90 dagen na een primaire totale heupoperatie.

Vermindering van leefregels voor patiënten

Er is een inventarisatie gedaan naar de leefregels waaraan patiënten zich na een totale heupprothese moeten houden. Deze bleken soms onnodig beperkend te zijn. Door dit met elkaar te bespreken zijn binnen de Santeon ziekenhuizen verbeteringen aangebracht. Zo moesten patiënten bijvoorbeeld de eerste zes weken na de operatie op hun rug liggen. Na onderzoek in een van de Santeon ziekenhuizen (OLVG) bleek dat het belang van deze ‘rugperiode’ nooit wetenschappelijk was aangetoond en is deze leefregel hier afgeschaft.

Verbeteringen in het Catharina Ziekenhuis

In het Catharina Ziekenhuis bleken veel leefregels niet up-to-date te zijn. Daarom is het foldermateriaal na uitgebreid literatuuronderzoek aangepast aan de meest recente adviezen. Inmiddels hebben alle Santeon-ziekenhuizen dit overgenomen. Ook is het personeel op de hoogte gebracht van de wijziging in de leefregels. Zo worden patiënten met een totale heupprothese nu al op de dag van operatie gestimuleerd om te bewegen. Onderzoek wijst uit dat patiënten dan sneller herstellen.

Dat die nieuwe aanpak werkt, is terug te zien in de gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis na een heupoperatie. De meest recente cijfers over het eerste half jaar van 2018 laten een spectaculaire daling zien. Op dit moment verblijft 63 procent van de patiënten vier dagen of langer in het ziekenhuis. In 2017 was dat nog 86 procent. Een daling van 23 procent.

Het ziekenhuis heeft ook het hele proces rondom een OK geanalyseerd en verbeterd. Zo kwam het te vaak voor dat een OK werd geannuleerd; een vervelend bericht voor de patiënt. Nu krijgt een patiënt ruim van te voren te horen in welke periode (twee weken) de OK gepland staat. Pas twee weken vóór OK wordt de exacte datum vastgelegd. Patiënten zijn enthousiast over deze wijziging.

Voor meer informatie rondom de aanpak en alle resultaten van de verbeteringen rondom heupartrose verwijzen we naar de publicatie.

Een Santeon behandeling

Santeon, het samenwerkingsverband van zeven topklinische opleidingsziekenhuizen waartoe ook het Catharina Ziekenhuis behoort, vindt dat de kwaliteit van de kankerzorg (oncologische zorg) in Nederland beter kan. Hoewel de kwaliteit van zorg in vergelijking met andere landen relatief hoog is, is er op veel aspecten verbetering mogelijk en nodig.

Om sneller tot betere zorg voor onze patiënten te komen, werken de Santeon ziekenhuizen nauw met elkaar samen. Zij delen kennis en ervaring en de medisch specialisten kijken bij elkaar ‘in de keuken’ om van elkaar te leren.

 

De zeven ziekenhuizen streven ernaar om bij de zorg voor borst-, prostaat-, long- en darmkanker de lat steeds hoger te leggen. Als een ziekenhuis op een bepaald aspect van de zorg beter scoort dan de andere ziekenhuizen, dan nemen de andere Santeon-ziekenhuizen die aanpak over. Zo komen de ziekenhuizen met elkaar tot de beste behandeling voor de patiënt die veel verder gaat dan bijvoorbeeld de normen waar ziekenhuizen aan moeten voldoen. En met succes. De garantie dat wij de normen halen, plus de verbeteringen die in ieder ziekenhuis zijn doorgevoerd, maken deze behandeling ‘een Santeon behandeling.’ Bij een Santeon-behandeling kunt u rekenen op zes zekerheden. Ook voor de behandeling voor menstruatieklachten, werken de gynaecologen uit de Santeon-ziekenhuizen samen om de zorg continu te verbeteren en te komen tot een Santeon behandeling.

Wat kunt u verwachten van een Santeon behandeling?

Een Santeon-behandeling betekent dat u kunt rekenen op de volgende 6 zekerheden:

  1. U wordt in een topklinisch ziekenhuis behandeld waar hooggespecialiseerde zorg en voorzieningen voorhanden zijn.
  2. Artsen uit de zeven Santeon ziekenhuizen kijken bij elkaar ‘in de keuken’ en komen zo samen tot de beste behandelingen.
  3. De Santeon ziekenhuizen hebben veel ervaring. Ze behandelen meer dan 10% van de patiënten met borst- en prostaatkanker in Nederland.
  4. In een Santeon ziekenhuis kunt u rekenen op zorg op het juiste moment: snel waar het moet en we nemen meer tijd als dat kan en wenselijk is.
  5. De Santeon ziekenhuizen hebben aandacht voor de gevolgen van de behandeling op uw leven.
  6. De Santeon ziekenhuizen hechten waarde aan goede communicatie met u en uw familie.

Het blijft niet bij de verbeteringen die de zeven Santeon ziekenhuizen nu al hebben doorgevoerd. De zorgprocessen worden continu bijgesteld op basis van nieuwe normen; nieuwe best practices. Ook voor long- en darmkanker worden de komende tijd best practices bepaald en in alle ziekenhuizen ingevoerd.

Meer informatie vindt u op www.santeonvoorborstkanker.nl, www.santeonvoorprostaatkanker.nl en www.santeonvoormenstruatieklachten.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden